II. CZÍMERES NEMES LEVELEK SZEPESMEGYE LEVÉLTÁRÁBAN.

Teljes szövegű keresés

II. CZÍMERES NEMES LEVELEK SZEPESMEGYE LEVÉLTÁRÁBAN.
Több megyei levéltárnok az őrízetére bízott levéltárban található nemesi czímeres levelek közzétételével, mint tudom, a nagy közönség által is szívesen fogadott munkát teljesített. Ezen indok talán, de még inkább e folyóirat t. szerkesztőjének tett igéretem bírtak e példa követésére. Ennek teljesítésében közzé teszem én is a Szepes vármegye levéltárában őrzött valamennyi czímeres nemesi levélnek jegyzékét, melynek érdekét azzal igyekeztem még növelni, hogy közleményembe foglaltam az adományozott czímerek pontos, heraldikai leírását is. Magától 123értetődik, hogy itt csakis azon nemeslevelekről van szó, melyek eredetiben vannak a levéltárban, nem pedig azon nagy számúakról, melyeket vagy kihirdetésök vagy az investigatio alkalmával teljes szövegű és hiteles másolatokban mutattak be.
Igy a megyei levéltárban őrzött czímeres nemeslevelek következők:
1. Ab-Hortis család nemeslevele, adományoztatott II. Ferdinánd által Abhortis Keresztély Ágost orvostudor részére Bécsben 1631. február 6-án.
Czímer: Az álló pajzs ezüst mezejében vörös kerítésű kertecske (horticulus), melynek közepében egy zöld fenyűfa látható. A koronás nyilt sisakon fekete ökörszarvak között zöld fenyűfa emelkedik. Takaró: vörös-arany.
2. Almássy (filiczi) család nemeslevele, adományoztatott Rudolf által Almássy Imre részére, egy filiczi részbirtok és curiával együtt. Pozsony, 1582. február 19-én. A birtokba való beigtatás 1590. junius 16-án történt. Az armális kihirdetése Lőcsén 1582. augusztus 7-én.
Czímer: Kék mezejű pajzs, melynek alján levő zöld hármas halomból egy jobbra néző, nyilat tartó griffmadár nő. Sisakdísz: ugyan az a nyilat tartó kinövő griff. Takaró: arany-kék.
3. Belsy (eperjesi) család nemeslevele, adományoztatott Belsy János részére I. Ferdinánd által Bécsben 1555. deczember 1-én.
Czímer: Fehér haránt-gerenda által rézsút kettéválasztott pajzs, melynek felső kék mezejében egy jobbra haladó tigris látható, míg az alsó szintén kék mező üres. A fehér gerenda közepén arany liliom, felette és alatta egy-egy piros rózsa látható. Sisakdísz: jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös elefánt agyar között arany liliom. Takaró: balról ezüst-vörös, jobbról arany-kék.
Kihirdettetett Szepesmegye Lőcsén 1569. november 2-án tartott közgyűlésén.
4. Bocatius család nemeslevele, adom. Rudolf által B. János részére Prágában 1598. augusztus 9-én.
Czímer: kék mezejű álló pajzs jobb oldalán álló, vörös magyar ruhába öltözött férfiú kalapjáról egy zöld ágat ragad meg. – A pajzson koronás nyilt sisak, melyen két zászlós dárda között arany liliom látható; – e dárdák zászlóinak színe: a balon kék, a jobbikon fekete. Takaró: jobbról arany-fekete, balról ezüst-kék.
Kihirdettetett: Abaúj vármegye közgyűlésén 1603. okt. 12-én.
5. Brezovith családnak Rudolf által 1601-ben adományozott nemeslevele, melynek szövege teljesen olvashatlan, és a czímer rajta szintén egészen elmosódott, csak annyi látható nagy nehezen, hogy rézsút osztott vörös és fehér mezejű pajzsán egy jobb felé fordult griff volt a czímeralak.
6. Cornides család nemes levele, adom. III. Károly által Cornides Márton és veje Topperczer Jakabnak Bécsben 1722. deczember 5-én.
Czímer: Kék mezejű álló pajzs, melynek alján levő zöld dombon egy fehér, jobbra néző, csőrében zöld ágat tartó galamb látható. A pajzson rostélyos sisak, rajta ugyan az a jobbra néző, ágat tartó galamb. Takaró: mindkét oldalon vörös-ezüst.
7. Furar család nemeslevele, adományoztatott I. Lipót által Bécsben 1676. junius 3-án Furar Dánielnek.
Czímer: A pajzs kék mezejének zöld alapján egy nyitott szárnyú balra lépő egész pelikán, nyitott csőrrel. A pajzs felső szögletében jobbra félhold, balra arany csillag. Sisakdísz: a pelikán. Takaró: balra arany-kék, jobbra ezüst-vörös.
8. Galgóczy családnak, névszerint G. Gergelynek II. Ferdinánd által Bécsben 1625. február 13-án adományozott czímeres nemeslevele. Kihirdetve Komáromban 1625. feria quarta proxima post dominicam sanctć Trinitatis.
Czímer: Álló pajzs, melynek kék mezejű alján levő hármas zöld dombon egy jobbra ágaskodó, kettős farkú oroszlán látható. Sisakdísz: két kiterjesztett, felében kékre és feketére festett sasszárny. Takaró: jobbról ezüst-vörös, balról ezüst-kék.
9. Györkey Gáspár részére II. Ferdinánd által Bécsben 1633. ápril 20-án adományozott czímeres nemeslevél. Kihirdetve Lőcsén 1635. junius 28-án.
Czímer: Kék mezejű álló pajzs, melynek alján egy jobb felé mászó egész vörös rák fekszik, – a pajzs felső jobbik szögletében arany félhold, a bal szögletben pedig arany csillag. A nyitott koronás sisakból egy magas ruhába öltözött ifjú nő ki, kinek balkezében vaspatkó, jobb kezében pedig három virágú liliomszál látható. Takaró: jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.
10. Hofman Lajosnak, I. Lipót által Pozsonyban 1659. nov. 12-én adományozott czímeres levele.
Czímer: Álló pajzs kék mezejében, három csúcsú sziklából egy fölkelő, és a pajzsot sugaraival betöltő nap nő. A pajzs koronás zárt sisakjából természetes színű egyszarvú (monoceros) nő ki. Takaró: jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.
11. Hornlak családnak nemeslevele, adományoztatott Hornlak Kristóf ófalvi harminczadosnak Mária Terézia által Bécsben 1765. okt. 8-án. Kihirdetve Szepesmegye Lőcsén 1766. junius 16-án tartott közgyűlésén.
124Czímer: Hosszában kétfelé osztott álló pajzs jobb vörös mezejében fehér hármas domb középső kimagasló csúcsán egy balfelé irányzott, kardot tartó pánczélos kar nyugszik; – bal kék mezejében pedig egy jobbra haladó, jobb első lábában liliomszálat tartó arany griff látható. Sisakdísz: két – a mezők színeit váltakozva mutató – elefánt-agyar között, az előbbihez hasonló, liliomot tartó növő arany griff. Takaró: jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.
12. Kézmárszky család nemeslevele, adományoztatott K. Györgynek III. Ferdinánd által Pozsonyban 1649. május 8-án.
Czímer: Álló pajzs, melynek kék mezejét egy fölfelé álló oszlop (sursum erecta columna), mellette mindkét oldalán egy-egy fehér liliom foglalja el. Sisakdísz: egy kinövő, fiait vérével etető ezüst színű pelikán. Takaró: ezüst-kék.
13. Lenczovicz Györgynek I. Lipót által Bécsben 1666. deczember 14-én adományozott nemeslevél.
Czímer: Az egyenesen álló pajzs kék mezejében egy fészkében ülő, három fiát mellének vérével tápláló pelikán, felette arany csillag. Sisakdísz: két sasszárny között a czímerben előforduló pelikán. Takaró: balra arany-kék, jobbra ezüst-vörös.
14. Montsko család nemeslevele, adományoztatott Mária Terézia által Montsko Szaniszló részére Bécsben 1746. szeptember 11-én. Kihirdetve Lőcsén 1747. február 20-án.
Czímer: Álló kék mezejű pajzs, melynek «Fidelis» felírással ellátott füves alapján, egy nyíllal átlőtt balfelé futó fehér szarvas látható, mely nyilat a pajzs jobb oldalán felhőkben mutatkozó ívet feszítő kar látszik kilőni. A pajzson koronás, rostélyozott sisakból kinövő vörös magyar ruházatú, ívén nyilat feszítő férfi alak. Takaró: jobbról ezüst-kék, balról arany-vörös.
15. Nagy alias Pozbay Istvánnak, II. Mátyás által Pozsonyban 1613. február 2-án adományozott nemeslevél, melynek szövegében nincs leírva, hanem csak hivatkozással a rajzra van említve a következő.
Czímer: Az álló pajzs kék mezejében egy vörös öltönyű katona, ki jobbjában kardot, baljában egy levágott főt tart üstökénél, bal felső szegletében ezüst félhold látható. Sisakdísz: a kinövő, vörös ruhás, kardot és levágott fejet tartó katona. Takaró: vörös-kék.
16. Pauer de Jannaburg család magyar nemeslevele, mely Jannaburgi Pauer György osztrák nemesnek és vejének Grossbreitner Jeromosnak I. Lipót által 1683. május 1-én adományoztatott. Kihirdettetett 1683. julius 1-én Nyitra vármegye Vágújhelyen tartott közgyűlésén.
Czímer: Négyfelé osztott pajzs, melynek jobb felső és bal alsó fehér mezejében egy ausztriai pórruhába öltözött, kalapos, jobb kezében ekevasat tartó férfiú (vir rusticano austriaco indutus habitu) – a bal felső és jobb alsó fekete mezőkben egy-egy sárga, kétágú farkú oroszlán nő ki. A felső oroszlán jobbra, az alsó balra néz. A pajzs közepén egy kis fehér pajzs, melyen kétfejű fekete sas, mellén L betűvel látható. Sisakdísz: két kiterjesztett arany-sárga színű szárnyak között ugyan az a kétfejű sas, mely a czímer középső kis pajzsán. Takaró: jobbról arany-fekete, balról ezüst-vörös.
17. Parscht Bálintnak, Rudolf által Prágában 1588. szept. 10-én adományozott nemeslevele.
Czímer: Közepén ketté osztott pajzs, melynek alsó arany mezejében egy fekete pólya, a felső vörös mezőben egy növekedő fehér kos előre terjesztett két lábával látható. Sisakdísz: ugyan az a növekedő fehér kos. Takaró: balról arany-fekete, jobbról fehér-vörös.
18. Pietschke János részére, I. Lipót által Bécsben 1700. junius 25-én adományozott nemeslevél. Kihirdetve Lőcsén 1700. aug. 18-án.
Czímer: Álló, rézsút ketté osztott pajzs, melynek alsó vörös mezejében vashorgony, felső kék mezejében pedig egy ezüst, két zöldlevelű szőlőfürt látható. Sisakdísz: növő fekete ló. Takaró: jobbra arany-kék, balra ezüst-vörös.
19. Prihradny (breznói) család nemeslevele, adományoztatott Prihradny Guido, Arthur, Oszkár és Ernő részére I. Ferencz József által 1883. bőjtmáshava 15-én.
Czímer: Álló vért, széles kék vonal által félszögesen jobbra átvágva, melyen négy arany méh fölfelé repűl; a felső bal mezőben fekete fogaskerék függ és az alsó jobb mezőben zöld pászittalapon színezett barnás négyszög kövekből épített torony áll, fekete kapuval s két ablakkal. A vért felső szélén koronázott nyilt lovagsisak nyugszik, jobbra és balra kék-arany sisaktakarókkal; a sisak koronájából vörös nyelvű arany oroszlán nő ki, mely jobb markában a bányászat keresztbe tett jelvényeit tartja. A vért alatti arany szalagban fekete betűkkel a «honesto obdura» jelmondat van írva.
20. Richthauzer család nemeslevele, adományoztatott R. Miklós Jeromos részére I. Lipót által Bécsben 1658. julius 9-én.
Czímer: Négy részre osztott álló pajzs, melynek felső jobb ezüst mezejében egy mérleg, alsó bal, szintén négy részre osztott ezüst mezejében pedig: egy sárga rózsa, egy fehér patakocska (fluviolus), egy zöld levél és egy építészeti háromszög láthatók. A felső bal arany mezőben egy kiterjesztett szárnyú fekete sas, – alsó jobb fekete mezejében egy arany griff nő ki. – A pajzson koronás két nyitott sisak nyugszik, melynek elseje az emberi szerencsét jelképező, szárnyas gömbön álló szűzet, – a második fekete, kiterjesztett 125szárnyú sast visel mint sisakdíszt. Takaró: jobbra arany-kék, balra arany-fekete.
21. Roxer család nemeslevele, adományoztatott Roxer Pál késmárki senatornak III. Károly által, Pozsonyban 1712. julius 1-én. Kihirdettetett az 1712. okt. 6-án Késmárkon tartott szepesmegyei közgyűlésen.
Czímer: Hosszában ketté osztott pajzs jobb kék mezejében ezüst horgony áll egyenest, a bal sárga mezőben pedig egy jobb lábában követ tartó természetes színű darú. Sisakdísz: a jobb lábában követ tartó darú. Takaró: jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.
22. Sander János lőcsei senator részére, II. Ferdinánd által Bécsben 1622. okt. 10-én adományozott czímeres nemeslevél.
Czímer: Kék mezejű álló pajzs, melynek alját zöld hármas domb, és azon egy kétfarkú, kiterjesztett szárnyú, jobb első lábában fehér rózsát tartó, jobbra ágaskodó griff foglalja el. Sisakdísz: egy három fehér rózsát tartó, kinövő kétfarkú oroszlán. Takaró: jobbról fehér-vörös, balról kék-sárga.
23. Scheierman Mártonnak, Lipót által Laxenburgban 1662. ápril 6-i kelttel adományozott czímeres nemeslevele.
Czímer: Az álló pajzs alját egy zöld mező foglalja el, mely egy felszántott szántóföld által ketté van osztva. A pajzson nyugvó koronás nyilt sisakból egy pánczélos, koronás, aranyszárnyas angyalalakú ifjú nő ki, ki jobb kezében sarlót, baljában öt búzakalászt tart. Takaró: arany-kék.
24. Theophily, alias Wallendorffy család nemeslevele, adományoztatott Prágában 1595. május 12-én Wallendorffy Márton részére. Kihirdetve Szepesmegye 1596. feria quinta proxima post festum visitationis b. Mariae tartott közgyűlésén.
Czímer: Álló, vízszintes vonal által kétfelé osztott pajzs. Alsó fehér mezejében fél aranycsillag, felső kék mezejében fehér liliom. Sisakdísz: az előbbihez hasonló fél csillag és rajta fehér liliom. Takaró: jobbról fehér-arany, balról vörös-kék.
25. Topperczer család nemeslevele, lásd Cornides 6. szám.
26. Wyfalussy, újabb írásmód szerint: Újfalussy család nemes levele, adom. Wyfalussy Benedek részére II. Ferdinánd által Bécsben 1635. julius 6-án.
Czímer: Álló pajzs kék mezejében gyümölcsökkel megrakott körtefa, melynek tetején egy természetes színű, csőrében fekete kalapot tartó holló áll. A pajzson nyilt sisak, azon egy jobb felé helyezett, vörös ujjas, kivont kardot tartó kar. Takaró: jobbról kék-vörös, balról ezüst-vörös.
SVÁBY FRIGYES.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages