TÁRCZA.

Teljes szövegű keresés

TÁRCZA.
A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság igazgató-választmánya 1902 deczember 11-ikén ülést tartott, melyen báró Radvánszky Béla elnöklete alatt idősb Bánó József, Barabás Samu, Csoma József, id. Daniel Gábor, Fejérpataky László, dr. Illéssy János, Kollányi Ferencz, ifj. Reissig Ede, Soós Elemér, Szent-Ivány Zoltán, id. Szinnyei József, Thaly Kálmán, Varjú Elemér ig.-vál. tagok, Schönherr Gyula titkár, dr. Áldásy Antal jegyző és Tóth Árpád pénztárnok vettek részt.
Az elnök az ülést megnyitván, dr. Áldásy Antal jegyző felolvasta dr. Szentpétery Imre évdijas tagnak «Hédervári Imre felmentő levele» czimü értekezését, melyet az alapszabályok 11. §-a értelmében báró Radvánszky Béla elnök ajánlott felolvasásra. A tetszéssel fogadott dolgozat a Turulban jelenik meg.
A folyó ügyek élén évdijas tagokká megválasztattak: Nagytábori Junkovich Gyula Samoboron (aj. a titkár), ifj. Lossonczy István Miskolczon (aj. a titkár), Markus- és Batizfalvi Máriássy Ödön Mádon (aj. a titkár), 197gróf Pongrácz Jenő cs. és kir. kamarás Bashalmon (aj. Karácsonyi János).
Az igazgató-választmányban megüresedett helyek betöltésére és levelező tagok választására az ülést megelőző napon beérkezett és az ülésen felbontott négy ajánlólevélben igazgató-választmányi tagokul báró Radvánszky Béla és Áldásy Antal dr. Szentpétery Imrét, Schönherr Gyula és Áldásy Antal Kállay Ubult, Szinnyei József és Varjú Elemér Kubinyi Ferenczet, levelező tagokul Áldásy Antal és Schönherr Gyula Dudás Gyulát, Hattyufy Dezsőt, dr. Hodinka Antalt és Kandra Kabost ajánlották. A titkos szavazás megejtetvén, Kállay Ubul 15 szavazattal, Kubinyi Ferencz 17 szavazattal az igazgató-választmány tagjaivá, Dudás Gyula 13, Hattyufy Dezső 13, dr. Hodinka Antal 14 és Kandra Kabos 14 szavazattal levelező tagokká megválasztattak; az igazgató-választmányban egy hely betöltetlen maradt.
A titkár bejelentette, hogy a Magyar Történelmi Társulat a társaságot Salamon Ferencz szobrának leleplezésére meghiván, a november 9-ikén lefolyt ünnepélyen a társaságot az elnökség akadályoztatása folytán dr. Áldásy Antal, Varjú Elemér ig. vál. tagok és a titkár képviselték. Jelentette továbbá, hogy a társaság a Magyar Nemzeti Múzeum alapitásának százéves jubileumára meghivatván, az elnökség az ünneplő intézet igazgatóságát átiratban üdvözölte, s az ünnepélyen, mely november 26. és 27. napjain folyt le, a társaságot id. Bánó József másodelnök képviselte. Az országos múzeum- és könyvtárbizottságnak november 28-ikán tartott ülésén a társaságnak a bizottságba a mult év folyamán kiküldött képviselői közül id. Bánó József másodelnök és Áldásy Antal jegyző vettek részt; a bizottság ez ülésen a múzeumok és könyvtárak országos szövetkezetévé alakulván át, melyben az alapszabályok értelmében közgyüjteményeket fentartó egyesületek foglalnak helyet, a társulat részéről az e testületben való képviseltetésnek szüksége ezzel megszünt.
Ifj. Reissig Ede ig.-vál. tagnak a Magyar Nemzetségi Zsebkönyv szerkesztősége részéről tett jelentéséből az igazgató-választmány tudomásul vette, hogy a Zsebkönyv második részének meginditását jelentő felhivás a bejelentési ivekkel együtt október és november hó folyamán szétküldetett.
A Magyar Numizmatikai Társaságnak az elnökséghez intézett átiratában bejelentett megalakulását az igazgató-választmány örömmel vette tudomásul s az uj társaság által meginditandó folyóirattal a csereviszony létesitését elhatározta.
A pénztárnok jelentése a társaság vagyoni állapotát az ülés napjáig a következőkben tüntette fel Bevétel 6751 kor. 33 f., kiadás 5926 kor. 54. f., maradvány 824 kor. 79 f. Vagyonállás értékpapirokban 25,000 kor., kötelezvényekkel biztositott alapitványokban 4400 kor., kötelezvény nélküli alapitványokban 1000 kor., a Magyar Nemzetségi Zsebkönyv tartalékalapja 400 kor., a Czimeres Emlékek II. kötetének nyomdaköltségeire félretéve 269 kor. 46 f., pénztári készlet 824 kor. 79 f., összesen 31,894 kor. 25 f. Az igazgató-választmány úgy e jelentést, mint a titkárnak azzal kapcsolatban a hátralékos alapitók megsürgetése felől tett jelentését tudomásul vette.
A pénztár és az évi számadások megvizsgálására s az 1902. évi költségvetés előkészitésére az igazgató-választmány a titkár javaslatára id. Szinnyei József elnöklete alatt Borovszky Samu és Éble Gábor ig.-vál. tagokat küldte ki.
Báró Radvánszkv Béla elnök inditványt tett az iránt, hogy a Turul ivszámai felemeltessenek és a folyóirat kéthavi füzetekben jelenjék meg; Fejérpataky László másodelnök pedig a 20-ik évfolyamát betöltő Turul 11–-20. évfolyamaihoz Név- és Tárgymutató kiadását inditványozta. Az igazgató-választmány Csoma Józsefnek a Turul megjelenésének határidejére vonatkozó felszólalása s a titkár felvilágositásai után mindkét inditványt az 1903. évi költségvetésnél leendő figyelembevétel végett a számvizsgáló bizottsághoz utasitotta, a Turul Név- és Tárgymutatójára vonatkozólag, a mennyiben annak kiadását a pénzügyi tekintetek lehetővé teszik, a szerkesztő személyére nézve a bizottság jelentése kapcsán a titkártól várva javaslatot.
Az évi nagygyülést az igazgató-választmány deczember 20-ikán d. u. 5 órakor a Magyar Nemzeti Múzeum földszinti üléstermében rendelte megtartani s annak napirendjét a következőkben állapitotta meg 1. Elnöki megnyitó, 2. Csoma József felolvasása nemzetségi czimerekről, 3. Titkári jelentés, 4. Pénztárnoki jelentés, 5. Esetleges inditványok.
Ezzel a napirend ki lévén meritve, az elnök a jegyzőkönyv hitelesitésére Soós Elemér és Szent-Ivány Zoltán ig.-vál. tagokat kérte fel s az ülést bezárta.
A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság f. évi deczember 20-ikán tartotta meg évi nagygyűlését, melyen Fejérpataky László másodelnök elnöklete alatt id. Bánó József másodelnök, dr. Schönherr Gyula titkár, dr. Áldásy Antal jegyző, Tóth Árpád pénztárnok, Barabás Samu, id. Daniel Gábor, dr. Dézsi Lajos, Kollányi Ferencz, Makay Dezső, ifj. Reissig Ede, Soós Elemér, Szendrei János, id. Szinnyei József igazg.-választmányi tagok, Dedek Crescens Lajos, dr. Grünn Albert, Horváth Sándor, Kis István, Mocsáry István, Rexa Arthur és dr. Szalay Gábor évdijas tagok vettek részt.
Az elnök a nagygyülést a következő beszéddel nyitotta meg:
Tisztelt Nagygyülés!
Tudományos társulatainknak jó szokása, hogy évenként egyszer a nyilvánosság előtt beszámolnak az év eredményeiről és ezzel működésüket a szakemberek és a nagy közönség kritikája alá vetik. Az év folyamán, üléseinken és folyóiratunk hasábjain kifejtett működésről akkor kapunk világos képet, mikor a titkári jelentés keretében csoportositva, összegezve látjuk az egy év alatt elért eredményeket. Kielégitő-e ez a beszámoló: a nagygyűlés és a szakemberek köre van hivatva megitélni.
A viszonyok és körülmények sajátos volta okozza, hogy az esztendő tudományos eredményeinek menynyisége nem mindig egyforma; s néha egy-egy év termelése, még talán értékben is, a más éveké mögött marad. Ilyen esetekben a méltányos itélő figyelembe veszi azt, hogy kevesen vannak azok, kik szaktudományaink előbbrevitelére hivatvák és hogy e keveset is a társadalmi, a hivatalos és tudományos élet néha oly sok irányban és sokféleképen köti le, hogy ennek nyoma társulatunk működésében is érezhető. Igy volt ez a most lefolyt esztendőben is, melynek tudományos eseményei és közművelődési mozgalmai társaságunk vezetőit nem egyszer vonták el szaktudományaink irányitásától.
Mindennek daczára társaságunk nem tért el kitüzött tudományos czéljának megközelitésétől; szerény anyagi eszközeivel iparkodott úgy a heraldikai emlékek közzétételével, mint folyóiratának változatos tartalmával s a Nemzetségi Zsebkönyv uj sorozata megindításának elhatározásával a szaktudományunk iránt érdeklődőknek igényeit kielégiten és tudományos czélzatainknak uj barátokat szerezni. Őszintén kivánom, hogy mindkét irányban czélt érjünk. Találkozzék beszámolónk társaságunk régi barátainak megelégedésével; s meginditandó vállalatunk csatolja uj barátok, uj érdeklődők hosszú sorát társaságunk és szaktudományaink régi törzséhez. Ezzel a nagygyülést megnyitom.
Ezután dr. Áldásy Antal jegyző felolvasta Csoma József ig.-vál. tagnak az Ákos, Hunt-Pázmán és Hanva nemzetségek czimeréről szóló tanulmányát, mely a nemzetségi czimerekről a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenendő nagy munkájának egy részét képezi.
Schönherr Gyula titkár jelentését a társaság 1902. évi működéséről, mely egész terjedelmében a Turul jelen füzetében közöltetik, a nagygyülés helyesléssel vette tudomásul és a titkár iránt, ki jelentésében részletes tájékoztatást nyujtott a társaság állapotáról, elismerésének adott kifejezést, id. Bánó József másodelnök inditványára elrendelve, hogy az a jegyzőkönyvben is megörökittessék.
Tóth Árpád pénztárnok bemutatta jelentését a pénztár és a társaság vagyonának állapotárul. A pénztári eredményt a nagygyülés napjáig a következő adatok tüntetik fel:
Bevétel.
1. Pénztári maradvány 1901-ről
435 kor. 52 fill.
2. Értékpapirok kamatai (24,800 kor. koronajáradék és 200 kor. jelz. és hitelbanki nyer.-kölcsönkötvény után 4 %)
1000 kor. – fill.
3. Be nem fizetett alapitványok kamatai
61 kor. 20 fill.
4. Pártoló tagok után befolyt
2146 kor. – fill.
5. Évdijas tagok után befolyt
2315 kor. – fill.
6. A Czimeres Emlékek II. füzetének nyomdai költségeire takarékpénztárban elhelyezett összegből felhasználatlan maradt
278 kor. 88 fill.
7. A társulati kiadványok eladásából befolyt
1196 kor. 53 fill.
8. Alapitvány-befizetés
– kor. – fill.
9. Postai megbizások költségeiből megtérült
36 kor. 74 fill.
10. Rendkivüli bevétel
20 kor. 34 fill.
Összesen
7590 kor. 21 fill.
 
Kiadás.
1. Személyi járandóságok (titkár 600 kor., jegyző 400 kor., pénztárnok 600 kor.)
1600 kor. – fill.
2. A Turul irói és szerkesztői tiszteletdijai
735 kor. – fill.
3. Nyomdai költségekre
1360 kor. 41 fill.
4. Szinnyomatok készitésére
640 kor. – fill.
5. Metszetek, rajzok készitése
442 kor. 20 fill.
6. Postai megbizások
68 kor. 78 fill.
7. Irodai átalányok
120 kor. – fill.
8. Társulati szolga dijazása
120 kor. – fill.
9. Uj évi ajándékok, pénzbeszedési dijak, másolatok stb.
224 kor. – fill.
10. A Czimeres Emlékek II. kötetének nyomdai költségeire
723 kor. 38 fill.
11. A Magyar Nemzetségi Zsebkönyv II. részének előmunkálataira
34 kor. – fill.
12. Tőkésités
– kor. – fill.
13. Rendkívüli kiadás
2 kor. 50 fill.
Összesen
6377 kor. 27 fill.
Készpénz
1212 kor. 94 fill.
 
Vagyonállás.
1. Értékpapirokban (24,800 kor. koronajáradék, 200 kor. jelz. hitel banki nyer. költs.-kötvény)
25,000 kor. – fill.
2. Kötelezvényekkel biztositott alapitványok
4400 kor. – fill.
3. Kötelezvény nélküli alapitványok
1000 kor. – fill.
Az alapitványok összege
30,400 kor. – fill.
4. A Magyar Nemzetségi Zsebkönyv tartalékalapja
400 kor. – fill.
 
Készpénz
1212 kor. 94 fill.
Összesen
32,012 kor. 94 fill.
 
Minthogy az igazgató-választmány a számadások egvizsgálása felől már intézkedett, a nagygyűlés a pénztári jelentést ideiglenesen tudomásul vette.
Inditványok nem tétetvén a napirend ezzel ki lett meritve, s az elnök a jegyzőkönyv hitelesitésére Kollányi Ferencz ig.-vál. és dr. Szalay Gábor évdijas tagokat kérve fel, a nagygyűlést berekesztette.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages