II. A Blagay család czímeréről.

Teljes szövegű keresés

II.
A Blagay család czímeréről.
A Blagay-oklevéltár megszerkesztése alkalmából módunkban volt áttekintenünk a családi pecséteknek, ha nem is teljes, de annyiban mégis elégséges sorozatát, hogy már ezekből az adatokból is képet adhatunk a családi czímer fejlődéséről, illetőleg az evoluczió egyes mozzanatairól. Lényegesen előmozdította e részben tanulmányainkat az a körülmény, hogy az ezredéves kiállítás történelmi főcsoportja részére t. barátunk és kartársunk, Károlyi Árpád páratlan igyekezettel és szakértelemmel összeállította a bécsi titkos levéltár gyűjteményeiből a magyar magánpecséteknek eddigelé nagyobb részében teljesen ismeretlen anyagát s ez általa magyar pecséttant külső s belső terjedelmében egyaránt gazdagitotta. A Babonikok családjából három ilyen pecsét került elő, ezek azután odaillesztve a többi előttünk ismeretes pecsétek sorozata mellé, utba igazitanak a Blagay-czímer szövevényes alakúlásaiban.
Eleve is megjegyezzük, hogy a pecséteknek ugyan sokszor kiváló szerep jut az egyes családtani 83kérdések megoldásában, de föltétlen bizonyitó erősségük csak a leggondosabb kritika alkalmazásával juthat érvényre. Mert mig az oklevelek kiállitása tekintetében a szokásnak úgyszólván átörökítő hatása van, mely alól az oklevél szerkesztője s írója alig vonhatja ki magát, addig a pecsét készitője, ha hódol is a divatnak, de mindig vegyit belé valamit a maga énjéből. Meglát egy más pecsétet, annak a czifraságai megtetszenek neki, átveszi, de nem egészen. Olykor szolga módjára anachronistice vési meg a rábízott pecsétnyomót, máskor meg művészieskedvén, valami apró eltéréssel kedveskedik megrendelőjének. S épen ez a kis eltérés alkot preczedenst a további fejlődésben. Látok p. o. magam előtt két pecsétet, egyikben a harántgerendák jobbról balra, a másikban balról jobbra szelik a mezőt, a czímer alakja az egyikben áll, vagy fut, a másikban növekedő helyzetben van. Az összetételben van a változat, de az alaptényezők azonosak. Most már meglehet az, hogy a kétféle összetételű czímer közül az egyik az anyaczímer, a másik a változata, avagy meglehet az is, hogy véletlen hasonlósággal van dolgunk s a két czímer már eredetileg eltért egymástól az összetételben. Ily esetekben apodiktikus eredményről csak akkor lehet szó, ha oklevelek és egyéb történeti bizonyítékok állanak rendelkezésünkre.
81I. TÁBLA.
A Blagay (comites de Gorichia és Wodicha) család származásrendje Blagay Ferenczig, a magyar ág utolsó tagjáig.
(1.) Nicolotus de genealogia Ursinorum comitum et senatorum urbis Romane; (2.) comes Stephanus de Gorichia (I.), † 1209 előtt neje: filia Hermani comitis de gorichia in partibus Karinthie (I. sz. okl.); (3.) Babonik (I.) comes de Wodicha neje: N. soror Rolandi bani (Sch.); (4.) Stephanus (II.) comes de Wodicha; (5.) Petrus; (6.) Mathias; (7.) Jacobus; (8.) Cristan; Endrey, 1315 (XXXVI.); Endrey comes de Wodicha, 1347. (LXVI.); Stephanus de Wodicha, 1355. (LXXIV.); Emericus, 1355. (LXXIV.); Helena f. Frangepán Duim (?); (14.) Stephanus (IV.) de Stenisnyak bán † 1316; Petrus, 1355. (LXXIV.) Andreas, 1355. (LXXIV.); (22.) Paulus (II.) de Crupa † 1382 elején, C. n.: gr. Ortenburg Katalin gr. Ortenburg Majnárd huga; (23.) Joannes (II.); (24.) Georgius; (25.) Dionysius (II.) n.: gr. Ortenburg Anna; (26.) Radoslaus (III.); Katalin 1. f.: Ortenburgi Henrik gróf 2. f.: Bessenyei György (?) (Sch.); (37.) Ladislaus neje: Bánffi Klára, néhai Bánffi István özvegye; Ladislaus, mostoha fiu (CL.); (40.) Mathias; (41.) Gregorius † 1465–1470 között neje: Katalin; (42.) Ladislaus); (43.) Franciscus; (45.) Johannes (V.) neje: Frangepán Dorottya 1486-ban özvegy; (46.) Nicolaus (VI.) 1481-ben condam.; (47.) Michael; (48.) Stephanus (VIII.) neje: Frangepán Dorottya, Frangepán Zsigmond és neje Ilona leánya, 1489-ben özvegy; (49.) Elena férje: Zrinyi Péter; (50. Gregorius; (51.) Anthonius (II.) † 1510 körül neje: Barbara; Kyburga férje: br. Rauber Lénárt? (Sch.); (4.) Stephanus (II.) comes de Wodicha; (9.) Babonik (II.) XX. 1283 condam neje: comitissa de Posega Morosini Albert nővére? (Sch.); (10.) Dionysius (I.) banus (?); (11.) Radoslaus (I.) banus; (12.) Stephanus (III.) banus; (13.) Gregorius banus; (15.) Joannes (I.) 1334-ben még él neje: III. Albert görzi gróf leánya Klara Eufemia (?); (16.) Nicolaus (I.); (1z.) Radoslaus (II.); (18.) Otto; (19). Ladislaus neje: Prijezda bosnyák bán leánya (?); (20.) Stephanus (V.); (21.) Gregorius; (29.) Henricus; (30.) Stephanus (VI.); (27.) Nicolaus (III.); (28.) Duimus neje: Garai Margit Garai Miklós 1. (Sch.) Blagay; Anna f. szekcsői Herczeg Péter fiok; Joannes nepos Johanis bani XLII. 1321.; (31.) Johannes (III.); (36.) Petrus; (32.) Nicolaus (IV.) n.: Majnai Ratetics Bogdoszló leánya; (33.) Stephanus (VII.) zágrábi kanonok; (34.) Babonik (III.) neje: Anna, Korbáviai Miklós gr. leánya, CLXI. 1431-ben özvegy condam Babonegh de Blagay; (35.) Thomas; (38.) Anthonius (I.) 1438. szept. 2. condam, CLXXV. neje: Magdolna Albeni János zágrábi püspök nővére; (39.) Johannes (IV.) † 1448 neje: Dorottya 1448-ban 2. férje: Frangepán Márton (Friauli lev.); (44.) Nicolaus (V.); Katalin férje: Frangepán Bernát (?); (52.) Stephanus (IX.) † 1549 körül neje: Dorothea, soror Georgii de Zlunio (Frangepán); (54.) Franciscus; Dorothea férje: Grubar Lénárd; Anna férje: Szluini Frangepán György; (53.) Gaspar; Justina; Leányok (?);
82II. TÁBLA
A Blagay család krajnai ágának származásrendje, a weissensteini levéltár összeállitása alapján.
Blagay István (I. sz. tábla 52.); Éva 1-ső férje gr.Zrínyi Miklós, 2-ik férje gr. Strassoldo Pál; Ferencz Krajnában birja Gottscheet; 1571-ben Miksától méltósága megerősítését kapja (Oklevéltár, CCLXIII.) † 1576 aug. 1. mint a gottscheei uradalom zálogbirtokosa, s a horvát végek volt kapitánya. Eltemették Gottscheeben. A családi régi sírbolt maig megvan, s ott meg is találták Ferencznek szép mívű német sisakját. neje br. Lamberg Magdolna, br. Lamberg József, Anna királyné udvarmesterének leánya; Erzsébet férje Frangepán Miklós; György sz. 1590 neje: schönbergi br. Auersperg Felicitas, Auersperg János leánya; János Veikard, cs. tanácsos † 1617 eltemettetett a laibachi székesegyházban: neje Cvetkovic (Zuetkovich) Felicitas; István elesett 1598-ban Károlyvárosnál. neje br. Auersperg Erzsébet, Auersperg Kristóf leánya; Katalin férje br. Dietrichstein János Fridrik; István sz. 1610. neje br. Egckh Dorottya Szidonia; Erzsébet Eleonora cs. udvarhölgye; f. gr. Althan János Eustach; Eberhard Lipót tanácsos, kamarás † 1680 márcz. 30; n. gr. Paradeyser Anna Mária 1619-ben Khisl Jakabnak eladta Gottscheet, 1637-ben pedig megvette Weissensteint a Lambergektől; Ferencz György együtt nevelődött a bécsi udvarban Lipót Vilmos főherczeggel; Erzsébet férje br. Moschkon Ferencz Bernát; Mária férje br. Moschkon Rudolf; Magdolna Cordula f. gr. Lamberg János György, krajnai főlovászmester; ferencz Ádám kamarás, krajnai altárnokmester † 1716 n. gr. Auersperg Sybilla Constantia. Auersperg János András krajnai főmarsall leánya; Mária Felicitas f. wachsensteini gr. Barbo Ferencz Károly; Katalin Erzsébet 1-ső férje gr. Paradeyser György Zsigmond, 1-ik férje br. Egg János Gotthárd; Veikárd Lipót, tanácsos sz. 1673 † 1719. eltemettetett Watschban 1-ső neje 1716. szül. br. Witzenstein, 2-ik neje gr. Cobenzl Margit, 1727 óta férjezett br. Riperdané, † 1730 május 25.; Mária Eleonora (Anna Erzsébet) sz. 1674 † 1745, férje báró Billichgraz Antal; Mária Anna szül. 1680 † 1719 férje gr. Lichtenberg Zsigmond; Zsigmond sz. 1686 ápril 7 † 1755 1708 óta kamarás, a krajnai rendek elnöke, t. tanácsos, n. br. Teyffenbach Ida Zsuzsánna, sz. 1710 † 1800 január 21.; Gáspár; Ferencz Antal; Konstanczia sz. 1730 † 1800; János sz. 1732 ápr. 10. † 1810 márcz. 11., eltemettetett Grácz mellett St.-Leonhardban, kamarás, a krajnai helytartós. tanácsos és az úti ügyek vezetője, a Szent-István rend vitéze neje br. Neuhaus Mária Czeczilia sz. 1741 † 1775; Jodok sz. 1735 † 1777 krajnai helytartósági tanácsos; Antal szül. 1739 sanenfeldi kerületi biztos Styriában; Mária Czeczilia sz. 1739 a klagenfurti Klarisszák zárdájában fogadalmat tett; Károly cziszterczita sz. 1741 † 1811; Mária Anna sz. 1756 † 1814 f. br. loewengreifi Hübner János kapitány; Katalin sz. 1758 márcz. 19 † 1808 márcz. 19 csillagkeresztes hölgy, f. gr. Attems János kamarás; József sz. 1759 ápr. 29 † 1831 szept. 25, eltem. Weissensteinban, 1. n. gr. Auersperg Mária sz. 1764 † 1787 2. n. Rastenfeldi br. Schluga Karolin sz. 1763 okt. 5 † 1803 ápr. 23 3. n. gr. Auersperg Wilhelmina sz. 1769 márcz 10 † 1807 jul. 28.; Hyacintha sz. (?) † 1832 szept. 10 f. br. Lichtenberg Ferencz; János sz. 1784 decz. 26 † 1802 szept. 7.; Rikárd, kamarás sz. 1786 aug. 17 † 1858 márcz. 14 n. br. Billichgratz Antonia sz. 1792 † (?); Mária Czeczilia sz.1787 † 1787 okt. 11.; Jodok sz. 1792 okt. 13 † (?); Ignácz, kamarás sz. 1794 márcz. 12. † 1857 máj. 6. n. br. Lazarini Mária csillagk. hölgy sz. 1801 jan. 30 † 1880; Ferencz sz. 1797 jan. 14 † (?); Hyacintha Mária szül. 1825 decz. 6 † 1884; József sz. 1828 máj. 2 † 1828 decz. 6.; Lajos Gergely sz. 1830 márcz. 11 volt cs. és kir. főhadnagy, kamarás † 1897 február 26 Laibachban n. br. Lazarini Mária Matild sz. 1830; Matild szül. 1833 f. br. Lauer Hugó
Mindezeket szükségesnek találtuk elmondani, hogy úgyszólván magunk előtt mentegessük azokat a lékeket, melyeket mi látunk legvilágosabban. A történetvizsgálónak tisztéhez tartozik, hogy a kutatásnak – a hol magának nincs módjában – az irányát legalább nagyjából megjelölje.
Kétségtelennek tartjuk, hogy a Blagay család már akkor, mikor első ősük kivált a Goriczai nemzetségből, rokonsági összeköttetésben állott a karantán, krajnai és istro-görzi többé-kevésbbé hatalmas hűbérurakkal. I. Istvánra nézve csak sejtelmeink vannak,* II. Babonek* neje bizonytalan, de fiaival Morosini Albert atyafiságot tart, Stenisnyáki IV. István* bánnak két fiáról oklevelekből tudjuk, hogy Ortenburg leány volt a feleségük, II. Pálé* Katalin, II. Dénesé* Anna, leánya Katalin pedig első ízben gróf Ortenburg Henrikhez ment férjhez. A híres I. János bánról* pedig azt sejtjük, hogy III. Albert görzi grófnak a leánya, Klára Euphemia – III. Endrének, szlavón herczegnek a jegyese – volt a felesége. Erre vall a család szereplése is a nyugati végeken, I. János friauli vitézkedése s a még kellőleg legalább nem végig igazolt hagyomány. Mindezekhez a bizonyítékokhoz járul a görzi grófoknak a czímere, mely egyes alkatrészeiben annyi analogiát mutat a Blagayakéval, hogy a kettőt nemcsak külső okoknál fogva, de a tárgy érdemére nézve is egybe kell vetnünk.
1 I. szárm. tábla 2. sz.
 
2 U. ott, 9. sz.
 
3 U. ott, 14. sz.
 
4 U. ott, 24. sz.
 
5 U. ott, 27. sz.
 
6 U. ott, 15. sz.
 

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages