Tótfalu.

Teljes szövegű keresés

Tótfalu.
Nevének változatai: 1405-ben* Tothfalw. 1549 előtt* Totthfalu.
Gr. Bánffy ltár B. 1.
Erd. fisc. ltár Miscell. 6. sub. lit. A.
Nevét személynévtől vette, oláh neve: Valye, völgyet jelent.*
Conscr. statist. topogr. 195. l.
A Magulicsa hegy tövében, erdőktől körülvéve, északról délre huzódó völgy fejénél fekszik, több patak foly rajta keresztül, melyek itt egyesülve, Kecseten s több községen át balról Nagy-Iklódon alól a Kis-Szamosba szakad. Deéstől 16·9 kilométernyire fekszik a szamosújvári járásban.
Először emlittetik: 1405-ben* Tothfalw néven. 1590-ben* Tótfalu egyik része Belső-Szolnok, másik Dobokamegyéhez tartozott.
Gr. Bánffy ltár B. 1.
Gyf. Cent. D. 89.
569Mint kezdettől fogva Bonczhidához tartozó falu, valószinüleg azzal együtt soká királyi birtok (talán László vajda után, mert Borsa is odatartozott) volt, de valószinüleg még Lajos király a losonczi Bánffyaknak adományozta oda. A Bánffyak azonban Nápolyi Lászlóhoz álltak s ezért hűtlenségbe esvén, Zsigmond király elvette tőlük s csak 1401-ben* adta vissza Losonczi Dénes bán fiainak: László és Györgynek Tóthfalut.
Gr. Bánffy ltár B. 1.
1470-ben* Losonczi Bánffy László és fia László itteni részüket György erdélyi kanonoknak vetik zálogba.
Km. prot. g. 14.
1507-ben* birtokosai: losonczi Bánffy János, István és Ferencz, kiknek itteni tiszttartója Vajda János és Kenéz István.
Dl. 28011.
1511-ban* egy összeírás szerint egy itteni rész Bethlen Miklós fiainak: János és Farkasnak kezén volt.
Gr. Bethlen ltár.
1515-ben* Bánffy Péter itteni részét, mely reá néh. Bánffy János után szállott, Kendy Gábornak veti zálogba.
Km. prot. 1550: 53. és Gyf. cista Szathmár fasc. II. 54.
1518-ban* Bánffy Péter itteni részét Bánffy Mihálynak adja zálogba.
Gr. Bánffy ltár.
1519-ben* Bánffy László fia Miklós itteni részét atyjának adja cserébe.
Km. prot. Magno 76.
1524-ben* Losonczi Bánffy László és gyermekei Miklós, Bernát, László, Gábor, Magdolna és Anna itteni részüket Kendi Gáltól magukhoz váltani akarják.
Dl. 81349 és Km. prot. R. 110.
1524-ben* Bánffy László s gyermekei itteni részüket Podvinyai Literati Pál s nejének Zsófiának néh. Kecsetszilvási Kristóf leányának eladják, ezt azonban még azon évben* visszavonják.
Km. prot. r. 154.
U. o. 155.
1535-ben* János király Kendi Ferenczet, Mihályt és Antalt itteni részükben megerősiti.
Km. Doboka K. 21.
1536-ban* Bánffy László, Miklós és Mihály itteni részükbe új adomány czimén beigtattatnak.
Km. Kolos B. 132.
1549 előtt* néh. Bánffy János fia János, Báthori Szaniszlófi Miklós fiát Istvánt, a ki anyjának Zsófiának azon néh. Bánffy János leányának részét pörrel kereste rajta, itteni részében testvéréül fogadja.
E. F. L. XIX. Misc. fasc. 6. A.
1554-ben* Bánffy Mihály itteni részét vejének Tinnini Bojnicsics Horváth Györgynek köti le.
Km. prot. Isab. reg. 86.
1554-ben* Kendy Ferencz 2 részben kecseti uradalmához itt 1 kapu jobbágyot bir.
Km. összeirás.
5701564–65-ben* Bánffy Istvánt itteni részébe ellentmondás nélkül beigtatják.
Gr. Bánffy ltár.
1568-ban* Bánffy Farkas, Patochi Ferencz özvegye emlittetik.
Km. L. Reg. Joannis II. 163.
1568-ban* Szilvási Szilvássy Jánost és Pétert itteni birtokukba beigtatják.
Vitéz cs. ltára.
1572-ben* Bánffy János, Mihály és István itteni részüket Kendy Jánosnak adják, mely ellen néh. Losonczi Bánffy István fia István, fia Farkas tiltakoznak s ugyanez évben Bánffy Kristóf és Farkas a Kendi utódokat ennek birtokba vételétől, ismételten tiltják.
Gr. Bánffy lt.
1577-ben* Báthory Kristóf, a hűtlenségbe esett Kendy Gábor itteni részét Kendy Ferencznek adományozza. Többi birtokosok Bánffy Farkas s Kendy Sándor.
2. Lib. Reg. Sig. Báthory 100–103.
1578-ban* Rudolf császár Bánffy Farkast, Kristófot, Györgyöt, Boldizsárt, Tamást, Gábort, Gáspárt és Lászlót itteni javaikban megerősiti.
Lib. Reg. III. 69.
1578-ban* Almády Gáspár itteni részét a fejedelemnek adja cserébe.
Gyf. kápt. Div. Cott. II. fasc. 3. nr. 14.
1578-ban* Patócsy Katalin Kendy Sándorné, Patócsy Erzsébet Bánffy Boldizsárné és néh. Patócsy Gáspár leánya Anna itteni részükben megerősittetnek. Többi birtokosok Bánffy Farkas, Kendy Péter.
Gyf. kápt. Div. Cott. II. fasc. 4. nr. 54. Szathmár fasc. 2. nr. 22. és Cent. BB. 50.
1579-ben* mivel Bánffy László s fiai Miklós, Bernát, László és Gábor itteni részüket egykor Podvinyai Pálnak s nejének Kecsetszilvási Kristóf leányának Zsófiának eladták, Kendy Sándor, mint Kendy Mihálynak és azon Kecsetszilvási Kristóf leányának Zsófiának fia, abba beigtattatik.
Gyf. kápt. Cent. D. 67.
1579-ben* Báthory Kristóf vajda itteni Almádytól cserébe kapott részét Kendy Sándornak adományozza.
Gyf. Cent. A. 11, 73.
1585-ben* Báthory Zsigmond, néh. Szilvási Andrásnak Jankafi Magdolnától való fiait Jánost és Pétert itteni ősi részükben megerősiti.
Km. Kolos S. 137.
1590-ben* Kendy Ferencz itteni a Kendi-kastélyhoz tartozó részében megerősittetett, de az igtatásnál Kendy Gábor ellentmondott.
II. Lib. Reg. Sig. Báthory 205, és Gyf. Cent. D. 89.
1594-ben* Báthory Zsigmond néh. Kendy Gábornak itteni részét, t. i. 1 oláh jobbágyot,* annak hűtlensége miatt Ravazdy Györgynek adományozta oda. Többi birtokosok Bánffy Ferencz, Bánffy Kristóf örökösei és Szilvásy János.
Km. Szolnok int. G. 8. R. 16.
Act. patricul. 536. pag. 1008.
5711600-ban* Kendi Ginga Fabius itteni részét Tötöri Balázsnak és anyjának Teke Annának veti zálogba.
Km. Doboka C. 13.
1601-ben* Tahy István itteni Báthory Zsigmondtól nyert részét feleségére Kendy Zsuzsánnára hagyja.
Km. prot. B. 45.
1607-ben* Kendy István itteni részét dobokai Szilvási Péternek adja cserébe jenői birtokáért.
Km. prot. D. 3.
1607-ben* Kendy István itteni részét Mindszenti Benedeknek és nejének Bánffy Margitnak átengedi.
4. Lib. Reg. 208.
1608-ban* girothi Torma Miklós, Bánffy Ferencz és Mihálytól zálogba birt itteni részét neje Kún Borbálára és kisebbik fia Miklósra hagyja.
E. F. L. XVII 1/2 44. C.
1612-ben* Báthory Gábor a hűtlenségbe esett Szilvásy Péternek itteni részét Szilágyi Miklósnak adományozta. 1614-ben* Fejérvéry István néhány itteni jtelkét Szilvásy Péternének visszaeresztette.
Km. Lib. Reg. Gab. Báthory 15.
Km. Szolnok int. H. 5. S. 80.
1616-ban* Haller Zsigmondné Kendy Krisztina itteni részét Szilvási Andrásnak adta cserébe.
Km. Doboka K. 3.
1618-ban* birtokosai: Mindszenti Gábor, Szatmári András, Légeni Szilvási Péter árvái.
Gyf. Cent. CC. 47.
1618-ban* Ravazdy György fiai: András és István óvást tesznek az iránt, hogy itteni részüket, melyet atyjok Báthory Istvántól kapott s Mihály vajda elkobzott, Wesselényi Boldizsár, mint Mindszenti Benedek árváinak gyámja, elfoglalva tartja.
Km. Doboka R. 25.
1620-ban* Bethlen Gábor Haller Zsigmondot megerősiti azon részben, melyet a hűtlenségbe esett Kendy István birt, de Bánffy Margit Allya Farkasné, Bánffy Judit Szikszay Györgyné, Bánffy Borbála Huszár Istvánné, Bánffy Anna Wesselényi Boldizsárné s Bánffy Zsuzsánna Béldy Kelemenné, továbbá Bornemisza Zsigmond, Bornemisza Judit Kornis Ferenczné és Kendeffy Gáspárnak Bornemisza Zsuzsánnától való gyermekei: Miklós, Judit és Anna az itteni Patócsy rész iránt ellentmondtak.
10. Lib. Reg. 141. Km. Doboka H. 23.
1623-ban* Bánffy Péter özvegye itteni részét kolozsvári polgár Dachi Gergelynek vetette zálogba, de a következő évben tőle kiváltotta.
Km. Kolos S. 160.
1624-ben* Haller Zsigmond itteni részét testvérére Haller Istvánra hagyja, mely rendelkezését 1630-ban* a fejedelem is megerősiti.
Gyf. Cent. J. 34. Z. 51, 77. és 16. Lib. Reg. 70.
U. o.
5721631-ben* Szilvási István itteni részét nejére Hajósi Rebekára hagyja.
Km. prot. N. 39.
1635-ben* csanálosi Ravazdi András s öcscse István tiltakozik, hogy a fiskus itteni részét a maga javára hirdette ki.
Km. Szolnok int. R. 10.
1647-ben* Ébeni István, László és Zsigmond a fiskust a fiágban kihalt Ébeni Zsigmond e részének elfoglalásától tiltják.
Km. prot. Q. 18.
1648-ban* Bánffy Zsigmond itteni részét nejének Nemes Annának vetette zálogba, de az igtatásnál Bánffy György és Dénes annak ellentmondtak.
Km. Kolos N. 16.
1650-ben* Veres Péternek Nagy Sártól való fia István itteni részét feleségére Szilvási Juditra hagyja.
Km. Doboka V. 31.
1651-ben* azon Szilvási Judit e részét második férjére Galgói Rácz Péterre hagyja.
Km. prot. IIIII. 42.
1653-ban* Rácz Péter abba fejedelmi megerősitéssel be is igtattatik.
26. Lib. Reg. 142, 220. és Km. Doboka R. 2.
1658-ban* Csáky Istvánnak itt 2, a fiskusnak egy Kendi-Lonához, Szakácsy Jánosnak 1, Rácz Péternek 1 adófizető jobbágya van.
Torma cs. ltára.
1661-ben* Kemény János e birtokot Haller Gábornak adományozta, a ki abban 1669-ben* Haller Pállal együtt megerősittetik.
Haller cs. ltára.
U. o.
1670-ben* Galgói Rácz Péter neje jogán birt itteni részét végrendeletében leánya Krisztinára hagyja.
Kudui Rácz Gyula cs. ltára.
1674-ben* Katona Pálné Szilvási Magdolna itteni részének felét fogadott fiának Dóczy Györgynek, másik felét pedig Gálfalvi Keszeg Jánosnak s gyermekeinek Sámuel, Mária, Judit és Borbálának hagyja.
Gyf. Cent. Y. 95.
1683-ban* Légeni Szilvássy János kapitány zálogba adja itteni kilencz pusztaház helyét gr. Mindszenti Krisztina nénje id. gr. Csáki István özvegyének.
Gr. Kornis cs. ltára.
1688-ban* Apaffy Mihály, Haller Pál e birtokában annak özvegyét Torma Katalint élete fogytáig meghagyván, azt Teleki Mihálynak adományozta.
Gr. Haller cs. ltára.
1707-ben* Bánffy Györgynek itt 9 puszta jtelke volt.
Transilv. fasc. 9. nr. 74.
1718-ban* Nagy János leánya Kata Somogyi Ambrusné, fiok András s ennek gyermekei: Somogyi Zsigmond, Gábor és Mária Dali Péterné itteni részüket eladják Káli Kún István és neje Keserü Zsófiának.
Apor ltár.
1725-ben* Káli Kún István s ennek gyermekei László és Berta, a Szilvásiak egykori itteni részétől, e családfa alapján mindenkit eltiltanak. 573Ördög Menyhárt, leánya Katalin Ősi Ferenczné, ennek leánya Dorottya Sombory Jánosné, leánya Katalin Dobokay Imréné, leánya Anna Somlyai Gáspárné, leánya Judit Szilvási Andrásné, leánya Anna Zachariás Zsigmondné, leánya Zsuzsánna Káli Kún Mátyásné, fia László, azon Kún István s gyermekei.
Km. Protest. K. 30.
1738-ban, augusztus 11-én Kolozsvárt kelt szerződés értelmében* Kemény János e falubeli részét, több mással együtt, zálogba adja Káli Kún Istvánné Keserü Zsófiának s vejének Földvári Ferencznek.
Torma gyüjt.
1759-ben* br. Naláczi Sárát, vejének br. Bánffy Dénes s fiai György és Dénes itteni részébe zálogjogon beigtatják.
Gyf. Cent. CC. 63.
1768-ban* légeni Szilvási János itteni része, ez időbeli tanuvallatás alapján, 9 jobbágytelekből állott hozzátartozóikkal, melyeket báró Diószegi és gróf Kornis család bir.
Gr. Kornis ltár.
1788-ban* a fiskus a hűtlenségbe esett báró Diószeghi Sámuelnek itteni részét, t. i. egy jtelkét elfoglalta.
E. F. L. XIII. 5. F.
1794-ben* gróf Teleki Ádám halálával, Teleki Lajos árváinak jutott erdőrész 6 nyíl.
Nádudvary ltár K.
1801-ben* birtokosai: gróf Bánffy Györgynek van 5 telke, báró Bánffy Györgynek 6, báró Bánffy Lászlónak 9, gróf Teleki Imrének 3, Apor Lázár özvegyének 1, báró Bánffy Sándor özvegyének 2, báró Diószegi Ferencznek 1, Csernátoni Jánosnak 1, Túri Mihálynak 1, Keczeli Jánosnak 1, Balog Antalnak 2, Váradi Pálnak 1 telke.
Erd. főkorm.
1804-ben* egy törvényszéki ítélet szerint néhai Bánffy Sándorné Kemény Ágnes halálával maradt itteni javak Mósa Lászlóné gr. Mikó Anna, Simándi Lajosné Palkó Zsuzsa, Szegedi Ferencz, Incze István és Ferencz, mint felperesek és Szarvadi Farkas és János, Vas Zsuzsa Balog Istvánné mint alperesek közt két részre osztattak.
Megyei ltár.
1809-ben* birtokosai: Szilvási Miklósnak van 6, gr. Bánffy Györgynek 4, br. Bánffy Lászlónak 3, br. Bánffy Györgynek 8/12, br. Bánffy Ádámnak 1, br. Bánffy Eleknek 1, gr. Teleki Imrénének 1, br. Diószegi Ferencznek 11/12, Inczédi Lászlónak 3/12, Apor Lázárnénak 8/12, Szabó Ferencznek 8/12, Balog Antalnak 11/12, Somlyai Jánosnak 3/12, Keczeli Jánosnak 3/12, Váradi Pálnak 3/12 telke.
Erd. főkorm.
1820-ban* birtokosai: gr. Bánffy József, György, László, Ádám és Elek; Szilvási Miklós, Somlyai János, Buda János, br. Diószegi Mihály és Ferencz, gr. Teleki Imre, Várady Pál, Keczeli János, Apor Lázár, Pap János, Inczédy László.
Erd. kanczell. ltár.
5741837-ben* nagyobb birtokosai a gr. Bánffyak, br. Bánffy és báró Onachten, Szilvássy, Várady s több más nemes.
Hodor. Dob. Esm. 605. l.
1863-ban* gr. Bánffy Miklós, br. Diószegi Antal, br. Bánffy Albert, Naymister Szaniszló, Szilvási Miklós, Rettegi István, gr. Teleki Miksa, Inczédi Juliánna, Brencsán Albert, Erzsébet és Mária, Szentpéteri Imre részére úrbéri kárpótlást utaltak ki.
Urb. Wes. 76–178. l.
1866-ban* az itt összeirt 42 füst közül egyetlen nemesi füst sem volt.
Erd. főkorm.
Jelenlegi birtokosai (1898): gr. Bánffy György, 301 h., öröklés gróf Bánffy Miklóstól. Gróf Teleki László Gyula, 570 h., öröklés a Teleki családtól, vásárlás Szilvási Béla és Bokros Lajostól.
Lakosai románok, földmivelők, baromtenyésztők. Épületeik többnyire faoldaluak, szalmafedéllel.
Gör. kath. egyházközség. Temploma fából épült 1750 körül, a szent archangyalok tiszteletére szentelve. Egy az oltár falán 1812. évszám olvasható. Anyakönyve 1824 óta vezettetik, a mióta papjai is tudhatók, így Pap Péter, Balázs Simon, Oltyán Dániel s jelenleg Tatár János. 1658-ban itt lakó oláh papja 2 forintot fizetett a török sarcz pótlására.* Szükerékkel tart fenn iskolát s fizeti a tanitót,* a ki Szükerékről jár át Tóthfaluba tanitásra.
Adóössz.
Kádár. Nev. Okt. Tört. 537. l.
Éghajlata szeles, hüvös, jég ritkán bántja. Az 1721-beli* összeírás szerint: a falu hegyek közt levő völgyben fekszik a patak mellett, a mely déli irányban foly. Határa két fordulóra oszlik s köves és tavaszi vetésre alkalmas, a hegyeken barnásfekete és sárga, trágyázva nincs, melyet 6 ökörrel kétszer megszántják, tavaszgabonát vegyesen termelnek, van erdei szénája, egy mértföldnyire járnak őrölni, épületre való erdeje elegendő, hadi út terheitől mentesek, Deéstől egy, Kolozsvártól 3 mértföldnyire fekszik. Sóvitelre szorithatók. Van 7 ökör és 7 tehén, egy borju s egy ló, 15 juh, 8 sertés; mivelhető földje 81, terméketlen 10 köböl férőü, a melybe elvetettek 6 köböl ősz, 3 köböl tavaszgabonát, s termett 66 kalangya búza, 30 kalangya árpa, zab s 3 kalangya kender, borsó, lencse egy véka és 18 szekérre való szénarétje.
Erd. főkormsz. ltár.
1837-ben* erdeje sok, legelője kevés, szántója még kevesebb és közepes jóságu. 1898-ban határa terméketlen, hegyes, kavicsos. Erdélyi fajta szarvasmarhát, juhot, kecskét tartanak és sertéseket. Gyümölcse kevés alma, körtve és beszterczei szilva. Itatója forrásai és patakjaiban.
Hodor. Dob. Esm. 605. l.
575Jobbágyszolgálmányok: 1554-ben* a Kendi Ferencz jobbágyai Szt.-Márton napon, az egész nyilas jobbágyok 1 frtot, a félnyilasok 50 denárt fizetnek. Karácsonykor azok, a kiknek ökrük van 1 szekér fát szállitanak be. tartoznak 4 kalangya gabonát learatni.
Km. összeirás.
Határhelyek: 1788-ban* Lazur, Csorgó, Peru, Budoló, La more Lapuluj, La more Turkuluj, Ketre Vestényi, Prunyizor, Kale csel máre.
E. F. L. XII. 15. T.
1898-ban Magulicsa, Retund, Valea, Ungurasiuluj, Polczori, Keldurosa, Soinyisiori és Funácza.
Területe 1900-ban 1971 k. hold.
Lakossága: 1700-ban* van 8 háza, ugyanennyi jobbágy lakóval.
Erd. főkormsz. ltár.
1721-beli* hivatalos összeirás szerint 3 jobbágy, 3 zsellér, 3 kóborló lakója van, kik ezutóbbiak vagy czigányok kivételével 6 házas telken laknak, el van pusztulva három ház.
E. F. L.
1750-ben* lakik itt 7 jobbágy, 5 1/2 telken, 5 házban, 20 zsellér 15 telken, 17 házban, 2 szegény zsellér 2 házban és 3 kóborló.
U. o.
1837-ben* népessége 245; házak száma 36.
Hodor. Dob. Esm. 605. lap.
1854-ben* lélek száma 182.
Hodor.
1857-ben* 267 lakossal, melyből 7 zsidó, a többi oláh; házak száma 50.
Orsz. ism. tábla 26. l.
1886-ban 282 lélekkel, ebből 4 zsidó a többi gör. kath. román.
1891-ben 323 lakossal, melyből 316 gör. kath., 1 ev. ref., 6 izr.
1900-ban 302 lakosból férfi 156; magyar 6, német 5, oláh 291; magyarul beszélni tud 11; gör. kath. 291, ev. ref. 6, izraelita 5; ír és olvas 9; házszám 66.
Adója: 1721-ben* 195 frt 30 kr. 1898-ban 748 frt 64 kr.
Erd. főkormsz. ltár.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages