A gr. Szápáry család nemzedékrendéhez.

Teljes szövegű keresés

A gr. Szápáry család nemzedékrendéhez.
Nagy Iván az alapvető munkájában közlött családfán a gr. Szápáry család kiváló tagja, Szápáry I. Péternek csakis három gyermekét, tudniillik két fiát és egy leányát (Miklóst, II. Pétert, és Krisztinát Kapy Györgynét) ismeri. Halála évét sem tudja meghatározni, általánosságban kijelentvén: meghalt 1699 után.
A kedvező véletlen folytán kezemhez jutott magának Szápáry I. Péternek ivrét alakú papiron 4 lapot betöltő eredeti feljegyzése, mely házasságra kelésétől (1667) a családjában történt változásokat tartalmazza egész 1702. évig.* Eme feljegyzések folytonosságban tulajdonképen 1690-ig terjednek, és 1667-től 1681 közti időről, mint azt az egyenlő kézirás nyilván tanusítja, egy időben, tehát 1681-ben eszközöltettek, és pedig oly módon, hogy azon gyermekek születésének feljegyzésénél, kik 1681-ben még éltek, az esetleges változás későbbi beírására nehány sornyi tér hagyatott, és a később beállott változás utólag jegyeztetett be, azonban ugyanazon kéz által, melytől az alapfeljegyzések származnak, a mi a kézirásoknak egybevetéséből kétségtelen. Az ekkénti utolsó bejegyzés 1702-ből való; e szerint nem forog fenn kétség az iránt sem, hogy Szápáry I. Péter nem 1679, hanem 1702. év után halálozott el, vagy 1702. évben.
Eredeti voltát tanusítja egyébként a rajta olvasható, XVIII. századból eredő eme hátirat is: Petri Szápáry senioris connotatio connubii sui, nativitatis prolium, et obitus parentum.
Minthogy Szápáry I. Péter eme feljegyzései nemcsak családi viszonyaira vonatkozólag egészítik ki Nagy Iván közleményét, hanem világot vetnek arra is, hogy Szápáry I. Péter csakugyan jelen volt az 1681. évi soproni országgyűlésen, s ekként valónak bizonyul Lehoczky az a feljegyzése is, hogy Mosonmegye követe volt, (Stemmat. I. 197. l.), nem tartom érdektelennek azt teljes tartalmában e becses folyóirat közönségével megismertetni.*
A szöveget a mostani helyesírás szerint közlöm, megtartottam azonban a kiejtés jellemző sajátságait, valamint feltüntettem a szövegben foglalt későbbi bejegyzéseket.
* * *
37Anno 1667. die 13. Februarii Csunon, nemes Moson vármegyében levőben, jegyzettem el magamnak házastársul nemzetes és vitézlő Egresd˙ Boldizár ur nemes és nemzetes Armpruszter Susanna asszonytul mint kedves feleségétül való első szülött leányát, nemzetes Egresd˙ Soffiát, tizenhét esztendős korában, lévén kérőm tekintetes és nagyságos öregbik Zics˙ István posoni kamara prefectus ur ő nagysága és nemzetes vitézlő Farkas András kedves sógor uram, ő fölsége győri fő harminczadossa és Győr vármegyének vice ispánya; kiadók pedig voltak gróf Draskovits Miklós ur ő nagysága és Kerekes Menyhárt sógor ur, nemes Moson vármegye vice ispánya. Ugyanazon föllyül megirt napon volt kézfogásunk is csuni udvarháznál.
Die 15. Februarii esküttünk meg egymással ugyan csuni udvarháznál, esküttetvén meg bennünket az besenyei plébánus.
Anno 1667. die 29. Septembris indultunk Bécsben az menyegzőre való vásárlás kedvejért együtt egy hintón megirt Egresdi Boldizár ur és felesége nemzetes Armpruster Susanna aszszony és az én feleségem, akkorbeli mátkám nemzetes Egresd˙ Soffia, egésségesen másnap beérvén Bécsben, harmadnapján megbetegedvén véletlenül megirt szegény Armpruster Susanna asszony, vette ki Isten az világbul ugyan Bécsben, die 5. Octobris az belső városban levő aranyos Szarvasnál való vendégfogadóban. Az testét szomoruan vissza hozván magunkkal Csunra, die 3. Novembris anni 1667 temették el nagy böcsülettel és készülettel az csuni templumban; kinek lelkének Isten ő szent fölsége legyen irgalmas és kegyelmes.
Anno 1667. die 6. Novembris gyászban levén, Egresd˙ Soffia akkorbeli mátkámmal az csuni curiában volt minden muzika nélkül való menyegzőnk.
Die 7. Novembris mingyárt az menyegző után vittem az atyámfiát győri házamhoz két hintóval és két kocsival, paraszt szekereken kivül.
Anno 1668. die 24. Decembris ugymint karácsony estin győri házunknál adta Isten ez világra fiunkat Adamkot, estve hét és nyócz óra között, melyet körösztöltettünk meg győri cathedrális öreg templumban, volt körösztatyja győri böcsületes német kapitány Szupki ur és Karlóczy Miklós hatvani prépost és győri kanonok és lector uraimék. Komaasszony megirt Szupki ur felesége.
Die 1. Julii anno 1669. vette ki Isten ez világbul ezen fiunkat Győrött, fél esztendős korában, kit temettettünk el Győrött az öreg Boldog Asszony templumában.
Anno 1670. die 12. Februarii virradóra négy óra tájban, sub signo scorpionis, győri házunknál adta Isten ez világra leányunkat Chrystinkát, kinek körösztatyja veszprémi főkapitány Jagacsics Péter úr és köröszt anyja Zibrik Miklósné asszonyom Miskey Borbála asszony. Melly leányunkat Isten neveljen 38sz. nevének dicséretire. (Későbbi bejegyzés.) Ezen leányunkat vette el magának házastársúl tekintetes és nemzetes Kapy György uram, az kiknek menyegzői solennitásokat tartattam meg itten Murai Szombati várunkban in anno 1691 farsangon die (üres a helye) Februarii.
Anno 1671. die 1. Martii Csunon vette ki Isten ez világbul néhai Egresd˙ Boldizár ipam uramat 72 esztendős korában, kit annak utánna két hónappal temettünk el csuni templumban nagy böcsülettel.
Anno 1672. die 4. Januarii sub signo piscium taplanfalvai udvarházunknál adta Isten ez világra Boriska leányunkat regvel kilencz óra tájban, kit die 10. Februarii ugyanazon házunknál körösztölt meg Hegyessy ur vasvári canonok; volt köröszt atyja nemzetes Jankovits Ferencz ur és körösztanyja néhai nemzetes Fóti Lengyel Sigmond szigligeti kapitánnak meghagyott özvegye nemzetes Kisfaludy Kata asszony.
Ezen leányunkat anno 1674. die 26. Martii éczaka 12 óra tájban vett ki Isten ez világbul győri házunknál két esztendős és három hónapi korában. Temettettük ugyanott Győrött az cathedralis Boldog Asszony templumában való bótban.
Anno 1673. die 5. Julii délután hat óra tájban győri házunknál sub signo piscium atta Isten ez világra fiunkat Andriskot, kit die 6. délután az öreg templumban megkörösztölvén, körösztatyja volt Eszterházy János győri vicegenerális ur ő nagysága, és komaasszony ő nagysága házastársa Ocskay Magdolna asszony.
Ezen fiunkat anno 1676. die 1. Februarii csuni házunknál vette ki Isten ez világbul harmadfél esztendős korában, magam ott nem levén sem rövid betegsége, sem halálakor, temettette el az atyámfia csuni templumban.
Anno 1674. die 3. Julii délután két óra tájban sub signo cancri taplanfalvai udvarházomnál adta Isten ez világra fiunkat Istvánt, kit neveljen Isten sz. nevének dicséretére; ugyanott taplanfalvai házunknál körösztöltettük meg, volt körösztatyja nemzetes Török Imre ur és komasszony az ő kgme szerelmes házastársa nemzetes Kisfaludy Borbála asszony.
Anno 1676. die 28. Maji sub signo sagittarii estve kilencz és tiz óra között csuni duvarházunknál adta Isten ez világra leányunkat Magdolnát, kit Isten neveljen sz. nevének dicséretére; ugyanazon házunknál körösztölték meg is die 30. eiusdem, volt körösztatyja nemzetes Czeglédy János ur nemes Moson vármegyének főszolgabirája és komaasszony ő kgme felesége Rogoz (keresztneve nincs kiirva) asszony.
(Későbbi bejegyzés.) Ezen leányunkat vötte el házastársul tekintetes és nagyságos Gyöngyössy Nagy Zsigmond uram, kiknek menyegzői solennitásokat tartottam meg itten Mura˙ Szombati várunkban die 26. Februarii anno 1697. Anno 1702. die 17. mensis Januari, itten Mura˙ Szombati várunkban gyermek hozása után mingyárt délelőtt tizenegy óra tájban ezen leányunknak lölkét vette Isten ű sz. fölsége magához, az előtt pedig azon éczaka ez világra szült ártatlan leánykáját. Ezen leányunkat temettettük el die (nap és holnap helye üresen hagyva) anno 1702 az Muray Szombati templumban, kinek lölkének Isten ő szent fölsége legyen irgalmas és kegyelmes.
Anno 1678. die 15. Maji sub signo piscium győri házunknál adta Isten ez világra fiunkat Pétert, regvel hét óra tájban, kit nevelljen Isten sz. nevének dicséretire. Körösztölték az nagy templumban, volt köröszt atyja Eszterház˙ János győri vice generalis ur ő nagysága, és koma asszony felesége Ocskay Magdolna asszony ő nagysága.
Anno 1680. die 18. Februarii délután négy óra tájban sub signo librć csuni házunknál adta Isten ez világra fiunkat Miklóskát, kit körösztölt meg Rayka˙ plebánus ur az csuni templumban. Körösztatyja iffiu groff Forgács Ádám ur ő nagysága, körösztanyja groff Forgács Susánna kisasszony ő nagysága, groff Zics˙ Ádám ur ő nagysága eljegyzett mátkája; melly fiunkat nevelje Isten sz. nevének dicséretire.
Anno 1681. die 22. Augusti 11 óra tájban délkor adta Isten ez világra csuni házunknál fiunkat Palkót, körösztatyja groff Zics˙ Ádám ur ő nagysága, körösztanyja azon groff Zics˙ Ádámné asszonyom ő nagysága, tudniillik groff Forgács Susánna asszony.
Anno 1681 karácsony után való nap, ugymint Szent István napján, vette Isten magához ezen fiunkat csuni házunknál, kit az atyámfia azon csuni templumban el is temettetett, magam akkor Sopronban levén az országgyülésében, az hol akkor levén dereka az dolgoknak, szabadságot az haza menetelre nem nyerhettem.
Anno 1690. die 8. Novembris sub signo aquarii éjfél után négy óra tájban csötörtökre verradóra Muray Szombati várunkban adta Isten ez világra fiunkat Pétert, mellyet nevelljen Isten szent nevének dicséretire; körösztölte meg azon várunkban die 12. eiusdem Tissinay plebanus ur. Volt körösztatyja Regedébül báró Tulok Ferencz uram, és körösztanyja Tulok Ferenczné nagyságos Khondutsi Catharina asszony.
* * *
Emez adatokból a következő leszármazás állítható össze:
Szápáry I. Péter. (Egresdy Zsófia) 1667. Ádám 1668 † 1669. Krisztina 1670. (Kapy György) Boriska 1672 † 1674. András 1673 † 1676. István* 1674. Magdolna 1676 † 1702. (Gyöngyösi Nagy Zsigmond.) II. Péter* 1678. Miklós 1680. Pál † 1681. III. Péter 1690. (b. Balassa Teréz.) l. a család leszármazását tőle napjainkig Nagy Ivánnál.
1681-ben még élnie kellett, mert 3–4 sornyi üres tér van születésének feljegyzése helyénél.
1690 előtt már meg kellett halnia, habár a feljegyzésben ez nem foglaltatik is, mert ez évben született fiu másként nem kereszteltethetett volna szintén Péternek.
SZÉLL FARKAS.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages