IV. Grassalkovich II. Antal.

Teljes szövegű keresés

IV. Grassalkovich II. Antal.
Egyetlen, 37 éves (sz. 1734 aug. 24. Gödöllőn) fiát éppen Pozsonyban érte atyja váratlan halálának a híre. Lóhalálban indult Gödöllőre, ahova dec. 6-án éjjel érkezett és másnap már részt is vett Besnyőn a hatvani prépost által mondott requiemen.
Már atyja életében, 21 éves korában (1755) Mária Terézia kamarai tanácsossá nevezte ki, majd három év mulva (1758 febr. 5.) cs. és kir. kamarás lett. Ez év májusában vette feleségül gr. Eszterházy Miklós tábornagy, Eszterháza építője és gr. Weissenwolf Mária leányát, Anna Máriát (1758 május).*
A nászajándék 18,060 frtot, s vele az egész költség 25,000 frtot is kitett. Grassalkovich feljegyzése. Extraord. Fasc. 25, Nr. 786.
Atyja először (1756 jan. 1.) a bajai uradalmat adta át fiának, de mivel veszélyes szembajt kapott, visszavette tőle. A következő évben (1757) Debrőt adta a gyöngyösi úri házzal. Midőn azonban fia megnősült és állandóan Pozsonyban lakott, a debrői uradalmat visszavette s ennek jövedelméből neki évi 12,000 frtot rendelt.
Még atyja életében bodrogi főispán (1759), majd v. b. t. t. (1767) és zólyomi főispán (1769) méltóságokat nyerte.* Atyja végrendeletében mostohaanyja haláláig a jól felszerelt (26 ezer frtot költött reá Grassalkovich) debrői uradalmat rendelte fiának a lakásul szolgáló gyöngyösi házzal együtt azzal a szándékkal, hogy fia a gazdasági gondokhoz hozzászokjék s megismerje, hogy milyen nehéz és bizonytalan a föld jövedelme, szeresse meg a földet, tanulja meg, miként kell jobbágyait igazgatni, a sajátját hogyan gondozza és a birtoka jövedelmét megszámadoltassa.
U. ott, Dipl. Fasc. 1, Nr. 47, 54, 58.
Atyja végrendeletét, mely két majoratust alapított, Mária Terézia már a következő hónapban megerősítette,* majd ugyanazon évben koronaőrré nevezte ki ifj. Grassalkovich Antalt.* A fenyegető porosz háború ügyében ő is részt vesz a bécsi tanácskozásokon.*
Bécs, 1772 jan. 13. – U. ott. Dipl. Fasc. 1, Nr. 61 és Extraord. Fasc. 1, Nr. 19–24.
1772 febr. 14. – Dipl. Fasc. 1, Nr. 69.
1778 szept. 1-re. – A következő évben a Csejtheyek fiága kihaltával megszerzi a Matheovics-puszta felét. – 1779 márc. 5, Bécs. – U. ott. Dipl. Fasc. 1, Nr. 63.
Amikor vak mostohaanyja, atyja után 10 évvel elhalt (1781 dec. 20.), birtokába vette a mindkét-hitbizományt. Lakatlan pusztái benépesítésére törekedett, s a mai Újhartyán, Kakucs, Vecsés, Örkény neki köszönhetik alapításukat. Nagy gondot fordított az utak javítására és építésére, szintúgy a lótenyésztés fejlesztésére, mely érdemeiért II. József királyi főlovászmesterré nevezte ki.* Amikor a porosz háború fenyegette II. József birodalmát, II. Antal atyja példáját követve sereget állított ki uralkodója védelmére. Ezért II. József – tekintetbe vevén atyja és az ő érdemeit – őt és elsőszülött fiát illusztrissimus (nagyméltóságú) címmel osztrák és birodalmi hercegi rangra emelte és mindkétnembeli utódainak 81németbirodalmi, majd cseh honosságot adományozott. (1784. V. 6.)*
1783 aug. 14, Bécs. – U. ott, Dipl. Fasc. 1, Nr. 64.
Osztrák hercegi Diploma 1784 május 6-án kelt és másnap a birodalmi. – Dipl. Fasc. 1, Nr. 65. és 66, 67. Két év mulva (1786) a bécsi Unter Brunnenstrasse 1153. sz. házat veszi meg, amit a következő évben cserébe ad 95,000 frt ráfizetéssel gr. Khevenhüller-Metsch József Wallnerstrasse 155. és 156. sz. házaiért. Extr. Fasc. 11. Nr. 470., 473., 474.
Bőkezű ember volt. Atyja alapítását, Besnyőt kedvelte, támogatta s a templomon több hasznos átalakítást végzett. Az ő adománya az a stílusos vasrács, mely a templom hajóját a Szentélytől elválasztja.*
Bartal i. m. 69. 1.
Mint pozsonyi lakós hathatósan támogatta a város törekvését (1500 frt), amikor ez színházat akart építeni.* A francia és a török háború idején a reá eső részen felül jelentékeny áldozatot hozott.* Állásánál fogva meghívót nyer II. József és II. Lipót temetésére.* Jóindulatú ember volt, azonban atyjának nagy tehetsége és kiváló tulajdonságai nélkül.
1774 nov. 28. Extraord. Fasc. 14, Nr. 545.
A Kamara 20,751 frtra becsülte 1789 ápr. 15-től 1790 május 1-ig adottakat. Extraord. Fasc. 1, Nr. 41.
U. ott, Extraord. Fasc. 13. Nr. 537, 540
Nem tudott gazdálkodni. A fényes, költséges életmód még az ő horribilis jövedelmét is megtámadta. Atyja évi 125,000 frtra taksálta a fiára váró javak jövedelmét, s már 1784-ben 70 ezer, majd 1790-ben 117,000 frtot vesz kölcsön.* Amikor (1793) a bécsi pénzverdében ezüstneműjét megbecsültette, 836 márka súlyban és 200,493 frtban állapították meg.*
Extraord. Fasc. 14, Nr. 576–581. – Igaz, hogy a hercegség taxája és egyéb kiadások 44,417 frtot tettek ki. Az illustrissimus cím taxája 18,900 frt s egyéb kiadás 3617 frt 23 kr.
Extraord. Fasc. 18, Nr. 649.
Gr. Eszterházy Anna Mária csillagkeresztes hölggyel kötött házasságából három leánya: 1. Anna Mária (gr. Viczay Mihályné), 2. Ottilia (gr. Forgách Antalné), 3. Erzsébet (gr. Eszterházy Ferencné) és egy fia, Antal (sz. 1771 április 12.) született.
Még javakorában volt, amikor Pozsonyban végrendelkezett* s a rákövetkező 1794-ik év június 5-én Bécsben elhunyt. Özvegye 26 évvel élte túl († 1820 ápr. 25.) és mindketten Ivánkán temetkeztek, ahol II. Antal ifjú éveit élte.
1793 ápr. 2. – Majd a következő év májusában Bécsben pótvégrendeletet készített. Extraord. Fasc. 1, Nr. 36. és 37.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages