CZIMERES KÖNYVEK A MAGYAR NEMZETI MUZELUM KÖNYYTÁRÁBAN.

Teljes szövegű keresés

CZIMERES KÖNYVEK A MAGYAR NEMZETI MUZELUM KÖNYYTÁRÁBAN.
(Első közlemény, hét czimerrajzzal.)
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában tekintélyes számu heraldikai kézirat, festett és nyomtatott czimereket tartalmazó gyüjtemény van, a melyekről a könyvtár személyzetén kivül alig tud valaki s a melyeknek nagy része mindeddig teljesen felhasználatlan.
Tizenkilencz év előtt a Turul első évfolyamában Nagy Sándor könyvtártiszt tollából egy rövidke lajstrom jelent meg, a mely a múzeumi kézirattár harminczkét czimer- és pecséttani érdekü kéziratáról adott számot. Ez a jegyzék azonban nem öleli fel az egész anyagot; hiányzik belőle több érdekes kéziratos czimerkönyv, s teljesen mellőzi a czimermetszeket, czimeres könyvjelzőket tartalmazó gyüjteményeket. A felsoroltaknak is csupán rövid czimét adja, egy szóval sem emlitve meg tartalmukat; a czimek pedig legtöbbnyire nem is sejtetik, minő érdekes anyagot rejt egyik s másik kötet.
Ennek a körülménynek tulajdonithatjuk, hogy a M. N. Múzeum könyvtárának heraldikai anyagát a legnagyobb magyar czimerkönyv, a Siebmachers Wappenbuch magyar részének szerkesztői sem aknázták ki kellő mértékben. Mindössze egy-két, már Nagy Iván által is idézett kéziratot használtak: Adámi és Marsovszky czimergyüjteményeit, 11épen azokat, a melyek a legkisebb tudományos értékkel birnak, miután anyagukat nagy részben a Liber Regiusokból meritik, ezek pedig eredetiben is igen könnyen hozzáférhetők.
Kiaknázatlan forrást nyitunk meg heraldikánk s családtörténetünk számára, a midőn a Magyar Nemzeti Múzeum czimerkönyveit (ideértve a pecsétrajzokat tartalmazókat is) folyóiratunkban bemutatjuk. Ismertetésünk úgy a kézirattár, mint a nyomtatványi osztály anyagát fel fogja ölelni; nehány czimermetszeteket tartalmazó gyüjtelékes kötet vetekedik érdekesség dolgában a kéziratos heraldikai munkákkal.
Az egyes darabok ismertetésénél csupán azokat a czimereket irjuk le tüzetesebben, a melyek a Magyarország Családaiból s a Siebmacher czimeres könyvéből hiányoznak, vagy a melyek ismert czimereknek kiadatlan változatai; a többieket csak névszerint soroljuk fel, lehetőleg mindeniknél megjelölve a forrást, a honnan a másolat vétetett.
A czimerkönyveknek valamely rendszerbe való sorozását czélszerüségi szempontból mellőzni kellett. A legtöbb gyüjtemény különféle koru s fajtáju czimerlapokból és másolatokból van összeállitva; korrendbe szedésük szinte lehetetlen. Igy tehát a közlésben nem kötjük magunkat előre megszabott sorrendhez.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT