Mohaly.

Teljes szövegű keresés

Mohaly.
Nevének változatai: 1173–1196 közt* Mohal. 1336-ban* Moholfeu. 1347-ben* Mohatelke vagy Kis-Muholtelke. 1440-ben* Mohay. 1496-ban* Mohal. 1721-ben* Mohaj.
Hazai Okmtár VII. 20.
Dl. 28056.
Hodor. Dob. Esm. 728. l.
Km. prot. ab. 57.
Gr. Bethlen ltár.
Erd. főkormsz. ltár.
184Neve: moh, mohos, moh-aljból származott, melyet az oláh is átvett.
Délről északra nyiló völgy fejénél fekszik dombokon, mellette foly el egy kis patak, mely a községen alól a Kis- és Nagy-Devecser felől jövővel egyesül. Deéstől 25·8 kilométernyire, a kékesi járásban.
III. Béla király (1173–1196 közt) ezen Mohai birtokot*Görögországban szerzett vitézi érdemeikért Lob-nak és testvérének Tamásnak, a mostani gr. Wass család őseinek adományozta.*
Haz. Okmtár VII. 20.
Hodor. Dob. Esm. 726. l. részletesen.
Lob-ról ezen birtok fiára Csomára (Chama) szállott, kit is 1230-ban* IV. Béla király ebben meg is erősitett.
Hazai Okmtár VII. 20.
Csoma után a birtok Jakabra, ennekutána pedig fiára Mihály, Miklós, Tamás és Jakabra* jutott.
Haz. Oklt. 207.
1357-ben pedig* egyedüli birtokosa azok közül azon Miklós, a ki már állandóan a Vas nevet használja, s ki a mondott évben Mohaj határait kijáratta.
Dl. 28736.
Az 1362-ben* a Wass nemzetség osztálylevele szerint Mohaj a nemzetség két tagja t. i. Emichtfi János fiai Aczél János, Tamás, Dezső, Lőrincz, ifj. Wass Miklós, Vörös Péter és Wass László fia Simon közt 7 részre felosztatott.
Dl. 27429. és 28580.
1366-ban* lakói jobbára oláhoknak kellett lenniök, mert Lajos király Wass Dezsőnek a Mohalyból járó juhötvenedet, a mit kizárólag oláhok fizettek, elegendi, egy másik azon évi oklevélben világosan oláh kenézek s vajdák emlittetnek.
Gr. Wass ltár.
1368-ban* Lajos király Wass Miklós fiait Dezsőt, Pétert, Istvánt, Pált és Tamás fiát Jánost Mohaly birtokában megerősiti.
U. o.
1372-ben* e birtokon Szentegyedi Vörös Péter, Miklós fiai István és Pál, László fia Lökös, Tamás fia László és Dezső fiai János és László megosztoznak.
U. o.
1413-ban* Lökös fia László egy itteni részét Wass Mihlynak zálogba veti.
U. o.
1426-ban* Zsigmond király Toroczkay Lászlót és társait ez és még több Wass-féle birtokba beigtatni rendeli.
Gyf. kápt. ltár.
1440-ben* czegei Lökös Tamás itteni részét szentiváni Wass Mihály fiától Lászlótól visszaváltja.
Km. prot. ab. 57.
1461-ben* Mohali, máskép Lekewsy Tamás a a Wass fiai birják.
Dl. 25989.
1464-ben* szentgotthárdi Wass Vid fia István részét vasasszentiváni Wass Lászlónak veti zálogba.
Dl. 21716.
1851469-ben* birtokosok: szentgotthárdi Wass Vid fiai: László, István, Pál, János és Zsigmond.
Dl. 27505.
1477-ben* WassVid leányai: Erzsébet Gesztrágyi Istvánné és Margit szentegyedi Székely Lőrinczné, atyjuk itteni részéből testvéreiktől Wass István, Pál és Zsigmondtól osztályt követeltek, a mit azok megtagadván, perre került a dolog.
Dl. 26427.
1478-ban* czegei Wass Domokos Mohalyból osztályt követett Wass Vid fiaitól: István, Pál és Zsigmondtól.
Dl. 27534.
1492-ben* Mohaly Bálványosvár tartozéka közt emlittetik.
Leleszi Conv. ltár. 1492. fasc. nr. 29.
1496-ban* birtokosai: czegei Wass Domokos fiai: János, Balázs, Miklós, László, György és Mihály.
Gr. Bethlen ltár.
1500-ban* czegei Wass Miklós özvegye Katalin, most János nem nemes czegei lakos felesége, Czegei Balázs hitbérének férje itteni részéből való kiadása felől nyugtatja.
Km. prot. Michael 3.
1504-ben* Wass István fia Mihály itteni részét Wass Balázsnak veti zálogba.
Km. prot. O. 18.
1505-ben* czegei Wass Balázs, Wass István fiának Mihálynak nála zálogban levő itteni részét visszaadja.
U. o. 36.
1507-ben* czegei Wass István fiai Mihály itteni részét szentegyedi Wass Jánosnak és czegei Wass Balázsnak adja cserébe.
U. o. 80. és Doboka V. 35.
1528-ban*Wass Pál itteni részét néh. czegei Wass Balázs özvegyének s fiainak id. és ifj. Jánosnak és Balázsnak eladja.
Km. pot. Magno 198.
1568. és 69-ben* Mohay János e néven kettő és Lajos emlittetik.
Gr. Bethlen ltár.
1568-ban* Somlyai Gergelyné Ágnes, néh. szentgotthárdi Wass János leánya, atyjának itteni részéből czegei Wass János fiától Györgytől osztályt követel. 1568-ban* czegei Wass Domokos fia János, fia Pál, fia János azon esetre, ha itteni részét Wass Györgytől visszaszerezheti, annak harmadrészét Szentegyedi Gergelynek igéri oda.
Gyf. kápt. Doboka fasc. 1. nr. 2, 12. és fasc. 3. nr. 43.
Gyf. kápt. Cent. C. 21.
1590-ben* Mohai Mohalyi János ügyvéd emlittetik.
Deés város ltára.
1594-ben* Wass György hűtlenségbe esvén, itteni birtoka eladományoztatott, de később újra visszakapta.
Hodor. Dob. Esm. 729. l.
1609-ben* Wass Ferencz özvegye Bogáthy Druzsi (előbb Barcsay Andrásné) és fia György, id. Wass Gergely unokája, atyai nagybátyja Wass Jánossal itteni birtokukon megosztoznak.
Gr. Wass ltár.
1861625-ben* birtokosai: Somay Gergely s Toldalagi János.
E. F. L. IV. fasc. 257. K.
1694-ben* birtokosa a Wass család.
Gyf. Doboka fasc. 1. nr. 23, 24.
1786-ban* birtokosai: gr . Wass Miklós özvegyének van 9 jobbágya, 3 zsellére, gr. Wass Ádám özvegyének 8 jobbágya, 4 zsellére, gr. Wass Sámuelnek 10 jobbágya, 3 zsellére.
Erd. főkormsz. ltár.
1804-ben* gr. Wass Ádám fiai Miklós és Dániel atyjuk itteni részén megosztoznak. 1809-ben* birtokosai: gr. Wass Sámuelnek van 9, gr. Wass Miklósnak 8 telke.
Km. Doboka V. 56.
Erd. főkormsz. ltár.
1820-ban* birtokosai: gr. Wass Miklós és gr. Wass Samu özvegye.
Erd. kanczellária ltára.
1863-ban* gr. Wass Ádám, Káli Nagy Ferencz, gr. Wass Samu, Janka Lajos részére úrbéri kárpótlást utaltak ki.
Urb. Wesen 86–196. l.
1866-ban* az itt összeírt 50 füstből 3 nemesi füst volt. Nemesi jogú birtokosai voltak: gr. Wass Ádám, Janka Lajos (Bécsből) és Nagy József (Szamosujvárról).
Erd. főkormsz. ltár.
Jelenlegi birtokosai (1898): Flóirán János, szamosujvári lakos, 406 h. 264 öl, vétel Janka Lajostól árverés útján. Fodor Togyika, Pencze János, vásárlás folytán.
Eredeti magyar neve után azt gyanithatnók, hogy ős lakosai a magyarok voltak, kik hamar ki is pusztulván, a Wass-család úgy telepitette be oláhokkal.
Lakosai földmivelők, ló- és szarvasmarhatenyésztéssel foglalkozók. Ujévkor a fiatalság az ólakból a sertéseket ki szokta ereszteni, hogy szaladásukból a leánykérők jövetelére következtethessen. Táplálékuk tej, turó, puliszka, bab s ritkán hús és főzelék.
Ruházatuk házilag készül vászonból és gyapjuból; bocskort, mellrevalót hordanak. Házaikat s gazdasági épületeiket fából, paticsból épitik vályoggal verve, szalmatető alá. A lakóház rendesen egy szoba s pitvar.
Gör. kath. egyházközség. Fából épült temploma 1770-ben szenteltetett föl az archangyalok tiszteletére. Anyakönyveit 1820 óta vezetik. Papjai: Nyegrucziu Fekete Parteniu, Iklódi József, Oltyán László után a jelenlegi Todoreán Demeter.
Felekezeti iskoláját Kis-Devecserrel közösen tartja fen.
Éghajlata mérsékelt, széltől védve, jég, járvány ritkán bántja.
1721-ben* határa két fordulós s jobbára északra fekszik, földje félig fekete, helyenként sovány, 6 ökörrel kétszer és háromszor is szokták 187megszántani, vegyes, inkább őszi gabonát termelnek, erdei szénát csinálnak, van tüzelésre való fáserdeje, hadi út terheitől időnként sokat szenved. Vásárló és őrlőhelye Szamosujvár. Mivelés alatt levő szántója 57, nem mivelhető 35 köböl férőü. Elvetettek ez évben 19 köb. őszi, 6 köb. tavaszi gabonát s termett 195 kal. búza, rozs, 90 kal. árpa, zab, 21 kal. kender, tengerije szemül 5 1/2 véka, szénarétja 32 szekérre való s van 12 kapásnyi szőlője, melyből 34 veder bort szüretelt. Van itt 15 ökör, 13 tehén, 2 tulok, 3 ló, 71 juh, 7 méhkas, 25 sertés.
U. o.
1821-ben* határa II-od osztályu.
Cziráky urb. oszt.
1837-ben* e kicsiny falu határa nagy mezőség, erdeje nincs.
Hodor. Dobokam. Esm. 726. l.
Határa jelenleg termékeny. Terményei: tengeri, búza, rozs, zab, árpa, len, kender; hazai fajta szarvasmarhát, juhot, lovat és baromfit tenyésztenek. Gyümölcse: alma, körtve, szilva-félék és kevés szőlő.
Itatója forrásiban s a községen keresztül folyó névtelen patakjában.
A község határán négykövü gőzmalom, vasas-szentiványi lakos Temesvári Gerő tulajdona.
Határhelyek: 1357-ben* Byhan, hely. Szarvastó, folyó.
Dl. 28736.
1804-ben* Tinyera, erdő; Kunsur; Dilma; Naczalenyilor.
Km. Doboka V. 56.
1864-ben* Pecseru, Pirloge, Fundetura, Grapa, Csurgeuluj, Tyeszünis.
Pesti Frigyes gyüjt.
1898-ban Pelcser, Gropa, Csurgauluj, Fundetura, Pe pereu pirluzsilor, Küszürös.
Lakossága: 1603-beli* összeírás szerint az előző évi háboru alkalmával az egész faluban csak 5 lélek maradt meg s ekkor van benne 6 ház.
Urb. Conscr. fasc. 65. nr. 87.
1700-ban* 14 jobbágy lakosa van, kik ugyanennyi házban laknak.
Erd. főkormsz. ltár.
1721-ben* 2 jobbágy, 7 zsellér, 2 kóborló lakosa van, kik az utóbbiak kivételével, 10 házastelken laknak, el van pusztulva egy ház.
U. o.
1750-beli* hivatalos összeírás szerint van 4 jobbágy, 10 zsellér, 2 kóborló, egy özvegy, összesen 21 család lakosa, kik 18 házastelken laknak s el van pusztulva egy ház.
U. o.
1830-ban* 226 lakossal.
Consign. stat. topogr. 121. l.
1837-ben* 261 lakosa van s 40 háza.
Hodor. Dobokam. Esm. 726. l.
1854-ben* 12 lelkek száma 271.
Hodor. Függelék 91. l.
1881857-ben* 321 gör. kath. lakossal, házak száma 54.
Orsz. ism. tábl 26. l.
1886-ban lakossága 293.
1891-ben 355 lakosból 3 róm. kath., 347 gör. kath., 1 gör. keleti, 1 ev. ref. és 3 izraelita.
Adója: 1721-ben* 139 frt és 1898-ban 1217 frt 14 kr.
Erd. főkormsz. ltár.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages