Szent-Egyed.

Teljes szövegű keresés

Szent-Egyed.
Nevének változatai: 1173–1196 közt* Vesscel. 1315-ben* Vasculteleke. 1318-ban* Szent-Egyed de Sancto Egidio. 1321-ben* Scenth-Egud. 1331-ben* Wazunteluk in qua ecclesia b. Egidii est fundata. 1338-ban* Wazzulteluk. 1496-ban* Zentegied. 1837-ben* Szent-Egyed, oláhul Szintyeszudje, ma Sz.-Sugie.
Haz. Okmtár VII. 20.
Anj. Okmt. I. 387.
Dl. 29421.
Dl. 29422.
Hazai Okmt. 202.
U. o. 214.
Gróf Bethlen ltár.
Hodor. Dob. Esm. 699. l.
Mai nevét Szent-Egyed tiszteletére szentelt temploma után vette.
Hegyek által körülvett szűk völgykatlanban fekszik, mely északfelé nyulik, keresztül foly rajta a déli részén emelkedő hegyekből 327eredő patakocska, mely a községen jóval alább a széki tavakból folyó patakkal egyesülve, Vasas-Szent-Ivánnál a czegei patakba foly. Deéstől 33·6 kilométernyire van a kékesi járásban.
III. Béla király* ezen Wesscel birtokot Ombuzteleke s másokkal együtt* Lob-nak és testvérének Tamásnak Görögországban szerzett vitézi érdemeiért, a mostani gróf Wass család őseinek adományozta.
1173–1196 közt.
Haz. Okmtár VII. 20.
Lobról e birtok fiára Csomára szállott, kit is 1230-ban* IV. Béla király ebben meg is erősitett.
U. o.
Az 1315-iki* osztálylevél szerint Szent-Egyed három részre osztatott, két rész ebből Tormács* fiának Jánosnak keletről, a harmadik pedig Emich (Emuch) fiának Jánosnak és azon emlitett Csoma fiának nyugatról Jakabnak jutott.*
Hodor. Doboka Esmertetése 697. l. és Anj. Okmt. I. 387.
Ezen Tormách ősatya alkalmasint ama Tamás volt III. Béla korában. Ennek fia lehetett azon Turmus fia Turmus, kit 1265-ben (Haz. Okmt. VI. 134. l.) Pulyon szomszédjául emlegetnek, 1307-ben pedig (Gyf. Metal. fasc. 2. nr. 9.) fiai János és László.
Határjele nyugaton kettő, melyek közül egy elválasztja Székaknától, a másik a Busiástól (Buza) stb. a pap ajándékáig (donum Sacerdotis), innen a hegy élén menve, három határjel van, melyek közül egyiket Likas határnak neveznek s elválasztja Pulyontól, a hol el is végződik. (Anj. Okmtár I. 387, 389. Czegei gr. Wass ltár.)
Midőn azonban 1321-ben* Vas Miklós Csicsóvárát Tamás erdélyi vajdának kezéhez átadta, Tamás vajda azt igérte neki, hogy Szent-Egyedet a királytól megszerzi számára és mostani birtokosait vagy más birtokokkal vagy pénzzel fogja kielégiteni. Ez ugyan nem történt meg, de 1331-ben* Csomafái János fiai: László, Bencz (Bench), János és Pál Szent-Egyedet azon ifj. Vas Miklósnak s vele együtt Csoma fiának Jakabnak és Emichfi János fiának Miklósnak eladták.
Dl. 29422.
Hodor. Dob. Esm. 697. l. Hazai Oklt. 202. és Sombori ltár.
Vas Miklós Szent-Egyeden nagy ménest állitott föl, de 1337 előtt* az Apátin birtokos Elefánti Dezső reá rontván, negyven csikóját elhajtotta, Miklós szolgái közül kettőt megölt s egyszóval neki majdnem 300 márkányi kárt okozott. Vas Miklós tehát, mivel időközben Elefánti elhalt: Gyerőfi Jakabot fogta érte pörbe, mint a kinek Elefánti azon csikókat adományozta.
Hazai Oklt. 209.
Szent-Egyed egyik birtokosa a szintén ezen családbeli Vörös Péter 1344-ben* ottani részeit bátyjának, Aczél Jánosnak adta át. Ezenkivül Szent-Egyed birtokosaiul 1347-ben* elősoroltatnak Emich fia János fiai t. i. Vas Miklós és László, Aczél János és Vörös Péter, nemkülönben idősb Vas Miklós fia János.
U. o. 246.
Anj. Okmt. V. 137.
Az 1362-ben* a Wass nemzetség osztálylevele szerint Szent-Egyed 328a nemzetség hét tagja, t. i. Emichfi János fiai: Aczél János, Tamás, Dezső, Lőrincz, ifj. Wass Miklós, Vörös Péter és Wass László fia Simon közt 7 részre felosztatott.
Dl. 27429 és 28580.
1372-ben* e birtokon szentegyedi Veres Péter, Miklós fiai: István és Pál, László fia: Lökös, Tamás fia: László és Dezső fiai: János és László megosztoznak.
Gr. Wass ltár.
1376-ban* Bogáthi Péter fiai: Dávid, János és Sebe miután ezek Wass János fia Tamás nejének birtokrészeit Bonczidai Ferencz és széki egyházak rectora Istvánnal megbecsültették: úgy egyeztek ki Szentegyedi Wass István, Dezső fia Lászlóval, László fia Lökössel, László fia László és Czegei Veres Péter fia Miklóssal, hogy ezek a becsü szerint 3 részben nászhozományba 60 frtot fizetnek, Dávid és testvére 21 frtot fel is vett.*
U. o.
Ugyanez évben (Gr. Wass cs. ltára) Tordán András napja előtt 2 nappal Czegei Dezső fia László, Szentegyedi Domokos fia Lászlótól 2 frtot kért kölcsön, ha „in octavis epiphanarum dominici” meg nem fizetné, akkor 3 frtot tartozik adni.
1396-ban Szentegyedi Mihály fia András főbiró (Judl.) emlittetik.*
Venzell. Stibor Vajda 92. l.
1402-ben* Iklódi Domokos fia Osvát itteni részét nővérének Szt-egyedi Wass Pál özvegyének s fiának Domokosnak eladja.
Gr. Wass ltár.
1413-ban* Wass János, Mihály fia András és Wass Miklós emlittetnek Szent-Egyedről.
Dl. 29457.
1416-ban* emlittetnek Lökös fiai: Wass László, András, Demeter és Antal, Wass Mihály, Miklós és János.
Gr. Wass ltár.
1424-ben* Szentegyedi Vid mint királyi ember (homo regius) emlittetik.
Dl. 27290.
1426-ban* Zsigmond király Toroczkay Lászlót szentegyedi birtokába beigtatni rendeli.
Gyf. kápt. ltár.
1429-ben* Szentegyedi Lökös fia Tamás, kit Wassnak hivnak, Vajala Barba és testvérei emlittetnek; Lajos királytól nyert ez a Wass Tamás birtokokat Győrmegyében.
Czegei gr. Wass ltár.
1430-ban* Szentegyedi Sebestyén, 1431-ben* Szentegyedi Miklós fia László, 1432-ben* László, kit Wassnak hivnak és szentegyedi Pozdorjás Gergely emlittetnek.
Dl. 27459.
Dl. 27460–61.
Toldalagi levéltár.
1434-ben* Szentegyedi András és Vas Pál.
Torma gyüjt.
1435-ben* Szentegyedi András fia István s azon Andrásnak másik fia néhai Pál.
Nemz. Muz.
1436-ban* Szentegyedi Bothos László fia Albert emlittetik.
Dl. 27159.
1440-ben* Wass László fia Miklós és János.
Km. prot. A. 6. 40.
3291447-ben* Lónai Miklós nejét s fiait Lónai Osvátot és Jánost leánynegyed czimén Wass Miklós itteni részének negyedébe igtatják.
Dl. 27479.
1450-ben* Wass Pál fia Domokos, ugyanekkor* Szentegyedi Székely István mint comes (ispán) emlittetik.
Km. prot. Labore 17.
Gr. Bethlen ltár.
1455-ben* Ősi Jankafi Simon leánya: Cserényi Balázs özvegye Margit itteni részét, azaz három telkét, Szentgotthárdi Wass Vidnek veti zálogba. Ugyanez évben* Szentegyedi András fia István alispán emlittetik.
Nem. Muz.
Dl. 27311.
1458-ban* Szentegyedi Wass Domokos és László, Székely András, Szentegyedi Ozsvát emlittetnek.
Dl. 27317.
1464-ben* Szentgotthárdi Wass Vid fia István, részét Vasasszentiváni Wass Lászlónak veti zálogba.
Dl. 21716
1467-ben* Iklódi Domokos leánya Mártha itteni részét Wass Domokosnak adományozza.
Km. prot. f. 36.
1472-ben* Valkay János emlittetik.
Dl. 27513.
1473-ban* Czegei Wass Domokos és Szentgotthárdi Wass Vid fiai István, Pál, János és Zsigmond, valamint néh. Wass László leánya Katalin Kendi Antalné itteni részüknek birtoklásától, a melyet azelőtt Czegei Lökös Tamás foglalt el jogtalanul, Ősi Jankafi Jánost, Székely András fiát Zsigmondot, néh. Keresztesi Jakab leányait Juliannát, Klárát Litterati máskép Mihály deáknét, Suki Dávid fiát Antalt s leányait Ilonát és Borbálát, Göczi (Gews) Demeternét eltiltják.
Dl. 27520. és Hodor. Dob. Esm. 692.
1473-ban* néh. Czegei Lökös Tamás magvaszakadtával annak itteni részébe néh. Wass Vid fiai Domokos, István, Pál és János, valamint Dorothea néh. Wass János leánya Réczei Gergelyné és Katalin, néh. Wass László leánya Kendi Antalné magukat beigtattatni akarták, de Göczi Demeterné Borbála, Suki Dávid fia András, Jankafi János, Székely Andrásné, Lökös László leánya s fiok Székely Zsigmond ellene mondanak.
Dl. 27519.
1476-ban* Szentegyedi Porkoláb Sándrin és Szentegyedi Székely Lőrincz emlittetnek.
Gr. Teleki lt. 7271. Gr. Kornis lt.
1477-ben* Wass Vid leányai Erzsébet Gesztrágyi Istvánné és Margit Szentegyedi Székely Lőrinczné, atyjuk itteni részéből testvéreik Wass István, Pál és Zsigmondtól osztályt követeltek, a mit azok megtagadván, perre került a dolog.
Dl. 26427.
1481-ben* Szentegyedi Székely Lőrincz és Valkay János birják.
Nem. Muz.
3301482-ben* Szentegyedi Székely Lőrincz néh. Szentegyedi Bothos Osváthnak nála zálogban lévő itteni részét néhai Szentegyedi János leányainak Ilona Szentegyedi Szancsali Antalnénak és Anasztáziának visszaereszti.
Km. prot. 1534: 34.
1483-ban* Szentegyedi Bothos János leánya Ilona Szancsali Antalné itteni részét a Jankatelke nevü szántóföldekben levő részével együtt Szentegyedi Valkay Jánosnak eladja.
Km. prot. i. 31. és Dl. 27545.
1485-ben* Szentegyedi Székely András özvegye Veronika: Szentegyedi Lökös László leánya itteni részét Valkay Jánosnak és Székely Lőrincznek eladja, kivéve azon egy telket, melyet már azelőtt Mihály deák fiának Simonnak adományozott.
Erd. tábla. Vegyes periratok.
1492-ben* Walkay Péter emlittetik.
Dl. 29553.
1493-ban* Szentegyedi Bothos János fia Gergely itteni részét sógorának Bothos Balázsnak eladja, a ki azt ismét* Kisfaludi Ombozi Miklósnak veti zálogba.
Km. prot. m. 57.
U. o. prot. m. 58.
1495-ben* Czegei Wass István s Szentgotthárdi Wass Zsigmond itteni részeiket Szentegyedi Székely Lőrincznének Margitnak, Szentgotthárdi Wass Vid leányának anyja hitbére fejében átengedik.
U. o. m. 95.
1495-ben* Szentegyedi Nagy Jakab, Literati György emlittetnek.
Dl. 27565.
1495-ben* Czegei Wass Domokos leánya Erzsébet Pogány Tamás tordai polgár neje magát atyjának itteni részébe – 2 telken kivül – melyben Kis és Porkoláb lakik, beigtattatni akarta, de testvérei azon néh. Domokos fiai: János, Balázs, Miklós, László, György és Mihály ezen rész fele iránt ellentmondtak. Perre kerülvén a dolog, 1496-ban* Pogány Tamásné Erzsébet úgy egyezett meg testvérével, hogy atyjának itteni birtokából járó leánynegyed felét – mivel nem nemes emberhez ment férjhez – ki fogja kapni.
Dl. 27564.
Gr. Bethlen ltár.
1497-ben* ezen egyezség folytán néh. Wass Domokos fennt elősorolt fiai s leányai Erzsébet Pogány Tamásné s Katalin Kereszturi Györgyné atyjuknak itteni részét maguk közt nyolcz egyenlő részre osztották, és birtak Szilváson, Hesdáton, Vasas-Szent-Ivánon, Szent-Egyeden és Pulyonban e szerint: 1496-ban Wass Domokosnak volt 8 gyermeke, 1. Balázs, kinek fia János, fia Gyögy, fia László és János, ennek neje Ebeni Éva 1680; 2. János; 3. Miklós: 4. László; 5. Mihály; 6. György; 7. Kata Kereszturi Györgyné; 8. Erzsébet Pogány Tamásné, fia János, fia Miklós. Wass Jánosnak Ebeni Évától gyermekei 331György, Dániel és Agotha. Pogány Anna, valószinüleg a Miklós leánya, Nagy Mátéhoz menvén nőül, gyermekei voltak: Nagy János, István, Fábián, Ilona Vernes Jánosné, Anna Turi Mihályné 1608-ban s ennek leánya Borbála 1641-ben. Emlitett Nagy Jánosnak leánya Borbála Váradi Miklóshoz menvén nőül, ezek leányát Borbálát Bethlen János vette el s fiai Bethlen Pál és Miklós.
U. o.
1499-ben* Ulászló király Szentegyedi Székely Lőrincznek itteni részét tőle hűtlenség czimén – mert mással hamis bevallást tétetett – elkobozván, azt Soklyósi Péter görgényi várnagynak adományozza.
Dl. 30303.
1500-ban* Szentegyedi Székely Lőrincz és György deák (literatus) emlittetnek.
Dl. 27231.
1500-ban* Czegei Wass Miklós özvegye Katalin, most János nemtelen czegei lakos neje, Czegei Balázst hitbérének férje itteni részéből való kiadása felől nyugtatja.
Km. prot Michael 3.
1504-ben* néh. Suky Mihály leányának Ilonának Ombozi Miklósnénak leányai: Anna Jankafi Kristóf özvegye és Katalin Jankafi Máténé atyjuktól Ombozi Miklóstól és fiától Jánostól itteni részükből osztályt követeltek.
Dl. 27397.
1504-ben* birtokosokul Szentegyedi Valkay Péter és Wass János emlittetnek.
U. o.
1504-ben* Wass István fia Mihály itteni részét Wass Balázsnak veti zálogba.
Km. prot. O. 18.
1505-ben* Czegei Wass Balázs, Wass István fiának Mihálynak nála zálogban volt részét visszaadja.
U. o. O. 36.
1505-ben* Ősi Jankafi Maté egy itteni telkét Wass Mihálynak adja cserébe.
U. o. O. 39.
1505-ben* Wass István fia Mihály itteni házát Wass Balázsnak adja cserébe.
U. o. O. 52.
1505-ben* néh. Wass Vid leánya Margit Szentegyedi Székely Lőrinczné 3 jtelkét (Tar, Kádár, Jó) Szentegyedi Wass Jánosnak eladja.
U. o. O. 60.
1511-ben* Szentegyedi Valkay Péter emlittetik.
Dl. 30993.
1516-ban* Szentegyedi Gergely deák ügyvéd.
Erd. Tábla. Procur. Pal. XXVII.
1519-ben* Szentegyedi Bothos László, Wass László és Wass János emlittetnek.
Km. Lymbus.
1523-ban* Szentmihályi Lukács deák magát Czegei Wass Mihálynak itteni részébe zálogjogon beigtatni akarta, de Wass Pál és Wass 332Balázs ellentmondtak. Szentegyedi Bothos Pál* és ugyanekkor* Szentegyedi Pál egyik birtokos.
Dl. 27614.
Dl. 27614.
Dl. 27616.
1523-ban* Szentegyedi Wass János fia Tamás itteni részét Czegei Wass Balázsnak veti zálogba.
Km. prot. R. 81.
1529-ben* dersi Pethky György özvegye Dorothea leányának Annának itten 2 jtelket (Székely, Török) adományoz.
Km. prot. Magno 187.
1532-ben* itteni birtokosok Valkay István, Wass Pál, Wass László, Botos Gáspár és Boldizsár.
Km. Doboka G. 5.
1533-ban* Szamosfalvi Gyerőfi Mihály, Pál és Jeromos, valamint Bikali vitéz Tamás és neje Katalin néh. Gyerőfi Balázs leánya 2 itteni jtelküket (az egyikben Kecskés lakik) Kendi Ferencznek eladják.
Dl. 27420.
1533-ban* Wass Balázs fia ifj. János néh. Wass Tamásnak itteni részébe magát királyi adománynyal beigtatni akarta, de Wass Tamás ellentmondott.
Km. Doboka V. 29.
1534-ben* Jankafi Miklós leányai: Margit Valkai Mártonnak, Anna Gyerőmonostori Kabos Kristófnak özvegyei, Ágnes Bikali Vitéz Andrásné, Klára Cserényi Györgyné és Fruzina Kabos Imréné itteni részüket Valkay Péter fiának Istvánnak s fiainak: Gáspár, Boldizsár és Jánosnak adják cserébe.
Km. prot. 1534: 7.
1534-ben* Bothos Gáspár s Boldizsár, Wass Tamás, László és Pál s testvére Imre, Valkay István s nővére Dorottya Pulyoni Meggyesi Mátyásné és Dobay Jakob a kolozsmonostori konvent előtt vallják, hogy Szent-Egyed 3 részből áll, a Bothos, a Wass és a Lőkös részből, ők tehát e két, t. i. a Bothos és a Wass részt – kivéve Szentpáli Jánosnak, Wass Balázs özvegyének Katalinnak és Székely Máténé Borbálának néh. Wass János leányának részét – Kendi Ferencznek eladják.
Km. Doboka B. 77.
1534-ben* Valkay István, Valkay Mártonné, Valkay Margit, Anna Kabos Kristófné, Valkay Ágnes Vitéz Endréné, Valkay Klára Cserényi Györgyné és Valkay Fruzsina Kabos Imréné, Valkay Borbálával és Jankaffy Magdolnával itteni részüket elcserélik.
Hodor. Függelék 88. lap.
1535-ben* János király Kendi Ferenczet, Mihályt és Antalt itteni részükben megerősiti, melyet* Wass Tamástól, Imrétől, Páltól, Wass Lászlónétól, Valkay István, Bothos Boldizsár, Bothos Andrásné, Gyerőfi Mihály, Göczi Albert és Dobai Jakabtól vettek meg.
Km. Doboka K. 21.
Gyf. kápt. Misc. III. fasc. 1. nr. 17.
3331539-ben* Réczei Ilona Réczei Gergelynek Kendi Dorottyától származó leánya Gyerőmonostori Radó Domokos özvegye, itteni részét néh. Kemény Miklósnak Réczei Druzsinától származó fiainak Ferencz és Mátyásnak, valamint néh. Réczei Mihály fiának Gáspárnak ajándékozza.
Km. prot. Extraxit 201.
1541-ben* a tordai országgyülésen egyfelől Majlád István, másfelől Bornemisza Boldizsár s Horváth Ferencz közt létrejött egyezség szerint, ez utóbbi e birtokot Kendi Ferencznek visszaereszti.
Szilágyi S. Erd. országgy. eml. I. 66.
1545-ben* néh. Porkoláb Ambrus leánya Magdolna Szentegyedi Bothos Gáspár özvegye, ennek egy itteni jtelkét Katalinnak Szávai Almádi Bálint özvegyének eladja.
Km. prot. Széllyes 40.
1552-ben* Vass János, Boldizsár és Ferencz Kendy Ferenczet itteni részének eladásától tiltják.
Km. prot. AA. 135.
1555-ben* néh. Valkai Péter leánya Dorottya itteni atyai részét, t. i. 3 jtelkét (Hertl, Kiss), férjének Pujoni Medgyesi Máténak eladja.
Km. Doboka V. 10.
1560-ban* II. János király néh. Fudi Balázsnak itteni részét, annak magvaszakadtával, Nováki György szentiványi várnagynak élete tartamára odaadományozza.
Gyf. kápt. Cent. U. 67.
1561-ben* Szentegyedi Bothos Menyhért mint ügyvéd emlittetik.
Gyf. kápt. Doboka f. 1, 4. nr. 37, 45.
1568-ban* ifj. Wass János, Huczáki Ferencz emlittetik.
U. o. 3. nr. 43.
1569-ben* itteni birtokosok szentegyedi Gergely, Rátonyi Péter és Szentiváni Gáspárné.
Gyf. kápt. prot. Miserere 293.
1569-ben* Hosszuaszói Gáspár özvegye, utóbb Somlyói Gergely deák neje, czegei Wass Balázs leánya, mert férje Somlyaí sokat költött egy itteni udvarháza épitésére s azért is, mert testvére Wass György ellen védelmezte perében, halála esetére összes javait neki hagyja II. János király előtt.
Gyf. Doboka fasc. 3. nr. 46.
1572-ben* Szentegyedi Gergely deák neje Wass Ágnes egy jtelket és egy földet, a híd végében, Héjasfalvi Pálné Wass Orsolyának ad.
U. o. fasc. 3. nr. 13.
1572-ben* Szentegyedi Bothos Bencze itteni udvarházát Szentegyedi Gergely deáknak adományozza.
Gyf. kápt. Szathmár fasc. 2. nr. 46.
1573-ban* Báthory István egy itteni udvarházat Tardi Antalnak adományoz.
Sombory ltár.
1573-ban* itteni birtokosok Haczaki Ferencz, Bothos Boldizsár, Dobay Gábor és Simon, a fejedelem és Sombory Lajos.
Gyf. kápt. Misc. I. fasc. 3. nr. 39.
3341575-ben* Dobay Péter fia Benedek (kinek nagyanyja Bothos Balázs leánya Zsófia, ennek anyja pedig Anasztázia Bothos János leánya volt) Szentegyedi Gergely deáktól egy itteni jtelek visszadását követeli.
Gyf. kápt. Doboka fasc. 1. nr. 27.
1576-ban* Wass Bencze. Ugyanakkor* Báthory István egy itteni részt, az úgynevezett Harcsástóval együtt, Sombory Lászlónak adományoz.
U. o. 10.
Sombory ltár.
1578-ban* nemes Szentegyedi Szabó Miklós, Sombori László, Szentegyedi Gergely deák, előbb tordai kamaraispán, most kir. főügyész (biró Reikes Gergely), Dobai Benedek emlittetnek.*
Gyf. kápt. Divers. II. fasc. 3. nr. 14.
Gyf. Cent. U. 55.
1579-ben* Botos András egy itteni telkét Szabó Miklósnak adja.
Gyf. kápt. Doboka fasc. 1. nr. 27.
1580-ban* Sulyok Albert leánya Anna, Gyulai Tamásné, kinek nagyanyja Valkay János fia Péter leánya volt, itteni részét az u. n. Valkay-részt Medgyesi Margitnak, Medgyesi Mátyásnak, Szentegyedi Valkay János fia Péter leányától Dorottyától született leányának, előbb Nemes Istvánné, majd Szentegyedi Bothos Menyhárdné, most pedig Pujoni Szente Miklósnénak és férjének eladja.
Km. prot. 1578: 77.
1580-ban* itteni birtokosok Wass Balázs és Demeter, Szabó Miklós, Bothos András, Szentegyedi Somlyai Gergely deák, director causarum, Sombori László fejedelmi dézmák bérlője, 1589-ben* director causarum fiscalium, mely hivatalt 1577-ben* is viselte, és Szente Miklós.
Tatrossy cs. ltár.
Deés v. ltára
Kemény. Suppl. Dipl. VIII. 115.
1587-ben* Sombori László tiltakozik az ellen, hogy Szente Miklós magát az itteni u. n. Bothos részbe beigtatta, egyezség útján azonban* Sombori ebből azon részt, mely néh. neje Bothos Kataliné volt, magához váltotta.
Km. prot. DD. 110.
U. o. 122.
1587-ben* Sombori László néh. Bothos Andrásnak itteni részébe, mely Bothos-résznek, vagy Bothos-harmadnak neveztetik, beigtattattak, de Szentegyedi Wass Demeter, néh. szentegyedi Haczaki Ferencz gyermekeinek Bálint és Ilonának nevében, továbbá Somlyai Gergely s neje Wass Ágnes és néh. ifj. Wass János leánya Erzsébet Márton Györgyné, Szente Miklós s neje Medgyesi Margit s fiai Szente Gergely és Bálint, Szentegyedi Szentiváni Pál s nővére Erzsébet, néh. Bothos Menyhért leánya, Szentegyedi Rácz János s neje néh. Bothos Gáspár leánya Anna, Dobay Benedek, Héjasfalvi Pál özvegye Wass Orsolya (erről 1652-ben* vallják a tanuk, hogy héjasfalvi halála után elvette Malomfalvi 335Gálffy Mihály, itteni része ennek leányára Juditra Hadnagy Mátyásnéra, majd Gyerő Jánosra s ennek leányára Erzsébetre ákosfalvi Szilágyi Jánosnéra szállott), néh. Tárdy Antal leánya Anna ellentmondtak.
Km. Doboka S. 144.
Erd. Tábla. Vegyes periratok.
1590 körül* egy itteni részt Valkay Dorkó, Medgyesi Máténé után leánya Margit Szente Miklósné, fiai Bálint és Gergely s ennek gyermekei István, András, János, Margit birnak.
Km. Szolnok int. S. 22.
1591-ben* Sombori László gyermekei Sándor, Farkas, Gábor és Zsigmond, Anna Teremi Sükösd Istvánné, Erzsébet gyergyói Lázár Andrásné és Borbála gyámja Kovacsóczi Farkas kanczellár a fejedelemtől gyámgyermekei részére adományba kapja az itteni tizedbe 17 frt 20 denárt.
Km. Lib. Reg. Sigm. Báthory f. 229.
1591-ben* néh. Tárdi Antal leánya Anna Morgondai Györgyné itteni udvarházát Mássai Annának Sombori László özvegyének eladja.
Km. prot. A. 71.
1593-ban* Gyulai Tamás fia Ferencz tiltakozik az ellen, hogy anyja Sulyok Anna itteni részét Szente Miklós özvegyének Medgyesi Margitnak eladta.
Km. prot. Széllyes 9.
1593-ban* itteni birtokosok Sombori László özvegye és Tolvay Bálintné Haczoki Ilona.
Gyf. Cent. X. 42.
1593-ban* Dobay Benedek, mivel Sombori Lajos az itteni Bothos-részt Báthory Zsigmondtól adományba kapta s ő annak ellentmondván, vele perbe keveredett, most azonban e részre való jogáról azon Sombori özvegyének Massai Annának javára lemond.
Km. prot. A. 259.
1594-ben* Szentegyedi Rácz György fia János itteni telkét Massai Anna Sombori Lajos özvegyének eladja.
U. o. 287.
1594 körül* Báthory Zsigmond a hűtlenségbe esett Somlyai Gergely deák kir. főügyész itteni 2 magyar jobbágyát Bogáthy Menyhértnek adományozta.
Act. partic. 536. pag. 1012. Szalárdi. Siralm. Kr. 19. l.
Somlyait 1594 aug. 28-án* Báthory Zsigmond fejedelem többekkel együtt Kolozsvárt elfogatta s a fejedelmi lak alsó részében elzáratta s másnap hóhérbárd alatt vérzett el a Kendiekkel Kolozsvár főterén azért, mert törökpártnak volt a hive, s a köztemetőbe temettetett el.
Kőváry. Erd. Tört. IV. k. 57–58. l.
1597-ben* birtokosa Mikola Pál, Sombori László özvegye, Mássai Anna és Tolvaj Bálint.
Km. Doboka B. 96.
1599-ben* Rathoni Miklós egyik birtokos.
Km. Kolos. O. 28.
3361602-ben* Básta György a hűtlenségbe esett néh. Sombori Farkasnak itteni részét Lódy Simonnak adományozta.
Gyf. Cent. e. 86.; Div. Cott. II. fasc. 1. nr. 40. és fasc. 4. nr. 24, 56.
1605-ben* egyik birtokosa volt Szentegyedi Zenthe Bálint, a ki 1603 szeptember 29-én esett el Székely Mózes fejedelmével együtt Brassó közelében vivott ütközet alkalmával.
Hodor. Dob. Esm. 255.
1607-ben* Szentegyedi Somlyai Gergely deák leánya Borbála Szamosfalvi Mikola Pálné, ennek leánya Erzsébet iklódi Toldalagi Jánosné s ennek leánya Druzsi, a kitől idevaló Szente Gergely 240 frtba 1 1/2 jobbágytelket kapott azért, mivel a németek 1604-ben ennek egy Gálfi nevü jobbágyát megölték, melyért a megye Toldalagi Szentegyedi jobbágyát sujtotta birsággal.
Km. Neor. C. 10.
1607 és 1608-ban* Rákóczy Zsigmond Kabos Mihályt, Gáspárt és Istvánt itteni ősi részükben megerősiti.
4. Lib. Reg. 189. és Km. prot. F. 37.
1609-ben* czegei Wass Ferencz özvegye Bogáthi Druzsi, előbb Barcsainé, és fia György, az id. Czegei Wass György unokája, atyai nagybátyja Wass Jánossal itteni birtokukon megosztoznak.
Gr. Wass ltár.
1610-ben* szentegyedi Szente Gergely vagy György dobokamegyei alispán egyik birtokosa.
Km. prot. D. 55, 56.
1614-ben* Szabó Márton kolozsvári polgárt itteni részébe beigtatják, másik birtokos Wass János.
Km. Neor. C. 69.
1615-ben* Szabó Márton itteni részét búni Bethlen Farkasnak eladja. Ugyanakkor* Bethlen Gábor Szente Gergelyt itteni ősi részében megerősiti.
Km. prot. C. 26., D. 164. és K. 11.
8. L. Reg. 115.
1627-ben* Bethlen Gábor Wass Jánost és Györgyöt itteni részükben megerősiti.
14. L. Reg. 63.
1632-ben* Némai Anna itteni részét férjének Szentegyedi Deák Istvánnak veti zálogba.
Km. Lymbus.
1640-ben* Szentegyedi Ráthonyi György.
Dobokamegye jegyz. Orsz. ltár.
1649-ben* néh. Bethlen Farkas itteni része Macskásy Ferencz kezére került, mint a kihez Bethlen özvegye férjhez ment, de a Wass család azt tőle elperelte.
Km. Doboka B. 98.
1652-ben* Gyerő János leánya Erzsébet ákosfalvi Szilágyi Jánosné, Ráthonyi György és Kata Dobray Mihályné, Deák Ferencz, Toroczkai Lászlóné Tholdalagi Zsuzsánna és Wass László birtokosok.
Erd. Tábla. Vegyes periratok.
3371655-ben* az itteni Deák részt Deák Ferencz és Kata Széplaki Gáborné birják.
Gr. Wass ltár.
1676-ban* idevaló nemesi birtokos Torday Ferencz.
Km. Doboka A. 27. D. 53.
1677-ben* február 7-én a fejedelem Bornemisza Annát Teleki János özvegyét a dézmabér fizetés e alól mentesiti.
Hodor. Dobokam. Esm. 693. l.
1678-ban* Lengyel István egy itteni telkét eladta Homoki Andrásné Némai Erzsébetnek.
Km. Doboka N. 22.
1694-ben* birtokosai a Wass család s más kis nemesek.
Gyf. Doboka fasc. 1. nr. 23, 24.
1702-ben* egy telkes nemesek: Némay Ferencz és Szabó János.
Erd. főkormsz. ltár.
1754-ben* Balog alias Szabó Pál, gróf Wass Ádám, Miklós és György, Márk Simon, Némai Zsigmond, Kiskomáromi József, Fábián György.
Széki ev. ref. egyházm. javak összeírása 111. l.
1770-ben* itteni armalista nemes birtokosok: Csikszentgyörgyi Czegi Dávid férji, Fábián György apai és kiskomáromi Komáromy Lajos anyai jogon.
Erd. főkormsz.
1786-ban* birtokosai: gr. Wass Miklós özvegyének van 28 jobbágya, 4 zsellére, gr. Wass Sámuelnek 25 jobbágya, 7 zsellére, gróf Wass Ádám özvegyének 29 jobbágya, 5 zsellére, gr. Esterházy János özvegyének 4 jobbágya, 2 zsellére, Toldalagi András özvegyének 3 jobbágya, 1 zsellére, Komáromy Lajosnak 3 jobbágya, 7 zsellére, Csedő özvegyének 1 jobbágya, Bocskor Józsefnek 1 jobbágya, Baróti Sámuel özvegyének 1 zsellére, Némai Ferencznek 1 zsellére, Szakács Jánosnak 1 jobbágya, 2 zsellére.
Erd. főkormsz. ltár.
1804-ben* gr. Wass Ádám fiai Miklós és Dániel atyjok itteni részén megosztoznak.
Km. Doboka v. 56.
1809-ben* birtokosai: gr. Wass Dánielnek van 16, gr. Wass Miklósnak 7, gr. Wass Samunak 22, Csedő Lászlónak 3, Simon Péternek 4, Géczi Istvánnénak 3, Toldalagi Andrásnénak 3, Almádi Zsigmondnak 3 telke. Egy telkes nemesek: 2 Fábián, 3 Némai, 1 Kozma, 1 Wáró s 1 Széki család.
Erd. főkormsz.
1820-ban* birtokosai: Simon Péter, gr. Wass György, gr. Wass Miklós, gr. Wass Sámuel özvegye, Toldalagi György, Csedő László, Almádi Zsigmond és Bartók László.
Erd. kanczellária ltára.
1824-ben* Némai Zsigmond, Ferencz, Sándor és Péter, Técsi György, Varró Sámuel, Molnár József, Simon János birtokosok.
Széki ev. ref. egyházker. vizsg. jkv.
3381837-ben* birtokosai: gr. Wass, Bereczky, Fábián, Géczi Mária, Inczéné, Kezán, Kozma, Némay, Onuczán, Zente nemesek.
Hodor. Dobokam. Esm. 699. l
1863-ban* gr. Wass Ádám, özv. gr. Wassné, gr. Gyulai Francziska, Heleyné Balázsi Ágnes, Almádi Sámuel, Kádár Juliánna, Leményi János ifj., Janka Lajos, Felszegi Samu.
Urb. Wesen 68–196. l.
1866-ban* az itt összeírt 130 füstből 15 nemesi füst volt. Nemesi jogú birtokosai voltak: gr. Wass Ádám, Anka György és Péter, Bálint Mihály, Lajos és Sándor, Kozma Samu, Némai Soós György, Némai István (Visáról), Tétsi István, Szente Ferencz (Marosvásárhelyről), Váró Samu és Ferencz, Csákai László, Leményi János (Boncznyiresről), Nagy Tamás, Janka Lajos (Bécsből) és 2 Puján családbeli.
Erd. főkormsz.
Birtokosai 1892-ben gr. Wass Béla, 253 h. 715 öl. Öröklés atyja gr. Wass Alberttől. Moldován Simon, 345 h. 110 öl. Kappel Noé, 171 h. 1110 öl. Anka Péter, 132 h. 829 öl. Zakariás Anna, 127 h. 456 öl, vétel egyes lakosoktól. A volt úrbéresek, közös erdőbirtokosok 151 h. 800 öl s legelőbirtokosok 293 h. 1300 öl, tagositás folytán.
1898-ban gr. Wass Béla, Moldován Simon, Boros István után Dr. Ramonczai László (Anka-féle), Kappel Noé, Puskáriu László, Brencsán Albertné és Hortopán Mária.
Ugy ez, valamint a szomszédos Szent-Gotthárd már az őskorban lakott hely volt.* Hajdan tisztán magyarlakta község, ma jobbára oláhok lakják, kiknek elei 1690 után telepedhettek ide, a magyarság alig teszi 1/8-át a lakosságnak. Földmivelők, baromtenyésztők. Házaik s gazdasági épületeik száritott földoldaluak, nádtetőzettel.
Szolnok-Dobokavárm. Irod. stb. Évkönyv 1900. évf. 38, 39. l.
Egyik birtokosa Szabó János 1644-ben* török fogságban szenved.
Széki esp. ltár.
Temploma 1331-ben* a Szent-Egyed tiszteletére épült. Plébánosa Péter 1332–37 közt* pápai tizedbe 9 garast fizetett.
Hazai oklt. 202.
Mon. Vat. pápai tizedlajstr. 128.
1622-ben* régi kőtemploma a hegyen, ettől alább az iskolamesteri telek, az egyház számára méhet tartanak, van egy gyümölcsös kertje a ref. egyháznak.
Széki esp. ltár.
1643-ban* leányegyházai: Pulyon, Császári és Szent-Iván. Fekvősége egy drb erdő, melyet „Pap csereje”-nek hivnak, egy puszta szőlő, 3 drb szántó, 2 drbot nemes Vas György özvegye Vas Márta hagyott a Gállfi és Vas birtokok közt az egyháznak s egy rétet a pap használatára. Hegyen épült kőtemplomában két harang, nem messze tőle a papi lak és iskola.
U. o.
3391703 körül* történt feljegyzés szerint úrasztali készletei: egy czinpohár és tányér, melyeket ns. Szabó József ajándékozott, egy virágos asztalteritő, papi széktakaró. 1690-ben a tatárok egy harangján kivül mindenét elrabolták. 1693-ban ifj. Wass György és Bánffy Mihályné Wass Ágotha pótolták a hiányokat, amaz adott egy kancsót.*
Széki esp. ltár.
Ev. ref. Névk. 1885.
1754-beli* feljegyzés szerint a falu derekán egy telek, ezen alól a hol egykor a mesteri lak és iskolaház volt, van két zsellérház, jövedelmét az esperes és pap veszi. A nagy telek közepén régi kőtemplom keritett czintermével, felső részén a temető, ezen alól egy más telek, melyen a pap szokott lakni. Szántója 17 köbölnyi, rétje 12 szekérre való s van egy erdeje, 36 frtja kamatra adva.
Egyházi javak összeirása, széki ev. ref. esp. ltár 111. l.
1820-ban* Pulyonnak filiája. 1826 előtt* ágasok közé épitett papi háza romladozik, fatornyában egy harang, van 3 zsellértelke. K.-Szentkirályi Néb Istvánné Komáromi Teréz vagyonát az ekklézsiának hagyományozta a papi fizetés pótlására még 1771-ben, mely tett 30 frtot. 1774-ben Wass Ádám a pap fizetésére 4 frtot hagy.
Esp. ltár.
Esp. vizsg. jkv és 1830. évi jkv 150. l.
1824-beli feladás szerint* a főegyházi tanács kezelése alatt van akkora alapitvány (nem tudják, ki tette), hogy ennek kamatjából a pap 50 frtot kap.*
Esp. ltár, vizsg. jkv.
1841-ben 500 frt Vasianum fundatio emlittetik.
1830-ban* az egyházi főtanács kezelése alatt van 500 frtos Wass alapitvány, melyből a pap évenként 20 frtot kap, ezenkivül a Bánffy Farkas alapitványból* 21 frtot. Urasztalára adakoztak 1830. évi esp. jkv szerint M. G. 1646 és 1696 felirattal, Pap György 1735. Bikfalvi Ágnes 1771-ben szövetnemüt.*
Esp. jkv.
1868. évi felj.
1885. Ev. ref. Névk.
1830-ban* a templom omlófélben. 1842-ben* a templom fala, fedele omladozik, a következő évben kéregetni akarnak reá.
Esp. vizsg. jkv.
U. o.
1863-ban* kárpótlásban részesül. 1868-ban* 74 ev. ref. lélekből 35 fi, 39 nő. Fekvősége 22 hold 1522 öl.
Urb. Wes. 208. l.
Esp. vizsg. jkv.
1885. évben* romlás szélén álló, merőben kőből épült temploma mennyezetén 1543, a harangon 1596, a tengelyén 1669. évszám olvasható. Egy tányérán „Andreás Petrus, Joannos Philippus,” a másikon „F. F. K. K.,” egy asztalkendőn: „György (Wass) ajándékozta Isten dicsőségére.” Van szép magtára.
Ev. ref. Névk. 38. l.
Jegyzőkönyve 1776 óta kezdődik, anyakönyve jóval később.
340Temploma jelenleg épülőfélben, gyüjtenek épitésére.
Lelkészei: 1656-ban* Szőlősi Gábor. Sepsi István 1737. Bányai János 1746-ig. Ujfalvi Péter 1746. Barta Dávid 1749–52. Kovács János 1755. Benedek Máté beszolgál Pulyonból 1755-ig. Körösi Ferencz 1794. Szentkirályi Vágó Dániel 1800-tól. Venter László 1807–1827. Réthi Szabó Sándor 1828–31. történelemiró.* Gelner Sándor 1831–33. Balázs József 1833–40. Kovács Sámuel 1841–50. Gulya János 1851–1867. beszolgáló. Boros István beszolgáló. Budai Lajos 1866-tól. Gulya János 1885-ben. 1898-ban* a pulyoni körlelkészséghez tartozik, levita-tanitó Keresztesi Károly, 47 fi, 51 nő lélekszámmal.
Esp. ltár.
Lásd Bálványos-Váralja.
Ev. ref. Névk. 116. l.
A lelkészi állomás többször nem volt betölthető a csekély fizetés miatt.
Felekezeti iskolája 1640-es évek előtt virágzó lehetett. 1740 tájt már papot sem tarthatnak, hanem levitát, ki tanitásra is kötelezve volt.
Tankötelesei az 1896-ban* egy tanitóval engedélyezett állami iskolában nyernek oktatást,* tanitója Boros Gábor.
1894. VI/6. 22351. miniszt. sz.
Kádár. Nev. Okt. 510–511. l.
Gör. kath. egyházközség. Temploma fából épült, a jegyző által küldött adat szerint 1701-ben s ekkor is szentelték volna fel a Péter és Pál apostolok tiszteletére. A névkönyv szerint a felszentelés 1781-ben történt. Anyakönyve 1826 óra vezettetik. Harangjai közül a nagyobbik felirata: „Ad sanctum Paulum et Petrum” „A nobilis A. Gecze” a vevője.
Lelkészei: Anka Juon 1835.* Pap Juon, Anka Demjén, Anka György, jelenleg Puscariu László.
Széki esp. ltár 192. l.
Iskolája 1820 körül keletkezhetett. Jelenleg Pulyonnal tart közös tanitót. Tanitói közül Grama Péter válik ki, gyékény kosárfonást tanitva Deésen is 1882-ben az ipartanfolyamon s czikkeket írt ez ügyre vonatkozólag a Szolnok-Doboka megyei lapban.*
Kádár. Nev. Okt. tört. 511. l.
Éghajlata egészséges, mindenféle gabonának, gyümölcsnek kedvező, széltől mentve, jég ritkán bántja.
1721-ben* két fordulóra osztott határának nagy része északnak fekszik, földje feketés, részben fehér, inkább tavaszi gabonára való, helyenként sovány, vizes, terméketlen, kétszer szokták 6-6 ökörrel szántani. Tűzifára való erdeje bőven, tavaszi gabonát tisztán terem. Erdei szénát termelnek. Hadi úton dolgoznak. Őrlő helye, piacza az 1 mértföldnyire fekvő Szamosújvár.
Erd. főkormsz. ltár.
341Termőföldje 121 köbölnyi, elvetettek ez évben 25 köb. búzát, 24 köb. zabot, árpát s lett 140 kal. búza, 89 kal. tavaszi gabonája, 27 kal. kender, van 4 véka tengeri vetésük, rétje 50 szekérnyi, 35 kapásra való szőlője 100 veder bort terem. Adósságuk 11 frt. Van 25 ökör, 35 tehén, 5 ló, 120 juh, 25 méhkas, 38 sertés.
1837-ben* határa nagy és termékeny, legelője zsiros, édes és kiválólag jó, tavai halakban gazdagok; a fuvarozás könnyebbségére 1835-ben cambiaturát állitottak fel.
Hodor. Dobokam. Esm. 699. l
1898-ban határa közepes jóságú, a szalmás gabonának minden nemét termesztik. Gyümölcse többféle nemes faju alma, körtve, szilva, baraczk, cseresznye-féléken kivül főleg a dió. Van tava, forrása s a községen átfolyó patak.
Határhelyek: 1315-ben* Pap háza (Domus sacerdotis), Likashatár, Bozzás (Buziás). 1483-ban* Jankatelke, szántóföld.
Anj. Okmt. I. 387.
Dl. 27545.
1587-ben* Erőskerek, Kőszeg, Nyulasaj, Füzes, Berekszeg, Milő, Danó tere, Falkafa, Szilvaaj, Kondor-Márokpataka, Huraj.
Km. prot. DD. 122.
1622-ben* Pap cseréje, erdő, Alsó füzes padja, Szylvaj, szántók, Kismező, Gyepü, rétek. 1754-ben* Nagyutzca, Temető; felső forduló: Sziloaj és Szilovaj, Szőlők, Liget, Templomon felül, Botos szer; alsó forduló: Feljáró, Sóshid, Nyilak, Ekklézsia erdeje, Bükkös.
Szeki esp. ltár.
Széki ev. ref. egyh. javak összeír. 111. l.
1804-ben* Tejeture, Kerekes, Liget, Köteles, Dán, Podás és Ritkos, erdők. Szuszény, Új-Kőrös, Szil, erdő.
Km. Doboka V. 56.
1811-ben* Alsó és felső forduló, Butak szere, Fundatura, Szőlőn felül, Liget, Temető mellett.
Széki ev. ref. egyházker. vizsg. jkv.
1864-ben* La ripe, árkos hely; La fundature, La lüget, kaszáló és erdős hely; La rezare, szántók; La teusoare, mocsaras kaszálók; La pojény, irtásos helyek, szőlők és tóval (szentegyedi tó), La rupturi, oldalos hely; In Hutsisor, cziherés oldalos, gabnatermő hely; Teu Vasi, hegytetőn fekvő tó (gr. Wassok tava); Kerekes, kerek domb.
Pesty F. gyüjt.
1898-ban Tagi, jelentése bükkfa, Fundatura, dülő, katlanszerü mélyedés,* Lüget, szép fekvésétől vette nevét, Teusora számos forrásai 342után. Kis merona, Rupturi, Gropa Koszteilor, Kerekes, kerek fekvése után, Gropa Kodoreanuluj, La Kurte, Gropa porkoriuluj és Gropa Olariuluj, Ripa, dülők, határrészek.
E határrészben régi pénzeket, csákányokat, vastag cseréptöredékeket találtak, melyekből dr. Temesváry János szamosújvári főgymn. tanár és Pataki Viktor Kolozsvárt lakó mérnök régiséggyüjteményében több drb látható. Archaeol. Ért. Hampel József Ujf. XV. k. 1895. évf. Dr. Temesváry János ismerteti a szentegyedi neolith-kori telepet 388, 391. lap. Fundatura praehistorikus telep. Keletről a La Sorb (500 m. magas), délről Dealu Doszuluj (515 m.) nyugatról a Gyilkostető (482 m.) oldalai közé rejtett, észak felé nyilt, közepén keresztül folyó patak mellett fekszik. Herepey nagyenyedi tanár is vitt el innen kőeszközöket, mintegy 32, cseréptárgyat mintegy 5 félét.
1900-ban területe 3320 k. hold.
Lakossága: 1603-ban* 19 jobbágy, 2 szegény lakosa van, kik ugyanennyi házban laknak.
Urb. Conscr. f. 65. nr. 87.
1721-ben* 2 jobbágy, 20 zsellér, 6 kóborló és 2 udvari cseléd lakója van, kik a kóborlók kivételével 20 házastelken laknak.
Erd. főkormsz. ltár.
1750-beli* összeírás szerint van: 4 jobbágy, 22 zsellér, 8 kóborló, 1 özvegy, 2 adózó és 2 nem adózó nemes s 6 udvari cseléd, összesen 45 családfő lakosa, kik 30 házastelken laknak.
U. o.
1830-ban* 744 gör. kath. és ev. ref. lakossal.
Cons. statis. topogr. 177. l.
1837-ben* lelkek száma 661, a házaké 143.
Hodor. Dobokam. Esm. 699. l.
1857-ben* 853 lakossal, ebből 12 róm. kath., 3 örm. kath., 730 gör. kath., 95 evang. helv., 13 zsidó; házak száma 156.
Orsz. ism. tábla 26. l.
1886-ban lakossága: róm. kath. 8, gör. kath. 861, helv. hitü 33, zsidó 10, együtt 912.
1891-ben 835 lakosból 14 róm. kath., 705 gör. kath., 5 gör. kel., 99 ev. ref., 10 izraelita, 2 örmény katholikus.
1900-ban 930 lakossal, ebből 114 magyar, 13 német, 802 oláh, 1 czigány; magyarul beszélni tud 166; róm. kath. 6, gör. kath. 798, ev. ref. 112, izraelita 14. Ir és olvas 162; házak száma 199.
Adója 1721-ben* 315 frt. 1898-ban 2249 frt 78 kr.
Erd. főkormsz. ltár.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages