A PETNEHÁZY-CSALÁD XV. SZÁZADI CZÍMERES LEVELEI. (Színes czímer-melléklettel és egy pecsétrajzzal.)

Teljes szövegű keresés

66A PETNEHÁZY-CSALÁD XV. SZÁZADI CZÍMERES LEVELEI.
(Színes czímer-melléklettel és egy pecsétrajzzal.)
II.
Az 1417. évi czímer-adományozó oklevél felsorolja látszólag a Petneházy-család összes, akkor élő nemzedékeit, melyeket a király egységes czímerjelvénynyel lát el; mégis úgy látszik, kimaradt a sorból több generatió, mely nem akarván a felsoroltaknál hátrább maradni, 1461-ben új czímer-adományozásért fordult Mátyás királyhoz. Az erről szóló oklevél Budán, 1462. jan. 9. (Vízkereszt utáni szombaton) kelt. Az oklevélnek, mely a czímer finom rajza és gondos festése miatt hazai diplomatikánk egyik legremekebb darabja, szövege a következő:
Commissio propria domini regis.
Nos Mathias dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. Fidelibus nostris honorabilis [et discreto] Stephano Chazar dicto de Chazary canonico ecclesie [Wara]diensis ac Mathie, Gregorio, Thome, Georgio et Johanni filiis Benedicti de Pethenyehaza salutem gratiamque nostram regiam ac [omnimodum] favoris incrementum. A claro lumine throni regie maiestatis, velud e sole radii, nobilitates legittimo iure procedunt, et omnium nobilitatum insignia a regia claritate dependent, ita ut non sit alicuius generositatis insigne, quod non proveniat a gremio regie maiestatis. Sane attendentes fidelitates et fidelia obsequia vestra, quibus vos sacre corone dicti regni nostri, maiestatique nostre sub locorum et temporum [varietate] studiosius eoque ferventius et diligentius studebitis complacere, quo vos singularibus honorum gratiis conspicitis esse decoratos; volentes igitur vos et posteritates vestros universos gratiis favoribus remunerare, hec arma seu nobilitatis insignia, prout ipsa in capite seu principo presentium literarum nostrarum suis appropriatis coloribus arte pictoria figurata sunt et distinctius expressata, animo deliberato ex certaque nostre maiestatis scientia vobis et per vos Mathiam, Gregorium, Thomam, Georgium et Johannem vestris heredibus et posteritatibus universis dedimus, donavimus et contulimus, ymo ex habundantiori nostre regie potestatis plenitudine et gratia speciali concedimus et presentibus elargimur, ut vos per vosque Mathiam, Gregorium, Thomam, Georgium et Johannem vestri heredes et posteritates universe pretacta arma seu nobilitatis insignia more aliorum nobilium regni nostri armis utentium a modo in antea ubique in preliis, hastiludiis, duellis, torneamentis ac aliis omnibus exercitiis nobilibus et militaribus, nec non in sigillis, anulis, velis, cortinis et generaliter in quarumlibet rerum et expeditionum generibus sub mere et sincere nobilitatis titulo quali vos ab universis et singulis cuiuscunque conditionis preeminentie status, gradus vel dignitatis existant, insignitos dici nominari et teneri volumus ac etiam reputari gestari omnibusque aliis et singulis illis gratiis honoribus et libertatibus, quibus ceteri et milites armis utentes quomodolibet consvetudine vel de iure freti sunt et gavisi, frui et gaudere possitis et valeatis, de talique specialis nostre gratie antidoto merito exultetis et tanto ampliori studio ad honorem [nostre] regalis maiestatis vestra in antea solidetur intentio, quo vos largiori favore regio preventos conspicitis et munere gratiarum. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes concessimus literas nostras pendentis et autentici secreti sigilli nostri, quo ut rex Hungarie utimur, munimine roboratas. Datum Bude, sabbato proximo post festum epiphaniarum domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo.
(Eredetije hártyán, szövege igen elhalványult, a czímer elég jól van conserválva, pecsétje hiányzik.)
A főczímerszerző kazári Kazár István váradi kanonok, ki által Petneházy Benedek fiai: Mátyás, Gergely, Tamás, György és János hasonlókép czímert nyernek.
E Petneházy Benedeket a Thaly Kálmán által adott családfán* azon Jakab fiáúl találjuk, ki két más fiának (Tamásnak és Gergelynek) fiaival együtt már 1417-ben nyert czímert Zsigmond királytól. Fia Benedek ott nem említtetik s így ő a czímernyerők sorába a következőkép iktatható be:
* V. ö. Turul, 1888. 12. l.
László.; Jakab.; Tamás.; Benedek.; Gergely.; Mátyás.; Gergely.; Tamás.; György.; János.
Megjegyzésre méltó, hogy e Benedek Mátyás nevű fiának egyenes leszármazója Pethneházy Dávid, a budai hős.
A Mátyás király által adományozott czímer:

A PETHNEHÁZY CSALÁD CZÍMERE 1462. évből.
67kék mezőben ágaskodó, aranynyal fegyverzett, (vagyis arany szarvú és patájú) fehér egyszarvú.* Sisak, s ennek következtében sisakdísz és takarók nincsenek. Czímertartó gyanánt álló angyal szolgál, ki a pajzsot maga előtt tartja. A czímer festője erre az angyalra fordította a legnagyobb gondot. A rendkívűl finoman kidolgozott arcz s az angyal fehér leplének redőzete a németalföldi miniature festők modorára emlékeztet; ezekben valóságos művészi kidolgozással találkozunk. Kevesebb gondot fordított a festő az angyal szárnyainak és vörös palástjának kidolgozására, valamint kezeire is, mely utóbbiakon egyébként a befejezetlenség nyomai látszanak. Az angyal szürke talapzaton áll, míg a hátteret arany keretű, világos zölddel damaszkolt sötétzöld tábla képezi.
* Az eredeti czímer szerint, mely épen e helyen igen elmosódott, úgy látszik, mintha az egyszarvú előlábaiban fehér buzogányt, maga előtt függélyesen tartana.
A mi a czímert illeti, a mily szépen, kifogástalanúl stilizálta a festő az egyszarvú testét, oly hibás irányt adott a szarvnak; ha az egyszarvút mind a négy lábán állva képzeljük, lefelé irányított szarva csaknem a földet túrná. Hasonló hibát a czímerfestők a czímerpajzs terének ügyes beosztása és felhasználása által könnyen kikerülhetnek.
Az adományozott czímerben feltünő a sisak és tartozékainak teljes hiánya, holott ebben a korban, melyet hazánkban még a heraldika jó korszakához számíthatunk, csaknem kivétel nélkül teljes czímerek adományoztattak. Mellőzve az Anjou házból származó királyok által adományozott sisakdíszeket, melyek más szempont alá esnek, éppen Mátyás király korában, a jelen czímer keltéhez igen közel eső korban találunk példát hasonló nem teljes czímerre, a kisrhédei Rhédei család egyik ágának 1466. évi czímerében,* hol szintén csak czímerpajzs adományoztatik. Ezen nem teljes czímerekhez sorolható a Forgách család részére 1525. évben II. Lajos király által adott czímer,* mely voltaképen csak sisakdíszből áll, mely a pajzs mezejében van elhelyezve. A Rhédei czímer különben másként is emlékeztet a Petneházy czímerre; mindkét pajzsnak felső szélén sajátságos pereme van, mely a Rhédeinél fehér, a Pethneházynál világos kék; a pajzsnak ezen sajátságos ábrázolása, milyennel többször nem igen találkozunk, arra a föltevésre késztet, hogy a két czímer festője – bár a Rhédei czímer egyszerű kivitele, a művésziség teljes hiánya miatt a szóbanlevővel össze nem vethető – egy ugyanazon személy.
* Kiadva Turul 1885. 83. l.
* Kiadva Magyar Salon 1888. febr. füzet.
A család úgy látszik nem igen élt a Mátyás király által adományozott czímerrel; legalább a Kállay és Ibrányi családoknak a Nemz. Múzeumban őrzött levéltárai, melyek a Petneházyakra fölös számú adatokat tartalmaznak, erre példát nem nyújtanak. Sőt maga Petneházy Mátyás, ki az 1462. évi czímeradományozásban névszerint megemlíttetik, a Kállay család levéltárában őrzött, 1497. máj. 8. Petneházán kelt oklevelét, melyben Kállay Jánost ötven forint lefizetéséről, mely összegben annak Laskod és Székel nevű birtokai el voltak zálogosítva, nyugtatja – nem a Mátyás király-féle, hanem az 1417. évi czímerrel pecsételi meg; azzal az egyetlen eltéréssel, hogy míg az 1417. évi oklevélben a czímer-ábrázolás – a mi pedig szokatlanabb – balra történik, addig az 1497. évi, különben eléggé elmosódott pecsét a koronából kinövő nyilazó oroszlánt jobbra fordítja.
Nem lehetetlen, hogy a Petneházy családnál is az az eset áll, a mi pl. a sóvári Soós családnál, mely soha sem élt a Zsigmond király által adományozott egyik czímerrel; csakhogy míg a Soós családnál a két különböző czímeradományt korra nézve csak tizenhárom nap, a Pethneházyaknál évtizedek választják el.
Mindenesetre az 1462. évi czímeres levél egyike legbecsesebb armalisainknak, mely a Mátyás király korából reánk maradt amúgy is csekély számú czímeresleveleinket egy igazán művészi becsű darabbal szaporítja.
FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem