A szamosújvári gör. kath. elemi tanitóképző.

Teljes szövegű keresés

A szamosújvári gör. kath. elemi tanitóképző.
A szamosújvári gör. kath. egyházmegye tanitójelöltjei kezdetben a naszódi tanitóképzőben nyertek képesitést.
1869. évi julius 2-án* arról értesitette e szamosújvári püspökséget, hogy az ottani határőrvidéki alapokból többé fentartani nem lehet és hogy az eddig utalványozott 2000 forint a legutolsó utalványozás lesz. Ennek folytán elhatározta az egyházmegye, hogy a tanitóképzőt a püspök székhelyén állitja fel, s miután erre alap nem volt, az egyházmegye területén levő hitközségek segélyét vette igénybe vagyis bizonyos összeg hozzájárulására szorittattak s az így begyült pénz képezi jelenleg is fentartási alapját.
Vallás- és közokt. miniszt. 8595. sz. a.
A tanitóképző 1869 október 15-én nyilt meg s e hó 22-én kezdetét vette a tanitás két osztályban, 50 növendéket három tanár tanitott. A tanfolyam 1877–78. tanév végéig két éves volt, a következő évben a III-ik osztálylyal bővült olyképen, hogy a 3-ad évesek a 2-od éves növendékekkel tanittattak egy és ugyanazon tanteremben, vagyis egyik évben a II-ik osztályra, a következő évben a III-ik osztályra kiszabott 186tananyag adatott elő váltakozó rendszerben vagy két tanteremben három osztály.
E rendszer azonban igen megnehezitette a tananyagnak kellő feldolgozását, ez okból a tanárok azt inditványozták, hogy az osztályok különittessenek el egymástól s így legyen három éves tanfolyam és három tanterem. Az elkülönités folytán keletkezett óratöbblet szükségleteinek pedig eleget tesznek; megvalósitása az 1891–92. tanév elején be is következett.
Az intézet igazgatói kezdet óta a szamosújvári gör. kath. székeskáptalan tagjai voltak, sorrendben ezek: Sorbán Mihály 1869–1887. Az egyházi zeneirodalomban tette nevét emlékezetessé. Kerticze Özséb 1891-ig. – Pápiu János 1901-ig. Meghalt 1902-ben. Az egyházi és népiskolai irodalom terén számos és kiváló becsü munkájával örökitette meg nevét. – Bene Sándor kanonok 1901/2. tanévtől, volt tanitóképző tanár, kerületi tanfelügyelő, most nagyprépost, azon fáradozik, hogy a jelenlegi 3 éves tanfolyamot 4 évfolyamuvá fejlessze.
Tanárok: Demian Athanáz 1869. – Secui János. – Bene Sándor 1872–75, ezután szamosújvárnémethi esperes, majd kanonok, jelenlegi igazgató. – Huza Lázár. – Nyegrutziu Fekete Miklós, állitott nyomdát Szamosújvárt, szerkesztette Mika Sándorral Preotulu Romanu scolast. stb. és a Scola czimü folyóiratot 1875-től 1890-ig. Amicul familiei négy számát. Brassó, 1881-ben. Önálló munkája: Nume vita! Collectione deversuri pentru occasiuni funebralia arangita prin … Szamosujvár, 1883 és 1895. Számos czikket irt. Jótékonyságát minden körben ma is hálásan emlegetik. – Páska György, czikkei a tanügyi és szépirodalmi lapokban, – Pordea Vazul, jelenleg püspöki titkár, theologiai tanár. – Dr. Drágos Gyula, számos tanügyi czikkeivel tünt föl. – Mika Sándor, társ-szerkesztője volt a Scola-nak. – Borgován Vazul, 1877–88. Termékeny iró, módszeres tankönyvei a román tanügyi irodalomban kiváló helyet foglalnak el. – Suciu László 1878 óta. – Hodoreán János 1880–1891., jelenleg szamosújvári fegyintézeti lelkész, szentszéki ülnök. Munkái: A szamosújvári fegyintézet multja. Szongott K. és Vajnával; Bibliai történet, népiskolák számára. – Less László 1888–93. – Boros Vidor 1891 óta. Szerkesztette Scola poporala cz. lapot, s kinek részben erre vonatkozó adataimat köszönöm. – Dr. Fábián Péter. – Hosszu János 1894–96. – Vajda Dénes. – Prodán János. – Lovag Fehrentheil Frigyes. – Veniss Gyula gazdasági szaktanár; gazdaságtan, gyümölcstenyésztés köréből számos czikke jelent meg. A járványos és ragályos állati betegségekről czimü művét Kaposvárt 1871899-ben adta ki. – Demián József. – Moráriu Tivadar. – Berán János zenetanár.
Az intézet könyvtára 360 kötetből áll.
Gör. kath. elemi iskola 1856-ban létesült a Kandia városrészben. 1869 óta a Viz-utczában a tanitóképzővel egy udvaron, annak gyakorló iskolájául szolgál, tanitója kezdet óta Boér János.*
Nevelés- és okt. cz. művem 487–488. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages