Szamosújvár szab. kir. város czimere.

Teljes szövegű keresés

200Szamosújvár szab. kir. város czimere.
Mint itt látható kétfejü sas, jobbra és balra néző fők között kereszttel. A pecsétczimerét 1838-ban kapta a város szineivel, mely zöld alapon aranysárga sas. A többi rész teljesen azonos az osztrák czimerrel.*
V. ö. Dr. Bányai Elemér. Szamosújvári Közlöny 1903. évf. 26, sz.
*
Jobbágyszolgálmányok: 1553-ban* a szamosújvári jobbágyok censust fizetnek. Az azt nem fizető szegények pedig napi szolgálatot teljesitenek Szamosújvár várában.
Urb. et conscr. fasc. 87. nr. 29.
Határhelyek: 1715-ben* Leányvár, Suhogó, Kövecses, Böszörmén, Óvár, Csigás-tó.
E. F. L. III. 162. E.
1900-ban városrészek: Kandia, Kakasváros, Tizenháromváros.
Lakossága: 1553-ban* van 8 jobbágy, 25 zsellér lakosa, házak száma 33.
Urb. et conscr. f. 87. nr. 29.
1603-ban* az egész község elpusztult, egy lakója sem maradt.
U. o. f. 65 nr. 87.
1750-ben* Belső-Szolnokvármegye alsó kerületében a bálványosváraljai járás Szamosújvár városának Kászoni István deési kamaraispán, Pataki László belső-szolnoki főbiró és Dániel Tivadar városi főbiró által eszközölt összeírás szerint lakott itt:
Erd. főkormsz. ltár.
1. Saját házzal biró örmény polgár 303 (206 1/3 telken), ily özvegy 40 (25 1/2 telken). Béres házban lakó örmény 46 és ily özvegy 3. Zsellérörmények (inqulini, villici) 15. Hurubás örmény 14, ilyen özvegy örménynő 8. Együtt 429 család 231 5/6 telken.
2. Béres házban lakó magyar 8, zsellérházban lakó 11 és 1 ily özvegy. Együtt 20 család.
3. Béres házban lakó oláh 7, zsellér oláh 37 és ily özvegy 1. Összesen 45.
4. Béres házban lakó német 1, zsellér német 7. Együtt 8.
5. Béres házban lakó tót 2, zsellér tót 4. Összesen 6.
6. Zsellér szász 1.
7. Béres házban lakó olasz egyik festő, más sebész 2, zsellér olasz 1. Együtt 3.
8. Zsellér orosz 1.
9. Czigány 15, ebből kovács 10, csizmadia 1, hegedüs, hangász 3.
201Háztulajdonos 343, béres házban lakó 69, zsellér 74, hurubás 37. Együtt 476 családatya, 52 családanya és 523 füst.
Foglalkozásra nézve: Kereskedők (questores) 53 és 7 ily szolga. Kalmárok (mercatores) 154 és 5 ily szolga. Timár, varga (cerdo) 66 és 2 ily szolga. Csizmadia (cothurnarius) 29. Szűcs (pellio) 12. Fazakas (figulus) 8. Láda, szekrény csináló asztalos 4. Szabó (sartor) 5. Ács (fab. lignarius) 5. Borbély, fodrász (tonsor) 3. Molnár (molitor) 3. Kőmives (cementarius, murarius) 4, Kovács 13. Takács (textorcanister). Aranyműves 3. Szőlőműves, kertész, vinczellér 3. Festő 2. Gombkötő, (modularius), késes (cultri fabrius), nyerges (ephippiarius), üveges (vitrarius), órás (horologus), földmives, napszámos (ageronomus) egy-egy, orvos, sebész (chyrurgus) 2, mészáros (lanio), korcsmáros 2, vendéglős 1 és 6 szegény, két házaló koldus. 1 városbiró, 12 tanácsos, 2 malomfelügyelő, 1 borbiró, harangozó, sírásó egy-egy, 6 városszolga, 1 határőr. Tanitó 4.
1753-ban* Kandiában lakik 42 férfi és 2 nő családfő, legtöbben 1/4 telken együtt 12 7/12 telken 42 házban és 4 koborló. Füstök száma 44. Foglalkozásra nézve: aranyműves 1, ács 2, csizmadia 4, fazakas 1, szíjgyártó 1, kereskedő 5; 1 kalmár, 1 lakatos, 4 kőmives, 6 napszámos, 2 kocsis, 4 szabó, 4 szűcs, 2 timár, 1 takács, kovács, kerekes 1-1. Szamosújvár lakossága 1830-ban* 3652.
Erd. főkormsz. ltár.
Cons. stat. topogr. 169. l.
1847-ben* 952 család lakja.
Várm. ltár.
1855-ben örmény 1162 fi, 1137 nő, együtt 2299. Magyar 346 fi, 335 nő, együtt 681. Oláh 315 fi, 376 nő, együtt 691. Német 51 fi, 54 nő, együtt 105. Szász 15 fi, 8 nő, együtt 23. Czigány 90 fi, 81 nő, együtt 171. Zsidó 19 fi, 15 nő, együtt 34. Szláv 17 fi, 14 nő, együtt 31. Összesen 2015 fi, 2020 nő, együtt 4035. Ezekből vallásra nézve római katholikus 3032, református 259, görög egyesült 689, görög nem egyesült 1, evangelikus 20, zsidó 34. Összesen 4035. Állapotra nézve házas 770 fi, 770 nő, együtt 1540. Özvegy 70 fi, 267 nő, együtt 337. Nőtlen 1173 fi, 985 nő, együtt 2158. Összesen 2013 fi, 2022 nő, együtt 4035.
1886-ban római kath. 858, örmény kath. 1560, gör. kath. 1540, gör. kel. 8, helvét hitü 550, zsidó 208. Együtt 4724.
1891-ben 5793, ebből róm. kath. 1252, gör. kath. 1837, gör. kel. 249, ev. ref. 920, lutheranus 24, unitárius 36, izraelita 227, örmény kath. 1248.
2021900-ban a katonasággal együtt 6363. Ebből férfi 3476, nő 2887, nőtlen, hajadon 3599, házas 2251, özvegy 501. Vallás szerint: római kath. 1292, gör. kath, 3264, gör. kel. 139, ágostai 50, ev. ref. 1179, unitárius 23, izraelita 416.* Anyanyelvre: magyar 4190, német 87, oláh 1861, tót 4, ruthén 30, szerb 2, egyéb (czigány) 189.
Az örménykatholikusokat úgylátszik a gör. katholikusok közé sorozta a statisztika.
1822-ben* az 1769-iki rendszer szerint határa I. osztályu, adó alatt van 4 3/4 szekérnyi rét, 30 vederre való szőlő, 387 ökör, 190 tehén, 17 borju, 17 méhköpü, 1044 adózó fizet 9954 forintot. Kandia vagy a városhoz tartozó praediumban (puszta) adó alatt van 22 ökör, 25 tehén, 6 borju. 70 adózó fizet 333 frt 58 3/4 krajczárt. S így a város összes adója 10287 forint 58 3/4 krajczár.
Cziráki urb. conscr. az 1769-iki rendszer szerint.
Adója 1750-ben* 2199 frt 15 kr. 1898-ban 22154 frt 88 kr.
Erd. főkormsz. ltár.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages