CSALÁDTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1526. ÉVIG.

Teljes szövegű keresés

CSALÁDTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1526. ÉVIG.
II.
Milath törzse.
(A Fejérpataky, Andaházy és Lipthay családok.)
(Második és befejező közl.)
Milath ivadékai közöt a viszálykodást és egyenetlenséget nem kevéssé szították Filpes fiai, részint törvénytelen foglalásaik, részint jogtalan hatalmaskodásaik által; míg végre ezeket Jákó fia Péter megsokallván, Mária királynénál keresett oltalmat, sérelmeinek orvoslását kérvén. Péter ügyében Bubek Imre országbíró 1386-ik évben három rendeletet adott ki, jun. 15-én a szepesi káptalanhoz, junius 17-én a túróczi conventhez, s végre junius 20-án a liptói alispánhoz, mindeniknek oly meghagyással, hogy Jákó fia Péter és László ia II. György panaszában tudják meg az igazságot, hogy valjon Lubelai Filpes fiai Miklós, Bálint és Péter lubelai birtokából csakugyan kiakarják-e őt szorítani. Az egybehangzó jelentés ezen ügyben, mind a három vizsgáló szerint úgy hangzik, hogy Lubelai Filpes fia Miklós, Bálint és Péter, Péternek és György fiának Lászlónak osztályos rokonai, s ezeket lubelai birtokukból kizárni szándékoznak: «quod preallegati Nicolaus, Valentinus et Petrus filii Philpus de dicta Lubeley fratres ipsorum Petri filii Jakov et Ladislai filii Georgii de eadem Lubeley essent patrueles et condivisionales».*
* Fejérpataky-csal. levélt.
Filpes fiai, a Péter ága elleni viszályokat a birtokfoglalás terén nem elégelték meg, átvitték azt a jogviszonyok, a tulajdon jog legérzékenyebb, a birtok bizonyításnak akkori időben legféltékenyebben őrzött részére, t. i. az adományos birtokok törzs-okleveleinek illetéktelen visszatartására. Ugyanis Jákó fia Péter bepanaszolván Mária királyné előtt a saját és György fia László nevében Filpes fiát Miklóst, hogy ez az általuk neki kikölcsönzött, s a Lubuley nevű birtokot illető okmányokat, többszöri kérésük daczára, visszaadni vonakodik: ez ügyre vonatkozólag Mária 1386-ik évi november 5-én kelt oklevelében a túróczi conventnek meghagyja, hogy a saját és a királyné hites emberével egyetemben tudja meg a valóságot s a megtudottakat hűségesen jelentse be.*
* U. o.
A Filpes fiai által indított viszálkodás hátrányai Péter és Lászlóra nézve nem sokára beköszöntöttek. Ugyanis a magtalanul elhalt Pathouch 134fiai Jakab és Bálint utáni birtok Pétert és Lászlót illetvén, a mint feljebb elmondottuk, hogy az ezen birtok után az illetőknek járó negyedet ki is fizették; azt nekik Filpes fiai kiadni sehogy sem akarták, annál is kevésbbé, minthogy épen azon oklevelek voltak azok, melyeket mint előbb láttuk, Péternek és Lászlónak visszaadni vonakodtak, az ez iránti panasz még Mária királyné elé kerülvén, annak lebonyolítása halasztást szenvedett, míg ez iránt Bubek Imre Zsigmond király országbírája 1388-ik évi január 2-én kiadta* a túróczi conventnek ezen ügyben való eljárásáról szóló jelentését. Kitetszik ezen jelentésből, hogy az eljáró convent hites embere a király emberével Malatini Péterrel megjelenvén a helyszínén Filpes fiainál, a királyné rendelete alapján felhívta azokat, hogy a Pathouch fiai Jakab és Bálint után Pétert és Lászlót illető részt ezeknek kiosztani és kiadni kötelesek. Filpes fiai azonban és Lubelai András a pörös birtokrészt kiadni nem akarták. Filpes fiai nevében tehát János fia Máté mint ezeknek meghatalmazottja kijelenté, hogy ezen kérdéses birtokrész a panaszos Pétert és Lászlót semmiképen sem illeti, mert az Filpes fiainak a birtokrésze, s ez iránt Pathouch fiaitól, Bálint és Jakabtól okleveleik is vannak, melyeket egy kitűzendő határidőre bemutatni készeknek nyilatkoztak. Ezen ügynek miként és mikor lett vége; arról okleveleink többé nem szólanak.
* Fejérpataky-csal. levélt.
Péternek Fejérpatakon és Lubelán a németlipcseiekkel való szomszédsága nem kevesebb kellemetlenséget okozott, mint a rokonaival való örökös viszálkodás. A határjelek akkori ingatag állapota és az oklevelekben foglalt vajmi felületes leírása, elégséges és kivánt anyagot szolgáltatott egyrészt a kölcsönös jogtalan foglalásokra, másrészt az ebből eredő hosszú birtokperek anyagára. Ily kinálkozó alkalomból támadt valószínűleg a német-lipcsei birónak Jánosnak, azon törvénytelen foglalása is, midőn Péternek lubelai és fejérpataki birtokaiból egy területet elfoglalt; és midőn az abba magát bevezettetni kivánta, azt már idegen kézen találta. Panaszára Zsigmond 1390. évben elrendelé a túróczi conventnek, hogy az idegen kézen levő lubelai birtok egy részébe Pétert, Jákó fiát bevezesse, ha ellentmondással nem találkozik. Az említett convent hites embere a helyszínére menvén, midőn abba Pétert bevezetni akarta; annak, minthogy az a német-lipcseiek elfoglalták, János német-lipcsei biró ellentmondott. Az erre vonatkozó oklevelet a convent ugyanazon évi márczius 27-én kiadta* s János birót ellenmondásának igazolására, szent György napjának nyolczadára megidézte. Ezen ügy tárgyalása a felek megegyezésére keresztelő szent János nyolczadára halasztatott.* János német-lipcsei biró, a kitűzött határidőre Bubek Imre országbiró előtt megjelenvén, tiltakozását azzal indokolta, hogy a kérdéses földterület a német-lipcsei határban van, s az iránt határjárási és egyéb oklevelekkel bír a város, melyeket egy további határidőre felmutatni kész;* ekkor az oklevelek bemutatására a jövő szent-Mihály nap nyolczada tűzetett ki. A kitűzött határidőre azonban János biró meg nem jelent, sem megbizottat nem küldött; s ennélfogva az országbiró elrendelte a túróczi conventnek, hogy az ő és a király hites emberével Német-Lipcsén megjelenve, a birót a király személye elé idézze oklevelének bemutatása czéljából; egyszersmind az elmaradásért három márka pénzbírságban elmarasztalta.* Ugyanazon év nov. 22-én, a túróczi convent nov. 29-én kelt jelentésében a német-lipcsei birót, Jánost, az új év nyolczadára a király elé idézte, s a vizsgálatot megejtvén, kiderítette, hogy a kérdéses földterületet hatalmaskodással foglalta el Pétertől.*
* Fejérpataky csal. levélt.
* U. o.
* U. o.
* U. o.
* U. o.
A megidézésnek foganatja nem lett, mert a német-lipcsei biró a kitűzött határidőre meg nem jelent, s a túróczi convent által február 18-án* újabban a király elé idéztetett bőjtközép nyolczadára 1391. évi márczius 8-án.
* U. o.
Lubelai Jákó fia Péter, hogy a lipcsei biróval folytatott pörös ügyének valahára véget vessen, a megjelenésre kitűzött határidő előtt az alispán pecsétjével elküldötte Malatini Gergelyt, Istvánt és Bertalant Lipcsére, megintendő a birót, hogy a kitűzött határidőt el ne mulaszsza. Midőn 135megbizottjai a városba mentek, Péternek három jobbágyát erőszakkal letartóztatva találták Lipcsén. Visszakövetelvén azokat, a biró megtagadta, mondván, hogy Lipcse szabadalmas város levén, semmi jogon nem tartozik a vármegyéhez, és hogy ha Péternek valami tenni valója volna ezen jobbágyok ügyében, jőjjön el a szent György nap után Lipcsén tartandó pancha nevezetű gyűlésükre és adja ott elő keresetét. Ezen ügyben is a király elé idéztették a városi birót, miről a vármegye alispánja 1391-ik évi márczius 15-én kiadta a bizonyság-levelet.*
* Fejérpataky csal. levélt.
A megidézett lipcsei biró azonban a kitűzött határidőre most sem jelent meg. Az országbirói közbeneső ítélet 1391. ápril 3-án 12 márka pénzbírsággal sujtván a birót, őt pünkösd nyolczadára megidéztetni rendeli.
A renitens német-lipcsei biró, nem sokat gondolt az idézéssel, s a legutóbb kitűzött határnapon sem jelent meg, miért is kilencz márka pénzbírság sujtá őt. Újabb országbirói rendeletre a túróczi convent 1391 máj. 6. oklevele szerint a király is saját embere által, a három helyen történendő nyilvános megidézést kísérlette meg Szent-Miklóson, Boldogasszonyházán és Rózsahegy városában.
Ezen birtokpör végleges elintézése 1391-ik évi szeptember 8-án Liptó vármegye gyűlésén történt, midőn is ott királyi rendeletre, a megjelent káptalani és királyi ember jelenlétében, ez ügyben a szepesi káptalan kiadta oklevelét.* Ezen oklevél szerint Bubek Imre országbiró és liptai főispán által tartott vármegye gyűlése a Fejérpataka és Malatin közti kérdéses földrészt, mivel azt Lipcse határához tartozónak néhány lipcsei polgár esküvel bizonyította: a lipcseieknek oda ítélte. Erre Péter fiai, Tamás, István és János, magokénak állítván a pörös földet, tiltakoztak, s óvást emeltek a statutio, valamint azon földnek a polgárok által leendő használatba vétele ellen; Filpes fia Bálint is eltiltván azokat a behelyezkedéstől.
* Fejérpataky csal. levélt.
Az 1391-ik évben Bubek Imre országbiró által Boldogasszonyfalván tartott általános birtok és nemesi vizsgálat alkalmával Lubelai Filpes fia Miklós mutatta be a Lykváért Károly király által cserében adott Lubelára vonatkozó és az 1341-ik évben kiadott oklevelet.*
* Magyar. tört. tár IV. köt.
Jákó fiával Lubelai, utóbb Fejérpataki Péterrel az oklevelekben 1391-ik évben találkozunk utoljára; ez évben valószinűleg elhalt. Érdekes ezen okiratban, mely július 11-én kelt, Péter egyik megbizottjának neve, a ki egy határdomb megsemmisítése ügyében eljárt, a kit Malatini Bajnok Péternek neveztek.* «…Petrus filius Bajnok de Malatin.» Ez a túróczi conventnek 1394-ik évi junius 5-én kelt kiadványában mint királyi megbizott fordul elő, midőn is Lubelai György fia László Keresztúri Imre fia András ellen pört indít, egyik apródjának Keresztúri András által történt elvitele tárgyában.*
* Fejérpataky csal. levélt.
* U. o.
1395-ik évi márczius 23-án a túróczi convent előtt Malatini Demke fiát Pétert, Lubelai György fia László nyugtatja az iránt, hogy anyja, Malatini Demke Péter nővére után a női hozományt megkapta.* Lubelai Györgynek volt még Skolastika nevű leánya is, a ki Keresztúri Andrásnak volt neje; róla a túróczi convent 1395. évi május 16-án kelt iratában tesz említést; midőn is, Lubelai György fia László, Ivánka de Kysmois – előttünk ismeretlen liptói helynév – fia István által óvást emel apjának azon ténye ellen, hogy testvérének, Keresztúri Andrásnénak, lubelai birtoka negyedrészét hajadoni jogon örökre oda adományozta, ennek használatától és elfoglalásától eltiltván hugát Keresztúri Andrásnét.*
* U. o.
* U. o.
Lubelai Györgynek említett neje Demke Péter nővére már régebben elhalálozván, György másodszor is megházasodott, elvevén Chempernai Miklós leányát Anchelt. E felől a túróczi conventnek 1404-ik évi deczember 27-én kelt beadványa értesít,* melyben Lubelai György fia László, Anda nevű birtokrészén 40 márka tartozása fejében Miklós és Pál atyafiait ki nem elégíthetvén, átadja nekik az anyja Chempernai Miklós leánya Anchel után eső részét.
* Eredetije Platthy Gyula nagy-palugyai levéltárában.
Nem kevesebb jutott ki Istvánnak, mint atyjának Péternek a családi viszálykodás kellemetlenségeiből, 136kivált neje rokonai részéről, azon szerencsétlen eset alkalmából, midőn nejének véletlen halálát szándékos ölésnek tulajdonították ipja, anyósa és sógorai. Úgy az ebből s más egyéb birtoklási viszonyokból eredt agyarkodások és halálos ellenségeskedések megszüntetését, közbenjáró barátaik végre is kieszközölték, s az ellenséges felek egymás között kibékültek. A közbenjárók által sikerült egyesség a túróczi convent elé kerűlvén, erről a convent hiteles kiadványa 1407-ik évi május 17-én kelt. Ezen oklevél szerint megjelentek Malatini Demke fia Lőrincz, a saját, atyja Péter, anyja Margit, testvére Miklós és huga Verona nevében; továbbá Lubelai II. Péter fia István, a saját és unokaöcscse, Márkus I. Tamás fia nevében; kijelentvén, hogy a közöttük sokféle okokból, különösen pedig István nejének, Demke Péter leányának Erzsébetnek halála miatt (ex causis diversis specialiter ratione interemptionis condam nobilis domine Elisabeth vocate filie dicti Petri filii Dempke, sororis ut puta annotati Laurentii, uxoris vero et consortis, Stephani supra dicti per eundem ut dicitur casualiter interrempte) támadt viszálykodásoknak véget vetni óhajtván, egymás között örök békére léptek, s minden eddigi pöreiket, viszálykodásaikat egymás között megszüntették, kötelezvén magokat mint örököseiket, hogy sem István nejének halála, sem Istvánnak elfogatása tárgyában többé pört nem indítanak.*
* Fejérpataky csal. levélt.
A most említett Istvánnak ismerjük anyját; Lubelai Anda nejéről a túróczi convent egy 1407-ik évi augusztus 16-án kelt kiadványa ad hírt nekünk, mely szerint Klára, Suska leánya, néhai Lubelai Anda özvegye, most Detrichfalvi János neje, Lászlót I. György fiát az általa megkapott női hozomány és jegyajándékok felől a túróczi convent előtt nyugtatja.*
* Fejérpataky csal. levélt. 1568-ik évi hiteles átiratban Mérei Mihály nádori helyt. által.
Györgynek Skolastika nevű leányáról további tudomást a túróczi conventnek 1409 ik évi aug. 1-én kelt okleveléből veszünk. Ez, mint említettük, Keresztúri Andráshoz ment nőül. Ugyanis I. György fia László és testvére Skolastika az említett convent előtt megjelenvén, következőleg nyilatkoztak: hogy ha bár közöttük a hajadoni negyed kiadására nézve pör és egyenetlenség támadt, László azonban és Skolastika nővére, választott bírák közbenjárására egymással barátságosan kiegyeztek. Ez egyesség szerint az említett hajadoni negyedet örök tulajdonúl kiadja Skolastikának, de minthogy jelenleg azon a földrészen László termése van, tehát későbben kötelezi magát nővére részére hat holdat felszántatni és saját gabonájával bevettetni, azonfölül egy subát (unam swbam) ad neki és a jövő pünkösd napig házat épít számára.*
* Ugyanott eredeti.
A Filpes- és Anda-ágnak egymás közötti viszálya időközönként szünetelt, de ismételve újra és újra felmerült, kivált a jogcsonkítás, foglalások és kisebb hatalmaskodások terén. A többi között Filpes fiai és jobbágyai László szántóföldén új utakat és ösvényeket tapostak 1409-ik évben; e miatt László Lubelai II. Péter fát Istvánt az alispán pecsétjével hozzájok küldi a jogcsonkítás betiltása miatt, miről Mihály alispán okt. 23-án bizonylatot ad ki.*
* Fejérpataky csal. levélt.
Ugyanezen István, I. Péter fia, 1410-ik évi február 6-án mint homo regius küldetett ki a Medokispataka – most Patak – nevű birtok határjárása ügyében, a Marczellfalvi Bessenew nemzetség kérelmére.*
* U. o.
Volt II. Péternek Anna nevű leánya is, kit Máté nyitrai főesperes és püspöki helyettesnek 1411-ik évi julius 2-án kelt elmarasztaló okleveléből ismerünk. Ezen Anna férje Chypchy Péter volt, a ki Lubelai Péter fiát Istvánt, továbbá I. Tamás fiát Márkot pörbe idézte az említett főispán elé; a kitűzött határidőben Anna meg nem jelenvén, hat márkában megbirságoltatott.*
* U. o.
Filpes fiai ismételve kellemetlenkednek a Jákó ág ivadékainak, minthogy a II. Péter fia Istvánnak 1409-ik évi tiltakozása nem igen vezetett a várt sikerhez, s Filpes fiai, Istvánnak parlagh nevű földjébe ösvényeket és utakat csinálva, károkat okoztak; ezért ismételve tiltakozott István a túróczi convent előtt 1412-ik évi decz. 9-én Filpes fiai, Miklós, Bálint és néhai Péter jobbágyai és családbeliei ellen. Kitetszik tehát ebből, hogy Péter, Miklós és Bálint testvére, az 1412. év előtt már elhalálozott; testvére pedig Bálint, Zsigmond királynak ugyanazon év aug. 30-iki oklevelében Madach László fia Pálnak Madach – most Madocsán – nevű birtokába való beiktatásánál mint homo regius küldetett ki.*
* Fejérpataky csal. levélt.
Fönnebb említettük, hogy az Anda ágon leszármazó I. Györgynek leánya Skolastika Keresztúri András nejévé levén, e réven férje a kapott negyed által a Milath törzs részbirtokába ült, a mi elégséges anyagot szolgáltatott újabb viszálykodásra és foglalásokra. Az ürügy gyorsan kinálkozott, mert Keresztúri András, Lubelai Péter fia István és ennek testvére, I. Tamás fia Márkus Malethe-i – most Malatin – birtokrészén foglalásokat eszközölt, s úgy Keresztúri András, mint annak fiai András és Benedek ezen ténye ellen óvást emeltek a szepesi káptalan előtt 1413-ik évi márczius 31-én István a saját és Márkus unokaöcscse nevében.*
* Fejérpataky csal. levélt.
Filpes Péternek két fiával Lénárd és Bálinttal ismertet meg bennünket a szepesi káptalannak egy 1415-ik évi ápril 15-én kelt kiadványa,* melyben Lubelai István a saját és testvéröcscse Márkus nevében tiltakozik, ama károk, rongálások miatt, melyeket birtokaikon Filpes Péter fiai és jobbágyai okoztak nekik.
* U. o.
Időközben Fejérpataki Péter leánya, Anna, ki mint feljebb is említők, Chipchy Péterhez ment nőül, özvegygyé lett, s 1419-ik évben már újra férjhezment Nagy-Chepchini Sartoris Miklóshoz. Ezen tényt jegyzi fel Máté az esztergomi érsek vicáriusa 1418-ik évi május 5-én kelt kiadványában, mely arról értesít, hogy Sartoris Miklós neje Anna a női hozomány és hajadoni negyed iránt, mely őt anyja Margit, Fejérpataki Péter neje után illeti, Márkussal, Tamás fiával, Péter unokájával, 14 forintban kiegyezett.*
* Fejérpataky csal. levélt.
A Milath generátionak Márkus ágán leszármazó Patouchnak, a mint azt feljebb kimutattuk, fiágban Jakab és Bálintban, magva szakadt, női ágon azonban még két leányról emlékezik meg egy 1423-ik évi nov. 15-én kelt kiadványa a túróczi conventnek, mely szerint Podhorányi Péter neje Elena, és Felső-Kubini Mesko Márton neje Erzsébet, a Patouch, mint nagyapai részből nekik járó jegyajándék és női negyed iránt, Fejérpataki Tamás fiával Márkussal, István fiával Péterrel és Andrással, László fiával, egyességre lépnek;* (Marcus filius Thome, filii Jakow, Petrus filius Stephani filii prefati Jakow et Andreas filius Ladislai filii Andicz de Fejerpatak, alias de Lubele, de dote et rebus parafernalibus ac pro quarta filiali nobilium dominarum Elena prefati Petri de Podhoran et Elisabeth annotati Martini dicti Mesko de Felsowcolbyn, aviarum, filiarum videlicet condam Potouch de predicta Lubele…).
* Fejérpataky csal. levélt.
1425-ik évi július 16-án a túróczi convent útján tiltakoznak Lachnaházi Lőrincz leánya Katka és Mayowitz János fia, Miklós ellen: Tamás fia Márkus a saját és fiai: Tamás, Péter, Ján és János és István fia Péter nevében, a Fejérpatakkal határos, a malatini oldalra eső földrészek elfoglalása és netaláni statuálása ellen.*
* U. o.
A lubelai osztályos atyafiak viszálykodásának sorozata az 1423–25-iki évek között ismét egy gyilkosságot jegyzett fel az egymással viszálykodó rokonok között. Emlitettük ugyanis, hogy Péter fiának Istvánnak nejét Demke Erzsébetet férje véletlenül megölte 1407-ben. Istvánt, Erzsébet férjét, hasonló sors érte, a ki 1423-ik évben még mint élő említtetik, 1425-ben azonban már csak ennek fia Péter van megnevezve. Istvánnak véletlen gyilkosa István testvérének Tamásnak fia Márkus volt; a mint ezen tényt Zsigmond királynak 1430-ik évi ápril 7-én kelt kegyelmi oklevele feljegyezte, midőn is az oklevél Fejérpataki Tamás fiának Márkusnak véletlen gyilkosságáért, melyet Istvánon elkövetett, a király megkegyelmez, oly feltételek alatt azonban, hogy az István legközelebbjeinek a vérdíj ügyében teljes elégtételt szolgáltasson.*
* Fejérpataky csal. levélt.
Milathnak Saad ágán a Lubelai Filpesek kicsinylették Liptó megye szűk határait ténykedésük színteréűl, s mint edzett harczfiak kivált 138Zsigmond király idejében, a király elismerésére méltó érdemeket szereztek magoknak a csatamezőkön, különösen a hussziták betörése alkalmával Liptó megyébe. Elegendő indító okkal birt ez arra, hogy az időközben Anda ágán elhalt László fia András elhúnyta után, a ki örökösök nélkül múlt ki, ennek Fejérpatakon levő részét Zsigmond királytól, mint a király kezére jutott birtokot, új adomány czímén, a Jákó és Anda ág kizárásával maguk részére kérelmezzék. Ezen szándék keresztülvitele azonban tudomására jutott a Jákó ágbelieknek, s Benedek fia Malatini Márton által képviselve a túróczi convent elátt, István fia Péter és Tamás fia Márkus és ennek fiai: Péter, Ján, János és Mátyás (mind de Fejérpatak), ünnepélyesen tiltakoztak Lubellai Filpes Bálint fiai II. Péter és IV. Miklós, továbbá Péter fiai Zsigmond és Péter, és Miklós fia Lénárt ellen, László fia András birtokának megszerzése tárgyában, s eltiltják a királyt azon birtok eladományozásától* (in personis Petri filii Stephani filii Jakow de Fejérpatak, item Marci filii Thome, Petri, Jankowie, Johannis et Mathie filiorum eiusdem Marci de eadem… Petrum et Nicolaum filios Valentini, filii Filpes de Lubelle; Sigismundum, Petrum filios Petri, Leonhardum filium Nicolai de eadem Lubelle… possessionem ipsorum Fejérpataka… specialiter porcionem… Andree filii Ladislai filii Anda nunc, post mortem eiusdem Andree iure hereditario et successorio in ipsos devolutas… a Sigismundo rege… nova donatione… sibi conferri impetrassent)…»
* Fejérpataky-család levélt.
A tiltakozásról szóló okiratot a túróczi convent 1431-ik évi június 10-én adta ki.*
* Fejérpataky-család levélt.
1435-ik évi február 23-án Ketchei Peckel Fülöp liptai alispán előtt Fejérpataki István fia Péter óvást tesz Lubelai Bálint fiai Péter és Miklós; Miklós fia Lénárd és Péter fiai Lubelai Péter és Zsigmond ellen, eltiltván őket, hogy anyjának, István nejének a női hozományt és jegyajándékot kifizessék, mert hogy anyja Ágnes megözvegyülvén Malatini Mártonhoz ment nőűl, s anyját ő maga kivánja a saját birtokaiból kifizetni.*
* U. o.
Bekövetkezett a Milath törzs történetében azon időpont, midőn az egyes ágak végképen kiválván a közösségbúl, nemzetségekre szakadva különböző nevek alatt különféle családokat alkottak. Így a Filpesek ágán, a fentebb említett Miklós és Péter, szerzett katonai érdemeik jutalmáúl 1435-ik évi július 13-án Zsigmond királytól a magbanszakadt Byked Pál által bírt, Borsod és Heves megyében létező Zemere birtokot és Andornok praediumot adományúl kapták.* Kiköltözvén Liptó megyéből Borsod és Heves megyei birtokaikon telepedtek le, s mert Liptómegyéből jöttek, magukkal vitték a Liptai nevet, s ha bár a most idézett oklevelekben, még csak Libelyei Bálint fiainak neveztetnek az adományosok; de már az 1482-ik évi május 20-án Mátyás király által kiadott s a családtagok osztályos egyességére vonatkozó oklevélben György fia, Libelyei Lipthai Filpes Bálint fiának iratik.* Miklósnak fia pedig Bálint egy ugyanazon évi másik oklevélben, a melyben mint a Palochai vár castellanus említtetik, már egyenesen Lipthay Bálintnak neveztetik.*
* Nagy Iván Lipthay-család nemzedékrende és oklevelei II. rész 5. lap.
* U. o. II. r. 6. lap.
* U. o. 7. lap.
Az 1482-ik évi osztályos levélben mint egyezkedők említtetnek, Péter fiai: György és János; Miklós fiai: Bálint és István; az említett György fiai: Mihály, László, Miklós; János fia Gáspár; István fiai: Ferencz és Zsigmond.
A borsod- és hevesmegyei birtok-adományt követte a Kisfalud és Gerege nevű nógrádmegyei jószágok adományozása, mely a család két ága között megoszolván, Miklós ága a Kisfaludi, Péter ága pedig a Geregei előnevet vette fel. A Milath-törzsből eredett és Liptómegyéből kiköltözött Filpes család, a Lipthay nevet vevén föl, annak további nemzedékrendi történetével mint már idegen megyebelivel nem foglalkozván, áttérünk a Jákó és Anda ága családi fejleményeinek nemzedékrendi eseményeire.
Az Anda-ágon II. György fiát Imrét 1438-ik évben a Platthyaknak Nagy-Palugyán történt beiktatásánál mint a többekkel meghívott szomszédot találjuk.* I. Györgynek fia László 1445-ik évben már nem élt, a kit az oklevelek már 139Andaházi Andicz Lászlónak írnak, s a kinek hátramaradt özvegye Rudelházi (most Ludrófalva) János leánya Borbála, ugyanezen évben június 16-án* a túróczi convent előtt nyugtatja Fejérpataki Márkus fiát Jánost és István fiát Pétert, mint a kik az özvegy férje László utáni birtokát megvették és az özvegyet, a László jószágai után neki járó női hozományból és jegyajándékból teljesen kifizették.
* Platthy Gyula levélt. Nagy-Palugyán.
* Fejérpataky csal. levélt.
Fejérpataki Jákó István fiának Péternek valamely birtokrésze Andaházán zálogba lévén, azt visszaváltani kivánta, de a zálogosok ki nem akarták kezükből bocsátani, s e miatt az alispán, Szmrecsáni Benedek előtt 1447-ik évi márczius 29-én óvást emelt Lubelai Péter és Zsigmond, továbbá Fejérpataki Márk fia János és özvegy Andaházi Lászlóné Rudelházi Borbála ellen, felhíván mindezeket, hogy az említett jószágrészt tovább vissza ne tartsák.*
* U. o.
Fejérpataki Péter fiai János és Mátyás életpályájukon nem csekély fáradozással törekedtek azon Mátyás kirly uralkodása alatt, hogy maguknak érdemeket szerezzenek. Az országnak, s a király udvarában teljesített kiváló szolgálataik méltó elismerésre talált a király előtt és annak kellő kifejezést is ad azon oklevél, mely 1477-ik évi február 3-án keltezve, új adomány czímén az említett két testvérnek, érdemeik felsorolása mellett, a lubelai birtoktestből Fejérpatakot és Andiczét, más néven Klechent, és Malathynt adományozza… (ad supplicationis instantiam… pro parte fidelium nostrorum nobilium Johannis et Mathie filiorum condam Petri de Lybelle… totales portiones possessionarias ipsorum in possessione Lybelle… videlicet Fejérpatak et Andycze, alio nomine Klechen et Malethyn)…» Ez az első előttem ismeretes oklevél, melyben Fejérpatak helységnév mellett a családnak előnevét adó Klechen – most Kelecsény – előfordul.* Az adományozást négy hónappal később követte a törvényes beiktatás június 2-án, melyet királyi rendeletre a túróczi convent eszközölt.*
* Fejérpataky csal. levélt.
* U. o.
Míg Péter fiai közül Mátyás, kinek neje Szentkereszti Dobay János leánya Veronika volt,* magtalanúl elhalt; Jánosnak, ki Vidaföldi Mátyás leányát Márthát vette nőűl, György fia 1485-ben élt, de nem terjesztette tovább a családot; másik fia Benedek (literatus), Erzsébet nevű nejével a Fejérpatakyak kelecsényi felső ágát; harmadik fia Péter pedig, a család malatini alsó ágát terjesztette tovább. Meg kell még emlékeznünk Benedek fiáról Flóriánról, ki 1490–1536 között élt, s nejéül, egy 1536-iki évi ápril 9-én kelt, s Ferdinánd király által kiadott oklevélben, melyben Kubinyi Lénárd, Máthé és Márkus, továbbá Kvacsanszky András és Czyn Mihály közötti pörös ügyben, Szentkereszti Czyn Mihálynak leánya, Feliciana neveztetik.*
* U. o.
* Bobrovnyitzky László levélt. Rózsahegyen.
Márkus fiai közűl Tamás, Péter, Ján és Mátyás még a XV. században magtalanúl haltak el és csak Jánosnak volt 1461-ik évben egy Ágnes nevű leánya, a kiről már feljebb is megemlékeztünk, s kit Byrnischei – jelenleg Berniczey – István vett nőűl.*
* U. o.
A Milath generationak hatszázados múltjából összefoglaltuk mindazon adtokat, melyeket levéltári búvárlataink közben megszereznünk lehetséges volt 1526-ig. A még élő Fejérpataky, Andaházy, Lipthay családok közös eredetét és nemzedékrendi leszármazását, az itt következő táblán kivánjuk bemutatni.
140A Milath törzsből eredő családok nemzedékrendje 1526-ig.
Bosin 1240–1276. 1248-ban nemesi előjogokat nyer. (Birtokos Verbicha és Akalichna között.); Milath 1248–76. Lykván részbirtokos.; I. Péter 1290 körül. 1311-ben már nem él.; Patuch; Márkus.; Márton.; Sad (Zaad) 1312–1353. 1341-ben Lykaváért kapja adományban Lubelát. (Lipthay-csal. őse.); I. Jákó 1341.; Miklós 1341.; Anda 1341. adomány Lubelára 1341.; Miklós 1335.; Mick 1335.; Jákó (Jakab) de Lubela 1311–41 csereadomány Lubelára 1341.; Anda (Albus) de Lubela 1311–41 adomány Lubelára 1341. (Neje Klára. utóbb Detrichfalvi János neje.); Erzsébet 1359 (férje Magyar Pál Paulus dictus Mager).; II. Jakab 1373–82.; Pathouch 1335.; Jakab 1382–89.; Bálint 1388–89.; I. Fülöp (Philpes de Lubela) 1335–63.; Márton 1335–51 de Lubela.; I. Miklós 1363 de Lubela.; I. György 1341 de Lubela.; Erzsébet 1243. (Férje felső-kubini Meskó Márton.); Heléna 1423. (Férje Podhorányi Péter.); II. Miklós (Philpes de Lubela) 1370.; I. Bálint Philpes Lipthai de Lubela 1363–1435.; András 1382–88.; Mátyás (Máthé) 1355–59. †; I. György 1359. (1. neje Malatini Demke Péter testvére 1370. 2. neje Chempernai Miklós leánya Anchel.); III. Miklós 1373–1412.; II. Bálint 1373–1412.; I. Péter 1373. † 1412 e.; IV. Miklós. 1400–60. Zemerét és Andornakot kapják 1435.; II. Péter 1400–70.; László 1370–1438. (Dictus Andicz de Andaháza). neje Rudelházi János leánya Borbála.; István 1370–91.; Scolastica 1395–1419. Férje Kereszturi András.; Lénárt 1415–31.; Bálint 1415.; III. Bálint 1482 (palocsai várkapitány) Lipthay.; István 1482–93.; Lénárt 1431–35.; János 1482.; II. György Lipthay 1482.; II. Zsigmond 1431–82; III. Péter 1431–82; Gáspár 1482.; Ferencz 1482.; I. Zsigmond 1482. Kisfaludy.; Mihály 1482.; László 1482.; V. Miklós 1482.; Tovább terjesztik a geregei, lubellei és kisfaludi Lipthay-családot.; András 1423–31.; II. György 1395.; Imre 1438.; Tőlük terjed tovább az Andaházy-család.; II. Péter (neje Margit) 1336–91. (1370-től de Feiérpatak.); Anda 1341.; Lack 1341–64. Neje Margit, utóbb Marcus de Filia Bode neje.; Miklós 1341.; Mátyás 1369.; I. Tamás 1370–91.; Márkus 1407–35.; I. János 1370–91.; István 1370–1423. 1. neje Malatini Demke Péter leánya Erzsébet. megöletett 1407. 2. neje Ágnes (utóbb Malatini Márton neje) 1423–35. Istvánt megölte Márkus.; Anna 1370–1419. 1. férje Chipchy Péter. 2. férje Nagy Chepchini Sartoris Miklós 1419.; II. Tamás 1425.; IV. Péter 1425–31.; Ján 1425–31.; II. János 1425–45. neje Malatini Antal leánya Erzsébet.; Ágnes 1461. Férje Birnischei István.; I. Mátyás 1431.; III. Péter 1423–66.; Veronika 1471. Férje Szentannai Jeromos.; III. János 1447–77. Neje Vidaföldi Mátyás leánya Mártha.; II. Mátyás 1447–77. Neje Szentkereszti Dobay János leánya Veronika.; 1477-ben új adományt kapnak Fejérpatak, Kelecsény és Malatin birtokokra.; György 1485.; Benedek litteratus, neje Erzsébet 1485–1525.; V. Péter 1485–98. A Fejérpataky-család malatini és alsó ága; Florián 1506–36. Neje Szentkereszti Czin Mihály leánya Feliciána.; A Fejérpataky-család kelecsényi és felső ága.
MAJLÁTH BÉLA.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages