A vármegye culturális statisticája.

Teljes szövegű keresés

27A vármegye culturális statisticája.
Minthogy az országos statisticai hivatal nagy munkálatai nehezebben hozzáférhetők, röviden összefoglaljuk e helyen vármegyénk egyházi, iskolai, foglalkozási (őstermelés, ipar, kereskedelem, bányászat), közigazgatási és igazságügyi statisticáját az 1891. évi népszámlálás alapján, de egy és más helyen a Magyar Compass s egyéb forrásokból is merítünk.
Összes népesség.
A vármegye összes lakossága 1891-ben 217,550 lélek volt. Ebből 110,135 férfi, 107,415 nő.
Értelmi keresettel foglalkozók: hivatásbeliek
1.405 férfi
141 nő,
alkalmazott szolgák
366 férfi
6 nő,
Őstermelők:
53.401
10,048 nő,
Bányászattal, iparral, kereskedelemmel foglalkozók:
6,553 férfi
1,095 nő,
Járadékból élők:
376 férfi
538 nő,
Napszámosok:
7,655 férfi
6.924 nő,
Házi cselédek:
130 férfi
2,524 nő,
Háztartással foglalkozó:
– férfi
46,352 nő,
Egyéb foglalkozásuak:
314 férfi
28 nő
Ismeretlen foglalkozású:
87 férfi
– nő,
Foglalkozásnélküliek: 14 éven alul
36,429 férfi
36,745 nő,
14 éven felül
2,660 férfi
3,006 nő,
Letartóztatottak (fegyintézet stb.)
759 férfi
8 nő,
 
28Születés és illetőség szerinti lakosság.
Helybeli születésű
80.86% illetőségű
94.21%
Ezen megyebeli születésű
14.41% illetőségű
3.95%
Más megyebeli születésű
4.41% illetőségű
1.68%
Fővárosi születésű
0.03% illetőségű
0.02%
Horvát-Szlavonországi születésű
0.06% illetőségű
0.06%
Ausztriai születésű
0.14%
0.04%
Külföldi születésű
0.03% illetőségű
0.01%
 
A vármegyében tartózkodó más vármegyebeli illetőségűek összes száma 3,704 más vármegyében tartózkodó szolnok-dobokavármegyei lehetőségűek 5,129.
Idegenek: alsó-ausztriai 4 férfi, 9 nő; karinthiai 1 férfi; krajnai 2 férfi, 1 nő; trieszti 1 nő; tiroli 3 férfi; csehországi 4 férfi; 14 nő; morvaországi 5 férfi, 4 nő; sziléziai 4 férfi, 3 nő; galicziai 21 férfi, 5 nő; bukovinai 5 férfi, 6 nő; poroszországi 3 férfi, 1 nő; más német 1 férfi; olasz 2 férfi, 5 nő; svájczi 1 férfi, 1 nő franczia 3 nő; romániai 1 férfi, 2 nő; szerbiai 1 férfi, 1 nő; összesen 58 férfi, 56 nő.
Épületek, lakásviszonyok.
Lakóház
46,013
Cselédlak
546
Gazdasági épület
34,556
Gyár s egyéb ipari épület
280
Templom
315
Iskolaépület
230
Iskola, templom egy fedél alatt
8
Fürdő
10
Laktanya
9
Egyéb épület
71
Az épületek összes száma
82,038
Az épületek száma falazatuk és tetőzetük anyaga szerint:
a) falazat szerint: kő vagy tégla
4408
csak kő vagy tégla alappal
982
vályog és sár
2270
fa, vagy fával vegyest, más anyagú
74,378
b) tetőzet szerint: pala, cserép vagy bádog
399
zsindely vagy deszka
21.770
nád vagy zsup
59,869
 
A lakások fekvése és a lakrészek száma:
A lakások száma 47,582 és pedig: földszinti 47,483, I. emeleti 97, II. emeleti 1, III. emeleti 1.
29A lakásokat képező helyiségek: lakószoba 56,175, konyha 43,376, egyéb helyiség 7,509.
A) Őstermelés.
Megyénk területén 1891-ben őstermeléssel foglalkozott 53,401 férfi és 10,048 nő, és pedig:
1. Mezőgazdasággal, föld- és szőlőműveléssel, állattenyésztéssel 53,127 férfi, 10,047 nő.
2. Erdészettel 265 férfi, 1 nő.
3. Szénégetéssel 9 férfi.
A mezőgazdasággal foglalkozók közt volt:
földbirtokos
33,880 férfi,
2,824 nő,
bérlő
121 férfi,
3 nő,
tisztviselő
101 férfi,
– nő,
mérnök
3 férfi,
– nő,
gépész
1 férfi,
– nő,
szolga
5,880 férfi,
75 nő,
napszámos
1,145 férfi,
779 nő,
családi kisegítő
11,996 férfi,
6,366 nő,
Összesen:
53,127 férfi,
10,047 nő.
 
Az erdészettel foglalkozók közt volt:
tiszt
11 férfi,
– nő,
szolga
125 férfi,
1 nő,
napszámos
129 férfi,
– nő,
Összesen
265 férfi,
1 nő.
 
Termelés (1893). Bevetett és learatott terület:
Búzával
22,306 hektár
összes termés 277,666 hektoliter,
Rozszsal
6,169 hektár
összes termés 84,047 hektoliter,
Kétszeressel
1,737 hektár
összes termés 22,412 hektoliter,
Árpával
1,633 hektár
összes termés 23,549 hektoliter,
Zabbal
20,920 hektár
összes termés 448,383 hektoliter,
Tengerivel
52,385 hektár
összes termés 776,224 hektoliter,
Burgonyával
1,111 hektár
összes termés 60,425 hektoliter,
Szőlőterület
1,089 hektár
összes termés 1,643 hektoliter,
 
Az összes szőlőszeti temés értéke volt 34,843 frt. o. é.
30Erdők. (1891.) Véderdő 2,754 hektár; feltétlen erdőtalajon álló erdő: 142,353 hektár, összesen 145,107 hektár. Ebből: tölgyerdő 46,899, bükk- és egyéb lomberdő 96,583, fenyőerdő 1,625 hektár.
Tulajdon szerint: állami 20,855; törvényhatósági és községi 23,890; egyházi 2,127; közalapítványi 360 magánalapítványi 128; hitbizományi 329; közbirtokossági 20,352 hektár.
Tervszerű kezelésre kötelezett erdőterület: 68,041, nem kötelezett 77,066 hektár.
Bányászat és kohászat.
A tulajdonképeni bányászat és kohászattal foglalkozott 440 férfi, 1 nő; mészégetéssel és ásványvíztermeléssel 1-1 férfi, összesen 443 egyén.
B) Ipar.
Vármegyénk területén 1891-ben 3610 egyén foglalkozott iparral, köztük volt:
Önálló vállalkozó
1,993 férfi,
46 nő,
összesen 2,039
Tiszt, üzletvezető
46 férfi,
1 nő,
összesen 47
Mérnök
1 férfi,
– nő,
összesen 1
Gépész
7 férfi,
– nő,
összesen 7
Családi kisegítő
30 férfi,
36 nő,
összesen 66
Segéd
622 férfi,
7 nő,
összesen 629
Tanoncz
371 férfi,
6 nő,
összesen 377
Munkás
295 férfi,
1 nő,
összesen 296
Napszámos
27 férfi,
– nő,
összesen 27
Szolga
117 férfi,
4 nő,
összesen 121
 
A vállalatok, a személyek száma szerint:
Segéd nélkül
1444
Egy segéddel
410
Két segéddel
140,
segédek száma 280
Három-öt segéddel
91,
segédek száma 331
Hat-tíz segéddel
20,
segédek száma 141
Tizenegy-húsz segéddel
7,
segédek száma 103
Húsznál több segéddel
3,
segédek száma 227
 
Vállalatok száma 2115, segédszemélyzet 1493.
31Az egyes iparágak így voltak képviselve:
Élelmezés és kertészet:
 
Önálló vállalkozó
Segédszemélyzettel
Malomipar
180
324
Marhahizlalás
29
Szeszgyártás
7
52
Eczetgyártás
2
4
Likőrgyár
2
Szikvízgyártás
1
Mézesbábos és viaszöntő
15
21
Sütő
12
37
Czukrász
6
11
Mészáros
83
138
Hentes
16
22
Béltisztitó és paczalos
1
2
Halász
1
1
Kertész
6
11
 
Építkezés, házberendezés
 
Önálló vállalkozó
Segédszemélyzettel
Gőzfűrész és gőzmalom
7
Téglagyártás
3
6
Építészet
6
15
Ács
134
207
Kőműves
93
144
Kőfaragó
26
29
Kövező
5
7
Asztalos
95
187
Kárpitos
5
5
Szobafestő
5
11
Kéményseprő
8
17
 
Ruházat:
 
Önálló vállalkozó
Segédszemélyzettel
Takács
5
6
Timár
50
88
Gyapjúfestő
2
2
Szűcs
109
144
Szabó (férfi)
92
170
Szabó (női)
30
44
Csizmadia
294
420
Czipész
225
395
Kalapos
2
3
Ruhafestő
1
1
Divatárús
3
3
 
Vas- és fémművesség, gépészet:
 
Önálló vállalkozó
Segédszemélyzettel
Vasgyárak és vasöntők
53
Gépész
1
1
Géplakatos
3
3
Kovács
235
350
Lakatos
19
45
Rézműves
2
4
Rézöntő
2
2
Bádogos
14
23
Késes
1
1
Fegyver és puskam.
2
3
Köszörűs
2
3
 
32Vegyes házi szükségletek:
 
Önálló vállalkozó
Segédszemélyzettel
Kádár
16
23
Bognár
60
87
Donga és talpfakészítő
174
Fazekas
76
124
Üveges
7
7
Kas- és kosárkötő
1
1
Kefekötő
2
4
Szíjgyártó
15
26
Nyerges
5
8
Szitakötő
4
6
Kötélgyártó
4
7
Kocsigyártó
1
2
Gyertya- és szappangyártó
5
9
Fésűs
4
4
Pipa- és kupakkészítő
8
10
 
Ékszerészet, hangszer, müfestés, sokszorosítás.
 
Önálló vállalkozó
Segédszemélyzettel
Arany- ezüst- és ékszerműves
4
12
Órás
7
7
Hangszerkészítő
1
1
Fényképész
2
2
Arczkép- és műfestő
1
1
Czímfestő
2
3
Könyvnyomdász
2
17
Könyvkötő
6
13
 
Vegyes iparágak:
 
Önálló vállalkozó
Segédszemélyzettel
Zsibárús
1
1
Gyepmester
3
7
 
Élvezeti és személyes szolgálati ipar.
E csoportba tartozó iparágakkal 1891-ben foglalkozott 1119 egyén.
 
Önálló váll.
Családi kisegítő v. segédszemélyzet
Összesen:
Vendéglős és szállodás
40
79
119
Kávéház, kávémérés
1
6
7
Korcsmáros
282
290
472
Pálinkamérő
7
7
14
Kifőző, kifőzőné
9
9
Fürdős
1
3
4
Borbély, fodrász, fésűlőnő
13
12
25
Bérkocsis
2
7
9
33Fuvaros
147
26
173
Mosás, vasalás
28
3
31
Ruha- és folttisztító
1
1
Varrás- és hímzés
133
7
140
Temetkezési vállalat
1
1
Cseléd- és helyszerző
4
4
Hordár
10
10
 
Vándoripar.
Drótos 16, esernyőjavitó 1, köszörűs 1.
Pótlék:
Alkalmazás nélkül volt iparossegédek száma 45.
Háziipar.
Faedény, fakanál és faczipőkészitő
61
Faragó, faszerszámkészitő
4
Fazekas
20
Fonó, szövő
53
Hálócsináló
1
Kas- és kosárkötő
40
Kenyér- és kalácssütő
45
Kovács
274
Lakatos
10
Madzag- és meszelőkötő
10
Rostacsináló
52
Szegkovács
9
Tapasztó
1
Téglavető
52
Teknős
54
Tollfosztó
3
Üstkészitő
1
Vályogvető
10
Varró, himző
31
Vegyes
17
 
A háziiparral foglalkozók száma volt 748; 556 férfi, 192 nő.
C) Forgalom.
Megyénk területén 1893-ban az állami útak összes hossza volt 131.7 kilométer; ebből kavicsolt és kőalappal nem biró 1.9 kilom., kavicsolt és kőalappal biró 127.5 kilom.; vámos közút magánkezelésben 2.3 kilom. 100  kilométerre esik 2.56 kilom. állami út, a rájuk fordított költség 8440 frt.
34Ugyanakkor a törvényhatósági útak terjedelme volt 435.5 kilom., ebből kiépitetlen volt 10.8 kilom. Az 1893. évre megállapított törvényhatósági útadó összege 100,170 frt.
 
Személyi statistica:
Közútak épitése és jókarban tartásával foglalkozott 64 egyén (ebből 9 tisztviselő)
út, híd és révvámokkal 8 (5 vállalkozó)
gőzmozdonyú vasútak alkalmazottjai 186 (50 tisztviselő, 3 mérnök, 2 gépész)
vasútépitéssel foglalkozott 37 (7 vállalkozó, 2 tisztviselő)
vízszabályozással 1
hajózás és tutajozással 2
posta- és távirdaszemélyzet 60 (41 férfi, 19 nő), tisztviselők száma 39
A közlekedési téren működő egyének száma volt 358.
 
Postai forgalom 1893-ban:
Közönséges díjköteles levél
310,400 drb
Levelező-lapok
171,300 drb
Egyéb nyomtatvány
132,700 drb
Árúminták
5,200 drb
Közönséges díjmentes levél
219,000 drb
Ajánlott díjköteles levél
47,000 drb
Ajánlott díjmentes levél
17,300 drb
Express levél
1,000
Összes:
903,900 drb.
Esik egy lakosra 1892-ben
3 drb.
Esik egy lakosra 1893-ban
4 drb.
 
Szamosvölgyi vasút részvénytársaság. (Vonalai épittettek, illetőleg engedélyeztettek: 1880, 1882, 1884, 1889.) Alaptőkéje 1895 deczember 31-én 5385 3/4 drb törzsrészvény ŕ 500 frt = 2,692,875 drt. 13,231 drb elsőbbségi részvény, ŕ 500 frt = 6.615,500 frt. 281 drb beváltott elsőbbségi részvény, ŕ 500 frt = 146,000 frt, összesen 9,454,375 frt. Üzleteredménye volt 1895 végén: bevétel: 698,479 frt. kiadás: 415,708 frt. Járműállomány: 12 mozdony, 37 személykocsi, 261 teherkocsi. Szállitott utasok száma: 403,690; árú és podgyász 215,292 tonna.
35D) Bányászat, ipar és forgalom körébe tartozó mellékfoglalkozások.
 
férfi
A) Bányászat és kohászat
32
BI) Tulajdonképeni ipar
555
1
BII) Élvezet és személyes szolgálati ipar
85
14
BIII) Vándoripar
54
 
férfi
összesen férfi
BIV) Házi és népipar
79
191,
773
206
CI) Tulajdonképeni kereskedelem
73
2,
 
 
CII) Házaló kereskedés
53
1,
összesen 126
3
D) Hitel
15
 
 
E) Közlekedés
32
–,
összesen 978
209, azaz 1187
 
A) Bányászat és kohászat:
Tulajdonképeni bányászat
25
Mészégetés
6
Ásványvízforrás
1
 
BI) Tulajdonképeni ipar:
Ács
183
Asztalos
18
Bádogos
2
Bognár
47
Csizmadia
38
Czipész
18
Építészet
1
Esztergályos
1
Fazekas
12
Gépész
1
Gőzfűrész és fűrészmalom
2
Halász
5
Hentes
3
Kádár
10
Kályhás
4
Kéményseprő
2
Kovács
29
Kőfaragó
3
Kőműves
30
Könyvkötő
1
Kötélgyártó
1
Kútmester
1
Lakatos
3
Malomipar
70
Mészáros
17
Nyerges
1
Szabó
9
Szeszgyártás
4
Szíjgyártó
1
Szűcs
27
Szűrszabó
1
Timár
2
Üveges
1
Másféle iparágak
8
 
BII) Élvezeti és személyes szolgálati ipar:
Bérkocsis
1
Fuvaros
43
Fürdős
1
36Korcsmáros
45
Kifőző
1
Mosás és vasalás
2
Varrás és hímzés
6
 
BIII) Vándoripar:
Ablakos
3
Drótos
51
 
BIV) Házi és népipar:
Abroncsos
2
Czipő- és csizmafoltozó
2
Faedény stb. készítés
4
Faszerszámkészítő
12
Fonás, szövés
181
Kas- és kosárkötő
12
Kenyér- és kalácssütő
1
Kovács
6
Madzag- és meszelőkötés
6
Olajütő
3
Rostás
2
Seprűkészítő
1
Szalmakalapkészítő
1
Szegkovács
1
Tapasztó
4
Téglavető
11
Teknős
5
Vályogvető
2
Varrás, himzés
1
Másféle házi ipar
13
 
CI) Tulajdonképeni kereskedelem:
Agyagárú
1
Dohány-, bélyeg- és lottótőzsde
4
Dohány- és sóeladás
8
Fakereskedés
1
Fűszer, anyag
2
Gabona és termény
3
Liszt
1
1
Marha
3
Piaczi árúsok
4
Regále- és fogyasztási adóbérlő
12
2
Szatócs
14
Szesz
1
Tojás
1
Vegyes
17
 
CII) Házaló kereskedés:
Könyvek, képek, szobrok
46
Rongy
4
Tojás
2
Egyéb
1
 
D) Hitel:
Takarékpénztár
6
Biztosító intézet
9
 
E) Közlekedés:
Közútak épitése és fönntartása
13
Hajózás és tutajozás
10
Posta és távirda
9
 
E) Kereskedelem.
 
Önálló
Tiszt vagy segédszemélyzet
Összesen
Agyagárú és üveg
8
5
13
Baromfi és vad
2
2
37Bor
2
2
Bőr és nyersbőr
5
5
Csont és rongy
5
10
15
Dohány-, bélyeg- és lottó-tőzsde
19
7
26
Dohány- és sóeladás
13
2
15
Élelmezési vállalkozó (katonai, kórházi)
2
3
5
Épitési anyag
1
3
4
Fa
12
18
30
Fűszer, gyarmat és csemege
42
30
72
Fűszer és vas
5
15
20
Gabona és termény
31
18
49
Gyümölcs
3
1
4
Helypénz- és vásárjog-bérlő
2
7
9
Juh
1
1
Kézmű- és rövidárú
36
52
88
Könyv
1
2
3
Kőolaj
1
1
Liszt
4
5
9
4
6
10
Marha
27
11
38
Mű és régiség
2
2
Műszaki czikkek, szerszámok
1
1
Ócska árú
1
1
Piaczi árúsok (kofák)
74
7
81
Posztó
1
1
Regále- és fogyasztási adóbérlő
54
17
71
Ruha
6
4
10
2
1
3
Szállitó és bizományos
1
1
Szatócs
193
151
244
Tojás
29
12
41
Vas
1
1
Vegyes és közelebbi megh. nélkül
76
98
174
 
Önálló kereskedő volt 671, segédszemélyzet 494, összesen 1165.
Házaló kereskedés: baromfi-kereskedő 1; bőr, csont 26; déli gyümölcs, czukorka (kucséber) 1, gyümölcs 2; kézmű, rövidárú 10; könyv, 38kép 1, rongy 27, szatócsárúk 6, termény 1, tojás 51, üveg 1, vegyes házaló 17; összesen 143.
Ügynökök, alkuszok: Gabona és termény 5; ló 6; marha 2; összesen 13.
F) Értelmi foglalkozások.
I. Egyház:
Püspök, prelátus
4
Lelkész
305
Segédlelkész
5
Hitoktató
19
Egyéb világi pap
5
Szerzetes
6
Egyházi szolgálatban alkalmazott világi tisztviselő
121
Összesen
465
 
2. Tanügy:
A megyebéli tanintézetek száma volt (1891-ben):
Felsőbb hittani intézet
1
Középiskola, gymnasium
1
Ipar- és kereskedelmi iskola
2
Tanitóképző
1
Népiskola
341
Kisdedóvó*
Volt 3, egy állami és két községi, a tannyelv mindenütt magyar, óvószemélyzet 3 nő növendékek száma 72 fiú, 80 leány, együtt 152.
3
Emberbaráti jellegű intézet*
Örm. kath. árvaház 1 nevelő s 20 növendékkel.
1
Börtöniskola
1
Összesen
351
 
Az iskolák, jelleg, felekezet és tannyelv szerint:
állami
23
községi
10
róm. kath.
10
gör. kath.
214
ágost. hitv. ev.
6
helv. hitv. ev.
30
zsidó
1
magyar
68
román
267
német
6
 
A tanitással foglalkozók személyi statisztikája:
Felső tanintézet
7 férfi,
– nő
Középiskola
7 férfi,
– nő
Tanitóképző
3 férfi,
– nő
Polgári és felsőbb népisk.
11 férfi,
3 nő
Népiskola
306 férfi,
25 nő
Kisdedóvó
– férfi,
2 nő
Humanist. jell. tanintézet
1 férfi,
1 nő
Zenetanitó
1 férfi,
1 nő
Különböző ügyességek
– férfi,
1 nő
Nevelők, nevelőnök, bonneok
15 férfi,
12 nő
Tanárok és tanitók közelebbi megjel. nélkül
1 férfi,
4 nő
Összesen:
400 férfi.
 
 
Ezek közt okleveles volt 248, 39nem okleveles 123. Magyar nyelven való oktatásra képesített 290, nem képesitett 81.
Tankötelezettek:
6–15 éves korban: 25,410 fiú, 8,513 leány, összesen 33,923.
Ezek közül az iskolába járt:
elemi iskolába
17,220
ismétlő iskolába
4,024
felsőbb nép és polg. isk.
258
középiskolába, iparos-tanoncz, vagy alsófoku keresk. iskolába.
272
Összesen
21,774
azaz 64.18%.
 
 
3. Közigazgatási szolgálat.
Állami tisztviselő
46
Állami díjnok
11
Vármegyei tisztviselő
57
Vármegyei díjnok
9
Városi tisztviselő
30
Városi díjnok
2
Községi és körjegyzők
82
Áthozat
317
Átvitel
317
Jegyzősegédek
78
Egyéb községi tisztviselő
16
Összesen
331
 
4. Igazságügy
Birák
25
Ügyész
2
Egyéb igazságügyi tisztv.
50
Díjnok
20
Fogház, börtön (tisztviselő)
7
Közjegyző
2
Közjegyzői írnok
5
Ügyvéd
19
Ügyvédsegéd
3
Ügyvédi írnok
10
Összesen
143
 
5. Közegészségügy.
Orvos
29
Kórházi tisztviselő
1*
Kórházak száma volt 2, ágyak száma 92, kezelt beteg 675.
Önálló gyógyszerész
9
Gyógyszerész-segéd
9
Állatorvos
10
Szülésznő
80
Összesen
138
 
6. Tudományos s egyéb más közérdekű foglalkozások.
Magántisztviselők, magánmérnökök, művészek, színészek: 55 férfi, 13 nő, összesen 68.
7. Pénzintézetek alkalmazottjai.
Takarékpénztárak
21 tisztviselő, 3 szolga.
Biztosító intézetek
6 tisztviselő, 1 szolga.
 
40G) Hitelintézetek statisticja.
Megyénkben 1892-ben 12 hitelintézet volt. A „Magyar Compass” az évi folyama az összes intézetek állapotáról és forgalmáról következő kimutatásokat közölte:
a) A hitelintézetek száma, saját tőkéje, az elért üzleti nyereség s fontosabb activ üzletágai.
 
Bank- és földhitelintézetek
Takarékpénztárak
Szövetkezetek
Összesen
Száma
2
7
3
12
Saját tőkéje
169,200 frt.
302,300 frt.
54,400 frt.
525,900 frt.
Üzleti nyeresége
45,900 frt.
57,700 frt.
3,300 frt.
106,900 frt.
Az alaptőke %
27.1
19.1
6.1
20.1
Váltótárczája
464,800 frt.
1.000,800 frt.
11,400 frt.
1,577,000 frt.
Jelzálog-kölcsöne
149,000 frt.
211,800 frt.
360,800 frt.
Kötvény-kölcsöne
456,800 frt.
70,700 frt.
527,500 frt.
Értékpapír
37,200 frt.
10,400 frt.
47,600 frt.
 
b) Takarékbetéti üzlete.
 
Bank- és földhitelintézetek
Takarékpénztárak
Szövetkezetek
Összesen
Álladék az év elején
473,900 frt.
1.434,500 frt.
1,700 frt.
1,910,100 frt.
Új betét
716,100 frt.
979,100 frt.
5,500 frt..
1,700,700 frt.
Kivétel
522,200 frt.
902,000 frt.
1,700 frt.
1,425,900 frt.
 
A megyebeli pénzintézetek 1896/7-ig 15-re emelkedtek. (Egy 1895 végén megszünt.) A „Magyar Compass” az évi folyamából következő adatokat állitjuk össze:
A) Bankok és takarékpénztárak.
1. Bethleni takarékpénztár részvénytársulat. (1870–). Alaptőke, névleges 60,000 frt; tényleges 24,000 frt; névre szóló 600 db. részvényben 40 frt. befizetéssel. Részvényei ára 1896 márcz. 117 frt. Összforgalom 2.942,990 forint. Váltótárczája 456,369 forint. Jelzálog-kölcsönök 8,959 frt. Betétek 404,882 frt. 1895. évi mérleg 529,923 frt. Tiszta nyereség 9,524 frt.
2. Deési takarékpénztár részvénytársaság. (1876–1896). Alaptőke 100,000 frt; tényleges 60,000 frt; névre szóló 1000 db. részvény 60 frt. befizetéssel. Részvényei ára 1896 márcz. 95–100 frt. Összforgalom 7.854,079 frt. Váltótárczája 555,384 frt. Jelzálog-kölcsönök 49,589 frt. 41Kötvény-kölcsönök 230,000 frt. Betétek 646,722 frt. 1895. évi méleg 966,613 frt. Tiszta nyereség 10,435 frt.*
A Takarékpénztár 1898-ban beleolvadt a Hitelbankba.
3. Deési hitelbank részvénytáraság. (1890–1950). Az osztrák-magyar bank kolozsvári fiókintézetének mellékhelye. Alaptőke 100,000 frt névre szóló 1000 db. részvényben 100 frt befizetéssel. Részvényei ára 1896 márcz. 135 frt. Összforgalom 17,688,711 forint. Váltótárcza 550,024 frt. Jelzálogkölcsönök 145,140 frt. Betétek 669,949 frt. 1895. évi mérleg 1.158,262 frt. Tiszta nyereség 28,465 frt.
4. „Somesiana” hitel- és takarékpénztári intézet részvénytársaság. (1890–1980). Alaptőke 100,000 frt névre szóló 1000 db. részvényben 100 frt befizetéssel. Részvényei ára 1896 márcz. 112 frt. Összforgalom 3.936,773 frt. Váltótárczája 309,553 frt. Jelzálog-kölcsönök 46,647 frt. Betétek 109,214 frt. 1895. évi mérleg 378,827 forint. Tiszta nyereség 13,092 forint.
5. Csáki-Gorbói takarékpénztár részvénytársaság. (1893–1923). Alaptőke 25,000 frt bemutatóra szóló 500 db. 50 frtos részvénynyel. Részvényei ára 1896 márcz. 60 forint. Összforgalom 85,069 frt. Váltótárca 8,968 frt. Kölcsön-kötvényekre 69,576 frt. Betétek 32,404 frt. 1895. évi mérleg 82,130 frt. Tiszta nyereség 4,163 frt.
6. Kékesi takarékpénztár részvénytársaság. (1891–1921). Alaptőke 20,000 frt névre szóló 400 db. részvény 50 frt befizetéssel. Részvényei ára 1896 febr. 70 frt. Összforgalom 273,109 frt. Váltótárcza 20,154 frt. Kölcsön-kötvényekre 70,122 frt. Betétek 53,388 frt. 1895. évi mérleg 93,325 frt. Tiszta nyereség 3,977 frt.
7. Magyar-Láposi takarékpénztár részvénytársaság. (1887–1917). Alaptőke 20,000 frt névre szóló 400 db. részvény 50 frt befizetéssel. Összforgalom 1.972,631 forint. Betétek 166,782 frt, 1895. évi mérleg 238,691 frt. Tiszta nyereség 10,983 frt.
8. Nagy-Ilondai takarékpénztár részvénytársaság. (1891–1921). Alaptőke 20,000 frt névre szóló 400 db. részvény 50 frt befizetéssel. Részvényei ára 1896 febr. 70 frt. Összforgalom 1.835,665 frt. Váltó- és kölcsön-kötvényekre 167,123 frt. Betétek 66,167. Évi mérleg 170,209 frt. Tiszta nyereség 6,841 frt.
9. Pánczélcsehi takarékp. részvénytársaság. (1893–1923). Alaptőke 100,000 kor., bemutatóra szóló 1000 db. 100 koronás részv. 25 frt befizetéssel. Váltótárcza 22,645 frt. Jelzálog-kölcsönök 3,585 frt. Kölcsön-kötvényekre 65,276 frt. Betétek 28,444 frt. Évi mérleg 117,178 frt. Tiszta nyereség 6,062 frt.
4210. Szamosujvári takarékpénztár részvénytársaság. (1888–1918). Alaptőke 30,000 frt bemutatóra szóló 300 db. részvény 100 frt befizetéssel. Részvényei ára 1896 jan. 400 frt. Összforgalom 2.540,957 frt. Váltótárcza 105,273 frt. Jelzálog-kölcsönök 272,089 frt. Kötvény-kölcs. 167,489 frt. Betétek 418,122 frt. Évi mérleg 575,033 frt. Tiszta nyereség 8,834 frt.
11. Szamosujvári kisegitő takarékp. részvénytársaság. (1892–1932). Alaptőke 50,000 frt névre szóló 1000 db. részvény 50 frt befizetéssel. Részvényei ára 1896 márcz. 70 frt. Összforgalom 2.871,185 frt. Váltótárcza 61,064 frt. Jelzálog-kölcsönök 54,855 frt. Kölcsön-kötvényekre 185,796 frt. Betétek 226,883 frt. Évi mérleg 316,396 frt. Tiszta nyereség 8,772 frt.
B) Szövetkezetek.
2. Domokos és vidéke községi hitelszövetkezet. (1895–1915). Törzstőkéje 25 frtos üzletrészekben 2,014 frt. Összforgalom 28,345 frt.
2. Kápolnok-Monostori „Riureana” szövetkezet, hitel- és takarékpénztári intézet. (1890–1920). Törzstőke 11,360 forint. Összforgalom 83,614 frt. Évi mérleg 54,015 frt.
3. Kápolnok-Monostori takarék- és hitel-egylet, mint szövetkezet. (1895–). Törzstőke 6,576 frt 350 db. üzletrészre heti 50 kr. befizetéssel. Összforgalom 60,653 frt. Évi mérleg 13,311 frt.
4. Magyar-Láposi első segély-egylet, mint szövetkezet (1890–1895). Törzstőke 54,805 frt. 1028 db. üzletrészben. Az intézet a kitüzött időtartam lejártával megszünt.
5. Magyar-Láposi önsegélyző-egylet, mint szövetkezet. (1894–). Törzstőkéje 5 éves évtársulatokban heti 20 kros befizetéssel. Összforgalom 135,542 frt. Évi mérleg 12,358 frt.
A 15 megyei hitelszövetkezet összforgalma 1895-ben 42 1/2 millió frt, évi mérlege 4 millió 700 ezer frt. Tiszta nyeresége 112 ezer frt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages