III. BÉLA KIRÁLY ÉS ANTIOCHIAI ANNA ÁGNES, MINT I. FERENCZ JÓZSEF Ő FELSÉGÉNEK ŐSEI. (Első közlemény.)

Teljes szövegű keresés

1III. BÉLA KIRÁLY ÉS ANTIOCHIAI ANNA ÁGNES, MINT I. FERENCZ JÓZSEF Ő FELSÉGÉNEK ŐSEI. (Első közlemény.)
Abból az alkalomból, hogy Ferencz József urunk és királyunk ő felsége elrendelte III. Béla király és neje Antiochiai Anna Ágnes maradványainak ünnepélyes eltemettetését, egyik érdemes tudósunk az «Egyetértés»-ben közzétette azon családfát, mely Magyarország uralkodóházának, a Habsburgok örökébe lépett Lotharingi háznak középkori királyainkkal, II. Ulászlóval, Alberttel és Zsigmonddal való kapcsolata után III. Bélától való leszármazását tünteti föl. Ez a táblázat olyan föltünést keltett, bár a szaktudósok azelőtt is ismerték, hogy valamennyi hirlap átvette az «Egyetértés»-ből, sőt a történelmi társulat közlönye, a «Századok» is érdemesnek tartotta közlését, a mi kétségtelen tanuságot tesz arról, mennyire jól esett a nemzetnek, a midőn meggyőződést szerzett arról, hogy királyunk a dicső emlékü Árpádház vérszerinti ivadéka.
A ki csak egy kissé is belemélyed az európai uralkodóházak családi összeköttetéseinek vizsgálatába, nagyon jól tudja, hogy a fentebb emlitett s bizonyos tekintetben hivatalosnak tekinthető családfán kivül az Árpádok és uralkodóházunk közt a vérségi kapcsolatnak még sok más egyéb módja is létezik. Ezer év óta az európai uralkodóházak folyton csak egymásba házasodnak, nagy ritkán történt, hogy az egészben véve háromszázra sem tehető, részint ma is virágzó, részint pedig már kihalt dinasztiákon kivül egyéb családoknak a vére is járult volna ahhoz az európai népek családjából kivált külön fajhoz, a mivé az európai uralkodóházak alakultak. Ennek az egy évezred óta alakuló külön fajnak egyik Európaszerte elágazó törzse volt az Árpádház, melynek leányai sokkalta nagyobb szerepet vittek az európai uralkodóházak, mint a magyar arisztokráczia genealogiájában. Mindenfelé megtaláljuk őket Nyugat-, Kelet-, Dél- és Észak-Európában, az akkor hatalmon levő családok kötelékében, legkevesebb maradt közülök idehaza. Ha már most számbaveszszük, hogy III. Bélától ő felségeig 23 emberöltő telt el, 23 nemzedék alatt pedig az apai és anyai ősök száma meghaladja a 4 milliót: nagyon természetesnek kell találnunk, hogy ha hét század óta az ősök közt mindig csak ugyanazon pár száz családnak a tagjai szerepelnek, a III. Béla korabeli nemzedéknél 4 millió helyett valósággal csak néhány ezer személy lesz az ős, tehát közülök mindegyik legalább is ezerszer fordul elő a leszármazásnak nagyon sokfélekép elágazó rendje szerint.
Ilyen szempontból tettem vizsgálat tárgyává a III. Béla és az ő felsége közt levő vérségi viszonyt s bár nem merném állítani, hogy a leszármazásnak minden egyes esetét föltüntettem, az eredmény az, hogy III. Béla ivadékai közül 9 Árpádházbeli leány fordul elő ő felsége ősanyái közt, u. m. II. Bélának a leánya Konstanczia, II. Endrétől származott unokái Szent-Erzsébet és Jolánta, IV. Béla után való kisunokái Anna, Erzsébet, Konstanczia és Ilona vagy Jolánta, V. István utáni dédunokái Mária és Katalin. Ennek a kilencz Árpádházi leánynak azon ivadékait tünteti föl az ide mellékelt 26 tábla (I–XXVI.), 2a kik ő felsége apai és anyai ősei közt előfordulnak* s ezekből kitünik, hogy a kilencz leány utódai 71 család tagjaiból állnak, a kik 387 főágra szakadva képviselik ő felségének III. Bélától származott őseit. Ha pedig az ismétléseket is számba veszszük, t. i. ugyanazon személyeket nemcsak apai, hanem anyai ágon is külön-külön számitjuk, már ezrekre menő ágazat jön ki, vagyis III. Béla ugyanannyifélekép szerepel ő felsége ősei között.*
1 A táblák összeállításánál a következő munkákat használtam: Hübner J.: Genealogische Tabellen, I–IV. Lipcse, 1725–1733., Grothe H.: Münzstudien. IX. kötet. Stammtafeln. Lipcse, 1877., Lorenz Ottokár: Genealogisches Hangbch der európäischen Staatengeschichte. 2. kiad. Berlin, 1895., Wertner Mór: Az Árpádok családi története. Nagy-Becskerek. 1892. u. a. A középkori délszláv uralkodók genealogiai története. Temesvár, 1891.
2 Hogy ezt érthetőbbé tegyem, felhozom a XI. tábláról Albert magyar király és császár két leányát, Erzsébetet és Annát, a kikben a következő főágak egyesültek:
1. Nagyanyjuk, Cilley Borbála ágazata (I. tábla).
2. Nagyapjuk Zsigmond apai ágazata (XVII. tábla).
3. Zsigmond apai ágazatán macsói Kunigunda ágazata (l. III. tábla).
4. Zsigmond anyjának, Pomerán Erzsébetnek ágazata az apja V. Bogiszláv után (XXIV. tábla).
5. U. a. apai szépanyja Kalisi Erzséebt után (l. III. tábla).
6. U. a. az anyja Lengyel Erzsébet után (III. tábla).
7. Albert apai ágazata (XI. tábla).
8. Albert apai ágazatán szépanyja Meisseni Erzsébet ágazata (XXIII. tábla).
9. Albert anyja, Hollandi-Bajor Johanna ágazata (XVI. tábla).
10. U. e. Johanna dédanyjának, Anjou Margitnak ágazata (II. tábla).
A számozásnál ez a tiz főág van megkülönböztetve, a két leány közül egyikben folytatódik az apa ágazatának száma, amásik külön ágazatnak van fölvéve, tehát a két leánynál mindössze 11 főág szerint van föltüntetve a III. Bélától való leszármazás. Valósággal pedig ugy áll a dolog, hogy Albert két leányától mind a tiz ágazatnál két-két ág származik vagyis a 11 ág tulajdonkép 20 ágnak felel meg. Még szembetünbb a különbség, ha az emlitett Erzsébet gyermekeit, II. Ulászló magyar és Zsigmond lengyel királyt, Jagelló Borbálát, Zsófiát és Annát veszszük számba. Erzsébet férje, IV. Kázmér lengyel király nem tartozott III. Béla ivadékai közé, igy velük szemben megmarad a föntebb elsorolt 10 főág. A már ismert módszer szerint egyet az apai ágazat folytatásának tekintve, lesz 14 főágazat vagyis Erzsébet nővérével, Annával együtt 15, ha már most mind a tiz ágnál külön-külön számitjuk a hat felé való ágazást, nem 15, hanem 60 ág jön ki.
III. Béla király 9 leányivadékának elágazását, a mennyiben t. i. ő felsége leszármazásával vannak egyenes kapcsolatban, a következő táblázat tünteti föl:
III. Béla magyar király † 1196 (Első neje antiochiai Anna-Ágnes, chatilloni Rajnald és antiochiai Konstanczia leánya † 1184) II. Endre magyar király † 1235 (1. neje Meráni Gertrud, IV. Andechsi Bertold meráni herczeg és Groitsch-Rochlitzi Ágnes leánya; meggyilkolt. 1213– 2. neje Capet-Courtneay Jolánta, Courtenay Péter konstantinápolyi latin császár és Hennegaui Jolánta leánya † 1231 körül) IX. KONSTANCZIA † 1240 (férje I. Přemysl Ottkoár cseh király a Přemysl házból † 1230) 1. nejétől IV. Béla magyar király † 1270 (neje Mária Laszkara, I. Laszkarisz Teodor nikćai görög császár és Anna Angela leánya † 1270) 1. nejétől VII. Szent-ERZSÉBET † 1231 (férje IV. Lajos thüringiai tartománygróf a Thüringiai házból † 1224) 2. nejétől VIII. JOLÁNTA † 1251 (férje I. Jakab arragóniai király a Barcelona-Urgeli házból † 1276) I. Venczel cseh király † 1255 Anna † 1265 (férje II. vagy Kegyes Henrik boroszlói herczeg a Piaszt ház sziléziai ágából, elesett 1241) II. Ottokár cseh király elesett 1278 16. Bozena (Beatrix) (férje II. vagy Kegyes Ottó, brandenburgi őrgróf az Askan-Ballenstädti házból † 1267) 10. Thüringiai Zsófia † 1282 (férje V. Henrik brabanti hg. a Brabant-Löweni házból † 1284) 11. III. Péter arragóniai király † 1285 12. Jolánta † 1278 (férje X. Bölcs Alfonz castiliai király az Ivrea-Franche-Comtei házból † 1284) 13. Izabella † 1271 (férje III. Fülöp franczia király a Capet házból † 1285) 14. I. Jakab majorkai király † 1312 17. Gertrud (férje Ziemovit masovai hg. a Piaszt ház lengyelországi ágából † 1272) 18. Erzsébet (férje Premiszláv poseni hg. a Piaszt ház lengyelországi ágából † 1257) 19. II. vagy Kopasz Boleszláv liegnitzi hg. † 1278 20. II. Konrád glogaui herczeg † 1298 V. István magyar király † 1272 (neje Erzsébet, kun herczegnő † 1290 körül) III. ANNA † 1271 körül (férje Csernígovi Mihajlovics Rosztiszláv halicsi és macsói hg. a Rurik ház Olgovics-Vszevolod ágából † 1263/64) IV. ILONA (Jolánta) † 1298 (férje Áhitatos Boleszláv kalisi hg. a Piaszt ház lengyelországi ágából † 1279 V. KONSTANCZIA (férje Danilovics Leo halicsi fejedelem a Rurik házból † 1301 VI. ERZSÉBET † 1251 (férje I. Henrik alsó-bajorországi herczeg a Wittelsbach házból † 1290) I. KATALIN † 1314 után (férje Dragutin István szerb király a Nemanya házból † 1314) II. MÁRIA † 1313 (férje II. vagy Sánta Károly nápolyi király, a Capet-Anjou házból † 1309) 5. Macsói Kunigunda † 1285 (férje II. Ottokár cseh király) 6. Kalisi Hedvig (férje Lokjetek Vladiszláv lengyel király, a Piaszt ház kujaviai ágából † 1333) 7. Kalisi Erzsébet † 1304 (férje Vastag Henrik liegnitzi és boroszlói hg. a Piaszt ház sziléziai ágából) 8. György † 1316 9. István alsó-bajorországi herczeg † 1310 1. Erzsébet † 1322 után (férje Kotroman István boszna bán † 1314 körül) 2. Fülöp tarenti és achajai herczeg † 1332 3. Anjou Margit † 1299 (Valois Károly első neje) 4. Anjou Blanka † 1310 férje II. Jakab arragóniai és sicziliai kir.)
3I. Katalintól, V. István leányától egy főágazat származott a következő három család tagjaival:
1. Nemanya
2. Kotromanovics
3. Cillei
Lásd az I. táblán. (Beolvadt a Luxemburg házba. Lásd XVII. táblán.)
II. Mária, V. István másik leánya, a Capet-házból kivált idősb Anjou család ősanyja. Két leányának Margitnak és Blankának ivadékai a II. Endre leányától, Jolántától származott Valois (l. XV. tábla) és Arragóniai (l. XIII. tábla) házzal olvadnak össze. Nyolcz főágazatra oszolva a következő családokat találjuk Mária ivadékai közt:
4. Anjou
5. De Beaux
6. Lützelburg-St. Poli
7. ifj. Bourbon (Vendome)
a) Bourbon
b) Bourbon-Anjou (spanyol és nápolyi ág)
c) Orleans
Lásd a II. táblán
Az Árpádok és Capet-ház összes ágazatai közt levő kapcsolatokat feltüntető táblázatot alább közöljük, hol II. Endre leányának, Jolántának ivadékairól lesz szó.
III. Anna (IV. Béla leánya) gyermekei közül csak Kunigundában nyert további folytatást III. Béla vére, de már férje, II. Ottokár cseh király is III. Béla ivadéka volt, ez ág tehát mindjárt az első izen összeolvadt a Přemysl-ház ágazatával.
8. Rurik család (l. III. tábla. Folytatása a XVII. táblán.)
A Rurikok egy másik ágával való kapcsolatát l. alább IV. Béla Konstanczia nevü leányánál.
IV. Ilona vagy Jolánta (IV. Béla leánya) három ágazatot képező ivadékai a Piaszt-ház Kalisi és Kujaviai ágához tartoztak s egymás után beolvadtak a Piaszt-ház sziléziai (boroszlói) ágába.
9. Piaszt-ház
a) Kalisi ág
b) Kujaviai ág
L. III. táblán. (Foltytását l. XXIV. táblán.)
A Piasztok különböző ágainak az Árpád házzal való viszonyát a III. Béla Konstanczia leányának ivadékainál közölt táblázat tünteti föl.
V. Konstancia (IV. Béla leánya) a Rurik-ház halicsi ágában alapitott egy ágazatot, mely csakhamar összeolvadt a Piaszt-Maszóviai ággal s a Habsburg-házban nyert további folytatást.
10. Rurik-ház (halicsi ág). L. III. táblán. (Folytatása XIX. táblán).
A Rurikok halicsi és macsói ága közt levő viszonyról, valamint az Árpádokkal való kapcsolataikról a következő tábla nyujt felvilágositást:
(A családfát l. a 4. lapon.)
VI. Erzsébet, IV. Béla leánya, a Wittelsbach-ház alsó-bajorországi és az ezzel összeolvadt pfalzi ágában, valamint a pfalzi ágból eredt gr. Löwenstein családban, a Lotharing-házban és mellékágában a Guisekben, a Badeni házban, a Hanau-ház lichtenbergi és muntzenbergi ágában és a gr. Solms családban 48 főágazat által szerepel ő felsége ősanyái között. Ivadékai:
11. Wittelsbach (alsó-bajorországi ág)
12. Wittelsbach-Pfalz
a) idősb választói ág
b) gr. Löwenstein
c) ifj. választói Simmern ág
d) Neuburgi ág
e) Sulzbachi ág
f) Zweibrückeni ág
g) Birkenfeldi ág
h) Mosbachi ág
L. IV. tábla.
4I. Jaroszláv kievi nagyfejedelem. † 1054 II. Szvjatoszláv kievi nagyfejedelem 1073–1076 I. Vszevolod kievi nagyfejedelem 1076–1093 I. Izjaszláv kievi nagyfejedelem 1054–1073 † 1078 Oleg † 1124 II. Vladimir (Monomachus) kievi nagyfejedelem II. Szvjatotpolk kievi nagyfejedelem 1093–1113 Olegovics II. Vszevolod kievi nagyfejedelem 1139–1146 III. Szvjatoszláv † 1195 Vszevolod Jaroszláv vladimiri fejed. † 1123 Szent-László leánya) Predszlava (férje a magyar «Korolevics» valószinüleg Kálmán király fia László hg. † 1112) Vszevolodics Mihály novgorodi csernigovi fejedelem † 1246 (neje Romanovics Dániel halicsi fejed. leánya) I. Misztiszláv kievi nagyfejed. 1126–1132 Eufemia † 1138 (Kálmán magyar kir. † 1114) II. Izjaszláv vladimiri és 1146–1154 kievi nagyfej. Rosztiszláv Mihály szmolenszki fejedelem † 1167 Eufrozina (II. Géza magyar kir. † 1161) II. Misztiszláv kievi nagyfejedelem 1167–1169. † 1170 Novgorodi Misztiszláv † 1180 Román halicsi és lodomériai fejed. 1170–1205 II. Misztiszláv chrobry, novgorodi halicsi és przemysli fej. † 1227–1228 (Neje Kotian-Kuthen kun fejed. leánya) Dániel halicsi király † 1266 Anna Ilona vagy Mária (Endre magyar hg. és halicsi fej. † 1234) N. leány Leo halicsi fejed. † 1301 (Magyar Konstancia) Rosztiszláv csernigovi fejed. macsói herczeg † 1263 (Magyar Anna)
13. a) Lotharingi ház
b) Guise hgi család
L. V. tábla.
14. Baden-Zähringeni ház. (Baden-Durlachi ág.) L. VI. tábla.
15. Hanau
16. gr. Solms
L. VII. tábla.
A Wittelsbach-ház legelőbb scheyerni Ekhard († 1101) neje, weimari Richardis, I. Béla királynak Zsófia-Jojáda († 1095) nevü leányától és Weimari Ulriktól († 1070) született unokája s aztán I. Lajos bajor hg. neje, cseh Ludmilla, II. Géza király unokája által került viszonyba az Árpádokkal, fia II. Ottó pedig az I. Béla király Zsófia nevü leányától származott Welf Ágnest vette nőül. Ottó fiaiban I. Henrikben és II. Lajosban kétfelé ágazott a család, II. Lajos ága IV. Lajos német császárban és Pfalzi Rudolfban ismét kétfelé vált. A három ág közül legelőbb I. Henrik házasodott III. Béla családjába, majd IV. Lajos császár, kinek két neje, Glogaui Beatrix és Hollandi Margit más-más kapcsolat után származott III. Bélától s igy ezektől született gyermekei is egyfelől III. Béla leánya, Konstanczia, másfelől II. Endre leánya, Jolánta, ivadékaihoz tartoznak; a pfalzi ágból legelőbb Rudolf fia Adolf vette nőül a III. Béla Konstanczia nevü leányától származott Oettingen Irmengardot, fiuk II. Rupert neje pedig az alsó-bajorországi ághoz tartozó Beatrix, IV. Béla Erzsébet nevü leányának unokája volt s ezzel a két ág egyesült. A különböző ágak egymáshoz való viszonyát s az Árpádoktól való leszármazását a következő tábla mutatja:
(A családfát l. az 5. lapon.)
VII. Sz. Erzsébet, II. Endre leánya volt ősanyja a Hesseni háznak. 93 ágazatban a következő családok az ivadékai:
17. Thüringiai ház
18. Hesseni ház
a) Casseli ág
b) Marpurgi ág
c) ifj. Casseli ág
d) Rheinfelsi ág
e) Darmstadti ág
L. VIII. tábla.
19. a) Nassau-Dillenburg-Orániai ház
b) Nassau-Weilburg-Saarbrückeni ház
20. gr. Wied
21. gr. Stolberg
22. gr. Leiningen
L. IX. tábla.
23. gr. Henneberg
24. Hohenzollern-Brandenburg
a) Brandenburgi választói ág
b) Anspachi ág
c) Baireuthi ág
d) Porosz ág
e) Cüstrini ág
f) ifj. Baireuthi ág
g) ifj. Anspachi ág
25. hg. Radzivill
26. Kurland-Ketteler
L. X. tábla.
27. Habsburg (Albert ág)
28. Jagelló
a) Magyar ág
b) Lengyel ág
L. XI. tábla.
29. Gonzaga
a) Mantuai ág
b) Neversi ág
L. XII. tábla.
30. Askan-Lauenburg
31. Podjebrad-Münsterberg
32. Askan-Anhalt (Anhalt-Zerbst és Anhalt-Dessau)
L. XIII. tábla.
5I. Béla király † 1063 I. Géza király † 1077 Zsófia † 1095 (1. férje Weimari Ulrik † 1070 2. Magnus szász hg. † 1106) Álmos II. Béla király † 1141 II. Géza magyar kir. † 1161 Szász Wulfhild † 1126 (Welf Henrik bajor hg.) Weimari Richardis (Scheyerni Ekhard † 1101) Erzsébet † 1190 (Frigyes cseh hg. † 1189) III. Béla király † 1196 Büszke Henrik bajor és szász herczeg † 1139 Ottó bajor pfalzgr. † 1155 Oroszlán Henrik bajor és szász herczeg † 1195 I. Ottó bajor hg. 1180–83 Ludmilla † 1240 (I. Lajos bajor hg. † 1231) II. Endre † 1235 Konstanczia † 1240 (I. Ottokár cseh kir. † 1230) Henrik pfalzi gróf † 1227 I. Lajos bajor hg. † 1231 (Cseh Ludmilla † 1240) II. Ottó bajor hg. 1253 (Welf Ágnes † 1267) IV. Béla † 1270 Jolánta (Arragóniai Jakab) Anna † 1265 (II. Henrik boroszlói hg. † 1241) Welf Ágnes pfalzi grófnő † 1267 (II. Ottó bajor hg. † 1253) I. Henrik alsó-bajorországi hg. † 1290 (Magyar Erzsébet † 1251) II. Lajos felső bajorországi hg. † 1294 a) Erzsébet † 1251 (I. Henrik alsó-bajorországi hg. † 1290) V. István † Izabella (III. Fülöp franczia kir.) II. Konrád glogaui hg. † 1298 II. Boleszláv liegnitzi herczeg † 1278 Mária † 1313 (II. Károly nápolyi kir. † 1309 Valois Károly † 1325 III. Henrik glogaui herczeg † 1309 c) Glogaui Beatrix † 1324 (IV. Bajor Lajos német császár † 1347) III. Boleszláv schweidnitzi hg. † 1302 Ágnes (Ulrik würtembergi gróf) Schweidnitzi Judit (István alsó-bajorországi hg. † 1310) Würtembergi Ágnes (Oettingen Lajos) d) Oettingen Irmengard (Pfalzi Adolf † 1327) Bajor Beatrix (II. Pfalzi Rupert † 1398) IV. Lajos német császár † 1347 (1. Glogaui Beatrix † 1324 2. Hollandi Margit † 1356) Rudolf pfalzi gróf † 1319 Anjou Margit † 1299) Adolf † 1327 (Oettingen Irmengard) Valois Johanna (III. Vilmos hollandi gróf † 1337) b) Hollandi Margit (IV. Bajor Lajos német császár † 1347) 1. Mechtild † 1346 (Szigoru Fridrik meisseni őrgróf † 1349) 1. István landshuti hg. † 1375 2. Albert hollandi gróf † 1404 II. Rupert † 1398 (Bajor Beatrix)
VIII. Jolánta, II. Endre másik leánya, ki előfordul ő felsége ősanyja között, az Arragoniai, Castiliai, Capet, Portugáliai, Navarrai, Plantagenet, Savoyai stb. házakba vitte be III. Béla vérét. A tőle származott családok tagjai összesen 90 főágazatban szerepelnek ő felsége ősei között: az egyes családok a következők:
33. Arragóniai (Urgel-Barcellonai) ház
a) Arragóniai ág
b) Majorkai ág
34. Portugál ház
35. Castiliai (Ivrea-Franche-Comtei) ház
a) Castiliai ág
b) Arragóniai ág
c) Nápolyi ág
36. Este-Modenai ház
37. Biscaya-Villanai ház
38. Montferrati ház
39. Palaeolog-Montferrati ház
40. Savoyai ház
41. Visconti ház
42. Sforza ház
43. Medicis ház
44. (A) Farnese ház
L. XIV. tábla.
644. Capet ház
a) Capet ág
b) Evreux-Navarrai ág
c) Valois (lásd XVI. t.)
45. Flandriai ház
46. Plantagenet ház
a) Clarencei ág
b) York ág
c) Lancaster (Sommerset és Excester) ág
47. Mortimer
48. Nevill-Westmorland
49. Tudor (l. még XVI. táblán.)
50. Douglas
51. Stuart ház
a) Skót királyi ág
b) Lennox-Darnley ág
52. Foix-Grailli ház
a) Navarrai ág
b) Candalei ág
53. Albret-Moissans ház
L. XV. tábla.
(44.) Capet-Valois ház
c) Valois ág
d) Orleans-Angoulęmei ág
e) ifj. Anjou ág
f) Burgundi (herczeg és neversi) ág
g) Berri ág
h) Alençon ág
54. Capet-Bretagnei (Dreux) ház
55. Albret-Orval ház
56. Capet id. Bourbon (Bourbon és Montpensier) ház
57. Holland-Avęnes ház
58. Jülichi ház
a) Jülichi ág
b) Berg-Jülichi ág
59. Arkel
60. Egmond-Gelderni ház
61. Cleve-Marki ház
a) Cleve-Jülichi ág
b) Neversi ág
62. Wittelsbach-Bajor ház hollandi ága
L. XVI. tábla.
E családok közül az Arragóniai, Castiliai (Ivrea-Franche-Comtei) s általa a Plantagenet háznál találunk egy korábbi leányági kapcsolatot az Árpádokkal a következő tábla szerint:
Szár László I. Béla † 1063 I. Endre † 1060 Zsófia † 1095 (Magnus szász hg. † 1106) I. Géza † 1077 Álmos Adelhaid † 1062 (II. Vratiszláv cseh herczeg és király † 1092) Wulfhild † 1126 (Fekete Henrik bajor hg. † 1126) II. Béla † 1141 II. Géza † 1161 (Judit (I. Vladiszláv lengyel hg. † 1102) Welf Judit † 1126 (II. Frigyes sváb herczeg † 1147) III. Béla † 1196 II. Endre † 1235 III. Boleszláv lengyel hg. † 1139 II. Vladiszláv † 1162/63 I. Fridrik (Barbarossa) német császár † 1190) Jolánta † 1251 (I. Jakab arragóniai király † 1276) Richilda (VII. Alfonz castiliai király 2. neje † 1157) Fülöp sváb hg. és német kir. † 1208 Castiliai Sancha † 1208 (II. Alfonz arragóniai kir. † 1196) ifjabb Beatrix (III. Ferdinánd castiliai és leoni király † 1252) II. Péter arragóniai kir. † 1213 I. Jakab arragóniai kir. † 1276 Eleonora † 1290 I. Eduárd angol kir. † 1307 X. Bölcs Alfonz castiliai kir. † 1284 Arragóniai Jolánta Arragoniai Izabella † 1271 (III. Fülöp franczia király † 1285) II. Eduard † 1327 (Capet Izabella † 1357) IV. Fülöp franczia király † 1314) Capet Izabella † 1357 (II. Eduárd angol király † 1327)
A Capet-ház egyes ágai különböző módon házasodtak III. Béla ivadékai közé; III. Fülöp franczia király Arragóniai Izabella által, második nejétől született fiának Lajos evreuxi grófnak a fia Fülöp Navarrai Johanna (III. Fülöp francz. kir. kisunokája) által, Bourbon Péter Valois Izabella által, az öcscsének Jakab la marchei grófnak a dédunokája Bourbon-Vendome Ferencz a tarenti Fülöptől származott Lützelburgi Mária st. poli grófnő által s a dreux-bretagnei ágbeli Richard etampesi gróf Valois Margit vertusi grófnő által egyesült III. Béla vérével. A Capet-ház egyes ágai közt levő viszonyt az alábbi tábla mutatja:
7III. Béla király † 1196 II. Róbert franczia király † 1031 II. Endre † 1235 IV. Béla † 1270 V. István † 1272 Jolánta † 1251 (I. Jakab kir. † 1276) I. Henrik franczia kir. † 1060 I. Fülöp franczia kir. † 1108 VI. Lajos franczia kir. † 1137 I. Róbert burgundi herczeg † 1075 Henrik † 1066 I. Eudo burgundi herczeg † 1103 Mária † 1313 (II. Károly nápolyi király † 1309) VII. Lajos franczia kir. † 1180 I. Róbert dreuxi gróf † 1188 I. Péter † 1183 courtenai grófja II. Hugó † 1142 II. Fülöp Augustus franczia király † 1223 II. Róbert brainei gróf † 1218 Péter konstantinápolyi császár neversi és auxerrei gróf † 1217 III. Hugó † 1192 VIII. Lajos franczia kir. † 1226 I. Péter Mauclerc Bretagne herczege † 1250 III. Eudo † 1218 I. János Bretagne hge † 1286 IV. Hugó † 1273 Tarenti Fülöp † 1332 (Valois Katalin) Bourbon-Vendome ház Anjou Margit † 1299 (Valois Károly † 1325) IX. Szt.-Lajos franczia kir. † 1270 I. Károly anjoui és provencei gr. nápolyi kir. † 1285 II. János † 1305 II. Artur † 1312 Jolánta † 1231 (II. Endre magyar kir. † 1235) II. Balduin konstantinápolyi császár, namuri gr. † 1263 II. Róbert burgundi hg. † 1305 János Bourbon ura † 1268 (Dampierre-Bourbon ágnes, Bourbon örököse) Arragóniai Izabella † 1271 III. Fülöp franczia kir. † 1285 (1. n. Arragóniai Izabella 2. n. Brabanti Mária † 1321) Róbert clermonti gr. Bourbon hg. † 1317 (Burgund-Bourbon Betrix † 1310) II. Károly nápolyi kir. † 1309 (Magyar Mária † 1313) IV. János bretagnei hg. montforti gróf † 1345 V. János † 1399 Jolánta † 1251 (Arragóniai Jakab † 1276) I. Fülöp czimcz. császár † 1283 Burgundi Johanna (VI. Fülöp franczia király † 1350) I. Lajos Bourbon hg. † 1410 Fülöp tarenti és achajai hg. † 1331 (Valois Katalin † 1345/6) Anjou Margit † 1299 (Valois Károly † 1325) Richard etampesi gr. † 1438 (Valois Margit vertusi grófnő) Arragóniai Izabella † 1271 (III. Fülöp franczia kir. † 1285) Valois Károly † 1325 Courtenai Katalin Burgund-Bourbon Beatrix † 1310 (Róbert clermonti gr. † 1317) 1. IV. Szép Fülöp franczia kir. † 1314 1. Valois Károly † 1325 (1. Anjou Margit † 1299 2. Courtenai Katalin 3. Châtilloni Matild † 1358) 2. Lajos evreuxi gr. † 1319Fülöp Evreuxi gr. és navarrai kir. † 1343 (Capet Johanna navarrai kir. † 1349) X. Lajos franczia kir. † 1316 Navarrai Johanna (Evreuxi Fülöp † 1343) I. Péter Bourbon hg. † 1356 (Valois Izabella) I. Jakab La Marche grófja † 1362 I. János † 1393 Tarenti Margit (de Baux Ferencz andriai hg. † 1404) Valois Katalin † 1345/46 (Tarenti Fülöp † 1332) 1. VI. Fülöp franczia kir. † 1350 (Burgundi Johanna) 2. Valois Katalin † 1345/46 (Tarenti Fülöp † 1332) 3. Valois Izabella (Bourbon Péter † 1356) II. Lajos Bourbon hg. † 1410 Bourbon János † 1434 (Berri Mária) Bourbon Johanna † 1377 (V. Károly franczia kir. † 1380) Lajos Vendome grófja † 1446 II. János † 1477 Bourbon-Vendome Ferencz † 1495 (Lützelburgi Mária st. poli grófnő † 1546.) De Baux Margit (I. Péter lützelburgi és st. poli gr. † 1433) II. Lajos † 1475 II. Péter † 1482 Lützelburgi Mária † 1546 (Bourbon-Vendome Ferencz † 1495) Jó János franczia kir. † 1364 V. Bölcs Károly franczia kir. † 1380 (Bourbon Johanna † 1377) I. Lajos anjoui hg., nápolyi kir. † 1384 II. Lajos † 1417 Anjou Mária † 1463 (VII. Károly franczia kir. † 1461) Merész Fülöp burgundi herczeg † 1404 János Berri herczeg † 1416 Berri Mária (Bourbon János † 1434) VI. Károly franczia kir. † 1422 Lajos orleansi herczeg † 1407 VII. Károly franczia kir. † 1461 (Anjou Mária † 1463) Margit vertusi grófnő (Bretagnei Richard † 1438)
8IX. Konstancziának, III. Béla leányának ivadékai a legszámosabbak. A magyarázata különben a dolognak az, hogy a föntebb emlitett Árpádházbeli leányok közül négynek, t. i. Katalinnak, V. István leányának és Annának, IV. Béla leányának ága beolvadt a Konstancziától származott Přemyslidákba, illetőleg ezek ivadékaiba a Luxemburgokba, IV. Béla Ilona és Konstanczia nevü leányainak ága pedig a sziléziai Piasztokkal egyesült, kiknek ősanyja a föntebbi idősb Konstanczia leánya, Anna volt. Konstanczia gyermekeiben, I. Venczel cseh királyban és Annában, II. vagy Kegyes Henrik boroszlói herczeg nejében, két főágra szakadtak ivadékai. Mindegyiket külön-külön veszszük.
a) Venczel cseh király királyunk ő felségével vérségi kapcsolatban levő ivadékait 35 főágazatban a következő családok tagjai képezik:
63. Přemysl
64. Luxemburg
L. XVII. tábla.
65. Welf-Braunschweig
a) Lüneburg-Zelle (Calenberg-Hannovera)
b) Lüneburg-Dannenberg (ifj. Wolfenbüttel-Blankenburg)
c) id. Wolfenbüttel
67. Schleswig-Holstein-Schauenburg
68. Oldenburg-Holstein
a) Dán királyi idősb ág
b) Dán királyi ifjabb ág
c) Holstein-Sonderburg-Norburg
d) Holstein-Gottorp
69. gr. Mansfeld
L. XVIII. tábla.
Az itt emlitett családok közt a Přemyslidák többszörös kapcsolatban voltak az Árpádokkal, de bár I. Ottokárnak a szépapja, II. Vratiszláv cseh herczeg és király is beházasodott az Árpád-házba, nőül vevén I. Endre leányát Adelhaidot, Ottokár nem Árpádházbeli leánytól származott. Az Árpádok Přemyslida ivadékai és I. Ottokár közti viszonyt az alábbi tábla tünteti föl:
I. Bretiszláv cseh herczeg † 1055 II. Vratiszláv cseh hg. és kir. † 1092 (2. n. Adelhaid, I. Endre kir. l. † 1062 3. n. Lengyel Szvatava † 1125) I. Ottó morva hg. † 1086 (neje Eufemia vagy Ofka, I. Béla kir. l. † 1111) II. Szvatopluk olmützi és cseh hg. 1109 II. Fekete Ottó (Ottlik) olmützi és brünni hg. 1107–1126) BretiszlávBretiszláv † 1136 Szobjeszláv † 1136 Venczel † 1130 III. Ottó olmützi herczeg 1126–1160 Venczel † 1130 Bretiszláv † 1148 Vladimir 1185–1199 † 2. II. Bretiszláv cseh hg. † 1100 Bretiszláv † 2. Vratiszláv † 3. I. Vladiszláv cseh hg. † 1125 II. Vladiszláv cseh hg. és kir. † 1174 3. I. Szobjeszláv cseh herczeg † 1140 (n. Magyar Adelhaid, Álmos hg. l. † 1140) Frigyes cseh herczeg † 1189 (Erzsébet, II. Géza kir. leánya † 1190) Vratiszláv † Szvatopluk (Odola, II. Géza kir. leánya) † I. Ottokár Premiszláv cseh király † 1230 (Konstancia, III. Béla király leánya † 1240) Vratiszláv † I. Venczel cseh kir. † 1253 Vladiszláv morva őrgróf † 1226 Premysl morva őrgróf † 1239 Vladiszláv olmützi hg. † 1140 II. Szobjeszláv olmützi és cseh herczeg † 1180 Konrád † 1227 Ulrik brünni hg. † 1177 II. Venczel olmützi és cseh herczeg † 1192 Szpitinyev
A Luxemburg házból János cseh király volt az első, ki Árpád-ivadékot vett nőül. A családnak egy másik ágához tartoztak a lützelburgi és st.-poli grófok, kik közül I. Péter házasodott be V. István leányának, Máriának családjába, felesége ugyanis a tarenti Fülöptől származott De Baux Margit, andriai herczegnő, a Bourbon-ház ősanyja volt. (L. II. tábla.) A Luxemburg ház ezen két ágának rokonsági viszonyát a következő tábla mutatja:
9I. Henrik lützelburgi herczeg és namuri gróf † 1281 II. Henrik lützelburgi herczeg † 1288 I. Walram Ligny ura † 1288 VII. Henrik német császár † 1313 János cseh király † 1346 (Cseh Erzsébet l. XVII. tábla) II. Walram roussy-i gr. † 1353 I. János † 1364 VI. Guido St.-Poli gr. † 1371 II. János briennei gr. † 1397 I. Péter St. Poli gr. † 1433 (de Beaux Margit, andriai hgnő l. II. tábla)
Az Askan-ház különböző ágai különböző időben és módon kerültek III. Béla vérségébe, valamennyinek azonban I. Béla király leánya Zsófia volt az ősanyja, kinek egyik leányát, a Billing-házbeli Magnus szász herczeg által nemzett Eilikét az Askan ház őse Ghazdag Ottó ballensädti gróf, Medve Albert apja vette nőül. A leszármazást a brandenburgi, szász, szász-lauienburgi és anhalti vonalakra való oszlást s a III. Béla ivadékaival való kapcsolat módjait a következő tábla magyarázza meg:
I. Béla † 1063 Zsófia † 1095 (Magnus szász herczeg † 1106) Billing Eilike (Gazdag Ottó, ballenstädti gr. † 1123) Medve Albert ost- és nordmarki őrgróf † 1170) I. Géza † 1077 Álmos II. Béla † 1141 II. Géza † 1161 III. Béla † 1196 I. Ottó brandenburgi őrgr. † 1184 III. ernát szász herczeg † 1212 Konstancia † 1240 (I. Ottokár cseh kir. † 1230) II. Endre † 1325 I. Ottó brandenburgi őrgr. † 1184 II. Albert brandenburgi őrgr. † 1220 III. Bernát szász herczeg † 1212 I. Albert szász hg. † 1260 Kövér Henrik anhalti fej. † 1252 I. Venczel cseh király † 1255 Anna † 1265 (II. Henrik boroszlói hg. † 1241) IV. Béla † 1270 Sz. Erzsébet † 1231 (Thüringiai Lajos † 1227)I. János brandenburgi őrgr. † 1266 III. Ottó † 1267 (Cseh Beatrix) Hosszú Ottó † 1299 Hosszu Hermán † 1308 II. Albert † 1298 János lauenburgi fej. † 1285 Bozena-Beatrix (III. Otto brandenb. őrgr. † 1267) II. Boleszláv liegnitzi hg. † 1278 Ilona-Jolánta † 1298 (Áhitatos Boleszláv kalysi herczeg † 1279) Thüringiai Zsófia † 1282 (Brabanti Henrik † 1248) Kalisi Erzsébet † 1304 Gyermek Henrik hesseni tart. gr. † 1308 Valdemár brandenburgi őrgr. † 1319 Ágnes I. Rudolf † 1356 Venczel † 1388 Sigfrid anhalt-zerbsti fej. † 1298 III. Henrik † 1296 Otto hesseni tart. gr. † 1323 Hesseni Adelaid (Hennebergi Bertold † 1340)Askan Katalin (Magnus Torquatus braunschqeigi herczeg) III. Rudolf † 1419 (2. n. Liegnitzi Borbála) II. János † 1321 III. Albert † 1344 (Hesseni Anna) I. Erich † 1361 II. Erich † 1368 IV. Erich † 1412 Liegnitzi Erzsébet (IV. Vartiszláv pomerán hg. † 1326) IV. Barnim előpomerániai hg. † 1365 III. Boleszláv leignitzi hg. † 1352 Venczel † 1364 Rupert † 1404 Hennebergi Erzsébet (Hohenzollern János † 1357) V. Fridrik nürnbergi várgróf † 1398 I. Fridrik brandenburgi vál. † 1440 Borbála † 1465 (János alchymista brandenburgi őrgróf † 1464) Otto (Hesseni Erzsébet) György Zsófia † 1462 (IX. Vartiszláv pomerán hg. † 1457) IV. Bernát † 1463 VI. Vartiszláv rügeni herczeg † 1394 VI. Barnim wolgasti hg. † 1405 Leignitzi Borbála † 1436 (III. Rudolf szász hg. † 1419) Albert Achilles brandenb. vál † 1486 Brandenburgi Orsolya † 1503 (Podjebrad Henrik, münsterbergi hg. † 1498)Pomerán Adelhaid IX. Vartiszláv wolgasti hg. † (Lauenburgi Zsófia † 1462) Hesseni Anna (III. Albert szászlauenburgi hg. † 1344) Otto II. Vas Henrik hesseni tart. gr. † 1376 Hesseni Erzsébet Podjebrad Margit münsterbergi hgnő † 1530 (Ernő, anhalt-dessaui fejed. † 1516) Pomerán Adelhaid (V. Bernát szász-lauenburgi hg. † 1463) I. Albert † 1316 II. Albert † 1362 I. János † 1382 Zsigmond anhalt-dessaui fejed. † 1405 I. György † 1474 Ernő † 15169 (Podjebrád Margit münsterbergi hgnő † 1530)
10Szintén I. Béla Zsófia nevü leányának ivadékai a Welfek, a kiknek három ága házasodott be a III. Béla leánya, Konstanczia vérségébe. Az Árpádokkal való kapcsolat módjaira s az egyes ágak közt levő viszonyra az alábbi tábla vet világot:
I. Béla † 1063 Zsófia † 1095 (Magnus szász hg. † 1106) I. Géza † 1077 Álmos II. Béla 1141 II. Géza 1161 Billing Wulfhild † 1126 (Fekete Henrik bajor herczeg † 1126) Eilike (Gazdag Ottó ballenstädti gróf † 1123) Büszke Henrik bajor és szász hg. † 1139 Welf Judit † 1126 (II. Fridrik sváb hg. † 1147) Medve Albert Ost- és Nordmarki őrgróf † 1170 Ilona † 1199 (V. Erényes Lipót osztrák őrgróf † 1194) II. Béla † 1196 VI. Dicsőséges Lipót osztrák hg. † 1230 Konstanczia † 1240 (I. Ottokár cseh király † 1230) Oroszlán Henrik bajor és szász hg. † 1195 I. Barbarossa Fridrik császár † 1190 Askan Hedvig (Gazdag Ottó meisseni őrgr. † 1189) Babenberg Konstancia † 1262 I. Venczel cseh király † 1255 Anna (II. Henrik boroszlói herczeg † 1241) Lüneburgi Vilmos † 1213 VI. Henrik császár † 1197 II. Fridrik császár † 1250 Dietrich † 1220 Henrik † 1287 meisseni őrgróf Bosena-Beatrix (Brandenburgi Kegyes Ottó † 1267) II. Konrád glogaui herczeg † 1298 Gyermek Ottó braunschqeigi és lüneburgi hg. † 1252 Hohenstaufen Margit † 1270 Albert meisseni őrgróf † 1314 és thüringiai I. Nagy Albert braunschwigi hg. † 1279 Wettin Ágnes Hosszú Ottó † 1299 III. Henrik glogaui herczeg † 1309 II. Kövér Albert göttingai hg. † 1318 I. Henrik grubenhageni hg. † 1322 Hosszu Herman † 1308 IV. Henrik sagani herczeg † 1334 Askan Ágnes (I. Valdemár brandenburgi őrgróf † 1319) Askan Katalin (II. Magnus Torquatus braunschweigi hg. † 1373) Askan Mechtild Sagani Erzsébet (Ernő göttingai hg. † 1367) I. Magnus (Kegyes) braunschweigi hg. † 1368 Ernő göttingai hg. † 1367 (Sagani Erzsébet) I. Ernő † 1361 II. Albert † 1384 I. Erich † 1427 II. Magnus Torquatus braunschweigi hg. † 1373 (Askan Katalin) Otto, «der Quade» † 1394 Erzsébet
b) Anna, Magyar Konstanczia és I. Ottokár cseh király leányának, II. vagy Kegyes Henrik boroszlói herczeg nejének ivadékainál négy gyermeke (Gertrud, masoviai Ziemovit neje, Erzsébet, poseni Premiszláv neje, II. Konrád glogaui és II. vagy Kopasz Boleszláv liegnitzi herczeg) után 107 főágazatban fordulnak elő ő felsége ősei a következő családok tagjaiban:
70. a) Piaszt-Szilézia-Boroszlói ág
b) Piaszt-Maszóviai ág
71. Habsburg-ház (Ernő ág)
a) Spanyol ág
b) Magyar-Osztrák ág
L. XIX. tábla.
(70.) a) Piaszt-Szilézia-Boroszlói ág
c) Piaszt-Poseni (Gnesdai) ág
d) Piaszt-Tescheni ág az oppelni, falkenbergi és tescheni mellékágakkal
72. gr. Leuchtenberg
73. Szapolyay család
L. XX. tábla.
(70.) a) Piaszt-Szilézia-Boroszlói ág glogaui mellékága (Oels-Wolau-Steinaui és Glogau-Sagani vonalakkal)
74. Welf-Braunschweigi ház
a) Grubenhageni ág
b) Göttingai ág
L. XXI. tábla.
1175. Wittelsbach (Bajor) ház
a) München-Bajor ág
b) Landshuti ág
c) Ingolstadti ág
L. XXII. tábla.
76. Wettin-Szász ház
a) Altenburgi ág
b) Weimar-Góthai ág
c) Szász választói ág
d) Thüringia-Meisseni ág
L. XXIII. tábla.
(70.) e) Piaszt-Szilézia-Boroszlói ház Liegnitzi ága a Boroszlói, Lieignitzi és Schweidnitzi mellékágakkal
77. Pomerániai ház
a) Hátsó-Pomerániai ág
b) Elő-Pomerániai (Rügen-Wolgasti) ág
78. Mecklenburgi ház
L. XXIV. tábla.
79. Würtembergi ház
(13.) Lotharing-Vaudemonti ház (L. V. tábla.)
L. XXV. tábla.
80. Hohenzollern-Hechingen
81. gr. Fürstenberg
82. gr. és hg. Oettingen
(12.) Wittelsbach-Pfalz (L. IV. tábla.)
83. gr. Hohenlohe
84. gr. Castell
85. gr. Wild und Rhein
86. gr. Erpach
87. gr. Rappolstein
L. XXVI. tábla.
E családok közül a Piaszt-ház már előzőleg is többféle kapcsolatban volt az Árpádokkal. A különböző ágak III. Boleszláv lengyel herczeg fiaitól származnak, kinek nagyanyja I. Endre király leánya Adelaid volt, egyik fia, III. Miesko pedig, kitől a poseni és kalisi ágak származtak, II. Béla király leányát, Erzsébet-Gertrudot vette nőül; a sziléziai ágból II. Henrik boroszlói herczeg anyja, Merániai Hedvig, Gertrud királyné testvére volt Árpád-ivadék, ősanyja ugyanis I. Béla leánya, Zsófia volt. III. Béla családjába, II. Henrik boroszlói hg-en kivül V. vagy Áhitatos Boleszláv kalisi herczeg házasodott, ki IV. Béla leányát Ilonát vagy Jolántát vette nőül; egyik leánya, Hedvig által, ki Lokjetek Vladiszláv lengyel királyhoz ment férjhez, a kujaviai ágban nyert folytatást III. Béla vére, másik leánya Erzsébet által a boroszló-liegnitzi ágba olvadt a kalisi ág. II. Henrik gyermekei közül II. Boleszláv a liegnitzi, II. Konrád a glogaui mellékág alapitója; egyik leánya Gertrud, kit I. Ziemovit masoviai herczeg vett nőül, a masoviai ágba, másik leánya Erzsébet, I. Przemyszláv poseni (gnezdai) herczeg neje és I. Vladiszláv tescheni herczeg nejének, Eufemiának az anyja, a poseni és tescheni ágba vitte be III. Béla vérét. Mindezen kapcsolatokat az alábbi tábla tünteti föl:
Szár László I. Endre magyar kir. † 1060 I. Béla magyar király † 1063 Adelhajd † 1062 (II. Vratiszláv cseh kir. † 1092) I. Géza magyar király † 1077 Zsófia † 1095 (Weimari Ulrik † 1070 (I. Vladiszláv lengyel hg. † 1102) Álmos herczeg Poppo † 1098 III. Krzywousti Boleszláv lengyel hg. † 1139 II. Béla magyar király † 1141 Zsófia † 1156 (Andechsi Bertold † 1151) II. Géza magyar kir. † 1161 III. Béla † 1196 Erzsébet-Gertrud † 1156 (III. Majesko lengyel hg. † 1202) III. Bertold IV. Bertold † 1204 II. Endre magyar kir. † 1235 Konstanczia (I. Ottokár cseh kir.) Merani Hedvig † 1243 (I. Henrik boroszlói hg. † 1238) IV. Béla magyar kir. † 1270 Anna † 1265 (II. Henrik boroszlói hg. † 1241) Ilona-Jolánta (Áhitatos Boleszláv kalisi herczeg † 1279) II. Vladiszláv krakkói hg. † 1162 I. Boleszláv közép- és alsó-sziléziai hg. † 1201 I. Mieczislav felsősziléziai hg. † 1211 III. Miesko nagy lengyelorsz. hg. † 1202 (Magyar Erzsébet-Gertrud † 1156) II. Kázmér kis lengyelorsz. hg. † 1194 I. Konrád masoviai hg. † 1247 Odo † 1202 I. Henrik boroszlói hg. † 12368 (Merániai Hedvig † 1243) I. Kázmér † 1230 I. Vladiszláv † 1288 (Poseni vagy Gnezdai Eufemia) III. Vladiszláv Odonicz kalisi hg. † 1239 II. Kázmér kujaviai hg. † 1273 I. Ziemovit masoviai hg. † 1262 (Boroszlói Gertrud) II. Henrik boroszlói hg. † 1241 (Cseh Anna † 1265) I. Przemyslav gnezdai (poseni) hg. † 1257 (Boroszlói Erzsébet) V. Áhitatos Boleszláv kalisi herczeg † 1279 (magyar Ilona-Jolánta) Lokjetek Vladiszláv lengyel kir. † 1333 (Kalisi Hedvig) Eufemia (I. Vladiszláv tescheni hg.) Hedvig (Lokjetek Vladiszláv lengyel király † 1333) Erzsébet † 1304 (III. Henrik liegnitzi herczeg) II. Boleszláv liegnitzi hg III. (V.) Henrik liegnitzi és boroszlói hg. (Kalisi Erzsébet) Gertrud (I. Ziemovit masoviai herczeg † 1262) Erzsébet (I. Przemyslav poseni herczeg † 1257)
12A Habsburg-ház ausztriai és stiriai ága különböző családi összeköttetés utján került III. Béla vérségébe. A stiriai ágból legelőbb Vas Ernő († 1424.) stiriai herczeg vette nőül a III. Béla Konstancia és IV. Béla Konstanczia leányától származott masoviai Cimburgist; fia III. Frigyes császár († 1493.) neje, Portugál Eleonóra II. Endre leányának, Jolántának, I. Miksa császár († 1519.) neje Burgundi Mária szintén Jolántának és V. István Mária nevü leányának, Szép Fülöp castiliai király neje Castiliai Johanna ugyancsak Jolántának az ivadéka. Az ausztriai ágból III. Czopfos Albert osztrák herczeg († 1395.) Szent-Erzsébet ivadékát, Hohenzollern Beatrixot vette nőül; fia IV. Albert († 1404.) Hollandi vagy Bajor Johannát, V. István leánya Mária és II. Endre leánya Jolánta ivadékát, fiuk Albert király és római császár († 1439.) pedig Zsigmond király és császár leányát Erzsébetet († 1442.), IV. Béla Anna nevü leányának és III. Béla leányának Konstancziának az ivadékát, ki anyja Cillei Borbála után V. István Katalin nevü leányától, nagyanyja Pomerán Erzsébet után pedig IV. Béla Ilona (Jolánta) nevü leányától származott. A két ág Albert király kisunokájában Jagelló Annában és Vas Ernő dédunokájában I. Ferdinánd magyar király- és császárban egyesült. Közös ősüknek, II. Albert osztrák hgnek († 1358.) az anyja Görz-Tiroli Erzsébet († 1313.) II. Géza király Ilona nevü leányától származott az alábbi tábla szerint, mely a többi összeköttetést is feltünteti:
(A családfát l. a 13. lapon.)
A Szapolyay-ház Tescheni Hedvig, Szapolyay István Magyarország nádora és szepesi gróf († 1499.) neje által került III. Béla vérségébe. Az Árpádokkal való kapcsolat különböző módjait az alábbi táblázat mutatja:
I. Endre magyar kir. † 1060 Adelhaid † 1062 (II. Vratiszláv cseh király † 1092) I. Béla magyar kir. † 1063 Zsófia † 1095 (Weimari Ulrik † 1070) II. Béla magyar király † 1041 Erzsébet-Gertrud † 1156 Ottó † 1202 III. Vladiszláv Odonicz kalisi hg. † 1239 I. Przemyszláv poseni hg. † 1257 (Boroszlói Erzsébet) Poseni Eufémia (III. Boleszláv lengyel herczeg † 1139) Poppo † 1098 III. Miesko nagylengyelországi herczeg † 1202 II. Vladiszláv krakkói hg. † 1162 Zsófia † 1156 (Andechsi Bertold † 1151) Ottó † 1202 I. Meicziszláv felső-sziléziai hg. † 1211. I. Boleszláv közép- és alsó-sziléziai hg. † 1201 III. Bertold IV. Bertold merani hg. † 1204 III. Béla magyar király † 1196 I. Kázmér † 1230 I. Vladiszláv tescheni hg. † 1288 I. Henrik boroszlói hg. † 1238 Merani Hedvig † 1243 Konstanczia † 1240 (I. Ottokár cseh király † 1230) Poseni Eufemia II. Kegyes Henrik boroszlói hg. † 1241 Anna I. Venczel cseh. kir. Bozena vagy Beatrix (III. egyes Ottó brandenburgi őrgr. Boroszlói Erzsébet (I. Przemyszláv poseni herczeg † 1257) Poseni Eufemia Hosszu Ottó II. Kázmér tescheni herczeg † 1306 Brandenburgi Beatrix III. Kázmér tescheni herczeg † 1358 I. Przemyszláv testcheni herczeg † 1410 I. Boleszláv tescheni herczeg † 1426 II. Przemyszláv tescheni herczeg † 1447 Tescheni Hedvig † 1521 (Szapolyai István † 1499 Szapolyai Borbála † 1515 (I. Zsigmond lengyel király † 1548 első neje)
13II. Géza király † 1161 Ilona † 1199 (V. Erényes Lipót osztr. hg. † 1194) III. Béla † 1196 VI. Dicsőséges Lipót osztr. hg. † 1230 Henrik † 1227 Konstanczia † 1262 (Henrik meisseni őrgr. † 1288) Babenbergi Gertrud (Herman, badeni őrgróf † 1250) Badeni Ágnes (III. Mainhard tiroli gróf † 1296) II. Albert † 1314 Görz-Tiroli Erzsébet † 1313 (I. Albert német császár † 1308) I. Fridrik † 1324 II. Fridrik † 1349 Meisseni Erzsbet (V. Fridrik nürnbergi várgróf † 1398 II. Albert osztrák herczeg † 1358 III. Czopfos Albert osztrák hg. † 1395 (Hohenzollenr Beatrix) III. Jámbor Lipót elesett 1386 Vas Ernő stiriai herczeg † 1424 (Masoviai Cimburgisz † 1429) IV. Világcsodája Albert osztrák hg. † 1404 (Hollandi vagy Bajor Johanna) III. Frigyes császár † 1493 (Portugál Eleonóra) Albert császár magyar és cseh király osztrák hg. † 1439 (Luxemburgi Erzsébet † 1442) I. Miksa császár † 1519 (Burgundi Mária † 1483) Szép Fülöp castiliai kir. † 1506 (Castiliai Johanna † 1555) Hohenzollern Beatrix (III. Czopfos Albert osztrák herczeg † 1359) II. Endre † 1235 Konstanczia (I. Ottokár cseh király) Szent-Erzsébet † 1231 (Thüringiai Lajos † 1224) Jolánta † 1251 (I. Jakab arragóniai király † 1276) IV. Béla † 1270 I. Venczel cseh király Anna † 1265 (II. Henrik boroszlói hg. † 1241) Thüringiai Zsófia † 1282 (Brabanti Henrik † 1248) II. Ottokár cseh király Hesseni Henrik † 1308 Jolánta † 1278 (X. Alfonz castiliai kir. † 1284) III. Péter arragóniai király † 1285 Izabella † 1271 (III. Fülöp franczia kir. † 1285) V. István † 1272 Konstanczia (Danilovics Leo halicsi fejed. † 1301) Anna (Rosztiszláv macsói hg.) Gertrud )I. Ziemovit maszóviai hg. † 1262) Hesseni Adelaid (Henneberg Bertold † 1340) IV. Sancho † 1295 Izabella † 1336 (Dienes portugal kir. † 1325) Valois Károly † 1325 Mária † 1313 (II. Károly nápolyi kir. † 1309) György † 1316 Macsói Kunigunda II. Boleszláv plockoi hg.Henneberg Erzsébet (Hohenzollern Jáőnos † 1357) IV. Ferdinánd † 1312 XI. Alfonz † 1350 IV. Alfonz † 1357 Anjou Margit † 1299 András † 1324 II. Venczel cseh király Erzsébet (János cseh király) Troiden maszóviai hg. (Halicsi Mária) V. Fridrik nürnbergi várgróf † 1398 II. Henrik † 1379 I. János † 1390 Kegyetlen Péter † 1367 I. János † 1433 Valois Johanna (III. Vilmos hollandi gr. † 1337) VI. Fülöp franczia kir. † 1350 Jó János franczia kir. † 1364 Halicsi Mária (Masovai Troiden † 1341) III. Ziemovit masovai hg. IV. Károly császár Zsigmond császár, magyar és cseh király † 1437 III. Ziemovit maszóviai hg. IV. Ziemovit plockoi hg. Maszovai Cimburgis † 1429 (Vas Ernő stiriai hg. † 1424) III. Henrik † 1406 II. János † 1445 Eduárd † 1438 Hollandi Margit (IV. Bajor Lajos német császár † 1347) Merész Fülöp burgundi hg. † 1404 Maszóviai Cimburgis † 1429 (Vas Ernő stiriai hg. † 1424) IV. Ziemovit plockoi hg. Erzsébet † 1442 (Albert császár, magyar és cseh király † 1439) Portugáliai Eleonora (III. Fridrik császár † 1493) I. Izabella † 1504 (II. Katholikus Ferdinánd arragóniai király † 1516) Albert hollandi gróf † 1404 Rettenthetetlen János burgundi hg. † 1419 Őrült Johanna castiliai királyné † 1555 (Szép Fülöp † 1506) Hollandi Johanna (IV. Albert osztrák hg. † 1404) Jó Fülöp burgundi hg. † 1467 Merész Károly burgundi hg. † 1477 Burgundi Mária † 1483 (I. Miksa császár † 1519)
14A Welf- és Wittelsbach-ház összeköttetését az Árpádokkal s egyes ágaik viszonyát már föntebb közöltük.
A Wettin-házból Gazdag Ottó meisseni őrgróf († 1189.) vett nőül legelőbb Árpád-ivadékot, neje Askan Hendvig ugyanis I. Béla leányának, Zsófiának a kisunokája volt; Gazdag Ottó unokájának Henrik meisseni őrgrófnak a neje Babenberg Konstanczia pedig II. Géza Ilona nevü leányától származott. Fia Albert Hohenstauffeni Margitot, I. Béla emlitett leányának Zsófiának egyik ivadékát vette nőül. Ezeknek a fia volt I. vagy Harapott ajku Frigyes († 1324.), meisseni őrgróf, ezé pedig II. vagy Szigoru Fridrik († 1349), a ki már III. Béla vérével kelt egybe. A korábbi összeköttetéseket föntebb, a 24. lapon közöltük a Welf-ház táblázatán.
NAGY GÉZA.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem