A leleszi konvent levéltárában őrzött nemeslevelek.

Teljes szövegű keresés

A leleszi konvent levéltárában őrzött nemeslevelek.
Ács máskép Békesy Mihály és János és Mihály nővére Zsófia nemeslevele Bethlen Gábor erdélyi fejedelemtől. 1613.
Arannyos László, András és Péter czímeres nemeslevele Rudolf királytól. 1578.
Ary Sámuel és József testvérek és unokájok István nemessége átruháztatik Rudolf által Ary Boldizsár és neje Apagyi Erzsébetre, fiuk Jánosra és Boldizsár testvéreire Menyhért, Gábor, Mihály és Mátyásra. 1581.
Antalóczy László és András (kiknek atyjok volt Ferencz, ennek Lukács és ennek Gergely) czímeres nemes levele. 1736 augusztus 16.
Bagaméry Boda István fia Pál és mostoha fia Szabó István és fivérei Bagaméry András, Mihály és Pál czímeres nemeslevele I. Lipót királytól. 1668.
Balingh György czímeres nemeslevele III. Károlytól. 1720.
Balogh máskép Tályai András és fia Mihály és neje Disznós Zsófia czímeres nemeslevele. 1742.
Balogh András máskép Hodos s általa Balogh Péter, Márton, István és János czimeres levele III. Ferdinándtól. 1652 május 2.
Balogh máskép Tegeny János, fivére István és Terebesy György nemeslevele II. Ferdinándtól. 1624.
Banga Mihály, neje Nagyházy Kata, fiaik Jeromos és János és leányai Erzsébet és Anna nemeslevele II. Rudolftól. 1579.
Nagybányay Ádám és Neviczky Tamás nemeslevele I. Miksa királytól. 1569.
Borbély máskép Székely János, neje Száky Erzsébet, leányai Anna és Judit és fivérei Borbély máskép Székely György, István és Mihály nemeslevele III. Ferdinándtól. 1649 április 2.
Baranyay máskép Horváth de Szancha Péter és István nemeslevele III. Ferdinándtól. 1638.
Bárdy máskép Sinka Mihály armálisa III. Károlytól. 1720.
Békesy, lásd Ács.
Bérey Miklós és huga Anna, úgy Chijér István és György armálisa Rudolftól. 1580.
Béres István, neje Kádas Kata és leányai Anna és Zsuzsánna czímeres levele III. Ferdinándtól. 1655.
Bihary István armálisa Bethlen Gábortól. 1621.
Biro (de Szobránc) Mihály armálisa Rudolftól. 1583.
Borsy Pál, Imre és Anna s Tarpay István nemeslevele Rudolftól. 1597.
Bosoky Pál és Márton armálisa III. Ferdinándtól. 1655.
Biró András és Pál és neje Fazekas Kata, Fazekas István és neje Fejér Anna armálisa I. Lipót királytól. 1659.
Bárczay Nagy Ferencz és neje Fábián Kata, fiai Bárczay István, János, Péter, Ferencz és Imre; másik Bárczay István és fia György nemeslevele II. Ferdinánd királytól. 1631.
Bállya Péter, fia Bállya-Jódy Illés alsó-aprai lakosok nemesi bizonyítványa Máramarosmegyétől. 1761.
Baán, lásd Finta.
Bodó János és általa Mátyás és Lajos nemeslevele Rudolftól. 1580.
Bürg Anna, lásd Kiss.
Borsos de Thas Gergely s általa Várdai Szabó János, dombrádi Malonka István, hermánszegi Potor Tamás és deögei Kánthor Pál armálisa Rudolftól. 1591 .
Bolzer, lásd Sámuel, Sztano és Szabó nevek alatt.
Borbély, lásd Fonágy.
Bryganth család armálisa.
Bernáth de Bernáthfalvi Bereczk, János, István és Lukács fivérek nemeslevele I. Ferdinándtól. 1563.
Barkóczy Pető armálisa I. Leopoldtól. 1686.
Csengery Pál és fiai Pál és József, Lasztóczy Kristóf, Sándor, István és György; Pósa Mihály, Lasztóczy Erzsébet, Sárközy Miklós, Dely Péter, Herczegh Bálint, Csengery János és Torday György vejei és sógorai armális levele Rudolftól. 1580. Ugyanazon család nemesi bizonyítványa Ungvármegyétől. 1765.
Cherney máskép Iske András deák és János, úgy Szabó máskép Literaty Mihály nemeslevele Rudolftól. 1601.
139Chyer István és György. Lásd Bérey.
Csoma (de Újhely) Albert fiai, János, Mihály és István, s leányai Kata és Margit nemeslevele Miksa királytól. 1576.
Csomós Mihály és neje Versendy Borbála, fiai István és András és leányai Anna és Kata nemeslevele II. Ferdinándtól. 1629.
Czelenk máskép Czvetnich Fábián, Ferencz, János, Balázs és Lukács varasdi polgárok nemeslevele Ferdinándtól. 1553.
Chichvay István, fia János, fivére Chichvay máskép Vasas András és neje Farkas Kata s fiai András és János armálisa III. Ferdinándtól. 1650.
Chenky, lásd Szabó.
Csernák Márton, Pál, János és Máté és Gálos János czímeres nemeslevele III. Ferdinándtól. 1650.
Csuka Sámuel, fia Mihály nánási lakosok armálisa. 1768 június 13.
Dragus máskép deczefalvai Pap Miklós, István, Gergely és János, és másik Gergely nemeslevele Rákóczy György erdélyi fejedelemtől. 1649.
Deér Tamás armálisa III. Ferdinándtól. 1640.
Ders Benedek (petri Ders Lászlónak fia) és általa atyja László és testvérei Péter, Gergely, Ágoston és Pál s egyéb összes atyafiai és sógorai czímeres levele Zsigmond királytól. 1417.
Dobozy (de Debreczen) Sebestyén, neje Nyöredy Anna, fiai István, Mihály és János armálisa Bethlen Gábortól.
Deczegi Máté és Ferencz armálisa I. Lipót királytól. 1702.
Dettrich (de Benedekfalva) György, László és Mihály nemesi bizonyítványa Liptó vármegyétől. 1765.
Diós, lásd Finta.
Durcsák László-Venczel, neje Soltész Anna, fiai Mihály és Tamás armálisa I. Lipót királytól 1692. Sárosmegyének Durcsák Pál részére 1784-ben kiállított nemesi bizonyítványával.
Dely Judit, lásd Egry.
Dosnyák Simon, János, László és András nemesi bizonyítványa Abaujmegyétől. 1665.
Dorinc máskép Németh, lásd Jakab.
Dobra Mátyás, fia Román, fivére Sándor s ennek fiai János és Kozma, más fivérei Sándor és Miklós s fiaik Kozma és Miklós armálisa I. Lipót királytól. 1659.
Dobra Mihály, János, György és László s egyéb miszticzei rokonok nemesi bizonyítványa Beregmegyétől. 1805. május 20-áról.
Dobra János és Ádám elismerése a felől, hogy Dobra Mihály és Sándor s a többi Keresztúron, Kótajon és Horányban lakó hasonnevű rokonaik nemesi családukhoz tartoznak.
Danchy István és neje Züpch Margit, fia András, leányai Erzsébet és Margit, másik András fivére és ennek neje Oroszi Ilona nemeslevele II. Mátyás királytól. Bécs, 1610 február 20.
Duka Péter és általa Ilona, Borbála és Zsófia nővérei armálisa Rudolftól. 1578 április 12.
Egry Pál, neje Dely Judit, fiai Pál és István, leányai Erzsébet, Anna és Judit, fivére István s fiai Márton, György, János, harmadik Pál, úgy Kádas Mihály nemeslevele I. Lipót királytól. 1669.
Fejér Mihálynak a konventnél fia János részére letett nemességére és családjára vonatkozó jegyzetei és iratai.
Fodor István és fiai József és István nemesi bizonyítványa Zemplén megyétől. 1771.
Fodor máskép szamosújlaki Nagy István armálisa I. Leopoldtól. 1681.
Fóris Máté, neje Katona Erzsébet, leánya Mária, fivérei Tóth Ferencz és György, ennek neje Fodor Anna s Ferencz leányai Erzsébet és Mária, Tóth György neje Csükör Erzsébet és fia nemeslevele III. Károly királytól. 1722.
Fazekas, lásd Biró.
Fizéry Mihály armálisa Rudolftól.
Finta Miklós, neje Diós Ilona, fiai Zsigmond, nejével Baán Erzsébettel és István; és fivére Vajda György armálisa III. Károlytól. 1715.
Fodor László, János, Péter, György és Ferencz, néhai Fodor László és Oláh Borbála, fiai litkei lakosok nemesi bizonyítványa Szabolcsmegyétől. 1773.
Kállói Feöldy Albert, neje Illés Zsófia, Márton és Ilona armálisa Rudolftól. 1587.
Fónágy Ferencz és Pál, Borbély István, ennek fia másik István, Kossuth János s ennek fiai: Mihály, István, János, Ferencz és Márton; és András és Pál nemesi bizonyítványa Gömörmegyétől. 1660.
Gaáll Mihály, János és Bálint armálisa II. Ferdinándtól. 1627.
Gallyas Tamás armálisa Bocskay István erdélyi fejedelemtől. 1606.
Gál Ferencz és fivére részére az erdélyi kormányzóságtól kiállított bizonyítvány, székely nemesi kiváltságos voltáról. 1762.
Gálos, lásd Csernák.
Gyakunik, lásd Pap.
Hajnal József, neje Szerencsi Ponos Zsófia, fiai Zsigmond, Ferencz és József és leánya Zsófia armálisa I. Leopoldtól. 1702.
Hardicsi máskép Jesziovicz Deák Tamás leleszi konventbeli hites jegyző, atyja Jesziovicz Lukács és fivére Perha Péter nemeslevele II. Mátyás királytól. 1618.
Harsányi István, András és György nemesi bizonyítványa Szabolcsmegyétől. 1711.
Hatala Péter, neje Munkácsy Ágnes, fiai István s András és leányai Anna és Mária armálisa I. Lipót királytól. 1668.
Hartyáni István nemesi bizonyítványa. 1669.
Házy János nemesi igazolása Borsod vármegyétől.
Herczegh, lásd Csengery.
Herdon Tamás és Balázs armálisa II. Ferdinándtól. 1625.
Horváth, lásd Baranyay.
Horváth György és János lásztóczi és István agárdi lakos nemesi bizonyítványa Zemplénmegyétől. 1768.
Huszthy máskép Pályt Gáspár és fivérei Tamás és János armálisa Rudolftól. 1598.
Hajnal Benedek, fia István, lánya Ilona s fivére János s ennek fia Mihály és János nemeslevele. 1638.
Hamar, lásd Kónya.
Haranghy, lásd Szeöke.
Hatházy Mihály nemesi bizonyítványa. 1759 április 27.
Jakuboróczky máskép Szelecsényi István s neje Klementich Katalin, fia István, fivérei Bertalan és János, leányai Anna, Borbála, Zsófia és Kata armálisa II. Ferdinándtól. 1628.
Jesziovícz, lásd Hardicsi.
140Jódy, lásd Bállya.
Iklódy Ferencz nemesi bizonyítványa. 1746.
Iszó Boldizsár, neje Balogh Kata, fiai Pál és György armálisa II. Mátyás királytól. 1618.
Juhász András armálisa, lásd Balogh és Kónya.
Iske, lásd Cherney.
Illés, lásd Kállói Feöldy.
Jakab (tsahi) János, neje Zák Borbála, fiai István, György és Mihály; mostoha fiai Dorinecz máskép Németh Gáspár és Márton, leánya Erzsébet nemeslevele Rákóczy György erdélyi fejedelemtől. 1654 márczius 5.
Jurkovics, lásd Pap.
Kanta István, fivére János s ennek fia szintén János armálisa III. Ferdinándtól. 1646.
Kapicz Máskép Kovács Balázs, neje Cseőky Erzsébet és leánya Kapicz Ilona armálisa III. Ferdinándtól. 1647.
Kászonyi Sándor nemesi bizonyítványa Zemplénmegyétől. 1728.
Kefála János, neje Pesty Katalin, fiai Konstant, János és Miklós és leánya Éva armálisa Mária Teréziától. 1757.
Kegyes István, neje Mezey Kata, fiai Mihály és János armálisa I. Lipót királytól. 1702.
Kelemen Ferencz, máskép ráczböszörményi Nagy, neje Fábián Kata, fiai István, János, Péter, Ferencz és Imre; veje Bárczay István s ennek fia György armálisa II. Ferdinándtól. 1631.
Kis és Klebecz. Kis János, neje Deák Anna, fiai Gergely és István, leányai Erzsébet, Ilona és Dorottya és félvére Klebecz András armálisa II. Ferdinándtól. 1633.
Kis János Lőrincz; fiai másik János és Bálint s fivére Mihály nemeslevele III. Ferdinándtól. 1645.
Komlósy Sándor armálisa I. Lipót királytól. 1690.
Korcsma Péter és Thibay Márton armálisa II. Miksától. 1568. Ez eredeti okmányt letették a leleszi konvetnél 1736-ban: Korcsma János, kinek atyja volt János, ennek István, ennek János és ennek Péter; úgy Korcsma Ádám, kinek atyja volt László s ennek István, ki feljebb említtetik.
Kovách Pál, neje Nagy Ilona, gyermekei György, Márton és Zsófia; fivére János és ennek neje Zsófia, fiai János és György nemeslevele I. Lipót királytól. 1664, melyet Kovách Sámuel és István tettek le a konventnél 1753-ban
Kovách máskép Nagy András és Mihály armálisa I. Lipót királytól. 1659.
Kovách, lásd Bihary.
Kovách István nemességéről szóló irat. 1646.
Kramericz Menyhért armálisa I. Lipót királytól. 1677.
Kádas, lásd Egry.
Kóthy Péter nemesi bizonyítványa Biharmegyétől. 1768.
Kaszás Imre (de Jászapáti), Bálint és János armálisa. 1580.
Kovács, máskép Kis és Orbán Ferencz, neje Kovács Kata s fiai Ferencz és János armálisa Mária Teréziától. 1756.
Kis (de Nagyhomoki) András, neje Bürg Anna, fiai Orbán és János és fivére Ferencz armálisa Bethlen Gábor fejedelemtől.
Kiss, máskép Orbán Ferencz és fiai Ferencz és János nemesi bizonyítványa Szabolcsmegyétől. 1757-ből.
Kovács, lásd Sallay.
Kónya György, neje Kiss Katalin, fivére Márton, úgy Molnár István, Juhász Mihály és Hamar István nemeslevele I. Lipóttól. 1668.
Kanthor de Deöge, lásd Borsos.
Kaszszay János, fivére György és nővérei Anna és Borbála armálisa I. Lipóttól. 1661.
Kádár Mihály (máskép Zsigmond) nemesi bizonyítványa Ugocsamegyétől. 1807.
Kiss István s fiai András, István és János nemesi bizonyítványa Szabolcsmegyétől. 1765.
Kállay Albert lelkész nemesi bizonyítványa Ungvármegyétől. 1592.
Kovács máskép Pásztélyi család armálisa. 1627.
Lasztóczy Kristóf, Sándor, István és György, (lásd Csengery).
Lasztóczy Gergely deák, fiai György és István armálisa II. Ferdinándtól. 1633.
Lente (de Karczagújszállás) Mihály, fivérei Balázs és Dávid armálisa Bocskay István fejedelemtől. 1606. Ifjabb és idősebb Lente István, János idősb István fivére nánási, és Mihály püspöki lakosok 1772-ben tették le a konventnél.
Lőrincz (de Alsó-Torja) János és fivérei Miklós és János armálisa I. Lipóttól. 1703.
Lugassy Tamás, neje Török Ágota, fivére Menyhért és neje Chichellye Erzsébet s fia János nemeslevele III. Ferdinándtól. 1637.
Lipcsey (bilkei) János és Sándor (néhai László fiai, kinek atyja volt János és ennek Gergely) nemesi bizonyítványa Ungmegyétől. 1781.
Marina Mihály s fiai István, Lázár, János és Bereczk armálisa Báthory Zsigmond fejedelemtől. 1584. Marina László, Tódor, Jónás, Mihály, másik Jónás, Demeter, harmadik Jónás és Simon közép-apsai és Miklós, István, György, negyedik Jónás, György és Péter alsó-apsai máramarosmegyei lakosok 1764-ben tették le a konventnél.
Marschalko István (ki fia volt Istvánnak, ez Györgynek és ez Kristófnak) nemesi bizonyítványa Zemplénmegyétől. 1767.
Mező Péter és neje Hódos Anna, fiai Péter, Ferencz, István és Dávid s leányai Judit, Katalin és Erzsébet; Mező Ferencz s neje Fazekas Zsófia s gyermekei István, András és Anna; Mező Simon és neje Hosdády Mária s gyermekei István, Ferencz és Sára, végre Mező Benedek nemesi bizonyítványa. 1727.
Mihályfi (de Csíkbánkfalva) László máskép Kotormány nemesi bizonyítványa Csíkmegyétől. 1767.
Markos Simon técsői lakos és fia János armálisa I. Lipót királytól. 1699.
Markos István (János fia) és Balázs nemesi bizonyítványa Máramarosmegyétől. 1785.
Molnár, lásd Kónya és Kiss.
Molonka de Dombrád lásd Borsos.
Malomhegyi Julianna, lásd Tar és Turós.
Nagy (de Nagykálló) János, neje Szepe Kata, gyermekei István, János, Benedek és Erzsébet armálisa III. Ferdinándtól. 1648.
Nagybányai, lásd Bánya.
Nagy, lásd Fodor.
Nagy János (kinek atyja volt János, ennek is János s ennek György) nemesi bizonyítványa Zemplénmegyétől. 1724.
Nagy de Ráczböszörmény, lásd Kelemen.
141Nagy Ferencz, Balázs és György armálisa II. Ferdinántól. 1630.
Nagy Sámuel tályai lakos nemesi bizonyítványa Zemplénvármegyétől 1756-ból, melyben igazoltatik, hogy III. Ferdinánd 1647-ben Nagy Miklósnak s testvérei Pál és Jánosnak czímeres nemességet adományozott. A nemesi bizonyítványt 1756-ban Nagy Sámuel és fivére András tályai, Péter tisza-ladányi lakosok, úgy Nagy Erzsébet Mohácsy Pál neje; Sámuel fia István és Péter fiai Ferencz és András letéteményezték. Ugyanakkor Nagy Samu és András fivérek az 1647. évi eredeti nemeslevelet is letették a konventnél.
Nemes György és neje Gombos Dorottya, fiai István és György armálisa III. Ferdinándtól. 1646. Letette 1759-ben Nemes János zemplénmegyei szentesi lakos.
Nemes István nemesi bizonyítványa Zemplénmegyétől. 1753.
Nemes János sarkadi lakos és fia György armálisa Rákóczy Györgytől. 1656. Az erről szóló iratokat letette Nemes István dadai lakos 1755. évben.
Nagy, máskép Torma, lásd Kovách.
Nyry Péter, neje Tolvaj Klára, gyermekei Sára, Kata, Anna és Erzsébet és veje Tárczay István armálisa II. Ferdinándtól. 1622. Letette 1766-ban Tárczay László kis-sárkányi zempléni lakos, fivérei János, László, Péter, Ferencz, Zsigmond és Imre nevében is.
Nagy Ferencz de Gecse nemeslevele.
Németh máskép Szürtey, lásd Szürthey.
Nagy Gedeon, József és Zsigmond (néhai Nagy János fiának Györgynek fiai) és Mihály (Nagy János fiának Mihálynak fia) nemesi bizonyítványa Szabolcsmegyétől. 1796.
Novák László, neje Leskó Anna s fivérei Gergely és János armálisa Rudolf királytól Prága, 1588 április 24.
Palay Miklós, neje Orosz Dorottya s fiai István, András és János armálisa I. Lipóttól. 1659. Letette 1757-ben Palay János, Palay Zsigmond és neje Ziday Anna királyselmeczi lakosok fia.
Pálfi Mihály de Nagyrozvád, neje Bófel Dorottya s gyermekei Bálint, János és Kata armálisa II. Ferdinándtól. 1634.
Pályó, lásd Huszthy.
Pap, lásd Dragus.
Péczeli Török János és István fivérek armálisa Bethlen Gábor fejdelemtől. 1624.
Perda, lásd Hardichi.
Pósa, lásd Csengery.
Posta György, Szilágyi Mihály és István és Székely János. Posta György neje Nagy Kis Anna, fia István és leánya Erzsébet. Szilágyi István neje Virágos Erzsébet. Szilágyi Mihály neje Vivő Katalin és fia Bálint, másik Szilágyi István neje Balogh Erzsébet és fiai János és István, Székely János neje Vas Erzsébet és gyermekei Mihály, Erzsébet és Kata czímeres nemeslevele I. Lipót királytól. 1701. Letette Szilágyi Mihály váncsódi biharmegyei birtokos az e megyétől 1767-ben kivett nemesi bizonyítványnyal együtt 1774. évben.
Prosma Péter armálisa Zápolya Jánostól. 1560.
Pethry (de Lövőpetri) Sándor, fivére István s fiai István és Péter nemesi bizonyítványa Szabolcsmegyétől. 1780.
Potor de Hermanszegh, lásd Borsos.
Pálffi Salamon és József udvarhelyi bizonyítványa 1811-ből, mely szerint 1. Salamon és Antal elődei Pál György és Lőrincz a tasnádi Székelyfők közt bejegyezve vannak és hogy ők csakugyan Pálffi István (de Csíktasnád) fiai; 2. pedig Bezdedy László igazolja, hogy neki néhai Pálffi János szabolcsi főjegyző megvallá, hogy ő Antal és Salamon atyjának testvére volt.
Póchy Zsuzsánna, lásd Széchy.
Parlaghy Borbála, lásd Soós.
Paukovics-Papp család nemesi bizonyítványa Szatmármegyétől. 1797.
Pap. Beregmegye bizonyítványa 1805-ből, arról, hogy Gyakunik, Roszpopa és Szidlár családok nemesek és a Pap nemes családból származnak. Ezen bilkei Pap ágazatból eredtek még a Popovics és Jurkovics nemes családok is.
Révay családra vonatkozó iratok nemesi és pallosjogi kiváltságairól, melyeket 1521-ben Révay István, újlaki bán és Ferencz nádori titkár II. Lajos királytól kieszközöltek; valamint Ferdinánd király 1534-iki adománylevele a sklabinai várról.
Rigómezey Mátyás armálisa Rudolftól. 1584.
Rimaszombathy András és fia István armálisa Miksa királytól. 1563.
Racsay András (de eadem) neje Szalay Anna és fiai Ferencz, István és Miklós; Katalin, Anna, Borbála és Erzsébet armálisa. 1590. Letette a konvetnél 1744-ben Racsay István.
Reviczky János vezérőrnagy s mindkét nemű utódai bárói diplomája II. József császártól. 1773 november 28. Ez okmányt megőrzés végett beadta 1814-ben báró Reviczky Ferencz.
Sárkány Simon máskép Zalay s összes atyafiai armálisa I. Ferdinándtól. 1563.
Sárközy, lásd Csengery.
Sebe Péter armálisa. 1714.
Sylvius Gáspár deák, fivérei Szeőke János és Monaszely, nővére Dorottya armálisa I. Ferdinándtól. 1555. Letette a konventnél 1645-ben idősb Asztalos István szatmári lakos.
Sinka, lásd Bárdy.
Szokolányi Pál, Tóth Jakab és Soós János s ennek neje Olajos Zsuzsánna és fia István armálisa I. Lipót királytól. 1698.
Szabó, lásd Bogoméry. Szabó István nemesi bizonyítványa Abaujvármegyétől.
Szabó (Zabó) Albert és fiai István, Pál és János armálisa II. Ferdinándtól. 1632.
Szarka István és fiai János, Miklós, István és Lőrincz armálisa I. Lipót királytól. 1699. Letette Leleszen 1769-ben Szarka Gáspár tivadari lakos.
Szegedy Pál armálisa. 1668.
Székely, lásd Borbély, Posta.
Szilágyi, lásd Posta.
Solymossy-Várady István nemesi bizonyítványa Ugocsamegyétől. 1761-ből.
Szelcsényi, lásd Balogh.
Szolnoky Lőrincz armálisa Miksa királytól. 1569.
Szőcs, máskép Tóth János s fiai Ferencz és Mihály s fivérei István és Pál nemesi levele I. Lipót királytól. 1687.
Szlavkov Mátyás armálisa György cseh királytól. 1469. Letette a leleszi konventnél 1588-ban Szlavkov Jakab, fia Pál nevében is.
Szabó Pál, neje Chenky Anna s fia Pál armálisa I. Lipóttól. 1687. Letette 1783-ban Szabó György fia Ignácz.
142Soltész, lásd Durcsák.
Szechy György s fivérei Pál, András, Lőrincz és Péter armálisa II. Ferdinándtól. 1627.
Szeldmayer Sebestyén László armálisa Mária Terézia királynőtől. 1751. Beadta 1808-ban fia József.
Szabó István tetétleni, szabolcsi, János és Mihály furtai bihari lakosok nemesi bizonyítványa Biharvármegyétől. 1801.
Szabó Mihály, István és János szóvási lakosok és másik István tetétleni lakos nemesi bizonyítványa Szabolcsmegyétől. 1794 szeptember 3.
Sallay, máskép Kovács Balázs nemesi bizonyítványa Zemplénvármegyétől. 1665.
Soós János, neje Parlaghy Borbála és fia István nemeslevele III. Károlytól. 1714. Szabolcsmegye nemesi bizonyítványa. 1810-ből.
Szilágyi Dávid részére Máramarosmegyétől 1690-ben kiadott bizonyítvány nemességéről és kövesligeti eredetéről s ottani szabad birtokáról, mely Anna nővére kezén van. Ez okmányt kövesligeti Román Ferencz tette le a leleszi konventnél 1808. évben.
Szeőke György, neje Haranghi Kata, fiai Bálint és György armálisa Bethlen Gábor erdélyi fejedelemtől. 1623. A konventhez beadták 1813-ban Szeőke Miklós és Sándor.
Szürthey, máskép Németh József királyselmeczi lakos és fiai János, József, Imre és István nemesi bizonyítványa Zemplénvármegyétől. 1811 deczember hó 12.
Sámuel Márton (máskép Bolzer), neje Sztano Zsófia, fia János, veje Szabó György, ennek veje Bolzer Ilona és gyermekei Mátyás és Zsófia armális levele I. Lipót királytól. 1694. Kihirdettetett Nógrádvármegyében.
Szőlőssy János és fivére Thuszó János armálisa II. Ferdinánd királytól. Bécs, 1631 márczius 18. Letétetett a leleszi konventnél 1821-ben Szőlőssy János és Ferencz csepeli és Péter nagygejőri lakosok által.
Tar András és neje Pap Mária armálisa I. Lipót királytól. 1690. Letétetett 1768-ban, Tar Zsigmond Mihály, István és György testvérek és Zsigmond fiai László és Ferencz által.
Tárczay, lásd Nyry.
Tarpay, lásd Borsy.
Tegeny, Terebessy, lásd Balogh.
Teleky Pál (de Nagytur) nemesi bizonyítványa Szabolcsvármegyétől 1751-ből. E szerint Teleky Pál atyja szintén Pál, ennek László, ennek Tamás, ennek Pál, ennek István és ennek Lőrincz. Ez okmányt Teleky Pál olaszpataki lakos, neje Ruszka Zsuzsánna és fiai László, Pál, József és Imre 1772. évben tették le.
Thibay, lásd Korcsma.
Tivadar Gergely (de alsó Róna) nemesi igazolása. 1753.
Tolvaj Ferencz, neje Garay Katalin és fiai Péter és Ferencz armálisa III. Ferdinándtól. 1639. Letette a konventnél 1738-ban Tolvaj Ferencz.
Torday, lásd Csengery.
Torma, lásd Kovács.
Tóth, lásd Szokolányi.
Thoraconim János armálisa Rudolftól. 1599.
Tóth Péter és neje Saáry Anna s fiai István és János armálisa I. Lipót királytól. 1701.
Tóth, lásd Szőcs.
Toót (de Szeben) Gergely, Mátyás és ennek neje Vas Ilona s gyermekei Mihály és Anna nemeslevele III. Ferdinándtól. 1646.
Tóth Imre, Benedek, Jakab és Ambrus fivérek armálisa Rudolftól. 1580. Letették Leleszen 1750-ben Tóth István, Mihály fia, és Mihály, István fia.
Tóth, lásd Fóros.
Török-Péczely, lásd Péczely.
Tályay, lásd Balogh.
Tar János, fia János, Turós István és Mihály, Nagy István, János és Lőrincz fivérek armálisa III. Ferdinándtól. 1654.
Thuszó János, lásd Szőlőssy.
Turóczy Miklós és fivére Mátyás armálisa III. Ferdinándtól. 1655 február 19.
Trückel Kázmér Ferdinánd nemeslevele Mária Teréziától. 1776.
Ujhelyi István s utódai armálisa III. Ferdinándtól. 1643. Letette 1731-ben Ujhelyi Ferencz erdőbányai lakos.
Ur János, András és Miklós armálisa III. Ferdinándtól. 1638. Letették Leleszen Ur András és Miklós fivérek és István, András fia kisdobronyi lakosok 1754-ben.
Urbán István, neje Olaszi Judit, fiai István és András, leánya Borbála és fivére György armálisa I. Lipót királytól. 1666. Letette 1738-ban Urbán István.
Vargyassy Ferencz armálisa I. Lipót királytól. 1689. Beadatott 1691-ben.
Varjass Máté és Benedek, keörczömi máskép homokmeghi Varjass János fiai nemesi bizonyítványa Komáromvármegyétől. 1613.
Vasas Mihály és Ferencz nemesi bizonyítványa Zemplénvármegyétől. 1753. (Lásd Chichvay).
Veres István, neje Kegyes Zsófia és fivérei Kegyes István és János armálisa I. Lipót királytól. 1662. Beregvármegye nemesi bizonyítványa idősb Veres Ferencz részére. 1756.
Vincze János, neje Dormány Erzsébet, fia István s ennek neje Péter Katalin, fia János és Gergely, s ennek neje Bácsy Anna armálisa I. Lipót királytól. 1662. Beadta Vincze Mihály beregmegyei tivadari lakos 1769-ben.
Voncz András armálisa Lipót királytól. 1699.
Varju László nemesi bizonyítványa Heves és Külső-Szolnokmegyétől. 1702. Letette Leleszen Varju Imre 1779-ben.
Vajda, lásd Firrta.
Veres Benedek s utódai armálisa III. Ferdinándtól.
Zabó Albert és fiai István, Pál és János czímeres nemeslevele III. Ferdinándtól. 1632.
Zabó Ferencz, János és Mihály, máskép Leleszi Deák, Cserney András deák és Cserney máskép Iske András armálisa Rudolftól. 1601.
Zalay, lásd Sárkány.
Ziday Lőrincz és Mihály armálisa Miksa királytól. 1572. Beadatott Leleszen 1755-ben kozmafalvi Ziday Ferencz, István, Mihály és Imre által.
Zigethy György deák, fivére Péter s utódaik nemeslevele II. Lajos királytól. 1519. (A czímereslevél ismertetését l. Turul 1891. évf. 159. l.)
LEHOCZKY TIVADAR.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages