Örmény katholikus egyházközség.

Teljes szövegű keresés

Örmény katholikus egyházközség.
Az első örmény kath. szertartásu templomot vagy kápolnát Verzereskul Oxendius építtette a főtér közelében a mai czinteremben. A nép a vár mellett volt fatemplomot használta, mely egykor a Gerla falu temploma volt s a mely a II. Rákóczi Ferencz szabadságharcza alatt pusztult el, mint ezt Szongott Kristóf írja,* javítgatták egy ideig, de 1723 után az enyészetnek engedték át.*
Armenia 1901. évf. 1. füz.
Ez lehetett azon templom, a melyet az örmények 1712 tájt foglaltak el az ev. reformátusoktól. V. ö. Szamosújvár-Németi, Széki esp. vizsg. jkv.

Szamosújvári Salamon-templom*
Szamosújvár írásban stb. 44. l.
A „Salamon templom”-ot kőből toronynyal Simai Salamon építtette 1723-ban.* Gábrus Zachariás a Torma Józsefhez intézett kimutatásában az építés idejéül 1725-öt s egy év alatt épültnek írja s a 166Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére szenteltetett fel. 1845-ben és 1898-ban ujitják meg. A Simai példájára mások a várostól keletre fakereszteket, kápolnákat állitottak fel 1727-ben.*
Szongott K. szerint Szamosújvár írásban és képekben. Sz.-Ujvár 1893. 43, 44. l.
Szongott K. szerint: Szamosújvár írásban és képekben. Sz.-Ujvár 1903. 45. l.
1855-ben oltárai: Gyümölcsoltó Boldogasszony, a Szent Háromság, Világositó Szent Gergely, Szent Anna és Szent Lajos tiszteletére vannak szentelve.
Három harangja közül egyik a Szent Mária nevét viseli.
A székesegyház a főtér déli részén épült. Alapját 1720-ban tették le.* Derekas felépitéséhez 1748. év szeptember 8-án fogtak* és 9-én tette le Kastal János püspöki helyettes alapkövét.* 1759-ben szentélye annyira elkészült, hogy szeptember 8-án megtartották benne az első misét. 1800-ban teljesen fel volt épülve, de oltáraival 1804-ben lettek készen s junius 17-én Mártonfi József szentelte fel a Szent Háromszág tiszteletére s Basilica-nak nevezte. A villám tornyát 1800-ban s a felszentelés évében augusztus 2-án megrongálta s harangja is elhasadt. 1799-ben odahelyezett óra is elromlott s 1804-ben készitettek újat.* Épitésére adakoztak: Mária Terézia királynő 1200 frtot, a Pap család 10000 frtot, Verzár plábános 100000 téglát, a Verzár család 8 faragott kőoszlopot, Jakabfi Simon a sekrestyét, Gorovejné a keleti falat csináltatta s ezen kivül többen járultak hozzá a polgárság közül s teljes felépitése Gabrus adatai szerint 600000 forintba került. 1842-ben újitották meg.*
Gábrus idézett kimutatása. Egy 1822. évi feljegyzés szerint 1715-ben tette volna le a Szentháromság tiszteletére (S. S. Trinitatis.) épitendő templom alapját Oxendius püspök. (Torma gyüjt.)
Szongott Szamosújvár írásban és képekben 51–2. l.
U. o.
Szongott. Szamosújvár monogr. II. köt. 29. l.
Részletes története Szongott: Szamosújvár írásban és képekben 53–55. l. és Armenia 1901. évf. 17–27. l.

Salamon templom oldalajtója.
A székesegyházban 7 oltár van.* A nagy oltár a Szent Háromság tiszteletére 1842-ben Jakabfi Gergely költségén készült 9000 ezüst frton. A négy oldaloltár a Bold. Szűz mennybemenetele, Világositó Szent Gergely az örmények apostola, Szent József Jézus nevelőatyja és Napom. Szent János tiszteletére faragott kőből készült a Timár czéh, Kereskedő társaság, a városi polgárság s a papi rend költségén. Az oldalkápolnában levő oltárkép Krisztusnak a keresztről való levételét ábrázolja. Ez 167eredeti Rubens kép, a melynek története Gabrus szerint a következő: „Bonaparte Rómát minden kincsétől megfosztván, ezen képet több más ritkaságokkal a hajón Párisba szándékozott vitetni, de a hajót az angolok elfogták s Angliába vitték, az akkori angol király ezt mind szentképet Ferencz császárnak küldötte ajándékba, ki a képtárába helyeztette.
Gabrus tudósitása.

Az örmény katholikus templom a főtéren.
1806-ban Korbuly Kelemen plébános és Govrik Tódor főbiró Bécsben járván, a király a szamosújvári templom számára nekik ajándékozta.* A Szent Olvasó oltár a Gabrus professor saját munkája és adománya.
Gróf Cziráki e képet 40000 ezüst forintra becsülte Gabrus előtt.
A székesegyház clenodiumai közül nevezetes a több nagy és kis 168rubinokkal ékesített ezüst monstranczia; az Eleonóra császárné által ajándékozott tiszta ezüst szövetü püspöki öltöny; a még Örményországból hozott püspöki ezüst pedum infula stola A. Eppale s kézi pergamenre írott ezüst tábláju evangélium. Több rendbeli ezüst szövetü ruhák. Ezüstjéből, mely több mázsát tett, sokat eladtak, hogy az Urbán által kivetett hadi sarczot belőle kifizethessék.*
Gábrus tudósitása.
Az Azbej család az idetelepítés alkalmával a felső temetőbe Bold. Szűz Mária tiszteletére egy kápolnát építtetett; az új temetőbe a Szent Kereszt tiszteletére 1822-ben az egyház építtetett s 1855-ben mindkettőben szoktak misézni.*
Gábrus tudósitása Torma Józsefhez.
Harangjai 1855. évbeli adat szerint latin felíratuak: a Szentháromság, Szent Gergely, Szent Kereszt tiszteletére mindeniket Szamosújvár közönsége öntette 1800, 1805, 1835. évben. A halálcsengő Szt. József nevére szentelve. Az örmény kath. egyházközség anyakönyve 1721 november havától fogva vezettetik.
Temetője három volt, az első a mostani főgymnasium területén, a másik vagy a felső a fiú árvaintézet kapuja körül, mely 1863-ban zárult be. Az alsó temető a vár mellett kápolnával 1808-ban nyilt meg, de temetkeztek a templomok czintermeiben is.*
Szongott. Armenia 1901. évf. 27, 28. l.
Első főpapja a városalapitó Verzereskul Oxendius* Moldovában született, Rómában 14 évig tanult, őt küldte be a szentszék, hogy nem a római pápa fenhatósága alá tartozó feleit a róm. kath. egyház kebelébe térítse. A lembergi örmény érsek püspökké avatta s ezen intézkedését a pápa is megerősítvén, az aladai örmény püspöki és apostoli vicariusi czímmel tüntette ki, első székhelye Besztercze volt, a hol akkor az örménység tömegesebben lakott. 1692-ben* Oxendius örmény püspök a császár kápolnájában tartott misét Bécsben. Az örményeket erővel akará a pápista vallásra téríteni, 100 aranyat ígértek neki évenként. Török fogságba került s három évig szenvedett ott s csak 1699-ben szabadult ki s Leopoldtól engedélyt kért és kapott, hogy az örmény nemzet számára várost alapithasson. 1703-ban a székelység II. Rákóczi Ferencz mellé áll. Verzereskult* küldik ki lecsendesitésére, de a kuruczok elfogták s Rákóczi foglya lőn, a ki tisztelettel fogadta s miután pártjára nem állt, 3 év múlva titkárával elbocsátotta, majd 1712-ben Bécsbe ment s városa érdekében ott működik haláláig.
U. o. 1900. évf. 1, 2, 3. füz.
Gr. Bethlen Miklós. Önéletírás 217. l.
Képe Armenia 1900. 3. füz.
1700 augusztus 1-én alapítja Szamosújvárt a tímár társulatot s 169alkotja meg szabályzatát. A II. Rákóczi Ferencz alatt vívott szabadságharczban az erdélyrészi róm. kath. egyházmegyét is kormányozta. Az ország pénztárából 2000 forintot kapott évenként. Szamosújvárt két háza volt s egyiket kápolnává alakította s ez volt az első örmény kath. szertartásti templom. 1715 márczius 10-én halt meg Bécsben, azt tartják róla, hogy megmérgezték.* Emlékét hálás városa nemsokára szoborban örökiti meg.
Arm. XI. évf. 3. füz. 85. l.
Az örmények 1715 május 20-án Görgény-Szent-Imrén gyűltek össze, hogy maguknak püspököt válasszanak, azonban a személy felett megegyezni nem tudván, a szentszékre bízzák s Róma nem püspököt, hanem főesperest és apostoli helynököt nevezett ki Budakovics Lázár szamosújvári plébános személyében 1716-ban. De helyette – mivel megengedte, hogy a régi vallást is gyakorolják – a pápa Teodorovics Mihályt a római propagandának volt növendékét nevezte ki az erdélyi örmények főesperesévé s apostoli helynökké apostoli főjegyzői czímmel.* 1758-ban Mária Terézia örm. kath. püspökké nevezi ki Teodorovicsot, de ez egyházi méltóságot át nem vehette. Azóta többször tettek kísérletet a püspökség visszanyerésére, hasztalan, a róm. kath. erdélyi püspök fenhatósága alá rendeltettek az összes örmények.*
U. o. 4. füz. 119. l.
Szongott K. Armenia 1900 évf. 5, 6, 7-ik füzeteiben részletesen az örmény püspökség visszaállitására való törekvéseket.
Plébánosok: Budakovics Lázár, 1716-ban püspökhelyettes, az öszszes erdélyi örmények főesperese, 1721-ben ment nyugalomba.
Theodorovics Mihály* 1721-ben plébános s e tisztét 1735-ben is viseli. Meghalt 1760 január 3-án.*
Arm. 1900. évf. 282, 283. l.
U. o. 301. s köv. l.
Verzár Lukács 1736 jul. 6-án plébános, főesperes, majd kanonok. Szül. 1701-ben, meghalt 1778 decz. 28-án.
Gajzágó Kristóf tiszt. plébános, 1742-ben a városban pusztított pestis alkalmával tüntette ki magát, ezért kapta a czímet. Meghalt 1775 május 1-én.*
U. o. 10. füz.
Jakabffy János 1779 jul. 10-én plébános, egy év múlva czimzetes kanonok. Meghalt 1791-ben.*
U. o.
Moldován Adeodát 1779-ben kineveztetett, de hivatalát nem foglalhatta el, a czimet azonban megtartotta.*
U. o. 311. l.
Dr. Korbuly Kelemen Rómában tanult, 1791-ben lesz plébános, főesperes és tiszteletbeli kanonok, 1810 január 7-én történt haláláig.* Alatta 1792-ben 9 segédlelkész működött, de már 1799-ben csak 6.*
U. o. 312. s köv. l.
U. o. 314. l.
170Bogdánffy Kristóf 1810-ben a legkevesebb szavazatot kapott a plébánosi állásra s a püspök mégis őt nevezte ki, a város ez ellen a püspökhöz ír, következménye az lett, hogy Bogdánffy állását el sem foglalva, arról 1812-ben lemondott.
Czecz (Mártonffi) Kristóf 1812-ben plébános, belső-szolnoki esperes, 1819-ben kanonok. Meghalt 1822 okt. 14.* 1815-ben 6 segédpapja volt.
Armenia 1900. évf. 336–39.
Simay Lukács 1822-től 1838-ig.*
U. o. 336–339. l.
Gajzágó Kristóf 1839-től 1855-ig, de elöregedvén, helyette a plébánosi tisztet Korbuly János végezte 1850-ben, a ki időközben erzsébetvárosi papsága után hazajött.*
U. o. 344. l.
Lukácsi Kristóf, 1855-ben belsőszolnoki főesperes, plébános, született Bethlenben 1804 márczius 30-án, meghalt Szamosujvárt 1876 okt. 24-én. Tanult Szamosujvárt és Gyulafehérvártt, theologiát Bécsben végezte, a hol 1826-ban örmény-katholikus pappá szenteltetett föl, a mely után szamosújvári segédlelkész lett. 1837-ben innen a gyulafehérvári papneveldéhez neveztetett ki tanárnak, 1853-ban ugyanitt gymn. tanár és igazgató lett, a midőn 1855-ben Mindszent hó 13-án a püspök plébánossá való választását megerősítette.
A nagy nyelvismerettel biró pap munkái: „A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei” eredeti örmény kútfők után. Kolozsvár, 1870. E munkáját az Akadémia elismeréssel tüntette ki. „História Armenorum Transylvaniae” czímü műve latin nyelven Bécsben jelent meg 1859-ben.* „Adalékok az erdélyi örmények történetéhez.” „Világosító Szent Gergely élete” Bécs, 1859. „Örmény-magyar-latin szótár.” (Kéziratban). 40,000 frt vagyonát az általa alapított és Világosító Szent Gergelyről nevezett örm. kath. fiú-árvaintézetnek hagyományozta. Sokat fáradozott az örm. kath. püspökség visszaállithatásán, e végett 1871-ben Rómába utazott.*
U. o.
Armenia 1900. évf. 12. füz. 369. l. Terjedelmes életrajza Szongott Kristóftól Szamosújvár város kath. algymnasium „Tudósitvány” 1876. Armenia 1893. 7-ik évf. 325–412. l. Arczképe u. o. 1900. évf. 377. l.
Kopár Simon esperes-plébános 1877 febr. 10-től 1879 jul. 14-én történt haláláig. Született Szamosújvárt 1819-ben.
Csákány Adeodát szolnok-kerületi főesp., 1894 nov. 26-án halt meg.*
Szongott. Szamosújvár monogr. I. k. 426. l.
Bárány Lukács 1879 óta plébános, később esperes, 1900-ban kanonok. Lelkészek: Drágomán Antal, Kapatán Márton.
Plébános és papok fizetése: Kezdetben a papok nem kaptak rendes fizetést, 1782-ig* a határ terményeiből tizedet rendeltek e czélra, melyhez 171járult a keresztelés, esketés, temetés, házszentelés díja. A III. Károly által az örmény püspöki asztalra szánt 12,000 frt kamatjának* egy részét a plébános (500 frt), 100 frtot pedig a káplánok fizetésére fordítottak. Később 1748 után az egész összeg kamatját a templom építésére fordították. 1782-ben* 6 segédlelkész s egy plébános összes fizetése 1050 frt. 1815-ben a plébános fizetése 450 frt, a 6 kápláné 600 frt. 1900-ban a város 1100 frtot ad a plébános és 400 frtot a három káplánnak. Az örmény-kath. egyház könyvtára Bárány Lukács esperes-plébános és kanonok felügyelete alatt 2400 kötet.
Armenia 1900. évf. 9. füz.
Arm. 1900. évf. 281. l.
U. o. 282. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages