TÁRCZA.

Teljes szövegű keresés

184TÁRCZA.
A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság igazgató-választmánya 1906 május 3-ikán rendkívüli igazgató-választmányi ülést tartott, melyen dr. Fejérpataky László másodelnök elnöklete alatt jelen voltak: Békefi Remig, id. Daniel Gábor, Dézsi Lajos, Kollányi Ferencz, ifj. Reiszig Ede, id. Szinnyei József, Varjú Elemér ig. vál. tagok, Schönherr Gyula titkár, Áldásy Antal jegyző és Tóth Árpád pénztárnok.
Az elnök bejelenti az igazgató-választmánynak, hogy a társaság elnöke, báró Radvánszky Béla május 2-án, a déli órákban váratlanul elhunyt s meleg szavakban emlékezik meg a megboldogultnak a társaság alapitása és felvirágoztatása körül szerzett elévülhetetlen érdemeiről s arról a fáradhatatlan buzgalomról, a melylyel a társaság ügyeit vezette és annak tudományos munkásságában részt vett.
Az igazgató-választmány mély megilletődéssel veszi tudomásul nagyérdemü elnöke váratlan elhunyt s a társaságot ért pótolhatatlan veszteség felett legmélyebb fájdalmának ad kifejezést.
Az elnök jelenti, hogy a halál hirének vétele után az elnökség részéről ő mint másodelnök, dr. Schönherr Gyula titkár és dr. Áldásy Antal jegyző személyesen jelentek meg a gyászoló családnál, hogy a társaságnak a haláleset felett érzett részvétét tolmácsolják, továbbá, hogy az elnökség külön gyászjelentésben értesitette a társaság tagjait a társaságot ért veszteség felől és a társaság részéről koszorut helyezett a ravatalra.
Az igazgató-választmány az elnökség által tett intézkedésekhez hozzájárul s a további teendőkre nézve a következőket határozza:
1. Az elhunyt özvegyéhez intézendő részvétiratban ad kifejezést a társaságot ért veszteség felett érzett legmélyebb fájdalmának.
2. Az elhunyt emléke iránt lehetőleg még ez év folyamán megtartandó rendkivüli nagygyülésen rója le a kegyelet adóját.
3. A Turulnak e nagygyülés után megjelenő füzetét hasonlóképen az elhunyt emlékének szenteli olyképen, hogy az tulnyomó részben az ő életét, tudományos működését és a társaság iránt szerzett érdemeit méltató közleményeket tartalmazzon.
Az elnök jelenti, hogy az elhunyt végtisztessége Budapesten, a M. Tud. Akadémia előcsarnokában május 4-én d. u. 5 órakor fog megtartatni és felszólitja az igazgató-választmány tagjait, hogy azon a társaság részéről testületileg vegyenek részt, a kik pedig a Sajókazán végbemenő temetésnél jelenlenni óhajtanak, ebbeli szándékukat az elnökséggel tudassák. Jelenti egyuttal, hogy az elnökség kérésére Berzeviczy Albert a Magyar Tudományos Akadémia elnöke elvállalta a megbizást, hogy beszédébe azon tudományos társulatok közé, melyeknek az elköltözött munkatársa és czéljaik előmozditója volt, a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaságot is be fogja foglalni. Tudomásul szolgál.
Elnök a jegyzökönyv hitelesitésére Békefi Remig és id. Daniel Gábor igazgató-választmányi tagokat küldi ki és az ülést bezárja.
A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság f. évi november 29-ikén tartotta néhai elnökének báró Radvánszky Béla emlékezetének szentelt rendkivüli nagygyülését, melyen dr. Fejérpataky László másodelnök elnöklete alatt jelen voltak a családtagok és a többi meghivott vendégek részéről báró Radvánszky Géza, báró Radvánszky Albert, báró Radvánszky Antal, báró Radvánszky Béla, báró Radvánszky Karola, báró Radvánszky Kálmán, báró Lindenhof, ifj. gróf Tisza István, gróf Tisza Kálmán, Kujáni 185Gábor, Relkovič Davorka, dr. Szőcs Ferencz, a társaság tagjai részéről pedig Barabás Samu, id. Bánó József, id. Daniel Gábor, Békefi Remig, Dőry Ferencz, Emich Gusztáv, Kollányi Ferencz, Komáromy András, ifj. Reiszig Ede, Soós Elemér, Széll Farkas, id. Szinnyei József, Thaly Kálmán, Zsilinszky Mihály, ig. vál. tagok, Szilassy Aladár alapitó tag, Gränzenstein Béla, Forgon Mihály, Gyarmathy Sándor, báró Győrffy Samu, Horváth Sándor, Jalsoviczky Sándor, Kiss István, Relkovič Néda, Szalay Gábor, Timon Ákos évdijas tagok, dr. Schönherr Gyula titkár és dr. Áldásy Antal jegyző.
Másodelnök a rendkivüli nagygyülést megnyitva felolvassa báró Radvánszky Béla, a társaság elnöke felett irt emlékbeszédét. A nagygyülés mély megilletődéssel fogadja az emlékbeszédet, mely a Turulnak ez évi negyedik füzetében meg fog jelenni.
Dr. Kiss István évd. tag felolvassa Báró Radvánszky Béla mint iró cimű dolgozatát, mely hasonlóképen a Turulnak a megboldogult emlékét megörökitő IV. füzetében lát napvilágot.
Az elnök a nagygyülésen résztvevő családtagoknak, a többi vendégeknek és a társaság tagjainak megjelenésükért a Társaság köszönetét fejezve ki, a jegyzőkönyv hitelesitésére Thaly Kálmán ig. vál. és Kiss István évd. tagokat kéri fel s ezzel a rendkivüli nagygyülést bezárja.
A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság igazgató-választmánya f. évi november hó 29-én tartotta negyedik rendes ülését, melyen dr. Fejérpataky László másodelnök elnöklete alatt jelen voltak Barabás Samu, id. Bánó József, Békefi Remig, Dőry Ferencz, Kollányi Ferencz, Komáromy András, Makay Dezső, Pettkó Béla, ifj. Reiszig Ede, Soós Elemér, id. Szinnyei József, Széll Farkas, Thaly Kálmán ig. vál. tagok, dr. Schönherr Gyula titkár, Áldásy Antal jegyző és Tóth Árpád pénztárnok.
Elnök az ülést megnyitva, Schönherr Gyula titkár bejelenti az uj évdijas tagokat: dr. Cholnoky Jenő egyetemi tanárt (Kolozsvár), aj. Varjú Elemér és dr. Förster Jenő vármegyei levéltárnokot (Lőcse), aj. a jegyző, kik egyhangulag megválasztatnak.
Titkár jelenti, hogy az igazgató-választmányban megüresedett tagsági helyre a rendes időben két ajánlat érkezett be. Az ajánlatokat tartalmazó levelek az ülésben felbontatván, felolvastattak, e szerint az ig. vál. tagságra Schönherr Gyula és Varjú Elemér ig. vál. tagok gróf Andrássy Géza pártoló tagot ig. vál. tagul, levelező tagul pedig Schönherr Gyula és Áldásy Antal ig. vál. tagok dr. R. Kiss István, Győr-vármegyei levéltárnokot, évdijas tagot ajánlják. A szavazás elrendeltetvén, gróf Andrássy Géza 18 igennel a társaság ig. vál. tagjává, dr. R. Kiss István pedig 17 igennel levelező taggá megválasztattak.
Titkár javasolja, hogy a rendes évi nagygyülés f. évi deczember hó 13-án tartassék meg, a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. A magyar heraldika hanyatlási kora. Felolvasás Csoma József másodelnöktől. 3. Elnökválasztás. 4. Titkári jelentés. 5. Pénztárnoki jelentés. 6. Esetleges inditványok. A választmány az előterjesztéshez hozzájárul.
A Magyar Nemzetségi Zsebkönyv terjesztése ügyében Hirsch László ügynöktől egy ajánlat érkezett be. Titkár előterjesztése alapján az ig. vál. az ajánlatot mellőzi. Ennek kapcsán titkár bejelenti, hogy Pettkó Béla és ifj. Reiszig Ede a Nemzetségi Zsebkönyv szerkesztői beadványt intéztek a választmányhoz, melyben felhatalmazást kérnek arra, hogy a Nemz. Zsebkönyv II. kötetét, miután annak kiadása a Társaság részéről ez idő szerint nehézségekbe ütközik, saját költségükön adhassák ki. A választmány a beadvány tárgyalására másodelnök elnöklete alatt Makay Dezső és Komáromy András ig. vál. tagokat, a titkárt és a jegyzőt küldi ki.
Áldásy Antal jegyző előterjeszti, hogy a Franklin-Társulat f. évi szeptember 5-iki ajánlata szerint egy-egy szines czimerkép 1160 példányban leendő nyomásáért, melyek közül 650 közönséges 510 példány kartonpapirra nyomatik, 300 koronát számitana. Az ig. vál. az árat tulmagasnak találva, az ajánlatot nem találja elfogadhatónak s megbizza az elnökséget, hogy a szines czimerképek elkészitéséről, ha ujabbakra szükség lesz, a maga hatáskörében intézkedjék.
Tóth Árpád pénztárnok előterjeszti a pénztárnoki jelentést, mely szerint az ülés napjáig a társaság bevétele 7307 kor. 25 fill., kiadása pedig 6165 kor. 12 fill. volt, a Nemzetségi Zsebkönyv II köteténél a bevétel volt 1610 kor. 68 fill., kiadás 1542 kor. 90 fill., a társaság tiszta vagyona 29,309 kor. 91 fill. A pénztárnoki jelentést az igazgató-választmány ideiglenesen tudomásul veszi s egyuttal a számadások megvizsgálására Soós Elemér elnöklete alatt Éble Gábor és Dőry Ferencz ig. vál. tagokat küldi ki.
Több tárgy nem lévén az elnök a jegyzőkönyv hitelesitésére Békefi Remig és Kollányi Ferencz ig. vál. tagokat kéri fel és az ülést bezárja.
A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság folyó évi deczember hó 13-ikán tartotta évi rendes nagygyülését, melyen Fejérpataky László másodelnök elnöklete alatt jelen voltak: Barabás Samu, Borovszky Samu, Csánki Dezső, id. Daniel Gábor, Emich Gusztáv, Dőry Ferencz, Éble Gábor, Komáromy 186András, Ortvay Tivadar, Pettkó Béla, id. Szinnyei József, Tagányi Károly, Zsilinszky Mihály ig.-vál., Forgon Mihály, Gárdonyi Albert, báró Győrffy Samu, Gyarmathy Sándor, Herczegh Mihály, Horváth Sándor, Nedeczky Tibor, Szalay Gábor, Ujj György évdijas tagok, Tóth Árpád pénztárnok, Áldásy Antal jegyző.
Fejérpataky László másodelnök a nagygyülést a következő beszéddel nyitotta meg:
Tisztelt Nagygyülés!
A gyász jegyében tartjuk meg mai nagygyűlésünket. Éppen ma van két hete annak, hogy a jelen év folyamán elhúnyt felejthetetlen elnökünk emlékének áldoztunk; a gyász még annyira új, a veszteség még oly fájdalmas, hogy az első szót, mely rendes nagygyülésünkön elhangzik, annak a legnagyobb csapásnak kell szentelnünk, mely szerény eszközökkel dolgozó társaságunkat megalakulása óta érte. Mintha a váratlanúl bekövetkezett halál megbénitotta volna erőnket, mintha munkaképességünkben csökkenés állt volna be: az év folyamán elért eredményeink s társaságunk anyagi gyarapodása nem versenyezhetnek más évek eredményeivel. Folyóiratunkból négy helyett, a mai napig csak két füzet látott napvilágot, igaz, gazdag tudományos tartalommal; anyagiakban nem bővelkedő társaságunknak a Nemzetiségi Zsebkönyv költséges kiadásához füzött reményei, legalább az első esztendőben, nem valósultak meg; gyarapodásunk nem haladt oly arányban, mint ez kivánatos volna. Ennek őszinte beismerése azonban ne hasson csüggesztőleg reánk; inkább a való tényállásból meritsen táraságunk minden tagja s első sorban a választmány és a vezetőség buzditást a jövőre, hogy társaságunk és szaktudományaink érdekében mennél lelkesitőbben, mennél eredményesebben müködjék. Minden tudományos társulat életében vannak időszakok, mikor külső körülmények megzavarják a müködés és gyarapodás csendes folyamatát, mikor a haladás szünetelni látszik; de nem kétlem, hogy ez az átmeneti korszak minálunk igen rövid ideig tartó s hogy társaságunk életképességét, megválasztandó uj elnökünkkel az élén, a legközelebbi esztendőben, mely fennállásunk óta a huszonötödik lesz, fokozott munkássággal s szellemi és anyagi téren a virágzás és gyarapodás ékesen szóló nyilvánulásaival fogja bebizonyitani. Abban a reményben, hogy ez igy lesz, a nagygyülést megnyitom.
Ezután Kovács László felolvasta Csoma József másodelnöknek «A magyar heraldika hanyatlási kora» cimü értekezését, mely a Turulban fog megjelenni.
A nagygyülés napirendjének következő pontja az elnökválasztás volt, melynél Csánki Dezső ig.-vál. tag szót emelvén, tekintettel arra, hogy az utolsó választmányi ülés és a jelen nagygyülés közti idő rövid volt arra, hogy az elnökség a vál. ülés után tartott bizalmas eszmecseréből kifolyólag az elnöki méltóságra kombináczióba vett férfiakkal a tárgyalásokat befejezhette volna, inditványozza, hogy az elnökválasztás a jelen nagygyülés napirendjéről levétessék és későbbi időre halasztassék.
A nagygyülés a halasztási inditványt elfogadja és az elnökséget utasitja, hogy az elnöki méltóság betöltése ügyében meginditott tárgyalások befejezése után rendkivüli nagygyülés egybehivása iránt intézkedjék.
Áldásy Antal jegyző a betegsége által a megjelenésben akadályozott Schönherr Gyula titkár helyett felolvasta a titkári jelentést a társaság évi müködéséről és állapotáról, melyet a nagygyülés tudomásul vett és a titkárnak elismerését és köszönetét fejezte ki.
Tóth Árpád társ. pénztárnok felolvasta jelentését a társaság pénztárának állapotáról. E szerint folyó évi deczember 12-ig a bevételek összege 7457 kor. 25 fill., a kiadásoké 6171 kor. 48 fill. volt; a Nemzetségi Zsebkönyv II. rész I. köteténél a bevétel volt 1610 kor. 68 fill., a kiadás 1542 kor. 90 fill. A társaság tiszta vagyona 29,453 kor. 55 fill., melyből 27,200 kor. alapitványi vagyon.
Minthogy a választmány a számadások és a pénztári kezelés megvizsgálásáról már intézkedett, a nagygyülés a pénztári kimutatást egyelőre tudomásul veszi.
Elnök felhivja a nagygyülés tagjait, hogy esetleges inditványaikat tegyék meg.
Minthogy inditványok nem adattak be, elnök a jegyzőkönyv hitelesitésére Tagányi Károly ig.-vál. és Szalay Gábor évdijas tagokat kérte fel, és a nagygyülést bezárta.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages