A váradi és micskei Baranyi család leszármazása.

Teljes szövegű keresés

176A váradi és micskei Baranyi család leszármazása.
Ifjabb ág.
Baranyi I. Miklós és Ungvári Katalin házasságából származtak:
I. György, sz. Váradon 1645 körül, † Debreczenben 1690 táján, (Fekete Mária, később turi Borbély Andrásné); I. Miklós (micskei) sz. 1680, † 1756, alispán és semtémvir, (1. Ungvári Kata, 2. Sándor Zsuzsánna, 3. Jászay Borbála); 1-től: Mária sz. 1703; Sára sz. 1705; II. Miklós sz. 1706 † 1788 (Barak Mária); 2-től: Ferencz sz.1708; Miklós sz. 1710; II. György sz. 1712 (Bucsy Anna); I. Gábor sz. 1713, Biharm. alispán (Bagossy Zsuzsánna) római katholikusok, utódaik Biharmegyében; László sz. 1718; István sz. 1731; IV: Mihály sz. 1732–1734 közt (Hodosi Erzsébet), † B.-Böszörményben 1807 után; Mária sz.1735; III. Miklós sz. 1737, † 1798 (Fazekas Ilona) magtalan); Sára sz.1739; II. ERzsébet sz. 1740, † ? (Sinai Miklósné); II. Zsuzsánna sz. 1742 † 1774 körül (Veres Mihályné); II. Sára sz. 1744, † ? (Veresmarthi Lászlóné); Sámuel sz. 1746; Klára sz. 1747; II. István sz. 1751, † 1818 (Molnár Zsuzsánna); I. Juliánna sz. 1759, † ? (Pete Jánosné Álmosdon); I. Borbála sz. 1761, † ? (Sigmond Pálné Debreczenben); Antal sz. 1764; I. Antal sz. 1765 1810 után N.-Bányán élt; IV. Mária (Csáti Szabó Sámuelné Debreczenben); IV. Miklós katona; IV. Zsuzsánna (Benkő Mihályné B.-Böszörményben); IV. Klára (Balog Istvánné B.-Böszörményben); Zsuzsánna sz. 1779; Miklós sz. 1780
Ifjabb Baranyi Miklós iskolái elvégzése után mostoha apja mellett paplanos mesterséget tanult. 1731 január 31-ikén megnősült, elvévén özv. Barak Sámuelné, polgári származásu Hodos Anna leányát, Máriát. Mestersége folytatása mellett gazdálkodott, marhakereskedést üzött. Szép vagyont gyüjtött.* Meghalt 1788-ban. II. Miklósnak öt fia és hat leánya volt, – de felnőtt korba csak hatan jutottak, u. m.:
Városi közlevéltár. Jelentések.
IV. Mihály (sz. 1732–34 között). Felesége berek-böszörményi nemes Hodosy János leánya Erzsébet. Az apai vagyonból keveset tudott megtartani. Öreg korában B.-Böszörménybe költözött. Valószinüleg ott halt meg 1807 után. Feles számmal lévő gyermekei közül ismeretesek I. Juliánna (sz. 1759 február 11.) Pete Jánosné Álmosdon; I. Borbála (sz. 1761 november 29.) Zsigmond Pál cancellista neje; Antal (sz. 1765 január 13.) kereskedőnek készült, Pozsonyban, de azután katonaéletre adta magát, 1797-ben a Kavanagh-ezredben, 1815-ben Ferdinánd trónörökös vasas regimentjében szolgált hadnagyi ranggal. 1820 körül a pesti invalidus háztól a n.-bányai pénzverőházhoz helyezték át.* IV. Miklós, kalandos életü ifju. Poroszországból mint dezentor került haza. Ugy látszik nős volt. 1822-ben 640 frtról szóló adós-levelet állit ki Okolicsányi Imre javára általa az örökösödési nagy pörre tett költségek fejében.* IV. Mária (sz. 1792 január 20.) Csáti Szabó Sámuel debreczeni polgár leánya. IV. Zsuzsánna, Benkő Mihályné és 177IV. Klára Balogh Jánosné, mindketten B.-Böszörményben.
Protoc. Fassionale. 1822. 237. sz.
Betáblázott adósságok könyve 1821., 129. és 1822. 10. sz.
III. Miklós (sz. 1737 márczius 11.). Borbély mester. Felesége nemes Fazekas András kabai birtokos leánya, Ilona. Magtalanul halt el 1798-ban, a felesége pedig 1806-ban. Vagyonukon testvérei osztoztak.
II. Erzsébet, (sz. 1740 deczember 5.). Sinai Miklós madarasi designatus prédikátor, később nagyhirü, tudós debreczeni professor vette nőül 1759 január 14. Apósát nagy családi pörében Sinai Miklós támogatta roppant gazdag köz- és magánjogi tudásával. Tiz gyermekök született: József (1761), Mária (1762), Gábor (1764), Dániel (1766), Sándor (1768), Márton (1770), Juliánna (1773), Imre (1775), Ágnes (1779) Miklós (1784). Sinai Miklósné 1807-ben még élt.
II. Zsuzsánna (sz. 1742 szeptember 10), aranyosi származásu Veres Mihály kereskedő felesége (1763 február 7.). Négy gyemeke közül Sándor, László, Zsuzsánna, Pápai Józsefné értek felnőtt kort. Meghalt 1774–75 körül.
II. Sára (sz. 1744 február 3), kit 1768 márczius 16-ikán nemes Veresmarty László, eskütt polgár, Szombathy István főbiró sógora vett feleségül. Nyolcz gyermekük volt; de csak Mária Vettei Sámuel prókátor neje, László és Dániel élték tul anyjukat. Ifjabb Veresmarty László Váncsodra szakadt.
II. István (sz. 1751 január 3), – nejétől, Molnár István kereskedő Zsuzsánna nevü leányától támogatva, kora egyik legelső kereskedője Debreczenben. Testvérei közül egyedül ő tartotta meg apai örökségét, nem csak, de meg is hatszorozta. Tagja volt a választott hites közönségnek. Miklós és Zsuzsánna gyermekeik csecsemő korban elhaltak. Ő maga 1818-ban, a felesége 1821-ben halt meg. Benne magva szakadt Baranyi II. Miklós Debreczenben maradt férfi ágának. De nevét őrzik a feleségével együtt tett kegyes alapitványok. 82820 frtra* becsült vagyonukból, melyben 30457 rh. frt. esett boltbeli portékákra; – 1500 rh. forintot rendeltek nyomorgó szegényeknek és árváknak, és egyenlő felerészben 27636 frtot a debreczeni ref. egyháznak, kollégiumnak. A többi örökségen a Baranyi és Molnár atyafiak osztoztak. Végül még csak annyit, hogy Baranyi II. Miklós utódai a micskei rokonok ellen félszázadig folytatott osztályperből nem nyertek semmit. Elszegényedtek, a pört is elvesztették.
Városi levéltár. Jel. 1822. 20., 1824. 33.
Leszármazási rendjöket a II. tábla. mutatja.
ZOLTAI LAJOS.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages