MAGYARORSZÁG HITELES HELYEINEK LEVÉLTÁRAIBAN ŐRZÖTT HERCZEGI, GRÓFI, BÁRÓI ÉS NEMESI OKLEVELEKNEK JEGYZÉKE.

Teljes szövegű keresés

MAGYARORSZÁG HITELES HELYEINEK LEVÉLTÁRAIBAN ŐRZÖTT HERCZEGI, GRÓFI, BÁRÓI ÉS NEMESI OKLEVELEKNEK JEGYZÉKE.
Közli: KARAGYENA MIHÁLY.
201Melléklet a Turul 1887. évi folyamához.
Az Országos Levéltárban a magyar és erdélyi udvari kanczelláriák fölállításáig található, herczegi, grófi, bárói és nemesi okleveleknek Tagányi Károly által összeállított jegyzékét most a magyarországi hiteles helyek levéltáraiban talált, s a nagyméltóságú Belügyministerium által az 1486: 12, 1552: 41, 1723: 39, 1765: 11. törvényczikkek alapján kiadott rendelete következtében az Országos Levéltárhoz eddigelé beküldött herczegi, grófi, bárói és nemesi okleveleknek jegyzékével óhajtom ezúttal kiegészíteni, tekintettel arra: hogy ezen adatokat a magyar királyi honvédelmi s a közös hadügyministerium mint szintén a közönség is mindegyre sűrűbben veszik igénybe.
Jegyzékemben fölvettem minden nemességet vagy főúri rangot nyert egyén nevét, utána az évet, melyben adományát kapta, s végül a helyet, hol az arról kiadott oklevél található, a mint azok betűrendben egymásután következnek.
Ezen jegyzék alapjául azon jelentések és összeirások szolgálnak, melyeket eddig a beszterczebányai, csanádi, esztergomi primási, esztergomi és kalocsai főkáptalanok, egri, győri, nagyváradi, pécsi, pozsonyi társas káptalan, szathmári, székesfehérvári, szepesi, váczi, veszprémi káptalanok; továbbá a csornai, garamszentbenedeki, jászai, leleszi, pannonhalmi conventek, mint hiteles helyek az idézett rendelet értelmében beküldöttek.
ABEL. Esztergomi primási Levéltár. Levéltári jelzet: Prot. L. pag. 903.
ABONY. 1756. Jászóvári conv. lt. Prot. 3. fol. 175. – Prot. 8. fol. 35.
ACHILES báró. Esztergomi primási lt. J. fol. 129. 133.
ÁCS. Esztergomi primási lt. J. fol. 26.
ÁCZ alias BÉKESY. 1613. Leleszi orsz. lt. 11. szám.
ADDA, 1753. Beszterczebányai kápt. lt. eredetiben őriztetik.
ADORJÁN. 1578. Jászóvári conv. lt. Prot. N. fol. 206. Prot. 3. fol. 3.
ADORJÁN. 1657. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 34.
ÁGOSTON. Esztergomi primási lt. Lit. T. Nro 561. 562.
AJTICS HORVÁTH. 1763. Váczi kápt. lt. Q. 533.
ALCS. 16299. Szepesi kápt. lt. jkv. 1618. fol. 217.
ALEXI. 1669. Jászóvári conv. lt. Prot. 68.
ALLAGA. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 900.
ALLAGA. (nemes-militicsi közbirtokos.) 1803. Kalocsai főkápt. lt. F. 17. bádogtartó.
ALLAGOVITS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 772.
ALMÁSSY (Kukola.) 1693. Szepesi kápt. lt. jkv. 1667. dol. 193.
ALMÁSY. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 20.
ALTARJAI. 1703. Leleszi orsz. lt. Prot. 1753 év fol. 70.
AMBROSY. Esztergomi primási lt. Prot.. J. fol. 112. 113.
AMBRUS. 1648. Váradi kápt. lt. XXIX. 103, 83. 483, 16.
AMBRUS. 1648. Váradi kápt. lt. XXVIII. 374, 86.
AMBRUS. 1733. Váczi kápt. lt. J. 137.
AMBRUS. é n. Váradi kápt. lt. XXX. 38, 31.
ANGYAL. 1659. Jászóvári conv. lt. Prot. 7° fol. 200.
ÁNOS de Haras. 1771. Váradi kápt. lt. XXIV. 355, 119.
ANTALÓCZY. 1736. Leleszi orsz. lt. Átírva 1819-ben.
APOR báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 770.
APOSTOL. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 77.
ARANYAS. 1578. Leleszi orsz. lt. 12. szám.
ÁRNOLD. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 34–37.
ÁRPÁSY. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 53. 139. lap.
ÁRVAY. 1659. Jászóvári conv. lt. Orig. Nro 17.
ÁRVAY. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 223. – Prot. L. pag. 773.
202ARY. 1581. Leleszi orsz. lt. Atirat 1581. 13. lap.
ASZTRY de Sosdia. 1840. Csanádi kápt. lt. F. 35.
ATKÁRY. 1638. Győri kápt. lt. Prot. fass. 37. fol. 337.
BAAN. 1715. Leleszi orsz. lt. Prot. 1788. fol. 80.
BAAN l. BÁN.
BÁCSMEGYEI. 1557. Pécsi kápt. lt. XVII. csom. Sig. Z. U. Z. Prot. VI. 244. lap.
BAGAMÉRY alias SZABÓ. 1668. Leleszi orsz. lt. 1756. p. 58.
BAGDI. 1752. Váradi kápt. lt. XVI. 17, 136.
BAGHI. 1697. Váradi kápt. lt. I. 34, 48.
BAGHY alias GODOR. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 222.
BAGINSZKY. 1667. Szepesi kápt. lt. Scrinium I.
BAGOLY. 1589. Váradi kápt. lt. XI. 261, 11.
BAGOSSY. 1741. Váradi kápt. lt. XIII. 34, 68.
BAJCHY. 1724. Győri kápt. hiteles lt. Prot, fass. 17. fol. 378. b).
BAJZA. 1792. Beszterczebányai kápt. lt. jegyzőkönyvben átirva.
BAK. 1656. Egri káptalan lt. L. jkv. 85. szám.
BAK. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 115, 116.
BAKAY. 1649. Jászóvári conv. lt. Y. fol. 76. 3° fol. 37.
BAKAY. 1655. Váradi kápt. lt. VI. 333, 127.
BAKAY. 1728. Váradi kápt. lt. VIII. 61, 21.
BAKÓ (Dakó). 1630. Jászóvári kápt. lt. Prot. Q. fol. 420
BAKÓ. 1777. Váradi kápt. lt. XXVIIII. 592, 137.
BAKÓ és BOGDÁN. Pozsonyi kápt. lt. Capsa 12. Fascic. 4. Nro 2.
BAKONY. 1572. Csornai conv. lt. 18–568 1/.
BAKONY. 1650. Győri kápt. lt. Prot. fass. 22. fol. 105.
BAKSCHAY. 1580. márczius 20. Pannonhalmi orsz. lt. 202. szám.
BALASKO. 1675. ápril. 6. Pécsi kápt. lt. Sig. K t 13. Prot. IV 66.
BALASSA de Hethes. 1610. Jászóvári conv. lt. Prot. Q. fol. 429.
BALAY. 1649. Jászóvári conv. lt. 3° fol. 37.
BALÁZSOVITS. 1708. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 146. lap.
BALÁZSOVICS. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol 54.
BALCZER alias SAMUEL 1694. Leleszi orsz. lt. 39. szám. eredeti átirva: Prot. 1817 év. pag 11.
BALING. 1720. Leleszi orsz. lt. Prot 1736. p. 32.
BALLA. Esztergomi primási lt. Prot. L pag. 768.
BALLIBÁNY. 1722. Váradi kápt. lt. XXXIV. 56/1807, 32.
BÁLLYA alias JODY. 1761. Leleszi orsz. lt. Prot. 1778. év 78. lap.
BALOG alias TEGENYE. 1624. Leleszi orsz. lt. 22. szám alatt.
BALOG. 1628. Egri kápt. lt. L. jkv. 210. Lap.
BALOG. 1640. Jászóvári conv. lt. Prot. 6. fol. 360.
BALOG. 1652. Váradi kápt. lt. XXVIIII: 53, 67.
BALOG alias SZODOS. 1652. Leleszi orsz. lt. Átiratott 1773-ban. fol. 55.
BALOG. 1664 Egri kápt. lt. N. jkv. 250. szám.
BALOG. 1713. Váczi kápt. lt. Q. 565.
BALOG. 1742 Leleszi orsz. lt. fol. 32.
BALOG de Told. 1758. Váradi kápt, lt. XXVIIII. 561, 106.
BALOG. 1769. Váradi kápt. lt. XXV. 6,
BALOG de Szováth. Váradi kápt. lt. XXX. 366, 117.
BALOG. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 772.
BALOG. Esztergomi primási lt. Prot. F. fal. 222.
BALOG alias VAJÁN l. VAJÁN.
BALTA. 1693. Váradi kápt. lt. XXXI. 560, 94.
BALTA. 1760. Váczi kápt. lt. G. 184.
BALYA. 1688. Váczi kápt. lt. N. 389.
BALYÁK. 1631. Jászóvári conv. lt. orig. 18.
BÁN. 1693. Váradi kápt. lt. XXXVII. 198/1815, 96.
BÁN. 1816. Váradi kápt. lt. XXXVII. 267/1815, 115.
BÁN. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769.
BÁN l. BAAN.
BÁNFFY. 1690. Csornai conv. lt. 10–228. –
BÁNFFY l. BÁNNFFY.
BANGA. 1579. Leleszi orsz. lt. 19. szám.
BÁNHIDY. 1718. Váczi kápt. lt. E. 269.
BÁNNFFY. 1690. Jászóvári conv. lt. orig. Nro 16.
BÁNNFFY l. BÁNFFY.
BANOVSZKY. Esztergomi primási lt. Prot. J fol. 89, 90.
BÁNYAI. 1613. Jászóvári conv. lt. orig. Nro 61.
BÁNYAI de Nádasd. 1629. Egri kápt. lt. N. jkv. 69. szám.
BÁNYÁSZ. Jászóvári conv. lt. Prot. 18. fol. 111.
BARANY. 1694. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 334.
BÁRÁNY de Debreczen. 1656. Egri kápt. lt. S. S. jkv. 242. szám.
BARANYAY. 1638. Leleszi orsz. lt. Átaratott 1773. fol. 10.
BARANYAY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 770.
BARÁTH. 1651. Egri kápt. lt. J. jkv. 204. szám.
BARBÉI. alias TÓTH de Nemeskerek. 1606. Győri kápt. lt. Prot. fass. 32. föl. 219. és 281.
BARBÉLY. 1649. Leleszi orsz. lt. 90. Prot. fol. 7.
BARBÉLY l. BORBÉLY.
BARCH. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 750.
BÁRCZAY. 1631. Leleszi orsz. lt. Prot. 81. 205, lap.
BARCZER. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 772.
BÁRCZY. 1631. Leleszi orsz. lt. Prot. 81. fol. 203.
BÁRDOS. 1646. Egri kápt. lt. A. B. jkv. 278. szám.
BÁRDOS. 1665. Egri kápt. lt. R .jkv. 1465. lap. 403. szám.
BÁRDY alias SINKA. 1720. Váradi kápt. lt. VI. 341, 129.
BÁRDY alias SINKA. 1720. Leleszi orsz. lt. 29. szám.
BARNA. 1653. Egri kápt. lt. L. jkv. 311. szám.
BARÓTHY. 1733 és 1744. Váradi kápt. lt. XIV 563, 4.
BARSY. 1622. Jászóvári conv. lt. orig. Nro 1°.
BÁRSY (Kapronczar). Jászóvári conv. lt. Nro 1.
BARTHA. 1584. Egri kápt. lt. A. B. jkv. 95. szám.
BARTHA de Pan. 1686. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 32. 56. lap.
BARTHA. 1773. Váradi kápt. lt. XXV 261, 139.
BARTHA. 1806. Váradi kápt. lt. XXXIV 149/1807, 77.
BARTÓK. 1630. Egri kápt. lt. O. O. jkv. 61. szám.
BARTOLOMI báró. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 138. 139.
BARTOS. 1627. Dec. 7. Pécsi kápt. lt. Sig. U † 6. Prot. XI. 316. lap.
BARVULSZKY. 1760. Szepesi. kápt. lt. jkv. 1756. fol. 162.
BATHA. 1632. Jászóvári conv. lt. Q. fol.
BÁTHORY. 1745. Váradi kápt. lt. XXVIIII. 490, 38.
BÁTYI. 1661. Egri kápt. lt. A. N. jkv. 195. lap, 197. szám
203BAUER. Esztergomi primási lt. Prot. V. V. pag. 60. Litera T. Nro 543.
BAUMGARTEN báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 903.
BEBERY: 1638. Szepesi kápt. lt. jkv. 1632. fol. 426.
BECCARIA. 1611. Győri kápt. lt. Prot. fasc. 6. fol. 370. a).
BEDECZ. 1635. Jászóvári conv. lt. Orig. Nro 13
BEHEIM alias BEHM. 1744. Váradi kápt. lt. XIV. 634, 22.
BEHEJMS (Behm). 1653. Váradi kápt. lt. XII. 472, 83.
BEKE. 1613. Győri kápt. lt. Prot. 22. fol. 529. a).
BÉKESY alias Ácz. 1613. Leleszi orsz. lt. 11. szám.
BELLOSICH. 1715. Pozsonyi kápt. lt. Eredeti Armalis.
BELLOVICS báró. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 67. 68.
BELLUSICS. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 188. 189.
BÉLTEKI alias MURECSAN. 1699. Váradi kápt. lt. VII. 35, 14.
BEN de Ságh. 1563–76. Jászóvári conv. lt. Orig. Nro 49.
BENCSIK. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 903.
BENCZELIDES. 1669. Váczi kápt. lt. 1710. I.
BENDA. 1649. Jászóvári conv. lt. 3° fol. 37.
BENDE de Bessenyő. 1613. Egri kápt. lt. L. jkv. 1105. l.
BENDL. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
BENE. 1632. Váradi kápt. lt. VIII. 157, 36.
BENE. 1669. Jászóvári conv. lt. Y. föl. 49.
BENE. 1744. Váradi kápt. lt. XV. 70,
BENICZ. 1659. Jászóvári conv. lt. 7° fol. 200.
BENKE. 1781. Váczi kápt. lt. U. 20.
BENKŐ. 1713. Váczi kápt. lt. Q. 565.
BEŐTHY. 1833. Győri kápt. lt. Prot. fass. 41. fol. 167.
BERCZIK. 1635. Jászóvári conv. lt. 2° fol. 5.
BERDÓCZY alias CORODINI. 1652. Váczi kápt. lt. H. 78.
BERECZK 1801. Jászóvári kápt. lt. Elench. 1840. 11. Marg. 316.
BERECZKY. 1619. Jászóvári conv. lt. Orig. Nro 2.
BERECZKY. 1657. Váczi kápt. lt. T. 71.
BERECZKY. 1759. Váradi kápt. lt. XXIV. 637, 122.
BERÉNYI gróf. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 899. Littera T. 536/9.
BÉRES. 1651. Egri kápt. lt. A. N. jkv. 201. lap, 198. szám.
BÉRES. 1653. Leleszi orsz. lt. Prot. 115. lap.
BERETEY. 1654. Egri kápt. lt. A. N. jkv. 193. lap, 196. szám.
BEREY. 1580. Leleszi orsz. lt. 22. szám eredeti.
BERKÁCS alias PRIBÉK. 1599. Győri kápt. lt. Prot. fasc. 6. fol. 42. a).
BERKÁCS alias PRIBÉK. 1743. Kalocsai főkápt. lt. Prot. 1772. Septemher 9-én F. Nro 3. alatt.
BERNÁRD alias HODOSY. 1473. Váradi kápt. lt. XXIII. 129 35.
BERNÁRD. 1658. Győri kápt. lt. Prot. fasc. 21. fol. 485. a).
BERNÁRDOVICS. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 223.
BERNÁTH. 1659. Jászóvári conv. lt. 2° fol. 38.
BERTÓK. 1790. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 43. lap 90.
BESZE de Megyer. 1649. Szepesi kápt. lt. jkv. 1675. fol. 34.
BESZPRIMY. 1673. Csornai conv. lt. 15–164.
BEVERKES. Esztergomi primási lt. Lra. T. Nro 356.
BIHARY. 1621. Leleszi orsz. lt. 18. szám.
BIRÓ de Szobráncz. 1583. Leleszi orsz. lt. Prot. 34. fol. 10.
BIRÓ. 1651. Városi kápt. lt. VI. 517, 173.
BIRÓ. 1659. Leleszi orsz. lt. 6. szám.
BISZTRICZKY, 1651. Julius 15. Pannonhalmi orsz. lt. 239. szám.
BITÓ. 1625. Győri kápt. lt. Prot. fass. 24. fol. 107. a).
BITÓ. 1625. Váczi kápt. lt. K 493.
BITTÓ. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 223.
BOBRIK. 1621. Jászóvári conv. lt. Orig. Nro 57.
BOCSOR. 1736. Kalocsai főkápt. lt. Prot. 1740. Május 21. F. Nro 1. alatt.
BODA. 1668. Leleszi orsz. lt. 1756. p. 58.
BODÓ. 1565. Váczi kápt. lt. 1735. I.
BODÓ. 1580. Leleszi orsz. lt. 34. szám.
BODON. 1667. Egri kápt. lt. XX. jkv. 85. szám.
BODON. 1794. Jászóvári conv. lt. Elench. 1835. Nro 49.
BODONY. 1667. Egri kápt. lt. XX. jkv. 85, szám,
BODONYI. 1695. Váczi kápt. lt. B. 80.
BODOR. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 223.
BOÉR de Nagykörtvélyes. 1679. Váradi kápt. XXVIII. 332/4. 58, 59.
BOÉR de Kopacsel. 1779. Váradi kápt. lt. XXVIII. 432 106.
BOGÁCSY alias ZABÓ. 1578. Jászóvári conv. lt. P. fol. 43.
BOGÁR. 1659. Egri kápt. lt. F. F. jkv. 223. szám.
BOGDÁN l. BAKÓ.
BOGDASY-ZABÓN l. ZABÓN.
BOKOR 1696. Váradi kápt. lt. XXII. 125, 33.
BOLDOG. 1740. Váradi kápt, lt. XXI. 383, 123.
BONA. 1663. Egri kápt. lt. R. R. jkv. 458. szám.
BONCZÓ alias MAGYARI. 1725. Váradi kápt. lt. V: 193, 144.
BORÁROS. 1725. Győri kápt. lt. Prot. fass. 30. fol. 375 et 377.
BORBÉLY. Leleszi orsz. lt. 46. szám eredeti. Átírva Prot. 1822. pag. 78.
BORBÉLY l. BARBÉLY.
BORBÉLY-EGERSZEGIEK l. SÁHA.
BORHY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 770.
BORNEMISZA báró. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 27. 28.
BORNEMISZA. Esztergomi primási lt. Lra T. Nro 130.
BOROS de Mosony. 1587. Egri kápt. lt. C. jkv. 94, szám.
BOROS de Miskolcz, 1606. Váradi kápt. lt. XL. 110/1832,42.
BOROS de Miskolcz. 1608. Csanádi kápt. lt. XI. kötet. 73. lap.
BOROSZLAY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 901.
BORSFFAY. Esztergomi primási lt. Prot. K. pag. 21–28.
BORSODY. 1677. Győri kápt. lt. Prot. fass. 22. fol. 210. a).
BORSOS de Thas. 1591. Leleszi orsz. lt. Prot. 1806. pag. 122.
BORSVAY. 1652. Jászóvári conv. lt. R. fol. 381.
BORSY. 1597. Leleszi orsz. lt. 3. szám.
BORZAS. 1666. Váradi kápt. lt. XIV 137, 93.
BOSIK. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 118. 119.
BOSKOVITS. 1696. Jászóvári conv. lt. Orig. Nro 5.
BOSNYÁK. 1631. május 18. Pécsi kápt. lt. Prot. II. 473. lap.
BOZÓKY. 1655. Leleszi orsz. lt. 5. szám.
204BOZSIK. 1642. Egri kápt. lt. J. J. jkv. 187. szám.
BÓZVÁRY. 1730. Váczi kápt. lt. 1730. I.
BOZZAY alias NAGY. 1580. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 4. 160. lap.
BOZZAY: 1735. Jászóvári conv. lt. 53. 54.
BÖRELLYEY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769.
BÖTÖS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag, 768.
BRANKO l. WUKO.
BRANKOVICS báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 770
BRASSOVSZKY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 901.
BRESZTEL. 1675. Jászóvári conv. lt. S. fol. 344.
BREZANÓCZY. 1821. Esztergomi főkápt. lt. 75 capsa (téhelyben), 9. csomag, 10. szám alatt.
BRYGANT. 1516 Leleszi orsz. lt. 47. szám.
BUBLOVICS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 901.
BUCZURKA. 1760. Váradi kápt. lt. XXII. 339 138.
BUDAHÁZI. 1716. Váradi kápt. lt. XIV 167, 73.
BUDAY. 1653. Egri kápt. lt. L. jkv. 311. szám.
BUKOVICS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769.
BUNDA. 1634. Egri kápt. lt. L. jkv. 223. szám.
BUNYEVÁCZ. Esztergomi primási lt. Lra. T. Nro 561. 562.
BURGELL. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 35. 39.
BURIÁN. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
BÚS. 1668. Egri kápt. lt. R. R. jkv. 175. lap, 383. sz.
BUTTLER gróf de Bárdány et Erdőtelek. 1712. Csanádi kápt. lt. VIII. kötet, 88. lap.
BUTTLER gróf. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 5. 6.
BÚZA. 1638. Jászóvári conv. lt. 7. fol. 496.
BUZÁS. 1738. Váczi kápt. lt. K. 367.
BUTÁSY. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 29. 675. lap.
BUZGÁNY de Mező-Zeged. 1606. Váczi kápt, lt. Q. 524.
BYNER. 1631. Szepesi kápt. lt. jkv. 1510. fol. 61.
CAECUS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
CALLISCH báró. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 69. 70.
CASTELL. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 90.
CATALA. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 903.
CAZZIA báró. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 77. 78.
CEDERER. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 84.
CELLE báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 901.
CHAPÓ de Lébeny. 1621. Győri kápt. lt. Prot. fass. 41. fol. 177. – V. ö. CSAPÓ.
CHAY. 1551. Szepesi kápt. lt. jkv. 1616. fol. 178.
CHEHY. 1657. Jászóvári conv. lt. orig. Nro 81.
CHERNEY. 1601. Leleszi orsz, lt. Prot. 55. fol. 25.
CHERNYÁNSZKY. 1649. Győri kápt. lt. Prot. fass, 28. fol. 22.
CHIABAY alias KÜRTHY. 1629. Jászóvári conv. lt. Nro 42.
CHIABAY alias KELETY. 1633. Jászóvári conv. lt. Orig. Nro 42.
CHIANDA: 1628. Jászóvári conv. lt. Orig. Nro 79.
CHICHVAY. 1650. Leleszi orsz. lt. Prot. 1754. fol. 24.
CHYER. 1580. Leleszi orsz. lt. 22. szám eredeti.
CLESSE. 1675. Jászávári conv. lt. Nro 69.
COLETI. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 134. 135.
COMETH. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 29. 30.
CONTI báró. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 131. 132.
CORODINI alias BERDÓCZY. 1652. Váczi kápt. lt. H. 78.
COSWERONI. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 222.
CRISOSSOLOS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 770.
CSÁKI de Gerend-Keresztúr. 1673. Egri kápt. lt. A. L. jkv. 344. lap, 916. szám.
CSANÁDY. Esztergomi primási lt. Lra F. Nro 260.
CSAPÓ de Kecskemét alias KECSKEMÉTHY. 1652. Garammelléki Szent-Benedeki hiteles hely lt. Fasc. 135. Nro 41. – V. ö. CHAPÓ.
CSARADA. 1686. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 32. 56. lap.
CSATHÓ. 1835. Váradi kápt. lt. XLI. 107/1835, 36.
CSEH. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 83. V. ö. CZEGLÉDY.
CSEHMASTER l. CZEHMASTER.
CSEKE. 1744. Váradi kápt. lt. XV. 771–773, 112–113.
CSEKE. 1798. Váradi kápt. lt. XXXII. 406, 65.
CSENGERY. 1580. Leleszi orsz. lt. Prot. 102.
CSEÖR. 1662. Egri kápt. lt. G. Q. jkv. 547. lap.
CSEPLŐ de Osdola. 1612. Váradi kápt. lt. VI 236, 101.
CSEPREGHY. Esztergomi primási lt.
CSER. 1670. Váradi kápt. lt. XXXI, 135, 52.
CSERGEŐ. 1843. Csanádi kápt. lt. XVIII. kötet 126. 127. 129. 130. 131. lap.
CSERKITS. 1657 és 1668. Csanádi kápt. lt. F. 52.
CSERNÁK. 1659. Leleszi orsz. lt. Prot. 1811. év. pag. 184.
CSERNYEY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769.
CSERODIANAE armales. Esztergomi primási lt. Lra. T. Nro 494.
CSESZKO 1584. Egri kápt. lt. F. F. jkv. 155. szám.
CSIBAY. 1610. Jászóvári conv. lt. Q. fol. 429.
CSIFFY, 1710. Váradi kápt. lt. III. 63, 87.
CSÍK de Csikbankfalva alias MIHÁLYFY de Kozormány. Leleszi orsz. lt. Prot. 1767. év. fal. 127.
CSIKÓS. 1713. Váczi kápt. lt. Q. 565.
CSINTALAN. Esztergomi primási lt. Lra T. Nro 561. 562.
CSIPKES. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag 770.
CSIZÁR. 1666. Egri kápt. lt. F F. jkv. 241. szám.
CSIZMADIA. 1580. Egri kápt. lt. N. jkv. 54. szám.
CSIZMADIA. 1666. Egri kápt. lt. F. F. jkv. 241. szám.
CSOHÁN. 1747. Váradi kápt. lt. XXXIX. 5/1827, 5.
CSÓKÁSY. 1657. Váczi kápt. lt. T. 71.
CSOMORTÁNY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 902.
CSOMÓS. 1629. Leleszi orsz. lt. Prot. 33. fol.
CSONKA. 171. Győri kápt. lt. Prot. fass. 34. fol. 489.
CSONKA. Leleszi orsz. lt. Prot. 1806. év. pag. 41.
CSONTHÓ. 1652. Egri kápt. lt. S. S. jkv. 153. szám.
CSONTOS. 1650. Egri kápt. lt. L. jkv. 21. szám.
CSORBA. 1606. Esztergomi főkápt. lt. Capsa (téhely) 68. szám. 5. csomag. 32. szám.
CSORBA. 1631. Egri kápt. lt. H. H. jkv. 161. szám.
CSORDÁS. 1768. Váradi kápt. lt. XXV. 120, 68.
CSORDÁS. 1768. Váradi kápt. lt. XXIV 417, 140.
CSOTKA. 1635. Váradi kápt. lt. XIV 505, 109.
CSUKÁS. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 22.
CSUTOR. 1808. Jászóvári conv. lt. 24-ik jkv. 127. lap.
CSÚZ. 1657. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 34.
CSYKÁN. 1632. Váczi kápt. lt. R. 90.
CZAIBOCK. 1646. Jászóvári conv. lt. Elench. 1840. Nro 288.
205CZAKÓ. 1655. Egri kápt. lt. L. jkv. 115. szám.
CZANGER. 1631. julius 20. Pannonhalmi orsz. lt. 224.
CZANGHA. 1725. Győri kápt. lt. Prot. fass. 20. fol. 375. és 377.
CZEGLÉDI alias CSEH. 1637. Egri kápt. lt. 23. szám.
CZEHMASTER. 1639. Jászóvári conv. lt. Elench. 1848. Nro 700. V. ö. LANGIN.
CZEKE de Nádudvar. 1621. Egri kápt. lt. N. N. jkv. 85. szám. (V. ö. J. J. 85. l.)
CZELENK alias CZVETNICH. 1553. Leleszi orsz. lt. 16. sz.
CZIBULKA. 1665. Egri kápt. lt. R. jkv. 1465. lap, 403. sz.
CZIGANGI. 1654. Szepesi kápt. lt. jkv. 1656. fol. 65.
CZIHAI. 1713. Váczi kápt. lt. Q. 565.
CZIKÓ de Törtel. 1660. Győri kápt. lt. Prot. fass. 34. fol. 442.
CZINTULA nemes-militicsi közbirtokos. 1803. Kalocsai főkápt. lt. F. 17. bádogtartó.
CZIRIÁK. 1602. Váradi kápt. lt. XXVIII. 353, 67.
CZÓBELL. 1687. Egri kápt. lt. G. G. jkv. 711. szám.
CZOMBA alias NAGY. Esztergomi primási lt. Prot. fol. 99. 100.
CZUDAR. 1610. Jászóvári conv. lt. O. fol. 166.
CZVETKOVICS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 898. Lra. T. Nro 536/16.
CZVETNICH l. CZELENK.
CZVITOVICS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
DABI. Pozsonyi kápt. lt. Caps. 12 fasc. 4. Nro 3.
DAHOVICS. 1627. Egri kápt. lt. G. jkv. 216. szám.
DAKÓ l. BAKÓ.
DALMADY. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 8. 100. lap.
DANCHY. 1610. Leleszi orsz. lt. 46. szám eredeti.
DANCHY. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 51. 654. lap.
DANCS. 1632. Egri kápt. lt. E. E. jkv. 490. szám.
DANCSHÁZI alias OLASZ. 1698. Váradi kápt. lt. I. 86, 67, és 1767. u. o. XXV. 445, 71.
DANCSHÁZI alias OLÁH. 1698. Váradi kápt. lt. XXI. 250, 39.
DANCSÓ. Váczi kápt. lt. B. 141.
DANIELY. 1827. Esztergomi primási lt.
DARABANT. 1797. Váradi kápt. lt. XXXIV. 128/1807, 69.
DARMSTADTI herczeg (indigenatus). Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 75. 76.
DARVASY. 1763. Váradi kápt. lt. XXVI. 184, 72.
DARVASY. 1792. Váradi kápt. lt. XXX. 439, 55.
DEÁK. 1630. Jászóvári conv. lt. Q. fol. 367.
DEÁK. 1715. Váradi kápt. lt. VII. 639, 78.
DEÁK. 1768. Váradi kápt. lt. XXIV. 617, 108.
DEÁKI de Vásárhely alias NAGY. 1658. Váradi kápt. lt. XX. 448, 47.
DEBLIN báró. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 9. 10.
DEBRÖDY alias JUHÁSZ. 1698. Jászóvári conv, lt. X. fol. 63.
DÉCZEGY. 1702. Leleszi orsz, lt. 28, szám eredeti. Átírva Prot. ann. 1770. fol. 90.
DÉER. 1640. Leleszi orsz. lt. 39. szám.
DELY. 1667. Jászóvári conv. lt. Nro. 52.
DÉLY. 1765. Leleszi orsz. lt. Prot. 102.
DEMETROVICS. 1579. Csornai conv. orsz. lt. 19–1122/.
DEMJÉN. 1627. Jászóvári conv. lt. Q. fol. 254.
DEMJÉN. 1627. Váradi kápt. XXVII. 412, 61.
DERS. 1285 (?) Jászóvári conv. lt. 13° fol. 141.
DERS BENCZE. 1417. Leleszi orsz. lt. 1. szám.
DESSEWEFY de Csernek. 1526–36. Jászóvári kápt. lt. Nro 51.
DESSEWFFY báró. Esztergomi primási lt. Prot. K. pag. 59–67. Lra T. Nro 536/6.
DETTRICH de Benedekfalva. 1770. Leleszi orsz. lt. 58. sz. eredeti. Átirva 1770. Prot. fol. 32.
DIENES. 1699. Váradi kápt. XXXVIIII. 24, 56/1822. 16, 42.
DIENES. 1740. Kalocsai főkápt. lt. F. Nro 2.
DIEZ DE AUX ILDEFONSI báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 902.
DOBOS. 1665. Jászóvári conv. lt. S. fol. 231.
DOBOZY. Leleszi orsz. lt. 31. szám.
DOBOZY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 768.
DOBRA. 1659. Leleszi orsz. lt. 43. szám eredeti, 48. sz. eredeti. Átírva 1823. Prot. 54 fol. pag. 112.
DOBRA. 1823. Leleszi orsz. lt. Fasc. Actor. Ann. 1823. Nro 55. Átirva Prot. Anni 1823 pag. 117.
DOBRONYAY. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 8. nb. et 63.
DOBSA. 1718. Váradi kápt. lt. III. 103, 135.
DOBSA. 1722. Váradi kápt. lt. IV 169, 109.
DOCTORIS. 1649. Győri kápt. lt. Prot. fass. 28, fol. 22.
DÓCZY alias TŐKÉSY. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 62. 251. lap.
DOMANOVSZKY alias GÁNÓCZY. 1729. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 183.
DOMBAY. 1584. Egri kápt. lt. A. B. jkv 95. szám.
DOMBAY. 1611. Váczi kápt. lt. D. 648.
DOMBI de Gálfalva. 1651. Egri kápt. lt. J. jkv. 387. sz.
DOMBRÁDY alias KELEMEN. 1732. Jászóvári conv. lt. 5° Nro 81. 82. 218.
DOMOKOS. 1727. Váradi kápt. lt. XVII. 479, 56.
DOMOKOS. 1761. Váradi kápt. lt. XXVII. 435, 127.
DOMOKOS. 1767 Váradi kápt. lt. XXVII. 451–463, 83–86.
DOMOKOS. 1767. Váradi kápt. lt. XXIII. 547, 75. 551, 76.
DORINCZ. 1654. Leleszi orsz. lt. 41. szám eredeti. Átirva Prot. 1820. fol. 118.
DORINSZ alias NÉMET. 1652. Egri kápt. lt. K jkv. 208. szám.
DÓSA de Siter. 1608. Váradi kápt. lt. XXXI. 358, 56.
DÓSA. 1671. Egri kápt. lt. P. P. jkv. 105. szám.
DÓSA. Esztergomi primási lt. Prot. K. pag. 51–58.
DOSNYÁK. 1665. Leleszi orsz. lt. Prot. 98. fol. 94.
DÖMÖK. 1712. Váczi kápt. lt. G. 236.
DRAGUS de Deczefalva alias PAP. 1649. Leleszi orsz. lt. Prot. 1764. év fol. 121.
DREVENÁK de Pinzendorf 1559. Jászóvári conv. lt. Q. fol. 30.
DUB. 1599. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 33. pag. 47.
DUBOVICS. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 222.
DUBOVSZKY. 1611. Váczi kápt. lt. D. 648.
DUDÁS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
DUJARDIN. 1699. Pozsonyi kápt. lt. Eredeti Indigenatus.
DUKA. Leleszi orsz. lt. 49. szám eredeti.
206DULOVITS. 1835. Szepesi kápt. lt. jkv. 1827. fol. 241.
DURCSÁK. 1692. Leleszi orsz. lt. Prot. 1784. fol. 49.
DUSSA. 1733. Jászóvári conv. lt. 5° fol. 199.
EDELÉNY. 1628. Jászóvári conv. lt. 2. fol. 258.
EGRY. 16I3. Jászóvári conv. lt. O. fol. 170. 171.
EGRY. 1649. Jászóvári conv. lt. Orig. Nro. 45.
EGRY. 1669. Leleszi orsz. lt. 3. szám.
EGRY alias LITTERÁTI l. LITTERÁTI.
ELEK. 1713. Váczi kápt. lt. Q. 565.
ELEK. Esztergomi primási lt. Prot. J fol. 128.
ÉLES. 1606. Egri kápt. lt. K. K. jkv. 288. szám.
ÉLES de Szent-Miklós. 1606. Jászóvári conv. lt. Nro 19.
ÉLESVETY. 1661. Egri kápt. lt. A. N. jkv. 195. lap, 197. szám.
ENDRŐDY. 1708. Esztergomi főkápt, lt. Prot. 36. pag. 9.
ENDRŐDY. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 37.
ENG, de-(Engi?) 1418. Jászóvári conv. lt. Orig. Nro 40.
EÖRDÖGH. 1629. Egri kápt. lt. XX. jkv. 422. szám.
EÖTTVES de Békés. 1606. Győri kápt. lt. Prot. fass. 32. fol. 281 et 219.
EÖTVÖS. 1653. Egri kápt. lt. L. jkv. 311. szám.
EÖTVÖS alias ZACHAR l. ZACHAR.
EPERJESY. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 61. 322. lap.
ERDÉLYI. 1625. Jászóvári conv. lt. Nro 56. Prot. 14. fol. 41.
ERDÉLYI. 1642. Váradi kápt. lt. XXXIV: 119, 68.
ERDÉLYI alias KOVÁCS. 1651. Egri kápt. lt. G. G. jkv. 519. lap.
ERDŐS. 1664. Váradi kápt. lt. XXI. 576, 81.
ESPIERE. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 898. Lra. T. Nro 536/19.
ETEY. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 55. 329. lap.
ETY. Pozsonyi kápt. lt. Caps. 14. fascic. 5. Nro 6.
ÉVA. 1652. Egri kápt. lt. K jkv. 211. szám.
FÁBA. 1791. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 43. 191. lap.
FÁBIÁN. 1736. Váczi kápt. lt. E. 457.
FÁBIK. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 773.
FABRICZIUS de Szikszó. 1611. Egri kápt. lt. S. S. jkv. 409. szám.
FABRICZIUS. 1645–1646. Váradi kápt. lt. XVII. 250, 84.
FAGYAS. 1597. Esztergomi főkápt. lt. 72 téhely (capsa), 14. csomag, 41. szám. Átírva: Prot. 43. 101. lap.
FAGYAS. 1634. Jászóvári conv. lt. Nro 60.
FAIL. 1797. Beszterczebányai kápt. lt, eredetiben őriztetik.
FAJGENPUTZ báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 902. 903.
FARÁN. 1655. Egri kápt, lt. L. jkv. 122. szám.
FARKAS. 1285 (?) Jászóvári conv. lt. Prot. 13. fol. 141.
FARKAS de Haray. 1418. Jászóvári conv lt. Nro 66.
FARKAS alias SZABÓ. 1579. Esztergomi főkápt. lt. 8. capsa (téhely), 7. csomag, 19. szám.
FARKAS de Vágujhely. 1600. Váradi kápt. lt. XXVII. 506, 16.
FARKAS. 1612. Váradi kápt. lt. VI. 236, 101.
FARKAS. 1616. Győri kápt. lt. Prot. fass. 44. fol. 391.
FARKAS de Kozub. 1627. Egri kápt. lt. E. E. jkv. 667. lap, 290. szám.
FARKAS. 1633. Győri kápt. lt. Prot. fass. 37. fol. 513.
FARKAS. 1657. Váczi kápt. lt T. 71.
FARKAS de Csatár. 1658. Váradi kápt. lt. XXXI. 278, 14
FARKAS. 1663. Egri kápt. lt. E. F. jkv. 308. szám.
FARKAS. 1669. Szepesi kápt. lt. jkv. 1667. fol. 269.
FARKAS. 1671. Jászóvári conv. lt. Nro 86.
FARKAS. 1725–1772. Győri kápt. lt. Prot. fass. 24. fol, 119 b.
FARKAS. 1760. Jászóvári conv. lt. Nro 32. 50. Prot. 14. fol, 51. 218. Prot. 13. fol. 140.
FARKAS. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 44.
FARKAS. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 181, 182.
FARKAS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771. 772.
FARKAS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 772.
FARKAS. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 67. 442. lap.
FAUR alias KOVÁTS (1809-ben deponálták egy zárt és lepecsételt dobozban a káptalani levéltárba, és jelenleg is zár és pecsét alatt van). Csanádi kápt. lt. F. 8. és VIII. 86.
FAZEKAS. 1659. Leleszi orsz, lt. 6. szám eredeti.
FAZEKAS. 1659. Jászóvári conv. lt. 2° fol. 38. 6° fol. 296.
FAZIKAS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 770.
FEBEUR. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 899. Lra T. Nro 536/17.
FEJÉR. 1794. Jászóvári conv. lt. Nro 43.
FEJÉR. Leleszi orsz. lt. 1700. évi 53. szám.
FEJÉRVÁRY. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 57. 321, lap.
FEJES. 1649. Győri kápt. lt. Prot. fass. 27. fol. 464.
FEJES. 1654. Váczi kápt. lt. K 2.
FEKETE. 1650. Jászóvári conv. lt. Nro 34.
FEKETE. 1651. Egri kápt. lt. N. jkv. 253. szám.
FEKETE. 1677. Győri kápt. lt. Prot. fass. 22. fol, 210. a).
FEKETE. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 768.
FELBIGER. 1733. Pozsonyi kápt. lt. Eredeti armalis.
FELBIGER. 1773. Pozsonyi kápt. lt. Eredeti Indigenatus.
FELLNER de Feldegg báró. 1792. Esztergomi főkápt. lt. 74. capsa (téhely). 8. csomag. 54. szám.
FÉNYES. 1631. Egri kápt. lt. H. jkv. 350. szám.
FEÖLDY l. FÖLDY.
FERDIN. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 900.
FERENCZI. 1630. Váradi kápt. lt. III. 301, 285.
FERENCZI. 1759. Váradi kápt. lt. XXI. 103, 48.
FERENCZOVICS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag.770.
FERRANDO báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 904.
FERRATI gróf. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 11. Prot. L. pag. 875.
FINTA. 1715. Leleszi orsz. lt. Prot. 1788. évi fol. 80.
FIZÉRY. (1576–1612). Leleszi orsz. lt. 21. szám eredeti. Átírva Prot. 1771. fol. 37.
FLANNER. 1655. Beszterczebányai kápt. lt. Eredetiben őriztetik.
FLEISCHMAN báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 899. Lra. T. Nro 536/24.
FICHK. Pozsonyi kápt. lt. Caps. 12, fasc. 5. Nro 2.
FICHTEL. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 222.
FINTA. 1649. Győri kápt. lt. Prot. fass. 35. fol. 124.
FINTA. 1658. Jászóvári conv. lt. Prot. 19. fol. 159.
FINTA. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 179. 180.
FIÓK alias LITTERÁTI l. LITTERÁTI.
207FITTOS. 1694. Jászóvári conv. lt. 7° fol. 190.
FITTOS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
FODOR. 1606. Csornai conv. lt. 18–68.
FODOR. 1664. Egri kápt. lt. N. jkv. 250. szám.
FODOR. 1665. Jászóvári conv. lt. S. fol. 231.
FODOR. 1727. Váradi kápt. lt. VI. 351, 131.
FODOR. 1771. Leleszi orsz. lt. Prot. 1775. év, fol. 57.
FODOR (Nagy). 1781. Leleszi orsz. lt. 11. szám.
FODOR. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 56. 591. lap.
FODOR. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 79. 80.
FOGAS. 1675. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 36. pag. 421.
FOGÁS. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 222.
FOLLI. 1741. Csornai conv. lt. 20–1232/.
FOLTINSZKY. 1618–38. Szepesi kápt. lt. Töredékes másolat az eredeti armalisok csomagában.
FONAGY Leleszi orsz. lt. 46. szám, eredeti. Átírva Prot. 1882. évi pag. 78.
FORENTOS. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 23. 162. lap.
FORGON. 1659. Egri kápt. lt. H, H. jkv. 984 szám.
FORGON. 1660. Jászóvári conv. lt. R. f 275. 21° pag. 378–385.
FORGON. 1660. Jászóvári conv. lt. R. fol. 274.
FORIS. 1722. Leleszi orsz. lt. 16, szám eredeti. Átírva Prot. 1750. fol. 21.
FORSNER. 1666. Szepesi kápt. lt. jkv. 1685. föl. 376.
FORSTNER. Esztergomi primási lt. Prot. J fol. 77. 78.
FÖLDES község lakossága Szabolcsban. 1692. Váradi kápt. lt. VII. 50. 73. VIII. 614. 74.
FÖLDESY. 1449. Váradi kápt. lt. VIII. 293. 91.
FÖLDESY. 1721. Váradi kápt. lt. VII. 288. 99.
FÖLDY (Feöldy) de Kálló. 1587. Leleszi orsz. lt. 40. sz. eredeti. Átírva Prot. 1819. évi pag. 36.
FRANCHETTI gróf. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 40. 41.
FRANCISCY. 1753. Esztergomi főkápt. lt. 37. Prot. 35. l.
FRANIAFFY. 1613. Szepesi kápt. lt. jkv. 1618. fol. 2.
FREIBERG. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 902.
FREY. 1614. Szepesi kápt. lt. J. K. 1618. fol. 325.
FREYDHOFFER. 1746. Váczi kápt. lt. J. 6.
FREYNFELS báró. Esztergomi primási lt. Prot. J fol. 45. 46.
FRIDECZKY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 772.
FRIDERICY. Esztergomi primás lt. Prot. J, fol. 17.
FRONA. 1609. Jászóvári conv. lt. Nro. 22. Prot. 13. fol. 1. Prot. 19. fol. 159.
FRONA. 1658. Jászóvári conv. lt. Prot. 19. fol. 159. Orig. Actor. Nro 44.
FUTÓ. 1800. Váradi kápt. lt. XXXIV. 3–32/1807. 5.
FÜLGRAFF báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag.885.
FÜRHNSTEIN. 1652. szepesi kápt. lt. jkv. 1656. fol. 196.
FÜRJES. 1665. Egri kápt. lt. R. jkv. 1465. lap. 403. sz.
FÜRSTENBUSCH báró. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 6. 7. Prot. L. pag. 865.
GAÁL. 1627. Leleszi orsz. lt. Átírva Prot. 78. fol. 223–225.
GAÁL alias KISS. 1643. Jászóvári conv. lt. Nro 59.
GAÁL. 1659. Jászóvári conv. lt. 7° p. 200.
GAÁL. 1690. Egri kápt. lt. G. G. jkv. 366. szám.
GAÁL alias SZOBOSZLAY. 1744. Jászóvári conv. lt. 6°. fol. 244.
GAÁL. 1764. Váczi kápt. lt. Q. 446.
GAÁL. 1765. Váradi kápt. lt. XXII. 185–194, 65–68.
GAÁL. 1765. Váradi kápt. lt. XXV. 231, 126.
GAÁL de Csikszentgyörgy. 1773. Váradi kápt. lt. XXVIII. 40, 49.
GAÁL Esztergomi primási lt. Prot. V. V. pag. 44. Lra. T. Nro 543.
GAÁL. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 158.
GAÁL. Leleszi orsz. lt. Prot. 1762. fol. 194.
GABELICH. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 65–69.
GALGÓCZY. 1646. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 37. 394. l.
GALGÓCZY. 1655. Egri kápt. lt. L. jkv. 222. szám.
GALGÓCZY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
GALLESCKY. 1650. Szepesi kápt. lt. Scrin. VI. Nro 6.
GÁLLIK. 1676. Váczi kápt. lt. K. 360.
GALLUSZ. 1712. Szepesi kápt. lt. jkv. 1710. fol. 209.
GALLY. 1625. Szepesi kápt. lt. jkv. 1618. fol. 327.
GALLYÁS. 1606. Leleszi orsz. lt. Átírva Prot. 49. fol. 131.
GÁLOS. 1659. Leleszi orsz. lt. Prot. 1811. év. pag. 184.
GÁLY. 1794. Váczi kápt. lt. O. 272.
GÁNÓCZY alias DOMANOVSZKY. 1729. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 183.
GARAS l. GHARAS.
GARAY. 1566. Egri kápt. lt. S. S. jkv. 327. szám. 632. lap.
GARAY. 1653. Egri kápt, lt. K. jkv. 122. szám.
GARSIA és TORRES. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 901.
GASICH. 1668. Váczi kápt. lt. 1842. 48.
GÁSPÁRDY. 1659. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 33. 360. lap.
GAUNIANA báró. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 93. 94.
GAZY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 901.
GEBHARD. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 772.
GEBHARDT. 1841. Esztergomi primási lt.
GECHYK. 1613. Szepesi kápt. lt. jkv. 1618. fol. 2.
GEDEON. 1749. Jászóvári conv. lt. Orig. Nro 77.
GEER báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 899. Lra. T. Nro 536/15.
GELLÉR. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 223.
GEÖNDÖCZ. 1672. Győri kápt. lt. Prot. fass. 16. fol. 78.
GEÖRGYFFY l. GYŐRFFY.
GEÖZEY de Tolna. 1608. Egri kápt. lt. D. jkv. 138. szám.
GERDENICS. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 56. 72. lap.
GERGELYFALVI. 1418. Jászóvári Conv. lt. Nro 40.
CERŐ. 1687. Egri kápt. lt. T. jkv. 33. lap. 14. szám.
GHARAS. 1578. Egri kápt. lt. E. E. jkv, 844. sz. 841. l.
GILLIG. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 60. 31. lap.
GINER. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 901.
GLANCZ. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 900.
GLEVICZKY. 1669. Szepesi kápt. lt. jkv. 1667. fol. 269.
GLOS. 1649. Szepesi kápt. lt. jkv. 1818. fol. 251.
GODA. 1618. Váradi kápt. lt. XXXV, 103/1814, 85.
GÓDOR. 1737. Váczi kápt. lt. O. 457.
GODOR alias BAGHY. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 222.
208GOLENICZ. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 186. 187.
GOLLEN gróf. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 898. Lra. T. Nro 536/3.
GÖLLING. Esztergomi primási lt. Lra. T. Nro 561. 562.
GOMBKÖTŐ alias UGRÓCZY. 1658. Kalocsai főkát. lt. (2) jegy alatt, kis bádog tartóban.
GOMBOS. 1651. Jászóvári conv. lt. Prot. 21. pag. 426.
GOMBOS. 1765. Váradi kápt. lt. XXV 416, 53.
GOMBOS. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 222.
GOSZTONY. 1780. Jászóvári conv. lt. Prot. 19. föl. 157.
GOSZTONY. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 25/26. 109. lap.
GÓTS. 1726. Jászóvári conv. lt. 6° fol. 240. Elench. 1840. fol. 280.
GOTTHÁRD. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 165, 166.
GOVRIK. 1760. Váczi kápt. lt. G. 185.
GÓZONY. 1814. Váczi kápt. lt. N. 113.
GÖNCZY. 1663. Szepesi kápt. lt. jkv. 1667. fol. 369.
GÖNCZY. 1693. Jászóvári conv. lt. Nro 47. V. ö. GEÖ.
GRANCSY. 1560. Jászóvári conv. lt. Nro 25.
GREBNER. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 222.
GRILY. 1659. Győri kápt. lt. Prot. fass. 25. fol. 225. a).
GROMAN. Esztergomi primási lt. Prot. K. pag. 1–12.
GROSZMANN alias MEGANDER. 1655. Szepesi kápt. lt. jkv. 1783. fol. 197.
GRUEBER. Esztergomi primási lt. Prot. K. pag. 13. Lra. T. Nro 536/7.
GUNDACARO. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 900.
GUOTH. 1764. (nemesi bizonyítvány). Csornai conv. lt. 18–129.
GUSANY. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 95. 96.
GUTHMÉRY. 1781. Váradi kápt. lt. XXVIII. 153, 5.
GUTTH. 1737. Váczi kápt. lt. 1740. I.
GÜNTHER. 1653. Egri kápt. lt. C. D. jkv. 524. lap. 296. szám.
GÜNTHER. 1653. Szepesi kápt. lt. jkv. 1702. fol. 292. és 316.
GYAKUNYIK (Pap). Leleszi orsz. lt. 45. szám eredeti.
GYENES. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769.
GYERTYÁNFY. 1795. Váczi kápt. lt. P. 377.
GYONOVICS. 1657 és 1668. Csanádi kápt. lt. F 52.
GYÖNGYÖSI de Peér. 1598. Váradi kápt. lt. XXVI. 511, 98.
GYÖNGYÖSI. 1753. Váradi kápt. lt. XXVI. 515, 99.
GYÖNGYÖSY. 1771. Váradi kápt. XXXIV. 105/1807, 55.
GYÖNGYÖSI. Váradi kápt. lt. XXVI. 594, 139.
GYŐRFFY rectius GEÖRGYFFY. 1742. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 41. 70. lap.
GYŐRFFY. 1750. Jászóvári conv. lt. 10° fol. 157.
GYÖRGY. 1659. Egri kápt. lt. H. H. jkv. 984. szám.
GYÖRGY. 1660. Jászóvári conv. lt. R. fol. 275.
GYŐRI. 1638. Váradi kápt. lt. XXX. 130, 25.
GYŐRI. 1673. Győri kápt. lt. Prot. fass. 40. fol. 213.
GYŐRI. 1742. Váradi kápt. lt. XXXIV. 28/1808. 38.
GYŐRI. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 62. 21. 32. lap.
GYÖRIK. 1657. Jászóvári conv, lt. Prot. 21. pag. 426.
GYULAY. 1600. Váradi kápt. lt. VIII. 224.
GYULAY. 1611. Váradi kápt. lt. IX. 249, 29.
GYULAY. 1618. Váradi kápt. lt. XXXl. 200, 85.
GYULAY. 1621. Győri kápt. lt. Prot. fass. 32. fol. 286.
GYULAY de Maros-Némethi. 1694. Jászóvári conv. lt. Nro 20.
GYULAY. 1759. Váradi kápt. lt. XXIV 637, 122.
GYULAY báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 772.
GYULAY (Kapy). Jászóvári conv. lt. Nro 20.
GYURA. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769.
GYURCSY. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 24.
GYURKOVITS. 1696. Jászóvári conv. lt. X. fol. 53
GYURKOVICS. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 44.
GYURKOVICS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 770.
HAADER. 1824. Esztergomi primási lt.
HABAYN de Simonowiecz et THYRITCH de Szőllős. 1546. Garammelléki Sz.-Benedeki conv. lt. fasc. 50. Nro 30.
HABOR. Jászóvári conv. lt. Y. fol. 76. 3° 343.
HACK. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 35. 36.
HACKER. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 222.
HACKSTOCK. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 903.
HADERMAN nunc HADÁRY. Esztergomi primási lt. Lra. T. Nro 561. 562.
HAGARA. 1669. Beszterczebányai kápt, lt. Jegyzőkönyvben átírva.
HAINDL. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 27. 428. Lap.
HAJNAL. 1638. Leleszi orsz. lt. 14. szám.
HAJNAL. 1102. Leleszi orsz. lt. Prot. 175 f. fol. 89.
HAJNAL (nemes-militicsi közbirtokos.) 1803. Kalocsai főkápt. lt. F. 17. bádogtartó.
HAJNIK. Esztergomi primási lt. Lra. T. Nro 561. 562.
HALABOR alias MATOLCSI. 1630. Váradi kápt. lt. XXIV. 521, 54.
HALACH báró. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 62.
HALASY. 1618. Győri kápt. lt. Prot. fass. 39. fol. 464.
HALÁSZ. 1724. Győri kápt. lt. Prot. fass. 17. fol. 378. b).
HAMAR. 1586. Győri kápt. lt. Prot. fass. 25. fol. 88. a).
HAMAR. 1668. Leleszi orsz. lt. Prot. 1806. év. pag. 31.
HAMAR. 1756. Váradi kápt. XX. 24, 53.
HAN. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 773.
HANÁK. 1623. Egri kápt. lt. XX. jkv. 575. lap.
HANGODI. 1632. Váradi kápt. lt. XXXIX. 89/1826, 31.
HANDODI. 1636. Váradi kápt. lt. XLI. 135/1834, 36.
HANKO. 1678. Jászóvári conv. lt. Nro 12.
HARANGHU. Leleszi orsz. lt. Prot. Ann. 1813. fol. 57.
HARASZTI de Mokcsa (állítólag Kún László idejéből). Egri kápt. lt. X. X. jkv. 339. szám.
HARASZTI. 1758. Váradi kápt. lt. XXV. 126, 70.
HARDICHY alias JESIOVICZ. 1618. Leleszi orsz. lt. Prot. 60. fol. 60.
HARSÁNGY. 1711. Leleszi orsz. lt. 10. szám eredeti. Átírva Actor. Ann. 1731. Nro 28.
HARSÁNY. 1610. Jászóvári conv, lt. O. fol. 166.
HÁRSFALUSY. 1661. Egri kápt. lt. A. N. jkv. 195. lap, 197. szám.
HARTYÁNYI. 1669. Leleszi orsz. lt. 8. szám.
HATALA. 1668. Leleszi orsz. lt. 7. szám eredeti. Átírva 25. szám alatt.
HATHÁZY. Leleszi orsz. lt. Prot. Ann. 1819. pag. 192.
HAZNICH. 1601. Győri kápt. lt. Prot. fass. 6. fol. 101. a).
HÁZY. Leleszi orsz. lt. 2. sz. tétel alatt.
209HÉCZEI. 1602. Egri kápt. lt. N. jkv. 192. szám.
HEGEDŰS. 1629. Egri kápt. lt. XX. jkv. 422. szám.
HEGEDŰS. (Lakatos), 1666. Jászóvári conv. lt. (Nro 17.) S. fol. 158.
HEGEDŰS. 1666. Jászóvári conv. lt. S. fol. 157/8.
HEGYI. 1610. Jászóvári conv. lt. Q. fol. 429.
HENKER. 1696. Jászóvári conv. lt. X. fol. 28.
HENKT. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 23. 206. lap.
HENSCH. 1717. Szepesi kápt. lt. jkv. 1729. fol. 585.
HERCZEG. 1765. Leleszi orsz. lt. Prot. 102.
HERDON. 1625. Leleszi orsz. lt. 23. szám eredeti. Átírva: Actor. Ann. 1766. fol. 93.
HERGÉCZ. 1700. Jászóvári conv. lt. Y. fol. 94.
HERGÉCZ. 1712. Váradi kápt. lt. V. 120. 90. VII. 702. 205.
HETMÁR. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 56. 34. lap. Caps. 65. fascic. 9. Nro 3.
HETTHESSY. 1610. Jászávári conv. lt. Q. fol. 429. Prot. 19. fol. 113.
HEUNISCH. 1696. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 40. 109, lap.
HIDVÉGHY. 1612. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 32. 77. lap.
HILLEBRAND. Esztergomi primási lt. Prot. L pag. 900.
HIMMELREICH. 1580. Pannonhalmi lt. 202. szám.
HIRKO. 1678. Jászóvári conv. lt. Nro 64.
HODOR. de Kézdivásárhely. 1606. Esztergomi főkápt. lt. Capsa 68. szám, 5. csomag, 32. szám.
HODOSSY. 1287. (?) Városi kápt. lt. XXIII. 132. 40.
HODOSY alias BERNÁRD. 1473. Váradi kápt. lt. XXIII. 120. 35.
HODOSSY. 1720. 1769. Váradi kápt. lt. XXIII. 189, 67. 449 31. 450 32.
HOHENZOLLERN herczeg. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 898. Lra. T. Nro 536/5.
HOITSSY. 1742. Váczi kápt. lt. T. 200.
HOLLÓ de Krompach. 1659. Szepesi kápt. lt. jkv. 1656. fol. 584.
HOLLÓ. 1669. Jászóvári conv. lt. Nro 26.
HOLLÓ. Esztergomi primási lt. Prot. J fol. 70. 71.
HOLLÓSY. 1769. Jászóvára conv. lt. Nro 27.
HOPKÓ de Király-Lubella. 1633. Egri kápt. lt. J. J. jkv. 127. szám.
HOPPERTH. Esztergovmi primási lt. Lra. T. Nro 357.
HORCZICZA. 1688. Váczi kápt. lt. N. 389.
HOROGH. 1654. Váradi kápt. lt. V. 135. 101.
HORVÁTH de Végla. 1601. Szepesi kápt. lt. jkv. 1656. fol. 465.
HORVÁTH. 1630. Jászóvári conv. lt. X. fol. 28. 7° 190. Nro 82.
HORVÁTH. 1634. Csornai conv. lt. 17–231.
HORVÁTH de Szancha. 1638. Leleszi orsz. lt. Átiratott 1773. fol. 10.
HORVÁTH. 1649. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 31. 83. l.
HORVÁTH Mladosovits. 1655. Jászóvári conv. lt. Nro 3.
HORVÁTH. 1659. Egri kápt. lt. A. N. jkv. 201. lap, 191. szám.
HORVÁTH. 1669. Jászóvári conv. lt. X. fol. 28.
HORVÁTH alias SELLYEY. 1687. Jászóvári conv. lt. Nro 21.
HORVÁTH. 1696. Jászóvári conv. lt. X. fol. 28.
HORVÁTH. 1750. Váradi kápt. lt. XXVII. 32. 35.
HORVÁTH. 1748. Leleszi orsz. lt. Prot. An. 1772. fol. 40.
HORVÁTH-AJTICS l. AJTICS.
HORVÁTH alias SZABÓ l. SZABÓ.
HRAROVSZKY. 1755. Váradi kápt. lt. XVII. 174. 43.
HRABUZAY. 1686. Szepesi kápt. lt. jkv. 1685. fol. 95.
HRACZLY. 1656. Jászóvári conv. lt. Nro 29.
HUBENS báró. Esztergomi primása lt. Prot. L. pag. 903.
HUBERTH. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 903.
HUDOBA de Badyn. 1582. Beszterczebányai kápt. lt. Jegyzőkönyvben átírva.
HULDEBERG báró. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 55. 56.
HULIK. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 223.
HUSZTHY alias PÁLYÓ. 1598. Leleszi orsz. lt. Prot. 45. fol. 28.
HUSZTIG. 1622. Egri kápt. lt. A. B. jkv. 101. szám.
IGLIN. 1659. Jászóvári conv. lt. Nro 9.
IKLÓDY. Leleszi orsz. lt. Prot. 1759. év fol. 143.
ILLÉS. 1696. Győri kápt. lt. Prot. fass. 25. fol. 60. a).
ILLÉS. 1715. Váradi kápt. lt. III. 270. 260.
ILLYENES. 1645. Váradi kápt. lt. XVI. 451. 151.
ILLYÉS. 1587. Leleszi orsz. lt. Eredeti 41. sz. Átírva Prot. Ann, 1819. pag. 36.
IMBSEN báró. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 148.
IMRE. 1720. Jászóvári conv. lt. 2° fol. 56. 4° fol. 60. 7° 20.
INCZÉDI (állítólag II. Rudolf korából). Egri kápt. lt. X. K. jkv. 241. szám.
INCZÉDY. 1728. Váczi kápt: lt. E. 666.
INSTITORIS alias MOSÓCZY. 1755. Jászóvári conv. lt. 10° fol. 160.
ISKE. 1601. Leleszi orsz. lt. Prot. 55. fol. 25.
ISPÁN. 1768. Váradi kápt. lt. XXV. 123. 69.
ISZKAY. 1659. Jászóvári conv. lt. 2° fol. 38.
ISZÓ. 1618. Leleszi orsz. lt. 32. szám.
ISZTRABY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
IVANITS. 1720. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 33. 457. lap.
IWAKOWYCH. 1613. Győri kápt. lt. Prot. fass. 6. fol. 418. b). ismét Prot. fass. 7. fol. 262.
JADOS. 1669. Szepesi kápt. lt. jkv. 1667. föl. 269.
JAGACHICH. Pozsonyi kápt. lt. Caps. 12. fasc. 4. Nro 1.
JAKAB. 1652. Egri kápt. lt. K. jkv. 208. szám.
JAKAB-TSAHIEN. 1654. Leleszi orsz. lt. 41. sz. eredeti. Átírva Prot. 1820. fol. 118.
JAKAB. Pozsonyi kápt. Prot. 53. 71. lap.
JAKABHÁZY. 1754. Váczi kápt. lt. P. 222.
JÁKÓ. 1622. Egri kápt. lt. J. J. jkv. 145. szám.
JAKOBEY. 1659. Egri kápt, lt. L. jkv. 197. szám.
JAKSI alias MARTINI. 1590. Egri kápt. lt. A. D. jkv. 149. szám.
JAKUBOROSKY alias SZELECZÉNY. 1628. Leleszi orsz. lt. Prot. 67. fol. 44.
JÁNKI. 1718. Váradi kápt. lt. III. 338. 307.
JANOVICS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 902.
JANTÓ. 1627–56. Jászóvári conv. lt. Nro 85.
JAQUETH báró. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 17. 18.
JÁSZAY. 1653. Egri kápt. lt. K. jkv. 313. szám.
210JÁSZAY. 1655. Jászóvári conv. lt. Nro 3.
JÁSZÓI armalisták. Jászóvári conv. lt. 12. fol. 328. 492.
JÁVORKA. 1662. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 28. 153. lap.
JENEY. 1766. Váradi kápt. lt. XXIV 311. 107.
JENEY. 1767. Váradi kápt. lt. XXVIII. 522. 74.
JENEY. Esztergomi primási lt. Prof. J. fol. 156. 157.
JESIOVICZ alias HARDICHY. 1618. Leleszi orsz. lt. Prot. 60. fol. 60.
JESZENEY. 1659. Jászóvári conv. lt. 2° fol. 38.
JESZENICZKY. 1657. Jászóvári conv. lt. 10° fol. 233.
JODY alias BÁLLYA. 1761. Leleszi orsz. lt. Prot. 1778. év. 78. lap.
JÓSVAY. 1664. Egri kápt. lt. N. jkv. 250. szám.
JÓZSA. 1651. Egri kápt. lt. J. jkv. 387. szám.
JUHÁSZ. 1668. Leleszi orsz. lt. Prot. 1806. év. pag. 31.
JUHÁSZ alias DEBRÖDY. 1698. Jászóvári conv. lt. X. fol. 63.
JUHÁSZ. 1742. Leleszi orsz. lt. 1742. fol. 32.
JUHÁSZ alias KISS l. KISS.
JUNGVIERTH. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 5, Prot. L. pag. 848.
JURANITS. 1751. Győri kápt. lt. Cimeliotheca: XI. Nro 941.
JURKANITS. Leleszi orsz. lt. 45. szám.
KACZ. 1719. Győri kápt. lt. Prot. fass. 40. fol. 38.
KÁDÁR alias SOMODY. 1635. Jászóvári conv. lt. 4° fol. 181.
KÁDÁR. Leleszi orsz. lt. Prot. 1807. év pag. 176.
KÁDAS. 1578. Váradi kápt. lt. XXI. 20, 10.
KÁDAS. 1653. Leleszi orsz. lt. Prot. 115. lap.
KÁDAS. 1669. Leleszi orsz. lt. 3. szám.
KAJDÓCHY. 1625. Váczi kápt. lt. K. 493.
KAJDÓCHY. 1625. Győri kápt. lt. Prot. fass. 24. fol. 107. a)
KAJTOR. 1652. Egri kápt. lt. J. J jkv. 349. szám.
KAKAS de Delne (Komlós). 1418. Jászóvári conv. lt. Nro 66.
KALLANEK báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 899. Lra. T. Nro 536/22.
KÁLLAY alias FÖLDY. 1587. Leleszi lt. 40 szám eredeti. Átírva: Prot. 1819. év, pag. 36.
KÁLLAY. 1592. Leleszi orsz. lt. 43. szám eredeti. Átírva: Prot. 1819. év, pag. 41.
KÁLLAY. 1606. Váradi kápt. lt. XXXIII, 56, 56.
KÁLMÁN. 1642. Váradi kápt. lt. XXVII. 116, 66.
KALMÁR. 1638. Jászóvári conv. lt. 7° fol. 496.
KALÓ. 1630. Egri kápt. lt. O. O jkv. 61. szám.
KALÓ. 1665. Jászóvári conv. lt. J. fol. 231.
KAMENSZKY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 770.
KAMUTI. 1759. Váradi kápt. lt. XXIV. 637, 122.
KANTA. 1616. Leleszi orsz. lt. 21. szám.
KÁNTHOR de Deög. 1591. Leleszi lt. Prot. 1806, év. p. 122.
KÁNTOR. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 770.
KAPI (Gyulay). Jászóvári conv. lt. Nro 20.
KAPICZ alias KOVÁCS. 1647. Leleszi orsz. lt. 15, szám, eredeti.
KÁPOLNAY. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 33. lap 14.
KÁPOSZTÁS. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 185.
KAPRONCZAI. Jászóvári conv. lt. Nro 1.
KAPRONCZAR, l. BÁRSY.
KARACHICH. 1647. Győri kápt. lt. Lad. 74. Nro 182.
KARACS. 1655. Váradi kápt. XXXIII. 70, 58.
KARÁCSON. 1749. Csanádi kápt. lt. F. 49.
KAKÁCSONYI (abusive: Szuporányi). 1631. Egri kápt. lt. M. M. jkv. 432. lap, 782. szám.
KARANCSI de Diósod. 1787. Váradi kút. lt. XXIX. 342. 5.
KARÁNCSI alias SZÉKELY. Váradi kápt. XXVI. 534, 109.
KARCZAGH. 1759. Váradi kápt. lt. XXIII. 526, 67.
KARDOS. 1598. Egri kápt. lt. C. jkv. 311. szám.
KARDOS alias VÁRADY. 1659. Jászóvári conv. lt. Nro 48. 2° fol. 38.
KARDOS alias VÁRADY. 1720. Jászóvári conv. lt. 2° fol. 38.
KARDOS. Esztergomi primási lt. Prot. J fol. 171, 172.
KARKOVÁNYI. 1644. Győri kápt. lt. Prot. fass. 23. fol. 210. a).
KARMASIN. 1741. Váradi kápt. lt. XV 65, 46.
KARNER. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 159.
KÁROLYI. 1651. Egri kápt. lt. X jkv. 79. szám.
KAROSS. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 223.
KARTH. Pozsonyi kápt. lt. Capsa 65. fascic. 9. Nro 2.
KARTIK (Márkus). 1688. Jászóvári conv. lt. Nro 88.
KASSAY. 1660. Pécsi kápt. lt. Sig. U. + 3.
KASZÁS de Jászapáthi. 1580. Leleszi orsz. lt. Prot. 1752. év, 34. szám.
KÁSZONYI. Leleszi orsz. lt. Átírva 1732. évi Prot. fol. 82.
KASZSZAY. 1661. Leleszi orsz. lt. 36. sz. a. eredeti. Átírva: Prot. 1812. év, pag. 70.
KATHÁN. 1578. Egri kápt. lt. O. jkv. 36. szám.
KATONA. 1680. Győri kápt. lt. Prot. fass. 25. fol. 200. a).
KATONA de Kondoros. 1768. Váradi kápt. XXVIII. 542, 28.
KAZAY. 1644 Győri kápt. lt. Prot. fass. 32. fol. 165.
KÉBELL. 1735. Váradi kápt. lt. X. 409, 9.
KECSKEMÉTHY l. CSAPÓ.
KEFALA. 1757. Leleszi orsz. lt. Prot. Anni 1779. fol. 77.
KEGYES. 1702. Leleszi orsz. lt. 7. szám, eredeti.
KÉKY. 1627. Egri kápt. lt. O. O jkv. 231. szám.
KELECSÉNYI. Esztergomi primási lt. Prot. E fol. 223.
KELEKOWYCH. 1599. Győri kápt. lt. Prot. fass. 6. fol. 42. a).
KELEMEN de Suri. 1627. Győri kápt. lt. Prot. fass. 41. fol. 269.
KELEMEN alias NAGY de Ráczböszörmény. 1631. Leleszi orsz. lt. Prot. 81. fol. 205.
KELEMEN. 1659. Csornai conv. lt. 17–232.
KELEMEN de Dombrád. 1659. Egri kápt. lt. 7. jkv. 1148. lap, 448. szám.
KELEMEN alias DOMRRÁDI. 1732. Jászóvári conv. lt. 5. fol. 117, 328. V. ö. DOMBRÁDY.
KELETI. CHIABAY.
KELLER báró. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 45. 46.
KEMECSEI. 1767. Váradi kápt. lt. XXV. 234, 126,1/2.
KEMPELEN. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 900.
KENDRAY. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 14.
KENEDICS. Esztergomi primási lt. Prot. V. V. pag. 28. Lra T. Nro 543.
KENÉZ. 1791. Váradi kápt. lt. XXX. 188, 8.
KEREKES. 1580. Győri kápt. lt. Prot. foss. 3. fol. 409/424.
KEREKI. 1659. Egri kápt. lt. F. F. jkv. 223. szám.
211KERESZTESSY alias TÓTH. 1697. Jászóvári conv. lt. Prot. 21. fol. 378–386.
KERESZTÚRI. 1654. Egri kápt. lt. A. N. jkv. 193. lap, 196. szám.
KERESZTURI. 1777. Jászóvári conv. lt. 12° fol. 60.
KERESZTÚRI. 1823. Jászóvári conv. lt. Prot. 21. pag. 482.
KÉZMÁRSZKY. 1649. Szepesi kápt. lt. jkv. 1744. fol. 363.
KHARTT. 1736. Pozsonyi kápt. lt. Eredeti armalis.
KIBLING. 1758. Győri kápt. lt. Prot. fass. 23. fol. 7.
KIRÁLY. 1663. Egri kápt. lt. R. R. jkv. 458. szám.
KIRÁLY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 901.
KISS. 1590. Győri kápt. lt. Prot. fass. 10. fol. 64.
KISS de Derecske. 1619. Váradi kápt. lt. XII. 35, 6.
KISS de Konyár. 1619. Váradi kápt. lt. XII. 35, 6.
KISS. 1619–1632. Leleszi orsz. lt. Prot. 78. fol. 213.
KISS. 1631. Váradi kápt. lt. VII, 41, 119.
KISS. 1632. Váradi kápt. lt. XXXV. 59/1814, 42.
KISS. 1640. Jászóvári conv. lt. 6° fol. 358, 360. Q. fol. 258.
KISS alias GAÁL. 1643. Jászóvári conv. lt. Nro 59.
KISS. 1645. Leleszi orsz. lt. 34. sz.
KISS. 1652. Csanádi kápt. lt. A XIX. jkönyv 31. lapja szerint le volt téve, de 197. lap tanúsága szerint 1855. évi julius 19-én visszavétetett.
KISS. 1654. Váczi kápt. lt. K. 2.
KISS. 1654. Egri kápt. lt. D. D. jkv. 1079. lap. 514. sz. VI. ö. EE. 290. lap.
KISS alias JUHÁSZ. 1655. Váradi kápt. lt VII, 223
KISS. 1655. Váradi kápt lt. VI. 223, 95.
KISS. 1661. Váczi kápt. lt. X 81.
KISS. 1665. Egri kápt. lt. N. jkv. 251. szám.
KISS. 1665. Egri kápt. lt. N. jkv. 252. szám.
KISS. 1666. Egri kápt. lt. F. F. jkv. 24. szám.
KISS és KÓNYA. 1668. Leleszi orsz. lt Prot. 1806. év, pag 31,
KISS. 1678. Váradi kápt. lt XXXII. 10, 2.
KISS de Berethe. 1696. Jászóvári conv. lt. Prot Y. fol. 48.
KISS. 1696. Jászóvári conv. lt. Y. f. 49.
KISS alias ORBÁN. 1757. Leleszi orsz. lt. Prot. 1805. év, pag. 44. V. ö. KOVÁCS.
KISS. 1759. Váradi kápt. lt. XXXIII. 161, 139.
KISS. 1759. Váradi kápt. lt. XXIV. 637, 122.
KISS. 1760. Csanádi kápt. lt. F. 48.
KISS. 1765. Váradi kápt lt. XXXIII. 20, 31. 22, 32.
KISS. 1772. Váradi kápt. lt. XXIV. 460, 25.
KISS. Leleszi orsz. lt. Prot. 1804. év, pag. 17.
KISS. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 117.
KISS. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 110, 111.
KISS de Nagyhomok. Leleszi orsz. lt. Prot. 1805. év, pag. 41.
KLEBECZ. 1619–1632. Leleszi orsz. lt. Prot. 78. fol. 213.
KLEINBURG. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 38.
KLEMENT. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769.
KLEMENT. Esztergomi primási lt Prot. L. pag. 751.
KLESSE. 1675. Jászóvári conv, lt. Nro 69.
KLIEGL. 1727. Kalocsai főkápt lt. Prot. 1804. október 2-án F. 19. alatt.
KLOCH. Esztergomi primási lt. Prot F. fol. 222.
KLÖSZ. 1662. Szepesi kápt. lt. Scrin. l. Nro 7.
KNEYSB alias LIPTAY. 1669. Jászóvári conv, lt Nro 83.
KNEZOVICS. 1657. és 1668. Csanádi kápt. lt. F. 52.
KOCH. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 191.
KOCKA. 1645. Egri kápt. lt. K. K. jkv. 7. lap, 17. sz.
KOCZÓ. 1651. Egri kápt. lt. G. G. jkv. 519. lap.
KÓKAI. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol, 23.
KOKAVAY alias ZAJACZ. 1670. Szepesi kápt. lt. jkv. 1667. fol. 332.
KOLBAN. 1638. Jászóvári conv. lt. 7° fol. 496.
KOMLÓS de – (Kakas de Delne). 1418. Jászóvári conv. lt. Nro 66.
KOMLÓSY. 1690. Leleszi orsz. lt. 33. szám.
KONDOR. 1651. Egri kápt. lt. K jkv. 211. szám.
KONDOROSI. 1754. Váradi kápt. lt. XXII. 549, 104.
KONDORUS. Esztergomi primási lt. Prot. K. pag. 29.
KONCZ. 1755. Váczi kápt. lt. O. 465.
KONCZ. 1820. Váczi kápt. lt. Q. 425.
KONCZ. 1828. Váczi kápt lt. P. 415.
KÓNYA és KISS. 1668. Leleszi orsz. lt. Prot. 1806, év, pag. 31.
KOÓS. 1657. Jászóvári conv. lt. Nro 80.
KOÓS alias MOLNÁR. 1733. Jászóvári conv. lt. 5° Nro 121.
KORANDA. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 902.
KORCSMA. 1568. Leleszi orsz. lt 20. szám.
KORLÁTH de Bénye. 1565. Esztergomi főkápt. lt. Capsa 39. Csomag 12, szám 7.
KORMOS. 1667. Egri kápt, lt. S. S. jkv. 35. szám.
KORPONAY. 1610. Jászóvári conv. lt. Nro 7.
KORPONAY de Komoncha. 1610. Egri kápt. lt. Z. jkv. 397. szám.
KORPYCH. 1572. Győri kápt. lt. Prot fass. 2. fol. 422.
KOSS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769.
KOSSUTH. Leleszi orsz. lt. 46. szám, eredeti. Átírva Prot 1822. év, pag. 78.
KOSTYÁL. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 167.
KOSZJÁR. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 773.
KOSZTOLÁNYI. 1714. Váradi kápt. lt. XX. 434, 142.
KÓTHY. 1768. Leleszi orsz. lt. Prot. 1787. év, fol. 62.
KOTSORDY. 1732. Jászóvári conv. lt. 5° Nro 97.
KOVAACHIOCZY. 1618. Váczi kápt. lt. K. 28.
KOVÁCS. 1578. Esztergomi főkápt lt Prot. 6., 477. lap.
KOVÁCS. 1592. Egri kápt. lt. H. H. jkv. 48. szám.
KOVÁCS de Alsókéked. 1603. Jászóvári conv. lt. R. fol. 174.
KOVÁCS. 1621. Leleszi orsz. lt. 18. szám.
KOVÁCS. 1621. Győri kápt. lt. Prot. fass. 41, fol. 177.
KOVÁCS. 1629. Leleszi orsz. lt. Prot. 96. lap 103.
KOVÁCS. 1641. Csanádi kápt. lt. F. 51.
KOVÁCS. 1641. Egri kápt. lt. H. jkv. 122. szám.
KOVÁCS. 1643. Jászóvári conv. lt. Nro 59.
KOVÁCS. 1644. Győri kápt. lt Prot. fass. 32. fol. 165.
KOVÁCS. 1646. Leleszi orsz. lt. 15. szám.
KOVÁCS alias SELYEBY. 1649. Jászóvári conv. lt. 2° fol. Z. 270. 3° fol. 331.
KOVÁCS. 1655. Győri kápt. lt. Prot. fass. 32. fol. 974.
KOVÁCS. 1664. Leleszi orsz. lt 9. szám, eredeti. Átírva Prot. Anni 1753. fol. 50.
KOVÁCS. 1666. Jászóvári conv. lt. Prot. 4° fol. 43.
KOVÁCS de Panit alias NAGY. 1673. Váradi kápt. lt XX 8, 48.
KOVÁCS. 1698. Váradi kápt. lt I. 118, 74.
KOVÁCS. 1713. Váczi kápt. lt. Q. 565.
KOVÁCS. 1715. Váradi kápt. lt. XXIV. 28, 119.
212KOVÁCS. 1723. Jászóvári conv. lt. 2° fol. 200. 3 ° fol. 78.
KOVÁCS. 1723. Jászóvári conv. lt. Prot. 1° fol. 222.
KOVÁCS. 1741. Váczi kápt. lt.. 1741. II.
KOVÁCS. 1754. Váradi kápt. lt. XXII. 549, 104.
KOVÁCS alias KISS-ORBÁN. 1756. Leleszi orsz. lt. Prot. 1805. év, pag. 33. V. ö. KISS.
KOVÁCS. 1758. Váradi kápt. lt. XXXI. 50, 110.
KOVÁCS. 1768. Váradi kápt. lt. XXII. 562, 106.
KOVÁCS. Esztergomi primási lt. Prot. K. pag 29.
KOVÁCS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 904.
KOVÁCS alias SALLAY. Leleszi orsz. lt. Prot. 1806. év, pag. 27.
KOVÁCS l. ERDÉLYI, FAUR, KAPICZ, LÖVEI, VÖRÖS.
KOZMA de Kökény-Érkeresztur. 1620. Váradi kápt. III, 370, 345.
KOZMA. 1625. Győri kápt. lt. Prot. fass. 21, fol. 362.
KOZMA. 1725. Váradi kápt. lt. VII. 79, 29.
KOZMA. 1759. Váradi kápt. lt. XXIV. 637, 122.
KÖHLER. Esztergomi primási lt. Lra. T. Nro 561, 562.
KÖKÉNYESDY. 1629. Jászóvári conv. lt. Nro 33.
KÖKÉNYESDY alias PAP, 1629. Jászóvári conv. lt. 13° fol. 157.
KÖLBL. 1700. Váczi kápt. lt. K. 38.
KÖRIS. 1653. Jászóvári conv. lt. Elench, 1840. Nro 298.
KÖRMENDI. 1572. Váradi kápt. lt. XIX. 351. 63.
KÖRMÖND. Esztergomi primási lt. Lra. T. Nro 260.
KÖRMÖNDY de Kólta. 1762. Váczi kápt. lt. F. 331.
KÖRÖMI. Leleszi orsz. lt. Prot. 1614. Nr. Prot. 16. fol. 144.
KŐRÖSSY (-Szabó). 1773. Jászóvári conv. lt. Elench. 1841. Nro 368.
KÖRTVÉLYESI. 1743. Váradi kápt. lt. XXIV. 379. 125.
KÖRTVÉLYESI. 1753. Váradi kápt. lt. XIV. 334, 30.
KŐSZEGI. 1649. Győri kápt. lt. Lad. 74. Nro 184.
KÖVÉR. 1804. Csanádi kápt. lt. F. 5.
KRAHMER. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 902.
KRALOVICS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 770.
KRAMERICZ. 1677. Leleszi orsz. lt. Prot. 1765. év, fol. 31.
KRAMMER. Esztergomi primási lt. Prot. V. V. pag. 12. Lra. T. Nro 543.
KRANTZUR. 1628. Jászóvári conv. lt. Q. fol. 384.
KKASZNAY. 1650. Jászóvári conv. lt. Nro. 34.
KRAUSZ. 1592. Szepesi kápt. lt. jkv. 1629. fol. 212.
KRAY. 1662. Szepesi kápt. lt. Scrin. 1. Nro 7.
KRAYACSICH, 1618. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 67.
KRIVÁCSY. 1669. Szepesi kápt. lt. jkv. 1667. fol. 269.
KROSZNAY. 1625. Beszterczebányai kápt. lt. eredetiben őriztetik.
KUBÁNYI. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769.
KUBINYI. 1742. Jászóvári conv. lt. 6° fol. 470.
KUBRÓ. 1611. Váczi kápt. lt. D. 648.
KUKOLA l. ALMÁSY.
KULTERER de Murán. 1782. Csanádi kápt. lt. F. 83.
KULTERER. 1798. Csanádi kápt. lt. F. 82.
KÚN de Madaras. 1535. Egri kápt, lt. A. B. jkv. 59. sz.
KUN de Orosháza. 1606. Váradi kápt. lt. XXX. 121, 20.
KUN de Gyanta. é. n. Váradi kápt. lt. XXX. 647, 61–62.
KÚN alias TÚRI l. TÚRI.
KUNICS. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 23. lap 71.
KUNSCH. 1573. Szepesi kápt. lt. Scrin. I. Nro 8.
KUSSENICS. Esztergomi primási lt. Lra. T. Nro 561, 562.
KUTHY alias ZUBOR. 1724. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 19.
KÜRTHY alias CHIABAY. 1629. Jászóvári conv. lt. Nro 42.
KYÁN báró. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 27.
LACZA. 1679. Győri kápt. lt. Prot. fass. 30. fol. 851.
LADOMÉRSZKY. 1669. Jászóvári conv. lt. Nro 74.
LAFFERT báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 897. Lra. T. Nro 536/18.
LAGDA. 1733. Jászóvári conv. lt. 5° Nro 125.
LAKATOS. 1666. Jászóvári conv. lt. (Nro 17.) S. fol. 158.
LAKATOS. 1713. Váczi kápt. lt. Q. 565.
LAKATOS l. HEGEDŰS.
LAMBERG herczeg. Esztergomi primási lt. Prot. H fol. 72.
LANCHANICH. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 38. lap 203.
LANG. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 161.
LANGIN. (Csehmaster.) 1639. Jászóvári conv. lt. Elench. 1845. Nro 700.
LANGON. 1734. Győri kápt. lt. Prot. fass. 22. fol. 413. b).
LANTOS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 903.
LÁNYI. 1654. Egri kápt. lt. A. N. jkv. 193. lap, 196. sz.
LÁNYI. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 122.
LAPSÁNSZKY. 1651. Szepesi kápt. lt. jkv. 1656. fol. 109.
LÁSZLÓ. 1612. Váradi kápt. lt. VII. 236, 101.
LÁSZLÓ. 1676. Csornai conv. lt. 15–191.
LÁSZLÓ. 1745. Győri kápt. lt. Prot. fass. 30. fol. 310.
LÁSZLY. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 177.
LASZTÓCZY. 1633. Leleszi orsz. lt. 30. sz. eredeti.
LASZTÓCZY. 1765. Leleszi orsz. lt. Prot. 102.
LAZAN. 1358. (?) Szepesi kápt. lt. jkv. 1715. fol. 406.
LÁZÁR. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 773.
LAZARI. 1688. Csanádi kápt. lt. F. 2.
LÁZONYI. 1654. Egri kápt. levélt. A. N. jkv. 193. lap, 196. szám.
LÉÉB. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 847.
LÉHNARDT. 1669. Váradi kápt. lt. XXXIII. 120, 109.
LEHOCZKY. 1685. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 221.
I.EHOCZKY alias ZERKO. 1694. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 707.
LEHOCZKY. 1712. Váradi kápt. lt. VII. 484, 165.
LELY. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 24. lap 204.
LENCHOVICH. 1666. Szepesi kápt. lt. jkv. 1685. fol. 376.
LENER. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 901.
LENGYEL. 1642. Váradi kápt. lt. XXIV. 208, 64.
LENHOSSEK. Esztergomi primási lt. Lra T. Nro 561, 562.
LENKH. 1580. márczius 20. Pannonhalmi orsz, lt. 202. sz.
LENTE. 1635. Csanádi kápt. lt. F. 21.
LENTE de Karczagújszállás. Leleszi orsz. lt. Prot. 1772. év, pag. 36.
LEÖK. 1657. Jászóvári conv. lt. Nro 80.
LETHENYEY. 1627. márcz. 10. Pécsi kápt. lt. Prot. IX. 118, 119. lap.
LÉVAY. 1766. Váczi kápt. lt. K. 286.
LEVKO. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 167.
LIEBENBERG báró. Esztergomi primási levéltár. Prot. J. fol. 91.
LIESZKOVSZKY. 1754. Esztergomi főkápt. levt. Prot. 37 lap 39.
LIMP. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 59. lap 190.
213LINDVAY alias Soós. 1662. Győri kápt. lt. Prot. fass. 34. fol. 233
LINXVEILER és OTTVEILER báró. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 21.
LIPCSEY. 1625. Egri kápt. lt: N. jkv. 283. szám.
LIPCSEY. Leleszi orsz. lt. Prot. 1782. év, pag. 68.
LIPCZEN. 1659. Jászóvári conv. lt. 6° fol. 296.
LIPÓCZY. 1654. Szepesi kápt. lt. jkv. 1656. év, fol. 65.
LIPÓCZY alias SZABÓ. 1717. Jászóvári conv. lt. 1° fol. 6°.
LIPPAY. Esztergomi primási lt. Prot. V. V. pag. 36. Lra. T. Nro 543.
LIPTAY alias KNEYSB. 1669. Jászóvári conv. lt. Nro 83.
LIPTHAY. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 41. lap 197, 199.
LISKUTINER. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 773.
LISTHY. Esztergomi primási lt. Lra. T. Nro 168.
LISZKA. 1651. Egri kápt. lt. A. H. jkv. 1013. szám.
LISZKÓCZY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
LITTERÁTI alias FYOK. 1578. Egri kápt. lt. O. jkv. 36. sz.
LITTERATI (Egri). 1579. Egri kápt. lt. L. jkv. 224. szám.
LITTERÁTI alias NAGY de Perechien. 1608. Váradi kápt. lt. XXXI. 542, 81.
LITTERÁTI alias VÁGÓ. 1791. Váradi kápt. lt. XXIII. 121, 97.
LONOVICS. 1843. Csanádi kápt. lt. XVII köt. 438. lap.
LOVAS. 1720. Váczi kápt. lt. C. 437.
LOVAS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 899. Lra. T. Nro 536/21.
LOVÁSZ alias RÁCZ. 1742. Váradi kápt. lt. XXXIV. 139l/1807. 71.
LŐCSEY. 1635. Egri kápt. lt. J. J. 630, lap. K. K. 8. sz.
LŐCSEY. 1755. Győri kápt. lt. Prot. fass. 22. fol. 164. b).
LŐRINCZY. 1653. Egri kápt. lt. X. jkv. 122. szám.
LŐRINCZY alias SZABÓ. 1659. Győri kápt. lt. Prot. fass. 25. fol. 255. a).
LÖVEI alias KOVÁCS. 1655. Egri kápt. lt. N. jkv. 152. sz.
LUCHKOVICZ. 1625. Váczi kápt. lt. O. 49.
LUCHS. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 12.
LUCSA. 1647. Jászóvári conv. lt. Nro 10.
LUDOVICY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 900.
LUGASY. 1637. Leleszi orsz. lt. 23. szám,
LUKÁCS. 1666. Egri kápt. lt. F. F. jkv. 241. szám.
LUKÁCS. 1762. Váradi kápt. lt. XLI. 72/1835, 25.
LUKÁCS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 903.
LUKÁCSIK. 1688. Váradi kápt. lt. I. 530, 139.
LUZSINSZKY. 1618–38. Szepesi kápt. lt. Töredékes másolat az eredeti ármálisok csomagában.
LÜKŐ. 1669. Jászóvári conv. lt. Nro 83.
MACEOVICH. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 67. lap 34.
MACHOLÁNYI de Szent-Benedek. 1593. Jászóvári conv. lt. Q. fol. 24.
MACHULA. 1687. Beszterczebányai kápt. lt. Jegyzőkönyvben átírva.
MACSA. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 773.
MACSKÁSY. 1657. Váczi kápt. lt. T. 113.
MADAS. 1591. Váradi kápt. lt. XXIX. 409, 46.
MADAS. 1791. Váradi kápt. lt. XXX. 277, 38.
MADRUZY báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 901.
MAGÓCSY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
MAGNOVICS. Esztergomi primási lt, Prot. F. fol, 223.
MAGYAR. 1587. Egri kápt. lt. C. jkv. 94. szám.
MAGYARI alias BONCZÓ. 1725. Váradi kápt. V. 193, 144.
MAJOS de N.-Senye. 1774. Váradi kápt. lt. XXVIII. 377, 60. 345, 62.
MAKAY. 1632. Egri kápt. lt. E. E. jkv. 490. szám.
MAKAY. 172l. Győri kápt. lt. Prot. 29. fol. 740.
MAKRÁN. 1638. Váradi kápt. lt. XX. 315, 88.
MAKULA. 1652. Egri kápt. lt. S. S. jkv. 153. szám.
MALCZOVICH. 1659. Pozsonyi kápt. lt. Eredeti armalis.
MALLYO. 1782. Jászóvári conv. lt. 13. fol. 126.
MALOMHEGYI. 1654. Leleszi orsz. lt. 35. szám, eredeti. Átirva: Prot. 1814. év, pag. 193.
MALONKA de Dombrád. 1591. Leleszi orsz. lt. Prot. 1806. év, pag. 122.
MÁN. 1699. Váradi kápt. lt. I. 215, 105.
MANAY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 773.
MÁNDY. 1635. Egri kápt. lt. M. M. jkv. 1. lap, 5. sz.
MARCO. 1593. Esztergomi főkápt. lt. Capsa 68. Csomag 5, szám 29.
MARCZEL. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 22. lap 425.
MARINA. 1589. Leleszi orsz. lt. Prot. 1764. év, fol. 122.
MARINKA. Leleszi orsz. lt. Elench. anni 1814. Nro 24.
MÁRKOS. 1699. Leleszi orsz. lt. 33. szám, eredeti.
MARKOVITS. 1666. Szepesi kápt lt. jkv. 1685, fol. 376.
MARKUS (Kartik). 1688. Jászóvári conv. lt. Nro 88
MAROSSY. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 222.
MARÓTHY. 1659. Jászóvári conv. lt. 7° fol. 629.
MARSCHALKO. 1767. Leleszi orsz. lt. Prot. 1767. év, fol. 105.
MARSSÓ. 1838. Jászóvári conv. lt. Elench. 1840. fol. 315.
MARTINI alias JAKSI l. JAKSI.
MARTINIDESZ. 1689. Jászóvári conv. lt. Nro 73.
MÁRTON. é. n. Váradi kápt. lt. XXX. 300, 60.
MÁRTONY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769.
MASÁRY. 1713. Jászóvári conv. lt. 8° föl. 64.
MÁTHÉ. 1669. Kalocsai főkápt. lt. Prot. 1792. julius 18-án F 25. alatt.
MÁTHÉ. 1715. Pozsonyi kápt. lt. Eredeti armalis.
MATHESER lovag. Esztergomi primási Levéltár. Prot. fol. 143.
MATIS. 1725. Győri kápt. levt. Prot. fass. 30. fol. 375. és 377.
MATOLCSI alias HALADOR. 1630. Váradi kápt. lt. XXIV. 521. 54.
MATTIUS alias SZILVÁSY. 1652. Csanádi kápt. lt. F. 85.
MATYASICH alias POSONYI. 1701. május 6. Pannonhalmi orsz. lt. 270. szám.
MÁTYUS. 1598. Váczi kápt. lt. G. 168.
MÁTYUS. 1598. Egri kápt. lt. N. N. jkv. 546. szám.
MÁTYUS. 1769. Nemesi bizonyítvány. Pozsonyi conv. lt. 18–232.
MAZIOTE gróf. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 4.
MECZL. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
MEDVE. 1655. Egri kápt. lt. L. jkv. 222. szám.
MEGANDER (Groszmann). 1655. Szepesi kápt. lt. jkv. 1783. év, fol. 197.
MÉHES. 1608. Egri kápt. lt. G. jkv. 16. szám.
MELCHIS. 1688. Jászóvári conv. lt. Nro 88.
MELDA. 1653. Váradi kápt. lt. XXXII. 442, 95.
214MELDA. 1655. Egri kápt. lt. O. jkv. 23. szám.
MÉLEG. 1696. Váczi kápt. lt, 1710. II.
MELID. 1657. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 34.
MERA. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 79.
MERCSE. 1819. Váradi kápt. lt. XLI. 79/1836. 30.
MESTER. 1650. Egri kápt. lt. L. jkv. 233. szám.
MESTER. 1744. Váradi kápt. lt. XXXVII. 72/1816. 30.
MÉSZÁROS. 1611. Egri kápt. lt. S. S. jkv. 409. szám.
MÉSZÁROS. 1649. Győri kápt. lt. Prot. 22. fol. 171. a).
MÉSZÁROS. 1655. Egri kápt. lt. L. jkv. 222. szám.
MÉSZÁROS. 1669. Jászóvári conv. lt. P. fol. 49.
MÉSZÁROS. 1728. Győri kápt. lt. Prot. fass. fol. 235.
MÉSZÁROS. 1753. Váczi kápt. lt. E. 700.
METEKOVICS. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 169.
MEZŐ. 1630. Egri kápt. lt. O. O. jkv. 61. szám.
MEZŐ. 1727. Leleszi orsz. lt. Prot. 1727. év, 3. sz.
MICHNA alias MRNKOVICH. 1655. Beszterczebányai kápt. lt. Jegyzőkönyvben átírva és eredetiben őriztetik.
MICSKEY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
MIHÁLYFFY. 1635. Egri kápt. lt.
MIHÁLYFFY alias CSIK l. CSIK.
MIHÁLYI. 1632. Váradi kápt. lt. XXXIX. 89/1826, 31.
MIHÁLYI. 1636. Váradi kápt. lt. XLI. 135/1834, 36.
MIHÓ (Mikó?) de Ghymes. 1678. Csornai conv. lt. 15–156.
MIK. 1814. Váradi kápt. lt. XXXVI. 80/1815, 46.
MIKE de Altorja. Váradi kápt, lt. XXVIII. 369, 76.
MIKESS báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 731, 769.
MIKÓ l. MIHÓ.
MIKOSSINY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 772.
MIKUNDA. 1593. Esztergomi főkápt lt. Prot. 38. lap 127.
MILANOVICS. Esztergomi primási lt. Lra T. Nro. 506.
MILE. 1608. Váradi kápt. lt. VIII. 93, 31.
MILE. 1608. Váradi kápt. lt. XXXIV. 63/1810, 52.
MILETER. 1656. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 618.
MINDSZENTI. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 29. lap 675.
MINO. 1625. Beszterczebányai kápt. lvt. jegyzőkönyvben átírva.
MISKOLCZY. 1632. Váradi kápt. lt. VIII. 157. 36.
MISZLENITZKY. 1716. Szepesi kápt. lt. jkv. 1715. fol. 52.
MLADOSOVITS Horváth l. HORVÁTH.
MOCHNAJ. 1722. Szepesi kápt. lt. jkv. 1702. fol. 312.
MOGYORÓSY. 1634. Győri kápt. lt. Prot. fass. 32. fol. 1011.
MOKRÁNY. 1638. Váradi kápt. lt. IX. 168, 7.
MOLITOR alias MOLNÁR 1651. Egri kápt. lt. Q. Q. jkv. 763. lap.
MOLNÁR. 1608. Váradi kápt. lt. XXIV. 253, 84.
MOLNÁR. 1659. Egri kápt. lt. H. H. jkv. 984. sz.
MOLNÁR. 1662. Egri kápt. lt. G. G. jkv. 547. lap.
MOLNÁR. 1668. Leleszi orsz. lt. Prot. 1806. év, pag. 31.
MOLNÁR alias KOÓS. 1733. Jászóvári conv. lt. 5° Nro 121.
MOLNÁR. Pozsonyi kápt. lt. Caps. 65. fascic. 6. Nro. 11.
MOLNÁR Esztergomi primási. lt. Prot. L. pag. 773.
MOLNÁR. Jászóvári conv. lt. R. fol. 275. 10° fol. 53.
MONAKY alias SZÍVES. 1725. Jászóvári conv. lt. 3° fol. 73.
MONTECOCCOLI gróf. Esztergomi primási lt. Prof. fol. 49.
MONYÁK. 1674. Szepesi kápt. lt. jkv. 1675. fol. 147.
MORLOK. 1751. Pozsonyi kápt. lt. Eredeti armalis.
MORLOK. 1760. Pozsonyi kápt. lt. Eredeti armalis.
MÓRÓCZ. 1651. Jászóvári conv. lt. Nro 39.
MÓSOCZY alias INSTITORIS. 1755. Jászóvári conv. lt. 10° fol. 160.
MOSONYI. 1762. Váradi kápt. lt. XX. 315, 88.
MOTTH. 1633. Szepesi kápt. lt. Scrin. I. Nro
MOTTHUS. 1623. Szepesi kápt. lt. jkv. 1618. fol. 194.
MOYS de Ludrova. 1696. Szepesi kápt. levélt. jkv. 1694. fol. 336.
MRNKOVITCH alias MICHNA. 1655. Beszterczebányai kápt. lt. jegyzőkönyvben átírva és eredetiben őriztetik.
MUNCHICH. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 24. lap 109.
MUNKÁCSY. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 223.
MURÁNYI. 1666. Egri kápt. lt. F. F. jkv. 241. szám.
MUTICS. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 223.
MUZSLAY. 1683. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 30. lap 36
NÁDASKAY. 1689. Jászóvári conv. lt. Nro 6.
NÁDASSY. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 163.
NÁDUDVARY. 1652. Jászóvári conv. lt. 1° fol. 44.
NAGY. 1569. Beszterczebányai kápt. lt. Jegyzőkönyvben átírva.
NAGY de Kisbajcs. 1572. Győri kápt. lt. Prot. fass. 7. fol. 266.
NAGY de Sztárna. 1572. Egri kápt. lt. J J. jkv. 237. sz.
NAGY de Budomerytsi. 1579. Csornai conv. lt. 19–112 2/.
NAGY. 1592. Egri kápt. lt. B. jkv. 177. szám.
NAGY de Zent-Péter. 1605. Váczi kápt. lt. M. 247.
NAGY. 1606. Váradi kápt. lt. XXX. 121, 20.
NAGY. 1606. Győri kápt. lt. Prot. fass. 32. föl. 281. és 219.
NAGY de Bölcsi. 1608. Váradi kápt. lt. XXVIII. 285, 15.
NAGY de Perechien alias LITTERATI. 1608. Váradi kápt. lt. XXXI. 542, 81.
NAGY de Láng. 1609. Győri kápt. lt. Prot. fass. 6. fol. 309. b).
NAGY alias VASVÁRY. 1609. Egri kápt. lt. A. M. jkv. 6. lap, 4. szám.
NAGY. 1613. Győri kápt. lt. Prot. 22. fol. 529. a).
NAGY. 1617. Leleszi orsz. lt. Prot. 1736. év, fol. 6.
NAGY alias VÉCSEY. 1618. Jászóvári conv. lt. Nro 31.
NAGY. 1619–1637. Leleszi orsz. lt. Prot. 74. fol. 170.
NAGY de Aranyosmegyes. 1622. Jászóvári conv. lt. Prot. Q. fol. 120.
NAGY de Szatmár. 1622. Váradi kápt. lt. XXV. 474, 89.
NAGY de Ráczböszörmény alias KELEMEN. 1631. Leleszi orsz. lt. Prot. 81, lap 205.
NAGY. 1634. Egri kápt. lt. L. jkv. 223. szám.
NAGY. 1643. Váradi kápt. lt. XXXIV. 69/1810, 53.
NAGY. 1646. Váradi kápt, lt. XLIII. 10/1846, 8.
NAGY. 1647. Leleszi orsz. lt. 19. szám, eredeti; átírva Prot. 1750. évi, fol. 8.
NAGY de Nagykálló. 1648. Leleszi orsz. lt. 24. sz., átírva.
NAGY. 1649. Győri kápt. lt. Prot. fass. 29. fol. 167.
NAGY. 1651. Egri kápt. lt. A. N. jkv. 201. lap, 198. sz.
NAGY. 1654. Leleszi orsz. lt. 35. szám, eredeti; átírva Prot. 1814, pag. 193.
NAGY. 1655. Váradi kápt. lt. XXVIII. 84, 59.
NAGY. 1655. Egri kápt. lt. O. jkv. 23. szám.
NAGY. 1657. Váczi kápt. lt. T. 113.
215NAGY alias TORMA. 1657–1705. Lelesze orsz. lt. Prot. 96, lap 103.
NAGY, 1658. Jászóvári conv, lt. Prot. 19. fol. 159. orig. actor. Nro 44.
NAGY alias DEÁKI de Vásárhely. 1658. Váradi kápt. lt. XX. 448, 147.
NAGY. 1659. Váradi kápt. lt. V. 198, 154.
NAGY. 1659. Jászóvári conv. lt. 6° fol 296.
NAGY, 1659. Egri kápt. lt. F. F. jkv. 223. szám.
NAGY. 1659. Jászóvári conv. lt. 7° p. 200.
NAGY de Nyry. 1664. Szepesi kápt lt. Scrin. I. Nro 4.
NAGY. 1665. Váradi kápt. lt. XXVIIII. 585, 133.
NAGY. 1668. Egri kápt. lt. R. R. jkv. 175. lap, 383. sz.
NAGY. 1669. Kalocsai főkápt. lt. Prot. 1792. julius 18-án F 25. alatt.
NAGY. 1672. Jászóvári conv. lt. 2° fol. 266, 7° fol. 200, 613.
NAGY alias KOVÁCS de Panit. 1673. Váradi kápt. lt. XX. 8, 48.
NAGY. 1681. okt. 4. Pécsi kápt. lt. Prot. VI. 376. lap.
NAGY de Bagamér. 1701. Váradi kápt. lt. I. 263, 14.
NAGY. 1719. Váczi kápt. lt. 1725. I.
NAGY. 1727. Váradi kápt. lt. VIII. 108, 23.
NAGY. 1731. Váradi kápt. lt. XXVI. 88, 31.
NAGY. 1731. Váradi kápt. lt. IX. 194, 12.
NAGY de Sződény. 1745. Váradi kápt. lt. XIV. 39, 29.
NAGY de Sződény. 1745. Váradi kápt. lt. XIV. 43 30.
NAGY. 1749. Váczi kápt. lt. K. 104, 302.
NAGY. 1764. Váradi kápt. lt. XXI 385, 135.
NAGY. 1765. Váradi kápt. lt. XXVIII. 526, 75.
NAGY. 1766. Váradi kápt. lt. XXVIII. 7, 10.
NAGY. 1767. Váradi kápt. lt. XXIV, 372, 123 1/2.
NAGY. 1767. Váradi kápt lt. XXIV, 390, 127.
NAGY. 1771 Váradi kápt. lt. XXIV, 367, 123.
NAGY de Szováth. 1791. Váradi kápt. lt. XXX. 232, 16.
NAGY. 1794. Váradi kápt. lt. XXXI. 548, 84.
NAGY. 1816. Váradi kápt, lt. XXXVI. 118/1816, 53.
NAGY. é. n. Váradi kápt. lt. XXVIII. 397 99, 100.
NAGY. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 155.
NAGY. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 126.
NAGY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
NAGY. Leleszi orsz. lt. 16, szám.
NAGY. Leleszi orsz. lt. Prot. 1822. pag. 137.
NAGY. Pozsonyi kápt. lt. Caps. 65. fascis. 6. Nro 10.
NAGY de Geche. Leleszi orsz. lt. Prot. 74. fol. 176.
NAGY alias BOZZAY l. BOZZAY.
NAGY alias CZOMBA. Esztergomi primási lt. Prot. fol. 99.
NAGY-FODOR l. FODOR.
NAGY alias SASSVÁY. Esztergomi primási lt. Prot. fol. 120.
NAGY alias SZABÓ l. SZABÓ.
NAGY alias VARGA l. VARGA.
NAGY alias ZÁMBOKY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
NAGYBÁNYAY. 1569. Leleszi orsz. lt. 26. szám.
NAGYFALUSI. 1625. Egri kápt. lt. N. jkv. 283. szám.
NAGYIDAI. 1726. Jászóvári conv. lt. 3° fol. 254.
NAGYIDAI. 1766. Váradi kápt. lt. XXIV 316, 108.
NAGYIDAI. Esztergomi primási lt. Prot. J fol. 16.
NÁNDORY. 1610. 1789. Garamelléki Szent-Benedeki conv. lt. fasc. 138. Nro 16.
NÁRAI alias NYÁRI. 1590. Győri kápt. lt. Prot. fass. 10. fol. 64.
NARANCYTH de Bathuz. 1572. Győri kápt. lt. Prot. fass. 2. fol. 422.
NAVAS (Nevelős). 1652. Jászóvári conv. lt. 1° fol. 44.
NÁVAY. 1711. Váradi kápt. lt. IV. 313, 169.
NEBOTH gróf. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 903.
NEHÉZ alias POSONYI. 1649. Jászóvári conv. lt. Nro 71.
NEMES (Úsz). 1593. Szepesi kápt. lt. jkv. 1686. fol. 289.
NEMES. 1646. Leleszi orsz. lt. Prot. 1759. év, fol. 174.
NEMES. 1646. Leleszi orsz. lt. Prot. 1759. év, fol. 175.
NEMES. 1646. november 17. Pannonhalmi orsz. lt. 235. sz.
NEMES de Sarkad. 1656. Leleszi orsz. lt. Prot. 1755. év, fol. 130.
NEMES. 1765. Váradi kápt. lt. XXIII. 4, 138.
NEMES. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 773.
NEMES. Leleszi orsz. lt. Prot. 1755. év, fol. 127.
NEMES-MILITICSI KÖZBIRTOKOSOK, u. m. CZINTULA, PIUKOVICS, ALLAGA, HAJNAL stb. stb. családok. Kalocsai főkápt. lt. F. 17., bádogtartó.
NEMESYCZKY. 1623. Szepesi kápt. lt. jkv. 1618. fol. 194.
NÉMET. 1613. Egri kápt. lt. I. jkv. 1105. lap.
NÉMET. 1622. Győri kápt. lt. Prot. fass. 22. fol. 5. a).
NÉMET. 1642. Egri kápt. lt. K. jkv. 454. sz.
NÉMET. 1728. Váczi kápt. lt. K. 249.
NÉMET. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 711.
NÉMET. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 902.
NÉMET alias DORINCI l. DORINCI.
NÉMET alias SZÜRTEY. Leleszi orsz. lt. Prot. 1813. pag. 82.
NÉMETHY de Littka. 1606. Jászóvári conv. lt. Nro 46. 15° fol. 162.
NÉMETHY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag 903.
NEUBAUER. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 988. Lra T. Nro 536/13.
NEVELŐS (Navas). 1652. Jászóvári conv. lt. 1° fol. 44.
NÉVERY. 1606. Váradi kápt. lt. V. 49, 40.
NEVITS. Jászóvári conv. lt. O. O. fasc. 1° Nro 7.
NICOLA. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
NIGRINY. 1686. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 32. lap 56.
NIKOLETICH. 1735. Váczi kápt. lt. D. 78.
NIVICZKY. 1569. Leleszi orsz. lt. 26. szám.
NÓGRÁDY. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 222.
NOLIUS. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 60.
NOLTEN. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 47.
NOVÁK de BOZNA. 1578. Jászóvári conv. lt. Nro 28. 13° fol. 95.
NOVÁK. 1585. Leleszi orsz. lt. 44. szám, eredeti.
NOVÁK. 1753. Váradi kápt. lt. XXXVII. 66/1819, 30.
NOVÁK. 1767. Jászóvári conv. lt. 13° fol. 87.
NOVÁK (Ferencz). Esztergomi primási lt. Prot. U. U. pag. 44–53. Lra T. Nro 53.
NOVÁK (György). Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 44.
NYAKAS. 1639. Szepesi kápt. lt. jkv. 1675. fol. 543.
NYAKAS. 1781. Váradi kápt. lt. XXVIII. 153, 5.
NYÁRI alias NÁRAI l. NÁRAI.
NYIKORA. 1627. Váradi kápt. lt. XXXII. 131, 63.
NYILAS. 1570. Váradi kápt. lt. VIII. 208, 45.
216NYIRÓ. Váradi kápt. lt. XXVI. 54, 34.
NYIRY. 1622. Leleszi orsz. lt. 27. szám, eredeti: Átírva Prot. 1766. fol. 14.
NYULÁSZY. 1632. Jászóvári conv. lt. Nro 63.
OCZOWSZKY. 1659. Jászóvári conv. lt. Nro 17.
ODLER. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 902.
ÓDOR. 1673. Győri kápt. lt. Prot. 22. föl. 508.
OKELLY báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 899. Lra. T. Nro 536/8.
OLÁH. 1659. Egri kápt. lt. A. N. jkv. 201. lap. 191. szám.
OLÁH alias DANCSHÁZI. 1698. Váradi kápt. lt. XVI. 250 39.
OLÁH. Esztergomi primási lt. Prot. B. fol. 129.
OLASZ. 1588. Jászóvári conv. lt. Nro 87.
OLASZ. 1655. Váradi kápt. lt. XXIII. 475, 48.
OLASZ. 1658. Jászóvári conv. lt. O. O. fasc. 1. Nro 1.
OLASZ alias DANCSHÁZI, 1698. Váradi kápt. lt. I. 86, 67.
OLASZ alias DANCSHÁZI. 1767. Váradi kápt. lt. XXV 445 71.
OLSVA (de-) 1418. Jászóvári conv. lt. Nro 40.
ONDAILLE. Esztergomi primási lt. Prot. J fol. 51.
ONDREJKOVICS. 1659. Szepesi kápt. lt. Scrin. XII. Nro 4.
ONDREJKOVICS. 1659. Jászóvári conv. lt. 11° fol. 181, 183.
ONDREJOVICS. 1622. Beszterczebányai kápt. lt. Jegyzőkönyvben átírva.
ODNREKOVICS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769.
ONELLY gróf. Esztergomi primási lt. Prot. J fol. 11.
ONOSSY. 1842. Csanádi kápt. lt. F. 84.
ORBÁN. 1611. Egri kápt. lt. S. S. jkv. 409. szám.
ORBÁN alias KISS l. KISS.
ORGANISTA. 1593. Esztergomi főkápt. lt. Capsa 68. Csomag 5., szám. 29.
OROSZ. 1626. Egri kápt. lt. O. jkv. 92. lap.
OROSZ. 1651. Egri kápt. lt. G. jkv. 269. szám.
OROSZ alias PAP. Leleszi orsz. lt. Elench. Actor. Anni 1808. Lit. R. Nro 160.
ORSETTY gróf. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 140.
ORTT báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 898. Lra. T. Nro 536/14.
OSWALTH. 1733. Jászóvári conv. lt. 5° Nro 121.
OSVÁTH. 1630. Váradi kápt. lt. XVIII. 358, 44.
OSZKOROSZKY. 1663. Egri kápt. lt. R. R. jkv. 458. sz.
OTTICZKY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 902.
OTTVEILER és LINXVEILER báró l. LINXVEILER.
ŐRSY. 1660. Váradi kápt. lt. XXXV 22/1812. 16.
ÖTTL. báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 901.
PAAP de Száldobos. 1816. Váczi kápt. lt. N. 410.
PAÁR. 1724. Váradi kápt. lt. XXII. 585, 116.
PALAY. 1659. Leleszi orsz: lt. 25. szám, eredeti. Átírva: Prot. 1757, fol. 118.
PÁLDY. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 173.
PÁLFALVAY. 1656. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 300.
PÁLFFY de Nagyrozvágy. 1634. Leleszi orsz. lt. 26. sz., eredeti.
PÁLFFY. 1659. Egri kápt. lt. A. N. jkv, 201. lap, 191. sz.
PÁLFFY. Leleszi orsz. lt. Prot. 1811. év, pag. 163.
PÁLFFY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
PALKO. 1658. Jászóvári conv. lt. 19° fol. 159. Actor. Nro 44.
PALKOVICS. 1662. Csornai conv. lt. 12–236.
PALLA. 1647. Egri kápt. lt. S.S. jkv. 188. és 304. sz.
PALLAY. 1667. Jászóvári conv. lt. Nro 62.
PALLICS de Hartenfels. 1715. Beszterczebányai kápt. lt. eredetiben őriztetik.
PALÓCZY. 1644. Győri kápt. lt. Prot. fass. 32. fol. 165.
PALUSKA báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 899.
PALUSKA. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 903.
PÁLYÓ alias HUSZTY l. HUSZTY.
PAMGORTER. 1656 márczius 20. Pannonhalmi orsz. lt. 241. szám.
PANKOVICS-PAP. Leleszi orsz. lt. 44. szám.
PANZSUTTY gróf. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 19.
PAP alias KÖKÉNYESDY. 1629. Jászóvári conv. lt. Nro 33.
PAP. 1643. Jászóvári conv. lt. Nro 59.
PAP. 1660. Váradi kápt lt. XXXVI. 22/1812. 16.
PAP. 1666. Egri kápt. lt. F. F. jkv. 241. szám.
PAP de Kolon. 1676. Győri kápt. lt. Prot. fass. 33. fol. 86.
PAP. 1693. Jászóvári conv. lt. Nro 14.
PAP. 1759. Győri kápt. lt. Prot. fass. 22. fol. 482. a).
PAP. 1763. Váradi kápt. lt. XXIII. 372, 132.
PAP. é. n. Váradi kápt, lt. XXX. 620, 40.
PAP. Esztergomi primási lt. Prot. J fol. 175.
PAP. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769.
PAP. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 772.
PAP (Gyakunyik). Leleszi orsz lt. 45. szám.
PAP alias DRAGUS l. DRAGUS.
PAP alias OROSZ. Leleszi orsz. lt. Elench. Actorum Nro 10.
PAP-PANKOVICS l. PANKOVICS.
PAP de Bilke családtól származott: POPOVITS. Leleszi orsz. lt. 45. szám.
PÁPAY. 1592. Győri kápt. lt. Prot. fass. 30. fol. 44.
PARCHEVICH. 1657. és 1668. Csanádi kápt. lt. F. 52.
PARLAGHY. 1714. Leleszi orsz. lt. Prot. 1810. év, pag. 77.
PASZÁRDY. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 33.
PÁSZTOR. 1651. Egri kápt. lt. A. N. jkv. 201. l., 198, sz.
PATÓ. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 114.
PATÓ. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769.
PAULOVICS. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 222.
PAULY. 1775. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 47. 20. lap.
PAUSZ. 1810. Csanádi kápt. lt. F. 12. X. 68 és XVII. 435.
PAYER Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
PAYERL. Esztergomi primási lt. Prot. J fol. 53.
PÉCZELY. 1799. Jászóvári conv. lt. Nro 58.
PELCZ. 1712. Szepesi kápt. lt. jkv. 1710. fol. 209.
PELCZ. 1712. Szepesi kápt. lt. Scrin. I. Nro 2.
PELSŐCZY. 1722. Váradi kápt. lt. XXVII. 169, 67.
PÉNTEK. 1649. Váradi kápt. lt. XXXIV. 51/1808. 72.
PÉNZES. 1773. Váradi kápt. lt. XXVIII. 365, 73.
PEÖTZ. Esztergomi primási lt. Lra. T. Nro 505.
PERALTA báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 903.
PERCZE de Jood. 1568. Váradi kápt. lt. XXXI. 466, 128.
PERCZEL. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 68. 428. lap.
PEREGHY. 1570. Jászóvári conv. lt. Nro 15.
PERHA. 1618. Leleszi orsz. lt. Prot. 60. fal. 60.
PERLAS gróf. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 901.
216PERMAY de Perma. 1609. Pozsonyi kápt. lt. Ered. armalis.
PESCHOVY. 1656. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 618.
PESTY alias SZECZEŐY. l. SZECZEŐY.
PETHEŐ de Méra. 1433. Jászóvári conv. lt. Levéltári jelzet: Nro 23.
PETHEŐ. Esztergomi primási lt. Prof. L. pag. 773.
PETRÁCZ. 1651. Egri kápt. lt. N. jkv. 253. szám.
PETRÁSCH báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 897. Lra. T. Nro 536/25.
PETRI. Leleszi orsz. lt. Prot. 1783. év. fol. 44.
PETRISEVICH. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 28. lap 536.
PETROVICS. 1823. Esztergomi primási lt.
PETRUCZY gróf. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 16.
PETTES. 1725. Győri kápt. lt. Prot. fass. 39. fol. 412.
PEVERELLY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 773.
PEXA. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 222.
PHOLLIAS alias SIMONKOVICS l. SIMONKOVICS.
PIÁCSEK. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 772.
PIACSEVICH báró. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 31.
PICCOLOMINI gróf. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 53.
PICHLER. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 903.
PIROS alias VÖRÖS vagy KOVÁCS l. Kovács.
PISKI alias VÉGH. 1573 Jászóvári conv. lt. Nro 8.
PISKOLTI alias TÓTH. 1639. Váradi kápt. lt. VIII. 549, 48.
PISPEKY. 1569. Esztergomi főkápt. lt. Prot. C. lap 663.
PIUKOVICS (nemes militicsi közbirtokos). 1803. Kalocsai főkápt. lt. F. 17. bádogtartó.
PLATT. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag 897. Lra. T. Nro 536/11.
PLENAR alias SZABÓ l. SZABÓ.
PLOSINGER báró Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 141.
PÓCSAI. 1651. Egri kápt. lt. H. H. jkv. 441. szám.
PÓCSI. 1627. Leleszi orsz. lt. 35. szám, eredeti. Átírva Prot. 1807. év, pag. 146.
POCSKAY alias TUKÓ. 1742. Kalocsai főkápt. lt. Prot. 1746. január. F. Nro 4.
POCSKAY. 1790. Kalocsai főkápt. lt. (Kihirdettetett Pesten 1791 márczius 17-én, Baján 1791 april 11-én tartott közgyülésekben.)
POCSKAY de Pacsér. 1801. Kalocsai főkápt. lt. (Kihirdettetett Zomborban 1801 junius 16, és következő napjain tartott közgyülésen.)
PODGORAY. 1591. Győri kápt. lt. Prot. fass. 5. fol. 129.
POGÁNY de Huszt. 1701. Váradi kápt. lt. V. 242, 178.
POGÁNY. 1759. Győri kápt. lt. Prot. fass. 22. fol. 482. a.
PÓKA. 1610. Jászóvári conv. lt. Q. fol. 429.
PÓKA. 1697. Kalocsai főkápt. lt. (Kihirdettetett Egerben 1821, évi Boldogasszony havának 30-ik napján tartott közgyülésben.)
POLGÁR. 1630. Győri kápt. lt. Prot. fass. 27. fol. l.
POLOSTICAY. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 21. lap. 406.
POLTSY de Éradony. 1643. Váradi kápt. lt. XXIV. 544, 65.
POPOVITS l. PAP.
POPRACH. 1686. Szepesi kápt. lt. jkv. 1685. fol. 95.
PORECZKY. 1630. Szepesi kápt. lt. jkv. 1618. fol. 333.
POROSZLAI. 1659. Egri kápt. lt. L. jkv. 197. szám.
PÓSA. 1580. Leleszi orsz. lt. Prot. 1765. év. fol. 102.
PÓSA. 1666. Jászóvári conv. lt. 21. fol. gr. El. 1834. Nro 18.
PÓSALAKI. 1688. Váradi kápt. lt. XXIII. 562, 82.
POSGAY. 1582. Pécsi kápt. lt. Sig. U. t 5.
POSONY alias NEHÉZ. 1649. Jászóvári conv. lt. Nro 71. 19° fol. 162.
POSONYI alias MATYASICH. 1701. Május 6. Pannonhalmi orsz. lt. 270. szám.
POSONYI. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 223.
PÓSTA. 1701. Váradi kápt. lt. I. 263, 98.
PÓSTA. 1701. Leleszi orsz. lt. Prot. 1774. év. fol. 90.
PÓSTA. 1790. Váradi kápt. lt. XXX. 151, 38.
POTHURALSZKY. 1677. Szepesi. kápt. lt. jkv. 1702. fol. 86.
POTOR de Hermanszeg. 1591. Leleszi orsz. lt. Prot. 1806. év. pag. 122.
POZSGAY. 1563. Jászóvári conv. lt. 21. fol. 72. El. 1834. Nro 34.
POZSONYI l. POSONYI.
PRAMER. Pozsonyi kápt. lt. Prot. gr. lap 435.
PREKRIT. 1721. Váradi kápt. lt. V. 15, 10.
PRESTEL. 1675. Jászóvári conv. lt. S. fol. 344.
PRIBÉK alias BERKÁCH. 1599. Győri kápt. lt. Prot. fass. 6. fol. 42. a).
PRIBÉK alias BERKÁCS. 1743. Kalocsai főkápt. lt. Prot. 1772. September 9-én. F. Nro 3. alatt.
PRIKKEL. 1725. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 34. lap 83.
PRIVICZER. Esztergomi primási lt. Lra, T. Nro 561. 562.
PROKURATICH alias PRIVODOLICH. 1614. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 229.
PROSMA. 1560. Leleszi orsz. lt. Prot. 59. fol. 61.
PRYBEL. 1595. Beszterczebányai kápt. lt. Jegyzőkönyvben átírva.
PTICHARICH. 1652. Junius 5. Pannonhalmi orsz. lt. 240. szám.
PUSKÁS de Tasnád 1621. Váradi kápt. lt. XXXI. 308, 30.
PUSKÁS. 1759. Váradi kápt. lt. XXIV. 637, 122.
PUTIN. 1657 és 1668. Csanádi kápt. lt. F. 52.
PÜSCHEL. 1668. Egri kápt. lt. A. L. jkv. 34. lap. 110. szám.
QUADRADO. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag 900.
RÁCSAY. 1590. Leleszi orsz. lt. Prot. 1744. fol. 1.
RÁCSOK. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 772.
RÁCZ. 1672. Csanádi kápt. lt. F. 1.
RÁCZ. 1725. Jászóvári conv, lt. Prot. 14. fol. 53.
RÁCZ alias LOVÁSZ. 1742. Váradi kápt. lt. XXXIV. 139/1807. 71.
RADISLOVICS báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 770.
RADNOTY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 768.
RADVÁNYI. 1726. Esztergomi főkápt. lt. Capsa 53. fasc. 1. Nro 13.
RAFFÁCS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769.
RAGÁNYI. 1722. Váradi kápt. lt. IV. 142, 99.
RAGÁNYI. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 901.
RAISZ. 1609. Szepesi kápt. lt. jkv. 1710, fol. 213.
RAMASZETER. Esztergomi primási lt. Lra. T. Nro 561, 562.
RAMIREY báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 900.
RASI. 1658. Jászóvári conv. lt. Prot. 19. fol. 159.
218RÁTH. 1749. Váczi kápt. lt. 1799. X.
RÁTKAY. (Diploma Baronatus rejectum.) Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 8.
RATKOVSZKY. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 82.
RAVASZ. 1630. Egri kápt. lt. L. jkv. 521. lap.
RÉDEY. 1723. Váczi kápt. lt. K. 96.
RÉDL. 1790. Esztergomi főkápt. lt. Capsa 75. Csomag 14. szám 8.
RÉDL. Esztergomi primási lt. Prot. U. U. pag. 18–26. Lra. T. Nro 538.
REINPRECHT. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 53. lap 348.
REISZ. 1609. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 43. lap 72.
REMENIK. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 63. lap 7.
RÉVAY. 1521. Leleszi orsz. lt. 1. szám.
RÉVAY gróf. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 903.
REVICZKY de Revisnye báró. 1773. Leleszi orsz. lt. 37. sz. eredeti. Átírva. Prot. 1814. év, pag. 49.
REZLER. 1552. Esztergomi főkápt. lt. Prot. l. lap 23.
RIGLER. Esztergomi primási lt. Prot. U. U. pag. 9. Lra. T. Nro 538.
RIGÓMEZEY. 1584. Leleszi orsz. lt. Prot. 31. fol. 93.
RIMAI. 1650. Jászóvári conv. lt. Nro 34. 13° fol. 219.
RIMANÓCZY. 1736. Váczi kápt. lt. 1840. I.
RIMASZOMBATY. 1565. Leleszi orsz. lt. Prot. 1737. fol. 19.
RISKÓ de Kövesliget. 1755. Váradi kápt. lt. XXXV. 1/1814, 3.
RISSÓ. 1622. Jászóvári conv. lt. Q. f. 120.
RITLOP. 1688. Május. 27. Prési kápt. lt. Sig. U. t 4. Prot. IV. 257. lap.
RODERICY de S. Cruce gróf. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 902.
ROFFRANY. Esztergomi primási lt. Prot. J fol. 136.
ROSKOVÁNYI. 1772. Jászóvári conv. lt. 11. fol. 201.
ROSZPOPA. Leleszi orsz. lt. 45. szám.
RÓZSA. 1660. Jászóvári conv. lt. Prot. 19. fol. 159. Actorum Nro 44.
RÓZSÁS. Esztergomi primási lt. Prot. F fol. 223.
RUCKS báró Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 902.
RUDNYÁK. Esztergomi primási lt. Lra. T. Nro. 561, 562.
RUFFY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 900.
RUSICSKA. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 770.
RUZICSKA. 1693. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 30. lap 8.
RÜDL. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 902.
SAFFRANKOVICS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag.772.
SÁGHY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag, 772.
SÁHA vagy BORBÉLY-EGERSZEGIEK. II. Ferdinánd 1636–37. Egri kápt. lt. R. R. jkv. 48. szám.
SALLAY alias KOVÁCS. Leleszi orsz. lt. Prot. 1806, pag. 27.
SÁMUEL l. BALCZER.
SÁNDOR. 1690. Egri kápt. lt. G. G. jkv. 366. szám.
SÁNDOR. 1756. Jászóvári conv. lt. 8° fol. 46.
SÁNDOR báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 898. Lra. T. Nro 536/4.
SÁNTHA. 1657. Váczi kápt. lt. T. 392.
SANTHAY. 1654. Váradi kápt. lt. V. 135, 101.
SÁP község lakossága. 1692. Váradi kápt. lt. VIII. 1,1/2, 2.
SÁPI. 1746. Váradi kápt. lt. XXI. 384, 124.
SÁPI. 1767. Váradi kápt. lt. XXIV. 494, 40. 497, 41.
SÁPI. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 222.
SÁRI. 1627. Egri kápt. lt. O. O. jkv. 231. szám.
SÁRKÁNY de Sarkad alias ZALAY. 1563. Leleszi orsz. lt. Prot. 1731. fol. 37.
SÁRKÖZY. 1580. Leleszi orsz. lt. Prot. 1765. fol. 102.
SARNÓCZY. 1625. Egri kápt. lt. N. jkv. 283. szám. V. ö. ZSARNÓCZAY.
SÁRPATAKY gróf. Esztergomi primási lt. Prot. X. fol. 55.
SASSVÁRY alias NAGY l. NAGY.
SÁTOR. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 190.
SCHEHOVITS. 1655. Szepesi kápt. lt. jkv. 1656. fol. 61.
SCHICK. 1727. Váczi kápt. lt. G. 536.
SCHICKINGEN báró. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 91.
SCHIERLACHER. 1650. Egri kápt. lt. K. jkv. 155. szám.
SCHIFFERER. 1657. Jászóvári conv. lt. 10° fol. 233.
SCHILLING. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 900.
SCHIRFNEDER. 1817. Pozsonyi kápt. lt. Eredeti Indigenatus.
SCHLIEBEN gróf. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 3.
SCHMIDLIN báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 901.
SCHMITZ. 1649. Szepesi kápt. lt. jkv. 1818. fol. 83.
SCHONRERG báró. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 48.
SCHOTT. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769.
SCHOTTIANAS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 768.
SCHÖNLEBEN. 1599. Jászóvári conv. lt. Nro 38.
SCHULTZ. 1702. Beszterczebányai kápt. lt. jegyzőkönyvben átírva.
SCHÜLLER. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 904.
SCHVINGHEIMB. Esztergomi primási lt. Prot. J fol. 145, 146, 147.
SEBE. 1714. Leleszi orsz. lt. 4. szám.
SEBEHÁZY. 1590. Győri kápt. lt. Prot. fass. 10. fol. 64.
SEBEHÁZY. 1590. Győri kápt. lt. Prot. fass. 34. fol. 233.
SEBESTYÉN de Nagytálya. 1609. Egri kápt. lt. T. T. jkv. sor. szám.
SELLYEY alias HORVÁTH. 1786. Jászóvári conv. lt. Nro 21.
SELYEBI alias KOVÁCS. 1649. Jászóvári conv. lt. 2° f. 270. 3° f. 331.
SEMSEY. 1669. Jászóvári conv. lt. S. fol. 171.
SEOGEON. 1612. Váradi kápt. lt. VII. 236, 101.
SERÉNY. 1677. Váczi kápt. lt. 1715. 1.
SERMAGE báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 899. Lra. T. Nro 536/10.
SIESS. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 35.
SIGMOND. 1653. Jászóvári conv. lt. Nro 72.
SIKET. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 773.
SIMON. 1626. Egri kápt. lt. O. jkv. 92. lap.
SIMON. 1676. Jászóvári conv. lt. S. fol. 344.
SIMONI de Pápa. 1608. Egri kápt. lt. F. F. jkv. 160. szám. 629. lap.
SIMONKOVICS alias PHOLLIAS. 1593. Esztergomi főkápt lt. Capsa 2. fasc. 7. Nro 13.
SIMONYI. Váczi kápt. lt. K. 346.
SINKA alias BÁRDY. 1720. Leleszi orsz. lt. 29. szám.
SINKA. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
SIPOS. 1613. Jászóvári conv. lt. Nro 61.
219SIPOS. 1623. Váradi kápt. lt. XI. 254, 6.
SISAK. 1800. Győri kápt. lt. lad. 74. Nro 193.
SKULTETY. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 74.
SLOVÁNY de Beöth. 1656. Váczi kápt. lt. R. 568.
SMOLANOVICS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 908.
SOKORAY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 770
SOLTÉSZ, 1655. Egri kápt, lt. N. jkv. 152. szám.
SOLTÉSZ. 1692, Leleszi orsz. lt. Prot. 1784. fol. 49.
SOLTÉSZ. 1698. Szepesi kápt. lt. jkv. 1827. fol. 237.
SOLTÉSZ alias SZABÓ l. SZABÓ.
SOLYMOSY alias VÁRADY. Leleszi orsz. lt. Prot. 1764. fol. 109.
SOMI. 1629. Jászóvári conv. lt. 18° fol. 64.
SOMODY alias KÁDÁR. 1635. Jászóvári conv. lt. 4° fol. 181.
SOMOGYI. 1659. Jászóvári conv. lt. 7° fol. 200.
SOMOSKEÖY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 773.
SOÓS. 1626. Egri kápt. lt. M. M. jkv. 966. szám.
SOÓS alias LINDVAY. 1662. Győri kápt. lt. Prot. fass. 34, fol. 233.
SOÓS. 1698. Leleszi orsz. lt. 13. szám. alatt t 1698.
SOÓS. 1714. Leleszi orsz. lt. Prot. 1810. pag. 77.
SOÓS. 1778. Jászóvári conv. lt. Nro 35. Prot. 5. fol. 197. 13° Nro 283.
SOÓS. Leleszi orsz. lt. Prot. 1810. pag. 83.
SORGER. (Zorger.) 1649. Jászóvári conv. lt. Nro 67.
SPALIANORUM armales. Esztergomi primási lt. Prot. fol. 81.
SPECH. 1754. Jászóvári conv. lt. Nro. 11–12° fol. 50.
SPECH. Esztergomi primási lt. Prot. K. pag. 45.
SPÖKL. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 65.
STÁDLER. 1630. Szepesi kápt. lt. jkv. 1618. fol. 3.
STANISLAVICH. 1745. Csanádi kápt. lt. F. 73. Protocollum regnicolare. Tom. II. pag. 144.
STAUB. 1580. Márcz. 20. Pannonhalmi orsz. lt. 202. szám.
STELLA gróf. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 12.
STIM. 1719. Szepesi kápt. lt. Scrin. I. Nro 5.
STRBA herczeg. 1834. Váczi kápt. lt. R. 38.
STROBEL. (Szalmásy.) 1744. Győri kápt. lt. Prot. 27. fol. 141.
STURMANN. 1699. Szepesi kápt. lt. jkv. 1715. fol. 317.
SULYOK. 1644. Győri kápt. lt. Prot. fass. 32. fol. 165.
SÜTŐ. 1663. Egri kápt. lt. R. R. jkv. 458. szám.
SVEHLOVICS. 1638. Szepesi kápt. lt. jkv. 1632. fol. 426.
SYLVIUS. 1555. Leleszi orsz. lt. Prot. 83. fol. 226.
SZABADY. 1733. Nemesi bizonyítvány. Csornai conv. lt. 16–102.
SZABÓ alias FARKAS. 1579. Esztergomi főkápt. lt. 8. capsa. 7 csomag. 19 szám.
SZABÓ de Lelesz. 1601. Leleszi orsz. lt. Prot. 55. fol 25.
SZABÓ de Püspökladány. 1613. Jászóvári conv. lt. O. fol. 170, 171.
SZABÓ de Fái. 1627. Jászóvári conv. lt. Q. fol. 254.
SZABÓ. 1632. Váradi kápt. lt. VIII. 157, 36.
SZABÓ. 1632. Leleszi orsz. lt. 18. szám.
SZABÓ. 1635. Egri kápt. lt. G. G. jkv. 261. szám. (V. ö. J. J. 287. lap.)
SZABÓ. 1636. Váczi kápt. lt. Q. 432.
SZABÓ alias SZÁRHEGYI. 1637. Váradi kápt. lt. VIII. 274 59.
SZABÓ de Villye. 1652. Jászóvári conv. lt. R. fol. 381.
SZABÓ. 1653. Váradi kápt. lt. XXIX. 138, 86.
SZABÓ de Hilya. 1653. Egri kápt. lt. M. jkv. 133. szám.
SZABÓ. 1654. Váczi kápt. lt. K. 2.
SZABÓ. 1654. Váczi kápt. lt. K. 122.
SZABÓ alias LŐRINCZY. 1659. Győri kápt. lt. Prot. fass. 25. fol. 255. a).
SZABÓ alias BAGAMÉRY. 1668. Leleszi orsz. lt. 1756.pag. 58.
SZABÓ. 1677. Váradi kápt. lt. XXXIV. 134, 72.
SZABÓ alias HORVÁTH. 1683. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 30. lap 36.
SZABÓ. 1687. Leleszi orsz. lt. Prot. 1783. fol. 26.
SZABÓ. 1694. Leleszi orsz. lt. 39, szám. eredeti. Átírva. Prot. 1817. pag. 11.
SZABÓ. 1696. Váradi kápt. lt. XXIX. 86, 74.
SZABÓ alias VÁRADY. 1696. Váradi kápt. lt. XXVI. 91, 32.
SZABÓ alias NAGY. 1697. Váczi kápt. lt M. 266.
SZABÓ. (Plenár.) 1701. nemesi bizonyítvány. Csornai conv. lt. 15–9.
SZABÓ de Lukácsi. 1703. Váradi kápt, lt. XIV. 34, 28.
SZABÓ. 1713. Váczi kápt. lt. Q. 565.
SZABÓ alias LIPÓCZY. 1717. Jászóvári conv. lt. 1° fol 6°.
SZABÓ. 1717. Győri kápt. lt. Prot. fass. 35. fol. 284.
SZABÓ. 1744. Váczi kápt. lt. K. 111.
SZABÓ. 1749. Váradi kápt. lt. XXXIV. 48/1808. 62.
SZABÓ de Lukácsi. 1766. Váradi kápt. lt. XXI. 498, 29.
SZABÓ-KŐRÖSSY. 1773. Jászóvári conv. lt. Elen. 1841. Nro 368.
SZABÓ. 1777. Váradi kápt. lt. XXVII. 22, 23.
SZABÓ. 1777. Váradi kápt. lt. XXXVI 43/1812. 35.
SZABÓ de Sarkad. 1794. Váradi kápt. lt. XXXIV. 19/1810. 22.
SZABÓ de Jene. 1821. Váradi kápt. lt. XXXVIIII. 59/1821. 37.
SZABÓ. é. n. Váradi kápt, lt. XXX. 421, 52.
SZABÓ alias SOLTÉSZ. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 102.
SZABÓ. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769.
SZABÓ. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 770.
SZABÓ. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 773.
SZABÓ. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 902.
SZABÓ. Leleszi orsz. lt. Prot. 1806. év pag. 16–22.
SZABÓ. Leleszi orsz. lt. Prot. 1806. pag. 22. V. ö. ZABÓ.
SZABODY: Esztergomi primási, lt. Prot. J. fol. 21.
SZABÓIMRE. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 770.
SZAKÁCS. 1628. Váradi kápt, lt. XIII. 314, 13.
SZALAY de Szentgrót. 1592. Győri kápt. lt. Prot. fass. 21. fol. 128.
SZALAY. 1634. Győri kápt. lt. Prot. fass. 32. fol. 1011.
SZALAY. 1704. Jászóvári conv. lt. Nro 24.
SZALAY. 1754. Váradi kápt. lt. XX. 125, 91.
SZALAY. 1763. Váradi kápt. lt. XVII. 395, 69.
SZÁLIK. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 772.
SZALMÁSY l. STROBEL.
SZALÓKY. 1669. Szepesi kápt. lt. jkv. 1667. fol. 269.
SZÁNTÓ. 1753. Váczi kápt. lt. E. 697.
SZÁNYI. 1791. Jászóvári conv. lt. Orig. Nro 78.
SZAPY. 1564. Győri kápt. lt. Prot. fass. 2. fol. 253.
SZÁRHEGYI alias SZABÓ. 1637. Váradi kápt. lt. VIII, 274, 59.
220SZARKA. 1699. Leleszi orsz. Lt. Prot. 1769. fol. 30.
SZARKA. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 222.
SZARVADY. 1776. Váradi kápt. lt. XXVI. 421, 68.
SZARVAS. 1661. Egri kápt. lt. A. N. jkv. 195. lap. 197. szám.
SZARVASD. Esztergomi primási lt. Lra. T. Nro
SZATMÁRY. Esztergomi primási lt. Prot. V. V. pag. 52. Lra. T. Nro 543.
SZATTKA. 1696. Jászóvári conv. lt. X. fol 28.
SZÁZ. 1649. Jászóvári conv. lt. R. f: 53. 2° f. 277.
SZÉCHÉNYI. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 222.
SZÉCHY. 1627. Leleszi orsz. lt. 35. szám. eredeti. Átírva Prot. 1807. pag. 146.
SZECZEŐY alias PESTY. 1613. Győri kápt. lt. Prot. fass. 6. fol. 415. a).
SZEGEDY. 1649. Jászóvári conv. lt. Nro 37.
SZEGEDY. 1668. Leleszi orsz. lt. 17. szám.
SZEGEDY. 1675. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 448.
SZEGEDY. 1786. Váradi kápt. lt. XXIX. 385, 21.
SZÉKELY de Somosd. 1547. Egri kápt. lt. L. L. jkv. 467–8. szám.
SZÉKELY de Orba. 1608. Váradi kápt. lt. XII. 39
SZÉKELY. 1649. Leleszi orsz. lt. 90. Prot. fol. 7.
SZÉKELY de Karacs. 1655. Váradi kápt. lt. XXII. 118, 30.
SZÉKELY. 1701. Leleszi orsz. lt. Prot. 1774. év. fol. 90.
SZÉKELY. 1701. Váradi kápt. lt. I. 463, 98.
SZÉKELY. 1759. Váradi kápt. lt. XXIV. 637, 122.
SZÉKELY. 1768. Váradi kápt. lt. XXII. 574, 112.
SZÉKELY alias KARÁNCSI, l. KARÁNCSI.
SZEKERES. 1659. Jászóvári conv. lt. 7° p. 200.
SZÉKY. Esztergomi primási lt. Lra. 7. Nro 130.
SZELDMAYER. 1751. Leleszi orsz. lt. Prot. 1808. év. pag. 273.
SZELECZÉNY alias JAKUBOROSKY. l. JAKUBOROSKY.
SZELES. 1728. Váradi kápt. lt. VIII. 288, 62.
SZÉLES. 1666. Váradi kápt. lt. III. 343, 348.
SZÉLES. 1666. Váradi kápt. Lt. III. 373, 348.
SZÉLES. 1757. Váradi kápt. lt. XVII. 536, 79.
SZEMENTHI. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 768.
SZENTES. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 32. lap 368.
SZENTGYÖRGYI. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 106.
SZENTIMREY. 1727. Jászóvári conv. lt. 6° fol. 276.
SZENTKERESZTY. 1660. Szepesi kápt. lt. jkv. 1656. fol. 261.
SZEPSI. 1632. Jászóvári conv. lt. 7° pag. 161.
SZEPSI. 1651. Egri kápt. lt. J. jkv. 387. szám.
SZIDLÁR. Leleszi orsz. lt. 45. szám.
SZIGETHY. 1653. Beszterczebányai kápt. lt. jegyzőkönyvben átírva.
SZIGETHY. 1653. Jászóvári conv. lt. Nro. 89.
SZIGETHY. Leleszi orsz. lt. 2. szám, eredeti.
SZILÁGYI (Mező-). 1640. Egri kápt. lt. K. jkv. 108. szám.
SZILÁGYI. 1701. Leleszi orsz. lt. Prot. 1774. fol. 90.
SZILÁGYI. 1701. Váradi kápt. lt. I. 263, 98.
SZILÁGYI. 1702. Váradi kápt. lt. XXV. 83, 53.
SZILÁGYI. Leleszi orsz. lt. Prot. 1808. pag. 51.
SZILVÁSY. 1649. Május 23. Pannonhalmi orsz. lt. 236. sz.
SZILVÁSY alias MATTIUS l. MATTIUS.
SZIRMAY gróf. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 14.
SZISZEKI. 1583. Egri kápt. lt. F. F. jkv. 155. szám.
SZÍVES alias MONAKY. 1725. Jászóvári conv. lt. 3° fol. 73.
SZLAVKOV. (1469-ben nemesíttetett György cseh király által.) Leleszi orsz. lt. Prot. 34. fol. 1°.
SZLUKOVINYI. 1756. Győri kápt. lt. Prot. fass. 22. fol, 264. a). ismét Prot. fass. 23. fol. 238. b).
SZOBOSZLAY alias GAÁL, l. GAÁL.
SZODOS alias BALOGH. 1652. Leleszi orsz, lt. Prot. 1773, év. fol. 55.
SZOKOLÁNYY. 1698. Leleszi orsz. lt. 13. szám alatt.1698.
SZOLNAKY. 1569. Leleszi orsz. lt. 6. szám alatt.
SZOMBATHY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 771.
SZOMRÁKY. 1625. Beszterczebányai kápt. lt. eredetiben őriztetik.
SZŐCS alias TÓTH. 1687. Leleszi orsz. lt. 28. szám alatt.
SZŐCS alias TÓTH. 1687. Váradi kápt. lt. XLII. 38/1838. 15. V. ö. SZŰCS.
SZŐKE. 1555. Leleszi orsz. lt. Prot. 83. fol. 226.
SZŐKE. Leleszi orsz. lt. Prot. 1813. fol. 57.
SZÖKŐ. 1669. Egri kápt. lt. O. O. jkv. 416. szám.
SZŐLLŐSY. 1631. Leleszi orsz. lt. 42. szám. eredeti. Átírva. Prot. 1821. pag. 11.
SZŐLLŐSY. 1657. Váczi kápt. lt. T. 392.
SZTANÓ. 1694. Leleszi orsz. lt. 39. szám, eredeti. Átírva. Prot. 1817. pag. 11.
SZTARICZKY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 902.
SZTARSY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769.
SZTRISZKA. 1670. Szepesi kápt. lt. jkv. 1667. fol. 332.
SZTROPKAY. (Ztropkay.) 1563. Jászóvári conv. lt. 21° f. 72.
SZTUPA. 1699. Váradi kápt. lt. XXXV. 9/1813. 8.
SZUHÁNYI. 1688. Jászóvári conv. lt. Nro 70.
SZUNYOGH gróf. Esztergomi primási lt. Prot. J fol. 78.
SZUNYOGH gróf. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 52.
SZUNYOGH gróf. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 50.
SZUPORÁNYI l. KARÁCSONYI.
SZŰCS. 1658. Győri kápt. lt. Prot. fass. 29. fol. 667. V. ö. SZŐCS.
SZÜRÖS. Esztergomi primási lt. Prot. L. fol. 771.
SZÜRTEY alias NÉMETH. Leleszi orsz. lt. Prot. 1813, pag. 82.
SZWETENEY. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 55. lap 483.
TAHE. 1642. Jászóvári conv. lt. Nro 30.
TAISZ. (Thaisz.) Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 223.
TAKÁCS. 1660. Jászóvári conv. lt. R. f. 275. 21° pag. 378–385.
TAKÁCS. 1666. Győri kápt. lt. Prot. fass. 30. fol. 856.
TÁLLYAY. 1742. Leleszi orsz. lt. fol. 32.
TAMÁSSY. 1603. Egri kápt. lt. N. N. jkv. 715. szám.
TAMÁSSY. 1681. Jászóvári conv. lt. 19° f. 232.
TAMEN báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 898. Prot. L. pag. 901. Lra. T. Nro. 336/I.
TÁNCZOS. 1650. Egri kápt. lt. L. jkv. 21. szám.
TÁR. 1624. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 143.
TAR. 1654. Leleszi orsz. lt. 35. szám, eredeti. Átírva Prot. 1814. pag. 193.
TAR. 1690. Leleszi orsz. lt. Prot. 1768. fol. 36.
TARCSAY de Szalonta. 1652. Egri kápt. lt. J. J. jkv. 349. sz.
TÁRCZAY. 1622. Leleszi orsz. lt. 27. szám. eredeti. Átírva Prot. 1766. fol. 14.
221TARDA. 1610. Jászóvári conv. lt. O. f. 166.
TARDI de Tard. 1558. Egri kápt. lt. G. G. jkv. 91. lap.
TARNÓCZY. 1669. Jászóvári conv. lt. S. fol. 237.
TARPAY. 1597. Leleszi orsz. lt. 3. szám.
TARSSY. 1725. Váradi kápt. lt. XI. 288, 25.
TASSI. 1638. Váradi kápt. lt. VIII, 156, 51.
TASSI. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 773.
TASSNER. 1708. Váradi kápt. lt. XXIV. 62, 13.
TATTOSY. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 46. lap 880, 1615.
TEGENYE alias BALOG. 1624. Leleszi orsz. lt. 22. szám.
TEJFELES. 1663. Egri kápt. lt. E. E. jkv. 308. szám.
TELEKI de Nagytúr. 1751. Leleszi orsz. lt. Prot. 1772. fol. 39.
TEREBESI. 1624. Leleszi orsz. lt. 22. szám.
TERMATSITS de Birda. 1840. Csanádi kápt. lt. F. 36.
THARAS. 1580. Jászóvári conv. lt. 13° fol. 246. Nro 36.
THARZA. Pozsonyi kápt. lt Prot. 8. lap 17.
THAYLER. 1731. Garammelléki Szent-Benedeki conv. lt. fass. 153. Nro 23.
THERING. 1603. Csornai conv. lt. 16–350.
THIBAY. 1568. Leleszi orsz. lt. 20. szám.
THORACONIMUS. 1599. Leleszi orsz. lt. 19. szám. eredeti.
THÚRI. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 222. V. ö. TÚRY.
THÚRÓCZY. 1659. Jászóvári conv. lt. 2° f. 39. V. ö. TÚRÓCZY.
THUSZÓ. 1631. Leleszi orsz. lt. 42. szám, eredeti. Átírva Prot. 1821. pag. 11.
THÜNESSEN báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 901.
THYRITSCH de Szőllős. 1546. Garam-Sz.-Benedeki conv. lt. fass. 50. Nro 30.
TIBOLD. Esztergomi primási lt. Prot. U. U. pag. 27–35. Lra. T. Nro 538.
TIBURCZY de Kecskemét. 1608. Egri kápt. lt. D. jkv. 138. szám.
TIEPOLT. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 57, 58, 59.
TINTY báró. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 86, 87, 88.
TIVADAR de Alsó-Róna. 1753. Leleszi orsz, lt. Prot. 1754. fol. 68.
TOLDI de Szalonta. 1598. Váradi kápt. lt. IV. 218, 138.
TOLDI. 1653. Jászóvári conv. lt. Nro 89.
TOLVAJ. 1639. Leleszi orsz. lt. Prot. 1738. fol. 19.
TOLVAJ gróf. Esztergomi primási lt. Prot. K. pag. 37–44.
TOMCSÁNYI. Váczi kápt. lt. 1736. II.
TOMEK. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 183, 184
TOMOR de Szőllős. 1711. Győri kápt. lt. Prot. fass. 25. fol. 196. b).
TONHEUSER. 1580. Márczius 20. Pannonhalmi orsz. lt. 202. szám.
TOPPERCZER. 1686. Szepesi kápt. lt. jkv. 1744. fol. 389.
TORDAY. 1580. Leleszi orsz. lt. Prot. 1765. fol. 102.
TORDAY. 1718. Váczi kápt. lt. K. 278.
TORMA alias NAGY. 1629. Leleszi orsz. lt. Prot, 96. 103. lap. V. ö. NAGY.
TORNAI. 1649. Jászóvári conv. lt. Nro 65.
TORNARY. 1638. Szepesi kápt. lt. jkv. 1729. fol. 632.
TORRES és GARSIA. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 901.
TORSA de Udvard. 1580. Esztergomi főkápt. lt. Capsa 68. Csomag 5. szám 31.
TÓTH. 1580. Leleszi orsz. lt. 8. szám. eredeti. Átírva Prot. 1750.
TÓTH de Nemeskerek alias BARBÉL. 1606. Győri kápt. lt. Prot. fass. 32. fol. 281 et 219.
TÓTH. 1636. Váczi kápt. lt. Q. 432.
TÓTH alias PISKOLTI. 1639. Váradi kápt. lt. VIII. 549, 48.
TÓTH de Zeben. 1646. Leleszi orsz. lt. 30. szám.
TÓTH. 1649. Győri kápt. lt. Prot. fass. 29. fol. 167.
TÓTH. 1652. Győri kápt. lt. Prot. fass. 20. fol. 387.
TÓTH. 1653. Váradi kápt. lt. XXXII. 442, 95.
TÓTH. 1655. Egri kápt. lt. O. jkv. 23. szám.
TÓTH. 1657. Váczi kápt. lt. T. 113.
TÓTH. 1659. Jászóvári conv. lt. 7° p. 200.
TÓTH. 1665. Egri kápt. lt. N. jkv. 251. szám.
TÓTH alias SZŐCS. 1687. Váradi kápt. lt. XLII. 88/1838. 15. Leleszi orsz. lt. 28. sz. alatt.
TÓTH. 1693. Győri kápt. lt. Lad. 74. Nro 183.
TÓTH. 1696. Jászóvári conv. lt. Nro 4.
TÓTH alias KERESZTESSY. 1697. Jászóvári conv. lt. Prot. 21. fol. 378–386.
TÓTH. 1698. Leleszi orsz. lt. 13. szám. alatt.1698.
TÓTH. 1701. Leleszi orsz. lt. 27. szám, eredeti.
TÓTH. 1772. Váradi kápt. lt. XXIV 464, 26.
TÓTH. 1776. Váradi kápt. lt. XXVII. 596, 69.
TÓTH. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769.
TÓTH. Leleszi orsz. lt. Prot. 1804. Lit. T. Nro 1.
TÓTHFALUSY. 1649. Váradi kápt. lt. VI. 320, 123.
TŐKÉSY alias DÓCZI. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 62. lap. 251.
TÖRÖK. 1613. Győri kápt. lt. Prot. fass. 22. fol. 529. a).
TÖRÖK de Péczel. 1625. Leleszi orsz. lt. 35. szám. Átírva.
TÖRÖK de Földes. 1724. Váradi kápt. lt. V. 150, 107.
TÖRÖK. 1727. Váradi kápt. lt. VII. 602, 75.
TRIVELLY gróf. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 25.
TROMBITÁS. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 44, lap 524.
TRÜCKEL báró. 1776. Leleszi orsz. lt. 49. szám. eredeti.
TSAHIEN-JAKAB l. JAKAB.
TSÓKÁSY l. CSÓKÁSY.
TUKÓ alias POCSKAY. 1742. Kalocsai főkápt. lt. Prot. 1746. Január 11. F. Nro 4.
TUKOVICS. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 42/nb.
TURÁNSZKY. 1609. Jászóvári conv. lt. 1840. fol. 323.
TÚRI alias KÚN. 1654. Egri kápt. lt. XX. jkv.
TÚRI. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 898. Lra. T. Nro. 536/20. V. ö. THÚRY.
TÚRÓCZY. 1635. Leleszi orsz. lt. 45. szám. eredeti. V. ö. THÚRÓCZY.
TÚROS. 1654. Leleszi orsz. lt. 35. szám. eredeti. Átírva Prot. 1814. pag. 193.
TURZÓ. 1700. Jászóvári conv. lt. Y. f. 94.
UGRAI de Várad. 1598. Váradi kápt. lt. IV. 218, 138.
UGRANOVICS. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 18. lap 86.
UGRÓCZY. 1609. Esztergomi főkápt. lt. Prot. 43. lap 72.
UGRÓCZY. 1609. Szepesi kápt. lt. jkv. 1710. fol. 213.
222UGRÓCZY alias GOMBKÖTÖ. 1658. Kalocsai főkápt. lt. (2) jegy alatt. Kis bádogtartóban.
UJFALUSY. 1726. Váradi kápt. lt. VII. 66, 24.
UJHÁZY. 1669. Jászóvári conv. lt. Nro. 83.
ÚJHELYI. 1576. Leleszi orsz. lt. Prot. 33, fol. 143.
UJHELYI. 1643. Leleszi orsz. lt. Prot. 1731. fol. 59.
UJLAKY. 1696. Jászóvári conv. lt. Y. f. 49.
ULFELD gróf. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 43, 44.
ÚR. 1638. Leleszi orsz. lt. Prot. 1754. 23. fol.
URBÁN. 1666. Leleszi orsz. lt. Prot. 1738. fol. 23.
URBANECZ. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol 18, 19.
URY. 1696. Jászóvári conv. lt. Nro. 4.
USAI. 1590. Győri kápt. lt. Prot fass. 10. föl. 64.
ÚSZ. 1418. Jászóvári conv. lt. Nro 66.
ÚSZ alias NEMES. 1593. Szepesi kápt. lt. jkv. 1686. fol. 289.
ÜRMÉNYI. 1794. Csanádi kápt. lt. F. 9.
VÁCZY. 1611. Jászóvári conv. lt. 13° fol. 144.
VÁCZY. 1636. Egri kápt, lt. M. M. jkv. 339. lap.
VÁGÓ alias LLITTERÁTI. 1791. Váradi kápt. lt. XXXIII. 21, 97.
VAJÁN alias BALOG. 1645. Egri kápt. lt. G. G. jkv. 96. lap. (V. ö. X. X. 96.)
VAJAY. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 61. 147.
VAJDA de Deés. 1598. Váradi kápt. lt. IV. 1, 2.
VAJDA. 1715. Leleszi orsz. lt. Prot. 1788. fol. 80.
VAJDA. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 179.
VALASZKAY. 1751. Váczi kápt. lt. E. 517.
VALKOVICS. 1662. Csornai conv. lt. 12–236.
VALLNER. 1843. Esztergomi primási lt.
VALUS. 1657. Váczi kápt. lt. T. 392.
VÁMOSY. 1762. Jászóvári conv. lt. 21° f. 392.
VANK. 1634. Váradi kápt. lt. XII. 652, 10.
VANSOLLE báró. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 8.
VÁRADY alias KARDOS. 1659. Jászóvári conv. lt. Nro 48. 2° fol. 38.
VÁRADY. 1667. Jászóvári conv. lt. Nro 62. Prot. 18. fol. 111.
VÁRADY alias SZABÓ. 1696. Váradi kápt. lt. XXVI. 91, 32.
VÁRADY alias KARDOS. 1720. Jászóvári conv. lt. 2° fol. 38.
VÁRADY. 1768. Váradi kápt. lt. XXIII. 214. 74.
VÁRADY. Esztergomi primási lt. Prot. J fol. 179.
VÁRADY alias SOLYMOSY l. SOLYMOSY.
VARGA. 1630. Jászóvári conv. lt. Q. f. 365.
VARGA. 1673. Egri kápt. lt. X. X. jkv. 375. szám.
VARGA. 1725. Váczi kápt. lt. X. 100.
VARGA alias NAGY. 1762. Váczi kápt. lt. G. 338.
VARGA. 1765. Váradi kápt. lt. XXII. 591, 118, XXII, 595, 120, XXII, 598, 121.
VARGA. Esztergomi primási Lt. Prot. J. fol. 124, 125.
VARGA. Pozsonyi kápt. lt. Capsa 65. fasc. 4. Nro 12.
VARGYAS. 1666. Csornai conv. lt. 12–85.
VARGYASY. 1689. Leleszi orsz. lt. 36. szám.
VARJAS de Homokmegh. Leleszi orsz. lt. Prot. 1614. Nrus Prot. 16. fol. 144.
VARJU. 1702. Leleszi orsz. lt. 40. szám, eredeti. Átírva Prot. 1779.
VARLANDY. Esztergomi primási lt. Prot. U. U pag. 36–44. Lra. T. Nro 538.
VARRÓ. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag, 768.
VARSÁNYI. 1843. Váczi kápt. lt. T. 183.
VASS. 1598. Váradi kápt. lt. VII. 393, 116.
VASS. 1740. Váradi kápt. lt. XXXIV. 60/1807. 32.
VASS. 1816. Váradi kápt. lt. XXXVI. 223/1816. 94.
VASS. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 153.
VASVÁRY alias NAGY l. NAGY.
VATHNER. Esztergomi primási lt. Prot. E fol. 222.
VAYR. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 223.
VECHTER báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 898. Lra. T. Nro 536/2.
VÉCSEY alias NAGY. 1618. Jászóvári conv. lt. Nro 31.
VÉGES. 1755. Váradi kápt. lt. XVIII. 384, 49.
VÉGH. 1572. Egri kápt. lt. I. I. jkv. 237. szám.
VÉGH alias PISKI. 1573. Jászóvári conv. lt. Nro. 8.
VÉGH. 1610. Jászóvári conv. lt. Q. f. 166.
VÉGH de Sziget. 1617. Váradi kápt. lt. XXXIX. 29/1828. 16.
VÉGH. 1653. Egri kápt. lt. K. jkv. 118. szám.
VÉGHBÉLY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 772.
VÉKONY. 1778. Váradi kápt. lt. XXVII. 14, 20.
VELCSEK gróf. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 64.
VENIER báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 721.738
VEREBÉLYI. 1754. Győri kápt, lt. Prot. fass. 22. fol. 269. a).
VERBANICS. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 773
VERDEGNER báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 903.
VERES. 1614. Váradi kápt. lt. VI. 377, 128.
VERES de Szent-Simon. 1640. Egri kápt, lt. K. K jkv. 56. lap. 94. szám.
VERES. III. Ferdinánd királytól. Leleszi orsz. lt. 48. sz. eredeti.
VERES. 1662. Leleszi orsz. lt. Prot. 1756. föl. 30.
VERES. 1668. Váradi kápt. lt. V. 37, 29.
VERES. 1713. Váczi kápt. lt. Q. 565.
VERES. 1753. Váradi kápt. lt. XXXIII. 42, 31.
VERES. 1845. Váczi kápt. lt. T. 465. V. ö. VÖRÖS.
VERNEDA báró. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 900.
VERSENDY. 1629. Leleszi orsz. lt. Prot. 33. fol.
VESZOLY gróf. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 9. Prot. L . pag. 868.
VIDA. 1664. Jászóvári conv. lt. Nro 50. 4° fol. 51.
VIDA Ferdinánd? (Veszprém megye levéltára V. betű II. kötet. 21. sz. a. iratok.) Váczi kápt. lt. S. 121.
VIDA. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 25.
VIDMON. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 15.
VIERTH báró, Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 898. Lra. T. Nro 536/23.
VIHNAD. Esztergomi primási lt. Lra. T. Nro 343.
VIMESPERGER. Esztergomi primási lt. Prot. J. in fine Protocolli Card. Saxonis.
VINCZE. 1663. Leleszi orsz. lt. Prot. 1769. fol. 26.
VINCZE. 1737. Váradi kápt. XVI. 74, 48.
VINCZI. 1659. Egri kápt. lt. L. jkv. 197. szám.
VINDISCH. 1823 Esztergomi primási lt.
VINKLER. 1566. Szepesi kápt. lt. jkv. 1715. fol. 43.
VIRÁGH. 1637. Jászóvári conv. lt. 21° f. 426.
VIRMONTH. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 898. Lra. T. Nro 536/12.
223VISZÁSZY. Esztergomi primási lt. Lra. U. Nro 92.
VITARIUS. 1715. Jászóvári conv. lt. 18° f. 107.
VITÁRUS. 1844. Váczi kápt. lt. T. 391.
VITKÓCZY. 1677. Szepesi kápt. lt. jkv. 1702. fol. 86.
VIZA. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 49. lap 311.
VIZER. 1625. Váradi kápt. lt. XXIX. 293, 62. XXX. 378, 15.
VIZER. Esztergomi primási lt. Prot. V. V. pag. 20. Lra. T. Nro 543.
VIZI. 1675. Jászóvári conv. lt. S. f. 5–344.
VIZVÁRY. 1716. Győri kápt. lt. Prot. fass. 17. fol. 106.
WKOVICS l. VUKOVICS.
VOJNICS. 1741 Kalocsai főkápt. lt. F. 22. bádogtartó.
VOJNITS de Bajsa. 1793. Kalocsai főkápt. lt. (Kihirdettetett Zomborban 1794. november 24-én és következő napjain tartott közgyűlésben.)
VOLGART. 1655. Váczi kápt. lt. E. 203.
VONCZ. 1699. Leleszi orsz. lt. 13. szám.
VONNÁK. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 902.
VORPEJO gróf. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 57.
VÖRÖS. 1634. Váczi kápt. lt. Q. 53.
VÖRÖS. 1659. Csornai conv. lt. 14–257.
VÖRÖS alias KOVÁCS vagy PIROS. 1666. Kalocsai főkápt, lt. Prot. 1808. évi május 13-án. F. 18. alatt.
VÖRÖS alias KOVÁCS. 1798. Győri kápt. lt. Prot. 30. fol. 935.
VÖRÖS. Esztergomi primási lt. Prot. F. fol. 223. V. ö. VERES.
WRACHENYCH. 1613. Győri kápt. lt. Prot. fass. 6. fol. 418. b). ismét: Prot. fass. 7. fol. 262.
VRANOVICS. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 53. lap 1349.
VRATISLAW gróf. Esztergomi primási lt. Prot. H. fol. 59.
VUCETICH. 1652. Csanádi kápt. lt. XI. kötet. 101. lap.
WUKO (de-) et BRANKO. 1763. Csanádi kápt. lt. Protocollum regnicolare Tom. II. pag. 144.
VUKOVICS. 1646. Győri kápt. lt. Prot. fass. 30. fol. 291.
VÜRFFEL. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 75.
ZABARY. 1638. Jászóvári conv. lt. 7° f. 496.
ZABÓ de Várda. 1591. Leleszi orsz. lt. Prot. 1806. pag. 122.
ZABÓ. 1601. Leleszi orsz. lt. Prot. 55. fol. 25.
ZABÓ. 1611. Váczi kápt. lt. D. 648.
ZABÓ. (Szabó.) 1632. Leleszi orsz. lt. 18. szám.
ZABÓ alias BOGÁCSY l. BOGÁCSY. V. ö. SZABÓ.
ZABÓN-Bogdasy. 1578. Jászóvári conv. lt. P. f. 43.
ZACHAR alias EÖTVES. 1609. Esztergomi főkápt, lt. Prot. 43. lap. 72.
ZACHAR. (Eöttvös.) 1609. Szepesi kápt. lt. jkv. 1710. fol. 213.
ZAJACZ alias KOKAVAY. 1670. Szepesi kápt. lt. jkv. 1667. fol. 332.
ZÁK. 1654. Leleszi orsz. lt. 41. szám. eredeti. Átírva Prot. 1820. fol. 118.
ZALAY alias SÁRKÁNY. 1563. Leleszi orsz. lt. Prot. 1731. fol. 37.
ZÁMBOKY alias NAGY l. NAGY.
ZÁMBORY. Esztergomi primási lt. Prot. F. fal. 222.
ZANCONY lovag. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 85, 89.
ZANDILOVICS. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 25/26. lap 357.
ZASIO. 1753. Jászóvári conv. lt. Nro 41.
ZAVODECZKY. Pozsonyi kápt. lt. Prot. 29. lap 233.
ZEBER. 1660. Jászóvári conv. lt. Nro 9.
ZEBICH. 1618. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 8.
ZEDLICZ, gróf. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 902.
ZEMPLÉNY. 1658. Jászóvári conv. lt. O. O. fasc. 1° fol. 1°.
ZERKO alias LEHOCZKY. 1694. Szepesi kápt lt. jkv. fol. 707.
ZIDAY. 1572. Leleszi orsz. lt. 20. szám, eredeti. Átírva Prot. 1755. fol. 87.
ZIGOVÉNYI. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 151, 152.
ZIMÁN. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 901.
ZIMÁNY. 1697. Szepesi kápt. lt. jkv. 1694. fol. 800.
ZOBOKY. Váczi kápt. lt. C. 74.
ZOMBORY. 1628. Jászóvári conv. lt. Q. f. 258.
ZOMBORY. 1741. Kalocsai főkápt. lt. F. 24. bádogtartó.
ZSARNAY. 1723. Jászóvári conv. lt. Nro 44.
ZSARNÓCZAY. Esztergomi primási lt. Prot. L. pag. 769. V. ö. SARNÓCZY.
ZSIGMOND l. SIGMOND.
ZUBOR alias KUTNY. 1724. Szepesi kápt, lt. jkv. fol. 19.
ZVANA báró. Esztergomi primási lt. Prot. J. fol. 72. 73.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages