Regesta Imperii XI. Die Urkunden Kaiser Sigmunds. (1410–1437.) Verzeichnet von Wilhelm Altmann. 1. und 2 Lieferung. Innsbruck, 18…

Teljes szövegű keresés

Regesta Imperii XI. Die Urkunden Kaiser Sigmunds. (1410–1437.) Verzeichnet von Wilhelm Altmann. 1. und 2 Lieferung. Innsbruck, 1896–97.
Immár két füzete fekszik előttünk Zsigmond király regestáinak, a teljes első kötet, több mint 6000 tétellel, dicsérve kiadójának szorgalmát és türelmét.
E regesták Zsigmondnak csak német-római uralkodói epochájára terjednek ki s ebből az időből is csupán a birodalomra vonatkozó okleveleket sorolják fel. A hazánkra vonatkozókat már azért is mellőzhetőknek tartotta a kiadó, mert tudomással bírt az Akadémia megbízásából készülő Zsigmond-kori oklevéltárról. Mindazonáltal ez adatok ép oly becsesek a magyar történészre nézve, mint a németre. Sőt itt-ott művelődéstörténetünkre érdekes oklevelek kivonataival is találkozunk, hogy pedig a heraldikai vonatkozások nem ritkák benne, azt talán mondanunk sem kell.
Az véljük, hasznos szolgálatot teszünk olvasóinknak, különösen azoknak, a kik a XV. század-e nálunk legérdekesebb kor, czímerészetével foglalkoznak, ha összeállítjuk a kötetben levő heraldikai vonatkozású regestákat, megkímélvén ezzel számukra azt a nem csekély munkát, melybe a száz s egynehány adat 6030 közül való kikeresése kerül. Érdekes összehasonlításokra és talán a Zsigmond-korabeli sűrű czímeradományok tisztább magyarázatára nyílik ezzel alkalom.
A két füzet az 1411 július 3.* és 1424. év vége közé eső tizenhárom és fél évről összesen 106 czímeradományozó oklevelet mutat ki, nagyobbára a birodalmi iktató-könyvek alapján. Ezek közül egy városnak szól; a többi személyeknek. Ez utóbbiak nemeik szerint így oszlanak meg: czímeradomány 57; régi czímert megerősítő oklevél 7; nemesítéssel vagy rangemeléssel járó czímeradomány 16; czímerbővítés vagy javítás 16; czímerváltoztatási engedély 3; ugyanazon sisakdísz viseléséről szóló engedély 1; elkobzott czímer visszaadásáról szóló okmány 1; hamis vagy kétes 4.
1 E nappal kezdődnek Zsigmond Reichs-Registraturjainak bejegyzései.
 
Nyelvre nézve van hatvánhárom latin és 38 német (a négy hamisat nem számítva).
A legtöbb adomány, úgy mint nálunk, az 1418. évre esik, világosan mutatva, hogy a Zsigmond által rendezett lovagi ünnepélyekre összegyűlt külföldi nemesek közt ép úgy elegen akadtak czímertelenek, mint a király magyar kísérői között. Alapos okunk van tehát hinni, hogy ez időben még a külföldön is akárhány nemescsalád találkozott, a melynek nem volt czímere s ezzel aztán a XV. századra megdőlne az az ismert elv, miszerint Németországban a czímer a nemességnek elengedhetetlen attributuma, Elengedhetetlen az oklevél a kiállító s pecsétet használó nemeseknél, de egyébként nem bír kiváló fontossággal. Hogy ez volt a középkor felfogása, mutatja azon körülmény is, miszerint a czímerlevelek kevésbbé ünnepélyes formában s rendszerint csak közép-pecsét alatt adattak ki, s velük szemben a birtokadományok jóval fontosabb volta szembetűnő.
A kitüntetettek között magyar nevűre nem találunk; hiányzanak a regestákból, s így kétségtelenül a birodalmi igtatókönyvből, a Somkereki Erdélyi és a Bossányi családnak szóló czímerlevelek is, bár egy, ez utóbbival egy napon kelt armális van oda bevezetve, de ez Lützensteini Burkárd grófnak szól.
Nem lehetetlen, hogy a magyarok számára adott császári czímeradományokat a magyar királyi iktatókönyvekbe vezették be, arra számítva, hogy az esetleg elveszett oklevelek a magyar kanczelláriánál legyenek igazolhatók, illetve pótolhatók s ne kelljen értük Németországba fáradni. Valószínűbb azonban, kivált a czímerleveleknek tulajdonított csekély fontosságot tekintve, hogy a sok munkával elhalmozott kanczellária csupán tévedésből állított ki birodalmi armálist magyaroknak, a kik aztán nem akarván a taksát újolag megfizetni, megtartották s használták az ilyen módon kiadott diplomát.
Az armálisokról szóló regesták a következők:
1412 február 12. Buda. Czímerlevél a kottschachi, származású Herl Frigyes részére.
1412 május 21. Buda. Engedély a Miari, Doglioni és Foro bellunai nemes családoknak, hogy a sast czímerük felső mezejében viseljék.
1413 április 21. Udine. Czímerváltoztatási engedély az Udinéből való Ludovicus de Czignotis «sacri lateranensis palatii et aulć nostrć et imperialis consistorii comes» részére.
*1413 május 2. Udine. Czímerlev. Fresachi Osvalt schönfelti és pleyffi hadnagy számára, a velenczeiek elleni háborúban szerzett érdemeiért.*
1 A csillaggal jelöltek német nyelvűek.
 
1413 deczember 12. Lodi. Czímerlevél Michael de Hengramis comes palatínus részére.
1413. Hely és év nélkül. Czímermegerősítő-levél Kurz György Austriai Frigyes hg. főpohárnoka részére.
1414. január 21. Cremona. Czímerlev. Kirchen János részére.
1414 február 26. Piacenza. Czímerjavító-levél Bernardus és Galvanus de Anguxolis számára.
1414 február 27. Piacenza. Czímerlev. Georgius de Benzonibus részére.
1414 július 27. Speier.Czímerlev. Hexstat Henriknek.
1414 október 2. Nürnberg. Czímerlev. Schüler István nürnbergi polgár számára.
1414 november 8. Czímerváltoztatási engedély Schad Farkas ausztriai lovag részére.
451414. november 14. Lechenich. Czímereslev. az ausztriai származású Fronawer Vilmosnak.
*1415 január 27. Konstanz. Engedély von Wetzhausen és von Baldersheim asztalnokoknak, hogy sógorságban levén, ugyanazon oromdíszt hordhassák sisakjukon.
1415 márczius 12. Konstanz. Zsigmond király megerősíti Lützelsteini Burkárd gróf azon czímerét, mely Geroldsechi Volmár halálával szabaddá lévén, Wenczel király által Burkárd testvérének, Henriknek adományoztatott. (Benne átírva Wenczel okmánya egész terjedelmében.)
1415 márczius 27. Konstanz. Czímeres-nemeslev. Overvesti Lőrincz, Vilmos bajor kir. és hollandi gróf titkára részére.
1415 április 7. Constanz. Czímerlev. Rudolf Jakab isnyi polgár és. kereskedő, valamint ennek fia Henrik részére.
1415 május 7. Konstanz. Zsigmond kir. Bozeni Vintler Jánosnak arany sisakkoronás czímert ad. Nincs a birod. igtatókönyvben. Eredetije a családi levéltárban Meránban. (Kétes.)
1415. Kelet nélkül. Konstanz. Czímerjavító-levél Watzmannsdorfi Keresztélynek.
1416 november ? Nimwegen. Czímeres nemeslevél Tuchemynt Rádolf és testvérei számára. Ugyanaz ugyanakkor Cordeli Vilmos Györgynek. (Nem biztos, hogy két különböző oklevél-e ?)
1416 augusztus 13. Canterbury. Czímerjavító és megerősítő lev. Schlick Henrik és fia Gáspár, udvari írnok számára. Nincs az iktatókönyvben. Kétes.
*1417 február 25. Constanz. Zsigmond kir. Brucker Henrik hagenaui polgárt lovaggá üti és czímerét megerősíti.
1417 márczius 1. Konstanz. Engedély új czímer felvételére Doglioni Györgynek.
*1417 márczius 12. Konstanz. Zsigmond kir. szolgáját, a baseli származású Offenburg Henriket fiaival együtt lovagi rangra emeli s nekik czímert ad.
1417 április 8. Radolfszell. Czímerlevél az uffenheimi eredetű Furbringer testvéreknek és rokonaiknak.
*1417 április 8. Radolfszell. Czímerlevél Holleghe János braunschweigi polgár számára.
*1417 május 6. Konstanz. Czímerjavító-levél Schermberg Vilmosnak.
*U. akkor, u. ott. Czímermegerősítő-levél Ekken Virgil számára.
*1417 június 25. Konstanz. Czimerjavító-levél Dosse Erhárd lovag részére.
*1417 július 5. Konstanz. Czímerl.Weger Istvánnak.
*1417 július 5. U. ott. Czímerlevél Chelerbergi (Kellerbergi) Astermannak.
*1417 július 10. Konstanz. Czímerlevél Heroldsberg községnek.
1417 augusztus 4. Konstanz. Czímerlevél Varrentrapp Albert lüttichi és prágai kanonok és familiaris valamint testvére Henrik részére.
*1417 augusztus 12. Konstanz. Czímerlevél két testvér: Burkart Rudolf és Mont Vilmos számára.
1417 szeptember 14. Constanz. Czímerlevél Geuder Koncznak.
*1417 október 20. U. ott. Czímerlevél Laudemburgi Rápóltnak.
1417. november 17. U. ott. Czímerlevél a nürnbergi Strarcke János és fiainak.
1418 január 8. U. ott. Czímerlevél az Aichelberger testvéreknek: Merkel, János és Péternek.
1418 január ? U. ott. Czímerlevél Ouentin Péter és Detrének (Ortenburgból).
1418 márczius 4. U. ott. Czímerjavító-levél a paviai származású Gallina János Ferencz részére.
1418 márczius 7. U. ott. Czímerlevél a feltrei szárm. Johannes de Wendramellis részére, a kit Zsigmond ugyanazon napon kelt oklevelével kíséretébe vesz fel:
*1418 márczius 22. U. ott Czímerlevél (öt külön darab):
az üchtlandi Freiburgból való Cramer Jakabnak,
az ugyanonnan származó Mursel Péternek,
Wartemberg Osvált és Erhárt baseli polgároknak,
Wartemberg János, Jakab és Miklósnak,
Planck Rudolf és János rosenheimi polgároknak.*
1 Az ilyen sűrű és tömeges czímeradományok bizonyára nem annyira a konstanzi tornákkal, mint inkább Zsimond folytonos pénzzavaraival s kölcsönkéréseivel hozhatók kapcsolatba.
 
1418 április 10. Konstanz. Czímerlevél Ekhart Ulrik részére.
*1418 április 16. U. ott. Czímerjavító-levél. Karge Péter Konrád és Jakab ulmi polgárok számára.
1418 április 23. U. ott. Czímerlevél a saltzburgi Hultzin Henrik fiának, Erer Péternek.
1418 április 27. U. ott. Czímeres nemeslevél Tannendorfi Boldizsár, Gáspár, Menyhért, Venczel és Márton részére.
1418 május 4. U. ott. Czímerlevél Härlemi János és Jánosnak.
1418 május 9. U. ott. Czímerlevél Rost János missieni polgárnak.
1418 július 2. Strassburg. Czímerlevél a brunecki szárm. Mesrer Jánosnak.
1418 július 12. Hagenau. Czímerlevél Seremi Ottónak. (Nem merek ezen Ottó v. Serem neve alatt magyar embert keresni. Mindenesetre érdekes volna az oklevelet ismerni; iktatókönyvi jele: F. 125 r.)
*1418 július 19. U. ott. Czímeres nemeslevél Henne v. Han számára.
1418. aug. 4. Baden. Czím. nemeslevél Landespergi János részére.
1418 október 6. Augsburg. Czímerlev. Prieschuch Tamás augsburgi polgárnak.
*1418 november 25. Passau. Czímerlev. Hans Chol részére.
*1418 november 19. Passau. Czímermegerősítő két testvér: Kraft Leupold és Niklas Schwabe részére.
*1419 január 25. Bécs. Zsigmond király a Lieflandból való Gerard Dalemnek, a ki párviadalban Treiden Henrik által legyőzetve, ezáltal «etwas an siner ere, friheit und wapan gekrenket ist, und er die ouch verloren hat», becsületét, szabadságát és czímerét visszaadja.
*1419 január 31. Bécs. Czímerjavító-levél Poll István, Albrecht osztrák hg. szolgája számára. .
1419 április 28. Visegrád. Czím, nemes-levél Kuwennachból való Kautsch Henrik részére.
*1419 augusztus 13. Buda. Czímerjavító-levél Laun Ulrik lovagnak.
1420 január 17. Boroszló. Czímerlevél Strachwitzer János, Péter, Ferencz és Miklósnak.
461420 április 14. Schweidnitz. Czímermegerősítő-levél Banckau Mihály boroszlói polgárnak.
*1420 július 25. Czímerlevél Fye Henrik udvari írnok és rokonainak, egyszersmind a kitüntetteket Zsigmond kir: «erhebt zu rittermässigen Leuten und Wappengenossen».
1420 július 27. Prága. Eberstein Péter és Pálnak a kihalt Alt-Kernsteiniek czímere adományoztatik. (Eredetije a bécsi cs. levéltárban.)
1420 augusztus 23. U. ott. Czímerlevél Cotta Burkhárt fiának Bonaventurának (aus dem Geschlecht v. Cottendorf in Thüringen). Eredetije a család levéltárában. Nincs a bír. iktatókönyvben. Valószínűleg hamis.
*1420 deczember 4. Kuttenberg. Czímerjavító-levél az Egerből (Csehország) való Gummerauer Miklós részére.
1420 deczember 5. U. ott. Czímeres nemeslevél a Setterichből való Kalde Péter notarius és familiaris, valamint ennek testvérei részére.
*1421 márczius 27. Znaim. Czímerjavító-levél Meissani Ottónak.
*1421 márczius 27. U. ott. Czímerjavító-levél Puchheimi Pilgrimnek.
1421 április 29. Trebčin. Czímerlevél Gausar Jánosnak (Strassburgból).
1421 augusztus 26. Buda. Czímerlevél Antonio Francisci Novi de Grandonibus pisai polgárnak. (Ugyanakkor őt familiarisává teszi.)
1421 szeptember 30. Pozsony. Czímerjavító-levél Stubenberg Frigyes részére.
1421 október 2. Czímerlevél Kaspar von Ekch (krajnai család) részére.
*1422 márczius 3. Skalitz. Czímeres nemeslevél a Rektlingenből való Seps Konrádnak.
*1422 július 7. Bécs. Pakensteini Mausenreuter János a kihalt Gutinger család czímerét kapja.
1422 július 7. Bécs. Czímeres nemeslevél Antonius de Tallenderii dictus Dominus Borra ex Arragonia, intimus familiaris (udvari bolond) részére. «…te tam fidelem quam benivolum prebuisti et quodam acuto studio sub simulata quadam curiositate, que summa Kathone teste dinoscitur esse prudentia, crebro nos a corporis periculis exemisti et quandoquoque in perplexitatibus constitutos et animi mutatione perlesos letice iubilo ad prioris iucunditatis gaudium reduxisti...»
1422 július 16. Nürnberg. Zsigmond kir. nemes Schlick Gáspárt, Neuhaus urát és utódait bárói rangra emeli s megengedi a kitüntetettnek, hogy czímerébe anyjáét, Collalto Konstanczia grófnőét is felvegye. Nincs az iktatókönyvben. Zsigmond e napon nem is tartózkodott Nürnbergben. Bizonynyal hamisítvány.
1422 augusztus 25. Nürnberg. Czímerlevél az Augsburgból való Jost és Ulrik Arczte számára.
1422 szeptember 4. Nürnberg. Czímerlevél a Nürnbergbe való Steinberg Péternek.
1422 szeptember 8. U. ott. Czímermegerősítő-levél Adolzheimi Zeisolfnak. Nincs a bir. iktatókönyvben. Eredetije a család levéltárában.
1422 szeptember 13. U. ott. Czímerlev. Rosenbusch János dr. medic. számára.
1422 szeptember 17. U. ott. Czímeres nemes-levél Asparni Amman Simon és testvére Gerung részére.
1422 augusztus–szeptember.U. ott. Czímeres nemeslevél a kölni egyházmegyéből való Balduin, Gerhard és Rutger v. Dyck testvérek számára.
*1422 november 8. Bécs. Czímerlevél Ratich Lénárd, Zsigmond és Ulriknak.
1422 november 12. U. ott. Czímerjavító-levél Windeni Jánosnak.
1422. Hely és kelet nélkűl. Czímerlevél a kommotaui származású Sedlaczko Jánosnak.
1423 szeptember 24. Visegrád. Czímermegerősítőlevél Prantbacher János familiaris és testvére Werner részére.
*1423 október 4. Buda. Czímerjavító-levél. Aychpergi György és fiainak.
1424 május 26. Buda. Czímerlevél Habanug Jodok részére.
1424 június 28. U. ott. Czímerlevél Georg Mann von Goldberg és fivérei Miklós és Márton számára.
*1424. július 13. U. ott. Czímerlev. Goldiner János magdeburgi kanonok és wörlitzi prépost, úgyszintén fivére Peczon részére.
1424 július 24. Visegrád. Czímerlevél Konecken Miklós mester és testvére ugyancsak Miklós számára.
1424 július 24. U. ott. Czímerlevél Domenitz Detre halberstadti kanonoknak.
1424 szeptember 1. Tata. Czímerlevél (hat darab) János fia Edmundnak, Johannes Tannworhtnak, Robertus Coknak, Johannes Hamtannak, Johannes Iwarynak, Dieffredus Berbyknek.
(Zsigmond augusztus 25-ikétől 31-ig Esztergom és Komárom között vadászott, ez idő alatt oklevelei bizonyos Rawasgesső, Rabiskusse, Rozgessoról vannak keltezve. Bizonyosan hibásan vannak e nevek visszaadva s így a helység vagy talán birtok, erdő nevét pontosan megállapítani nem tudjuk. Szeptember 1-én tért meg a vadászatról Tatára s mindjárt az nap hat czímerlevelet adott ki. Hogy a kitüntetettek érdemeiket nem harcztéren, hanem a sokkal békésebb vadászaton szerezték, kétségtelennek látszik.)
1424 október 28. Tata. Czímerjavító-levél Wildungsnawri Konrádnak.
1424. deczember 6. Buda. Czímerjavítólevél Reimstain Jánosnak.
1424 deczember 8. U. ott. Czírmerlevél Ungeraten Péter boroszlói polgárnak.
Hely és év nélkül. Czímerlevél Stals Miklósnak:
U. úgy. Czímerlevél Molsbergi János mainzi bírónak.
A herold-intézményre vonatkozólag csak hat regestát találtunk a kötetben, ezek azonban a heraldikusra nézve kiváló érdekűek, s magyar szempontból is igen fontosak.
1411 szeptember 12. Visegrád. Zsigmond kir. Tennemark (Dänemark) Simont herolddá (seu servus armorum) nevezi ki.
*1412 július 8. Buda A király közhírré teszi, hogy Weinsberg János persevantot kikiáltójává (Heerrufer) nevezte ki.
*1412 július 8. U. ott. Detre kölni érsek ajánlatára Kunigsberg Jánost, a kinek ezúttal Magyarprszág (Ungerlant) nevet ad, minden magyarországi heroldok és persevantok czímerkirályává nevezi ki.
(Sajátságos, hogy ez a kizárólag Magyarországot illető okmány németűl adatott ki, bár a bir. iktatókönybe nincs bevezetve.)
*1413 május 6. Udine. Zsigmond király elhúnyt atyjának és testvérének szolgáját (Knecht) Karlsteini Kolost, «Marschalk der wapen», szolgálatba fogadja.
47*1413 május 6. U. ott. Vencel testvére szolgáját Lützemburg Konrád heroldot udvarához fogadja.
1413 deczember 27. Lodi. Heroldját, Romrich (Römisches Reich) Pált a római birodalom összes heroldjai és trabantjai királyává teszi, megengedi, hogy minden kapott ajándékkal szabadon rendelkezhet s felmenti őt minden vám alól.
A Sárkány-rend történetéhez szolgáltat némi adalékot a következő öt regesta:
1411 deczember 23. Buda. Zsigmond kir. Jakab carrarai herczeg és anguillai grófot,
1412 január 11. Buda. Brunoro Bella Scala veronai és vicenzai birodalmi vicariust a Sárkány-rendbe felveszi.
*1412 május 16. U. ott. Felszólítja a Sárkány-rend összes tagjait a Frigyes osztrák herczeg elleni háborúban való részvételre s ígéri, hogy az általuk elfoglalt helyeket a rendnek zálogba adja. (Bizonyosan volt latin példánya is a magyar rendtagokhoz.)
1412 szeptember 26. U. ott. Miután Orsini Bertold «comes palatínus et princeps» kellőkép megismerte János esztergomi érsektől és Branda bíbornoktól a Sárkány-rend szabályait, Zsigmond király felveszi őt a rendbe.
1418 január 22. Konstanz. A király Guartius Fernandit tanácsosává nevezi ki, egyúttal felveszi a Sárkány-rendbe, melynek szabályaira Henrik arragoniai és siciliai infans előtt kell felesküdnie.
Pecséttani szempontból érdekes Kirchen János protonotarius 1417 november 5-ikén Konstanzban kelt azon rendelete, melylyel megbízza Arnold bommeli aranyművest, hogy 2 birodalmi pecsétet (sigilla imperialis majestatis) készítsen.
Végűl még a következő három regestát iktatjuk ide:
1418 február 8. Konstanz. Zsigmond király eredményesen vesz részt egy tornában. (Richenthal után.)
1411 június 11. A frankfurti tanács megtagadja Zsigmond azon kívánságát, hogy a birodalom és Magyarország czímerét ott kiakaszszák.
1418 július 16. Hagenau. Zsigmond meghagyja Zeiselmeister Miklós tanácsnokának, hogy gondoskodjon arról, miszerint a birodalmi városok tornyaira a birodalmi lobogó vonassék fel.
Varjú.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages