A KÖRÖSSZEGHI ÉS ADORJÁNI GRÓF CSÁKY CSALÁD GENEALOGIÁJA.

Teljes szövegű keresés

35A KÖRÖSSZEGHI ÉS ADORJÁNI GRÓF CSÁKY CSALÁD GENEALOGIÁJA.
Közli: Sváby Frigyes.
Nem eléglik meg a legfényesebb nevű, legrégibb multú családok sem, bebizonyítható s tisztes korú eredetükkel, hanem mesés időkre, még mesésebb ősökre szeretik származásukat fölvezetni. S épen, mikor tetteik, nagy jelentőségű szereplésük, s érdemeik által kiválnak a tömegből, akkor keresik is egyszersmind a régen elmúlt, homályos ősidőkből való mondaszerű ősöket. Van példánk reá akárhány, hogy az ilyen ízről ízre való, okleveles alapot nélkülöző leszármazási bebizonyítás elvezet Noéra, sőt még ennél is régibb időkre.
Ilyen ismert példája a merész genealogikus combinátióknak, – hogy többet ne említsek – az Esterházyak mesés időkre visszamenő leszármazása. Akadtak így a Csákyaknak is buzgó híveik, kik hason nyomon járva felvezették a család leszármazását Elődig, Szabolcs fiáig. Nem egy ilyen genealogikus összeállítás van a családi levéltárban, hol a többi között olyan is található, mely csupán arra szorítkozik, hogy azon sógorsági és vérségi tényleges összeköttetést bizonyítsa, mely a jelenleg uralkodó család és a Csákyak között fönáll, azon a réven, hogy Csáky Bora a XVII. század közepén herczeg Gonzaga Hannibalnak lett nejévé.
De mellőzve az egészen hypothetikus föltevéseket, a családi hagyomány és némely történetíróink azt tartják, hogy a Csáky család mint a Csák ősgenus egyik ága származott le napjainkig, minthogy azonban ezen leszármaztatás is merő conjecturákon alapszik, és a fényes nevű család csakugyan nem szorul ilyen erőszakolt deductiókra, én ugyan szintén felveszem, a levéltárban meglevő régibb keletű, de okleveles adatokkal alig igazolt leszármazási táblák alapján e genealogikus filiatiót, megjegyezvén azonban, hogy az álalam néhai Mercz Pál családi jog- és jószágigazgatónak szakavatott útbaigazításaival és segedelmével összeállított genealogiájának teljes hitelessége csakis Ladislaus de Piliské-vel kezdődik, a kivel a XIV. század közepétől kezdve már csakis oly neveket vettem föl, melyeknek létezése levéltári okmányokkal beigazolható. Meglehet ugyan, hogy a család egyik-másik olyan tagja, kinek neve nem maradt fel valami levéltári okmányon – e leszármazási tábláról is kimaradt; de egy sem vétetett fel olyan, kinek neve és létezése levéltári adatokkal igazolható nem volna.
Minthogy e fényes nevű család eddig közlött genealogiái, nem vévén ki a Nagy Iván jeles művében megjelentet sem, kivált az újabb nemzedékekre nézve, többé-kevésbbé hibásak, és tekintve a családnak a legújabb korban is növekedő jelentőségét és fényét, talán a Turul olvasói által szívesen látott munkát teljesítek, ha a Csákyak leszármazását e lapban teszem közzé.
***
Az előbb említett, okmányokkal azonban be nem igazolt, Csák Mátét is feltüntető leszármazási tábla régiek alapján következőkép állítható össze:
Csák.; Csák.; Ugod.; Ádám.; Csáky István, nádor, bihari és temesi főispán 1247 körül.; Demeter, bán.; Pál; Péter; Máté, trencséni gróf.; Carus.; Móricz beatus 1320 körül.; Csák.; Ugrinus filius Paraszt, de genere Csák.
Látni való, hogy a család ösmert ősét a XIV. században élt Piliskei Lászlót e leszármazási táblával össze nem köthetjük; és ezért a biztosabb alapokat nyujtó nemzedékrend következő, teljesen hiteles kimutatására térek át.
36I. TÁBLA.
I. László de Piliske 1366.; I. István de Sidov 1396-ban szerzi Körösszeghet.; II. István de Sidov 1401-ben szerzi Csákvárát Temesben.; I. Miklós erdélyi vajda és bihari főispán † 1426. Neje: Anna.; I. György visegrádi várnagy, Szatmár, Ugocsa és Kraszna főispánja 1426.; I. Péter 1400.; III. István.; Bechk.; Ilona Tamássi László neje.; II. László erdélyi vajda.; I. Mihály elesett 1430 neje: Tamássi Ilona.; IV. László váradi kanonok † 1425.; I. Ferencz székely ispán, Bihar, Szatmár főisp.; Anna Thöttös László neje.; Kata Bebek Péter neje.; I. Gergely elesett 1445.; I. János; III. László szerzi Szántót 1454.; I. Dénes 1454 körül.; II. Péter 1465 körül. A tasnád-szántói Becsky-család ősei.; II. János.; II. Mihály 1511. körül. Neje Rozgonyi Anna.; Magdolna.; I. Pál neje Zay Anna.; I. Benedek 1489. Neje Apollonia.; II. Miklós † 1550 körül.; II. Ferencz 1480 körül.; Mátyás de Komlód.; Anna Csáky Gábor neje.; III. Miklós 1528 körül. Neje Ártándi Erzse.; I. Imre † 1552 Neje Massag Krisztina.; Margit 1510 kör.; Kata 1510 kör.; IV. István 1506-ban követ.; Erzse 1510 kör.; III. Ferencz; I. Gábor 1489 körül.; III. Miklós; IV. Mihály † 1549.; II. György elesett Szigetvárnál 1566.; I. Zsigmond.; II. Pál, neje Sulyok Sára, Dobó István özvegye.; I. Farkas † 1552.; Kata Pázmány Péterné.; IV. Miklós 1554.; IV. Ferencz † 1587.; Kata, Zólyomi Tamásné 1597.; II. Mátyás 1587.; II. Gergely Báthory Zsigmond tanácsn.; V. Miklós csanádi püspök, Dózsa pórhadában megöletett 1514.; Borbála Héderváry Ferenczné.; IV. Ferencz 1528. Neje: Petheő Anna.; V. László 1527 körül.; III. György; I. Demeter 1526. Neje Báthory Zsófia, István lengyel kir. testvére.; V. István 1552 körül.; VI. László 1580 körül. Neje Balassa Zsófia.; Anna Prépostvári Bálint neje.; Dénes 1587. Szolnoki főispán. Neje: Némethy Ilona.; VI. Mihály Szapolyai kanczellárja 1569.; VI. István de Mihály, neje Enyingi Török Kata.; VII. István, erdélyi kapitány † 1605. Neje Wesselényi Anna.; VII. Mihály.; VII. László.; Erzse.; Kata Péchy Simon kanczellár neje.; II. János de Mihály 1569.; II. Gábor 1. neje Csáky Anna, 2. neje Bánffy Klára.; VII. László † 1655 országbiró, Léva szerzője. Neje: Batthyány Magdolna.; Anna, apácza † 1673.; Krisztina.; VIII. István tárnokmester. Szepes szerzője. 1603–1662. 1. neje Forgách Éva. 2. neje Perényi Mária. 3. neje Mindszenti Klára.; Krisztina iktári Bethlen István neje.; III. Zsigmond elesett 1596. Neje: Bornemisza Anna.; VIII. László komáromi főispán. 1. neje: Szunyog Bora. 2. neje: Illésházy ?; III. Pál zólyomi főispán. Neje: Czobor Mária † 1655.; Bora Gonzaga Hannibál herczeg neje.; IV. Péter komáromi főisp. † 1671 Neje: Melith Mária.; IV. Zsigmond neje: Jakusith Klára.; V. Ferencz generális 1630–1670. 1. neje: Jakustih Klára. 2. neje: Czobor Erzse.; Anna apácza 1627–1662.; Krisztina szül. 1632.; X. István országbiró 1638–1699. lásd a II. táblán; Zsuzsanna; Éva.; István korán elhunyt.; IX. László az erdélyi ág alapitója, dobokai főispán, 1. n. Kálnoky Éva. 2. n. Bethlen Éva. 3. n. Jósika Judit.; V. Zsigmond kamarás. Neje Haller Kata.; VIII. Mihály; II. Imre; Sándor.; István.; Bora Haller Jánosné.; Kata, költőnő 1726–1794. 1. férje Bornemisza János. 2. férje gróf Bethlen Miklós.; XI. István, kolozsi főispán 1667–1720. 1. neje Mikola Ágnes. 2. neje Haller Bora.; III. Gábor Gyulafi Zsófia.; X. László Kovács Éva.; Zsuzsanna gróf Lázár Ferenczné.
37II. TÁBLA.
X. István országbiró 1638–1699. 1. neje Lónyay Margit. 2. neje Melith Klára. 3. neje Barkóczy Mária.; 1. nejétől. Krisztina, 1. férje: Erdődy. 2. férje: Draskovics. 3. férje: Bercsényi Miklós.; XII. István 1669 ugocsai főisp. Neje: Zichy Klára.; Bora Palochay Istvánné.; Mária-Klára gr. Korniss Gáspárné.; Zsuzsanna.; V. Zsigmond tárnokmester, neje Serényi Anna.; Ilona.; 2. nejétől. Éva; III. Imre kalocsai érsek, bibornok 1672–1732.; Tamás 1675 ezredes. 1. neje: Splényi Judit. 2. neje: Károlyi Erzse.; Anna.; Klára apácza.; Zsuzsanna apácza.; Mária Sapientia apácza.; IX. Mihály Rákóczy generálisa, neje Klobusiczky Éva.; Éva.; III. György tábornagy 1677–1741 neje Ebergényi Ilona.; 3. nejétől. Klára.; VII. Miklós esztergomi érsek 1692–1757.; György.; László.; Ádám.; János.; Ferencz.; Erzse.; Péter kapitány † 1729.; Anna.; Róza Pethő Zsigmondné; Francziska † 1729. Illyésházy Józsefné.; Antal † 1764. Abauji főisp. Neje Berényi Anna.; Jozéfa apácza.; VI. Ferencz sz. 1700. Neje: gr. Zichy Mária.; Imre római apát † 1799.; XIII. István elesett Mainz mellett 1729.; Krisztina Károlyi Ferenczné.; János főispán, koronaőr, országbiró. 1. neje Esterházy Bora. 2. neje Zichy Jozéfa.; György gömöri főisp. Neje: gr. Erdődy Henrietta.; János, 1. neje Bethlen Róza. 2. neje Jekelfalussy Teréz.; Antal főispán. Neje Szunyogh Jozéfa.; Tamás †; Mihály †; Imre, neje Engel Rozália.; XIV. István neje: gr. Erdődy Julia.; Anna gr. Klobusiczky Antalné.; József alkanczellár, főispán. Neje: Draskovich Anna; Mária gr. Serényi Zsigmondné; Petronella gróf Csáky Antal-Vincze neje.; 1. nejétől József † 1848. Neje: gr. Rhédei Teréz.; Ninon 1. Jekelfalussy József. 2. Br. Sahlhausen Lipót neje.; 2. nejétől. Zsigmond 1805. 1. neje: gr. Vay Eulália. 2. neje: Halászy Janka. Lásd a IV. táblán.; János 1807. Neje: Klobusiczky Kornélia. Lásd az V. táblán.; Apollonia gr. Pálffy Ferenczné.; Alojzia gr. Dessewffy Ferenczné.; Antal-Bruno, neje: br. Vécsey Anna.; Béla.; XV. István † 1829. Főispán, neje: gr. Lazánszky Ludmilla.; Jozéfa Esterházy N. neje.; Sándor, neje: Máriássy Julia.; Károly főispán 1845 † neje: Pap Eliza.; Móricz †; Jusztina br. Skerletz Józsefné.; Miklós 1756–1825 kanonok.; Ferencz 1. neje: Esterházy Teréz. 2. neje: Lazarevich Anna.; László 1760–1828. Nagyváradi prépost.; Imre, 1. neje: Fáy Mária. 2. neje: Bujanovich Stefánia.; Julia Szapáry Péterné.; Eulália Komáromy György neje.; György szül. 1817. Neje: Thoroczkay Eszter.; Antal-Vincze 1784–1863. Neje Csáky Petronella.; Ilona 1852.; Kata 1855.; József 1859.; Rozália 1862.; László 1863.; László 1820–1891. val. b. t. tan.; Gizella gr. Königsegg Gusztávné.; Gábor.; Mária.; Sarolta gr. Hunyady Lászlóné.; Rozália gr. Sermage Dénesné.; Czeczilia Ehrenheimi Schytra Józsefné.; János, neje Révay Anna.; Walburga gróf Andrássy Ferenczné.; Manó val. b. titk. tan. szepesi főispán † 1825. Neje gr. Szirmay Anna. Lásd a III. táblán.
38III. TÁBLA.
Manó † 1825 val. belső titk. tanácsos, szepesi főispán, neje gr. Szirmay Anna.; Tivadar 1798–1855 cs. kir. kamarás, szepesi főispán.; Mária sz. 1797. Lányi Imre aradi főispán neje.; Manó sz. 1802. 1. neje Aranyossy Mária. 2. neje Budeusz Karolina.; Ágoston 1804–1884, szepesi főispán, neje báró Prónay Iphigenia.; Adél 1805–1872, Novinszky Szevér neje.; Rudolf 1808–1887, 1. neje: Janicsák Emilia. 2. neje: Soós Alexandrina.; Natália gr. Széchen Sándor neje.; Hedvig 1830. 1. Szirmay Oszkár. 2. b. Rauber Gyula neje.; Gabriela 1831. Gróf Zichy Ottó neje.; Tivadar 1834. Neje: Albesti Kaán Matild.; Kálmán 1836. Cs. kir. tábornok, neje: gr. Csáky Natália.; Serafina 1846. Jánossy István neje.; 1. Irma 1838. gr. Taaffe Ede neje.; 2. Manó 1848.; 2. Károly 1852. Esztergomi kanonok.; 2. Karola 1854.; 2. Eugenia 1858.; 1. Alfonz 1841. Neje Zell Natália.; 1. Rudolf 1844. Neje Brett Jozéfa.; 1. Ferdinandina 1843. Br. Perényiné.; 2. György cs. kir. hadnagy 1868. 26/III.; Adorján 1865.; Natália 1871.; Erzse.; Ilona.; Adorján 1874 1/IX.; Kálmán 1876. 4/V.; Erzse 1878. 16/III.; Armand 1880. 12/III.; Árpád cs. kir. hadnagy 1867. 1/VIII.; Aladár 1869. 23/I.; Alfonz 1871. 29/XII.; Adorján 1872. 8/VIII.; Zeno 1840. Főrendiházi tag; neje gr. Esterházy Leontina.; Albin 1841. Minister, neje gr. Bolza Anna.; Natália 1842. Gr. Csáky Kálmán neje.; Malvina 1843.; Gizella 1845. Alapi Salamon Tivadar neje.; Sándor 1848. Cs. kir. kapitány.; Felix 1849. Neje Duplan Erzsébet.; Vidor 1850. Neje gr. Normann Anna.; XVI. István 1867. 25/VIII.; Mária 1868. 31/VIII.; László 1869. 21/VIII.; Eleonora 1870. 5/IX.; Károly 1873. 10/IV.; Ilona 1878. 4/IX.; Imre 1882. 16/II.; René 1880. 15/IV.; Félix 1882 18/XII.; Mária-Anna 1880. 20/VIII.; Ágost 1883. 30/V.
IV. TÁBLA.
Zsigmond sz. 1805. 1. neje gr. Vay Eulália. 2. neje Halászi Janka.; 1. Melánia 1833. Br. Pach Félix neje.; 1. Róza 1839–1867. Ivánka Zsigmond neje.; 1. Ismond 1842. Neje gr. Orsini Izabella.; 1. Hippolyt 1850. Neje: gr. Woikffy Flóra., 2. Róza 1864 apácza.; 2. Zsigmond 1866.; 2. Gábor 1869.; Pallavicini Roger őrgróf kir. engedelemmel örökbe fogadott fiai. A Csáky-Pallavicini család alapitói.
V. TÁBLA.
János 1807–1879. Neje Klobusiczky Kornélia.; Irma 1838 Semsey Jenőné.; Gyula 1839, szepesi főisp. neje br. Hrabovszky Irma.; Ödön 1840, cs. kir. kam., neje gr. Stadion Rudolfina.; Sándor 1842.; Lajos 1845, neje: br. Lo Presti Serafina.; Evelina alapitványi hölgy 1848.; Gyula 1881. 15/IX.; Ödön 1875. 8/XII.; Géza 1878. 1/IX.; Irma 1880. 25/VII.; Margit 1885 21/I.; Béla 1886. 27/II.; István 1887. 4/IV.; Erzse.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages