TÁRCZA.

Teljes szövegű keresés

TÁRCZA.
A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság igazgató-választmánya f. é. június 20-ikán rendkívüli ülést tartott, melyen Fejérpataky László másodelnök elnöklete alatt jelen voltak: Barabás Samu, Emich Gusztáv, Makay Dezső, Nagy Gyula, Ortvay Tivadar, Pettkó Béla, Szent-Ivány Zoltán ig. vál. tagok, Áldásy Antal jegyző és Tóth Árpád pénztárnok.
Elnök az ülést megnyitva, jelenti, hogy a rendkívüli igazgató-választmányi ülésnek tárgyát Pettkó Béla és ifj. Reiszig Ede ig, vál. tagoknak, a Magyar Nemzetségi Zsebkönyv szerkesztőinek az ig. választmányhoz intézett beadványa képezi, melyben nevezettek a Magyar Nemzetiségi Zsebkönyv II. sor. I. kötete még meglevő példánykészletének átvételére és a II. sor. II. kötetének kiadására nézve ajánlatot tesznek.
Jegyző felolvassa a beadványt, melynek értelmében a szerkesztők ajánlatot tesznek, hogy a Magyar Nemzetségi Zsebkönyv II. sor. I. kötetét 100–100 példányonkint 12 (tizenkét) korona bolti ár utáni 50 (ötven) % árengedménynyel, az összegnek mindenkori előzetes lefizetése mellett elárusitás czéljából átveszik, hogy ez által a kötet nyomdai tartozásának törlesztése gyorsabban történhessék. A II. kötet kiadására nézve pedig azt az ajánlatot teszik, hogy vagy engedje át nekik a társaság a II. kötet kiadásának jogát az általuk e kérdésben f. é. április hó 4-én az igazgató választmányhoz intézett beadványban foglalt feltétetelek mellett, vagy pedig, ha a társaság maga óhajtja a kötetet kiadni, a szerkesztők hajlandók az irói tiszteletdijnak készpénzben leendő felvételéről lemondani, olyképen, hogy a szerkesztők tiszteletdij fejében készpénz helyett 50% árengedménynyel számitott megfelelő példányt kapnak. Egyuttal a társaság a II. kötet terjesztését ugyancsak 50% árengedmény mellett nekik engedi át olyformán, hogy mikor az irói tiszteletdij fejében kapott példányokat már elárusitották, a többi példányokat 100–100 példányonként azonos feltételek mellett további elárusitás czéljából átveszik. Ha pedig az ig. választmány ezt az előterjesztést nem fogadná el, kérik magukat a szerkesztői megbizás alól felmenteni.
A beadvány felolvasása után megindult vitában a jelenlevő ig. választmányi tagok valamennyien résztvevén, hosszas tárgyalás után a következőkben történt megállapodás:
Pettkó Béla és ifj. Reissig Ede, mint a Magyar Nemzetségi Zsebkönyv szerkesztői kötelezik magukat, hogy a Magyar Nemzetégi Zsebkönyv II. sor I. kötetének (Nemes Családok. I. kötet) a Franklin Társulatnál bizományban lévő példányait, azoknak a társaság által a nevezett czégtől való visszavétele után, elárusitás czéljából átveszik és pedig olykép, hogy 100 (Egyszáz) példányt rögtön, a megállapodás életbe lépte után, a 12 (tizenkettő) koronát tevő bolti ár utáni 50 (ötven) % árleengedéssel előzetes készpénz fizetés mellett átvesznek, és ezen 100 példány fejében 600 (hatszáz) koronát a társaság pénztárába befizetnek. Az első száz példány eladása utáni további 100–100 példányt, összesen 500 (ötszáz) példányig, ugyancsak 50% árleengedéssel, a 100 példányonként 600 (hatszáz) koronát kitevő összegnek mindenkor előzetes lefizetése mellett átvesznek. Kötelezik magukat, hogy az 500 (ötszáz) példányt 1912 deczember 31-ig átveszik, a mennyiben pedig az 500 példányt a mondott időpont előtt átvették volna, jogukban áll a még fenmaradt példányokat is, 50 (ötven) példányonkint ugyancsak 50 (ötven) % árleengedéssel ugyanazon feltételek mellett átvenni. Fenntartja magának azonban a társaság továbbra is azt a jogot, hogy saját tagjai részére az I. kötetet, a mennyiben a megrendelés egyenesen a társaságnál történik, úgy mint eddig, 10 (tiz) koronáért árúba bocsáthassa.
A mennyiben a szerkesztők az ig. választmánynak e megállapodását a maguk részéről elfogadják, és annak megtartására magukat kötelezik, az ig. választmány a Magyar Nemzetségi Zsebkönyv II. sor. II. kötetének (Nemes Családok II. kötet) a társaság által történendő kiadását elhatározza, a következő módozatok mellett:
1561. A Nemes Családok II. kötetének szerkesztésénél ugyanazon eljárás követendő, mint az első kötetnél.
2. A kötet előfizetési ára 10 (tiz) koronában állapittatik meg, bolti ára 12 (tizenkettő) korona.
3. A társaság jogositva lesz a Nemes Családok II. kötetére előfizetési felhivásokat kibocsátani. Az előfizetési pénzek felett a társaság szabadon rendelkezik.
4. A szerkesztői tiszteletdij ivenkint, úgy mint az első kötetnél 80 (nyolczvan) koronában állapittatik meg, megjegyeztetvén, hogy a mennyiben a kötet 40 (negyven) ivet meghalad, a 40-en felüli ivek után tiszteletdij nem jár.
5. A szerkesztők a tiszteletdijat nem készpénzben, hanem a mű megfelelő számu példányaiban kapják, 50 (ötven) % árengedménynyel a kötetnek 12 (tizenkettő) korona bolti ára után.
6. A mennyiben az előfizetési felhivásokból begyülő összeg az I. kötet előfizetési összegét nem érné el, a szerkesztők kötelezik magukat az őket tiszteletdij fejében megillető példányokon kivül ugyancsak 50 (ötven) % árengedménynyel 100 (egyszáz) példányt egy esztendei utólagos elszámolás mellett bizományba átvenni. A mennyiben pedig ezen példányokat is eladták volna, a társulatnál fenmaradó példányokat 100–100 példányonkint 50 (ötven) % árleengedéssel a megfelelő 600 (hatszáz) koronát kitevő összeg előzetes lefizetése mellett átveszik.
7. A társaság jogositva van a II. kötetre e kötetnek a társaság által a nyomdától történt átvétele napjáig előfizetéseket elfogadni. Ezen időponton túl a társasághoz érkezett minden megrendelés, a mennyiben nem tárulati tag részéről történnék, a szerkesztőkhöz tétetik át, fenntartván magának a társaság a jogot arra, hogy tagjai részére, a mennyiben a megrendelés egyenesen a társaságnál történnék, a kötetet az emlitett időponton túl is az előfizetési árért, vagyis 10 (tiz) koronáért árusithassa.
8. A társaság addig, mig ez a megállapodás fel nem bontatik, a Nemes Családok I. és II. kötetét másnak, mint a szerkesztőknek bizományba nem adhatja.
Az igazgató-választmány e pontok megállapitása után elrendeli, hogy e megállapodások a szerkesztőkkel jegyzőkönyvi kivonatban közöltessenek, s a mennyiben a szerkesztők ezeket a pontokat elfogadják, az igazgató-választmány már most kimondja, hogy a Magyar Nemzetségi Zsebkönyv II. sor. II. köt. Nemes Családok II. kötetének szerkesztésével Pettkó Béla és ifj. dr. Reiszig Ede ig. választmányi tagokat véglegesen megbizza, és utasitja az elnökséget, hogy a fentiek alapján történő megállapodás formulázása végett, továbbá a kiadás körüli teendők iránta szerkesztőkkel együtt a szükséges intézkedéseket tegye meg, és minderről a szeptember havi igazgató-választmányi ülésen tegyen jelentést.
Minthogy ehez a jelenlévő ig. tagok hozzájárultak, elnök a határozatot a fent előadottak értelmében kimondja.
Ezután Pettkó Béla szerkesztő a II. kötetbe felveendő családok jegyzékének átvizsgálására úgy mint az I. kötetnél történt, egy bizottság kiküldését kérte, mire az ig. választmány Fejérpataky László másodelnök elnöklete alatt Makay Dezső, Varjú Elemér, Áldásy Antal ig. vál. tagokat küldte ki.
Elnök tekintettel a tárgy fontosságára, a jelen jegyzőkönyv hitelesitésére négy ig. vál. tagot, Makay Dezső, Pettkó Béla, Nagy Gyula és Ortvay Tivadar ig. vál. tagokat kéri fel, és ezzel az ülést bezárja.
A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ig. válaszmánya f. évi szeptember hó 26-ikán tartotta a nyári szünetek után első ülését, melyen Fejérpataky László másodelnök elnöklete alatt jelen voltak Barabás Samu, dr. Dőry Ferencz, Ortvay Tivadar, Pettkó Béla, ifj. dr. Reiszig Ede, id. Szinnyei József ig. vál. tagok, Áldásy Antal jegyző és Tóth Árpád pénztárnok.
Elnök az ülést megnyitva meleg szavakkal üdvözli az ig. választmányi tagokat a nyári szünet utáni első ülésen, mire Ortvay Tivadar ig. vál. tag a napirend előtt szót emelvén, melegen üdvözli másodelnököt az ig. választmány nevében udvari tanácsossá történt kineveztetése alkalmából, mire Fejérpataky László másodelnök meghatottan mondott köszönetet.
A napirend első tárgyát Thallóczy Lajos ig. vál. tag «Bosnyák és szerb nemzedékrendi tanulmányok. Tanulmányok a Kosača család és Herczegovina történetéből» cz. tanulmánya képezte, melyet Áldásy Antal jegyző olvasott fel, s mely a Turulban jelenik meg.
Ezután Fejérpataky László másodelnök meleg szavakkal emlékezett meg Kőváry László haláláról, ki a társaságnak és az ig. választmánynak a megalakulás óta tagja volt. Az ig. választmány a haláleset feletti fájdalmának a mai ülés jegyzőkönyvében való megörökitését rendelte el és elhatározza, hogy az elhunyt özvegyéhez részvétirat intéztessék.
Uj évdijas tagokul felvétettek: Köpeczi Sebestyén József, a Genealogiai Füzetek szerkesztője Kolozsvárt, ajánlja Varjú Elemér és Marsovszky Ivor Budapest, ajánlja Gyarmathy Sándor.
Ezután jegyző bejelenti, hogy az ig. választmányban Kőváry László halála folytán egy ig. vál. tagsági hely kerül a novemberi igazg. választm. ülésen betöltésre. Az ajánlatok e helyre az alapszabályok 19. §-a értelmében a novemberi ig. vál. ülést megelőző napig nyujtandók be a titkári hivatalnál.
Jegyző ezután bemutatja a június havi rendkivüli ig. vál. ülés jegyzőkönyvét, s jelentette, hogy ennek határozatai alapján Pettkó Béla és ifj. Reiszig Ede 157szerkesztőkkel a II. kötet kiadására nézve az egyezség julius 12-én megköttetett, s hogy az egyezség értelmében a Nemes Családok I. kötetéből nevezettek az első száz példányt már átvették. Jelentette továbbá, hogy a szerkesztőktől vett értesülés szerint a II. kötet kéziratának sajtó alá adása legközelebb meg fog történni, s felhatalmazást kért, hogy a II. kötetre az előfizetési felhivásokat az elnökség annak idején közzétehesse.
Az igazgató-választmány e bejelentéseket tudomásul vette és azokhoz hozzájárult, Pettkó Béla kérelmét pedig, hogy a velök megkötött egyezség oly értelemben módosittassék, hogy a Nemes Családok I. kötetéből 100 példánynál kevesebbet is vehessenek át, másodelnök inditványára a novemberi ülés napirendjére tüzi ki.
A folyó évi nagygyülés idejét az igazgató-választmány deczember első felére, az elnökség által megállapitandó napra tüzi ki, napirendjére nézve pedig utasitja a titkárságot, hogy a novemberi ülésen tegyen előterjesztést.
Ezután Tóth Árpád pénztárnok elterjesztette a pénztári kimutatást. E szerint a mai napig volt bevétel 5888 kor. 62 fillér, kiadás 4589 kor. 69 fillér, egyenleg 1298 kor. 93 fillér. Vagyonállás tényleges vagyonban 3438 kor. 93 fillér, szenvedő vagyonban 2700 kor. Tiszta vagyon 29998 kor. 93 fillér.
Miután másodelnök még a távollevő szerkesztő nevében az ig. vál. hozzájárulását kérte ki arra, hogy a Turul f. é. III. füzete egy ivvel felemeltessék, a jegyzőkönyv hitelesitésére id. Szinnyei József és Ortvay Tivadar ig. vál. tagokat kérte fel, s ezzel az ülést bezárta.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages