Tinódi Sebestyén: [XIV.] SZULIMÁN CSÁSZÁR KAZUL BASÁVAL VIADALJÁRÓL

Teljes szövegű keresés

[XIV.]
SZULIMÁN CSÁSZÁR KAZUL BASÁVAL VIADALJÁRÓL
 
Sok királról, császárról emlékösztem,
Csuda hadakat rólok beszéllöttem,
De terek nemzetről nem elmélköttem,
Meghallyátok, mit felőlök értöttem.
 
5 Én beszéllök Szulimán járásában,
Kinek birodalma vagyon Budában,
És nagy része vagyon mindez világban,
Isten ostora ő nagy sok országban.
 
Birodalma nagy vagyon ez császárnak.
10 Háromféle terek fejedelmet monnak,
Az egyiket hívják szultán Szulimánnak,
Szultán Szelim neve volt az attyának.
 
Ennek vagyon szép fejér patyolatja,
Geregországban Konstantinápolt lakja.
15 Másik fejedelöm Sahizmail fia,
Neve Sahit Ahmáz az Kazul basa.
 
Sahitnak vagyon vörös patyolattya,
Perzsiában Korozaint ű lakja.
Harmad fejedelöm az nagy Jesil bas,
20 Filiszteus terekeket ez bírja.
 
Tiszta kék vagyon ennek patyolattya,
Császárt az Kazulra ez haragítá,
Az két fejedelmet egyben vítatá,
Kazult az császárnak így béárulá.
 
25 Így izene Jesil bas az császárnak:
"Vedd el országát az Kazul basának,
Mert attyokfiát veszik házastársnak,
Felségöd hitinek ellene vadnak.
 
Én is melléd megyök minden népemvel. "
30 Császár hallá, készöle erejével,
Negyedfélszázezör lovag népével,
Tizennégyezör képös kopjás kézívösvel.
 
Négyszáz taraszkval, tízezör puskásval
Indula, hogy szömben vívjon Kazulval.
35 Kazul vagyon hatvanezör lovagval,
Semmit nem gondol az terek császárval.
 
De az császárt ott Jesil bas megcsalá,
Mert népével őmellé nem jött vala,
Azért császár oly igen siet vala.
40 Kazul egy követét elkülte vala.
 
Ez követ császár táborába juta,
Követségét az basáknak nem mondá.
Császár hallá, őtet hozzá hívatá,
Az császárnak az követ fejét hajtá.
 
45 Az zsebből egy szelöncét ott kivonya,
Áfián nevű maszlag kiben vala,
Adá az császárnak, és így szólt vala:
"Felségödnek küldé eszt Kazul basa.
 
Küldé ez maszlagot, hogy te megrágjad,
50 Mert hallotta nagy haragusságodat,
Inkább megmutathatod haragodat,
Meg nem kéri az te nagy haragodat."
 
Szólla császár: "Bizon eszt nem csudálom,
Hogy néköm eszt izente az én rabom,
55 De te vakmerő szívedet én látom,
Hogy eszt meréd mondani, aszt csudálom."
 
Ugyan hamar követöt megfogatá,
Egy idegöt hamar előhozata,
Az ő lábára aszt hamar fojtatá,
60 Annál fogva őtet felakasztatá.
 
Láták basák, császárnak mongyák vala:
Nem hallották ők, sem olvasták volna,
Valahol követöt megöltek volna.
Császár hallá, eleresztette vala.
 
65 Juta Kazul szömbe császár népével,
Szemben szálla az császár erejével,
Vagyon Kazul válogatott vitézökvel,
Csak kevesen, hatvanezör jó legénvel.
 
Megszemlélé Kazul az császár hadát,
70 Elöl látá szép képös íves hadát,
Utána látá natúliai hadát,
Macedóniai hadban az császárt.
 
Aszt parancsolá Kazul szolgáinak,
Az első hadat csak letapottatnák,
75 Az másikat bottal csak elhullatnák,
Ő maga öklelne hadára császárnak.
 
Nagy zengésök, üvöltések lőnek,
Nagy erőssen ők öszvezöndülének,
Mindkétfelől erős viadalt tőnek
80 Az császár népében sokan veszének.
 
Csuda bátorsága Kazul basának,
Nagy gondot adott ő ott az császárnak,
Látá császár veszését két hadának,
Kazul juta puskáira császárnak.
 
85 Igen kezde Kazul népe hullani,
Taraszk, puska miatt oly igen veszni,
Mert nem tudnak vala puskátúl félni,
Ők soha nem tuttak puskából lőnni.
 
Az Kazulnak egy karját általlövék,
90 Főhadnagyát viadalba ellövék,
Kazul látá, ott hamar megfutamék,
Mégis fele népével megmeneködék.
 
Szancsákbékök jelösek elesének,
Tizenegyen viadalban veszének,
95 Lőn halála basák közül kettőnek,
Az egyiknek az főúr beglerbéknek.
 
Azért császár nagy nyeröségöt nyere,
Kazulnak minden marháját elnyeré,
Pohárszékit, társzekerit elnyeré,
100 Szép feleségét es császár megnyeré.
 
Róla azért esék oly nagy bánatba,
Hogy sok főnépe vesze viadalba,
Tebritz várast az Kazul országába
Megvevé, elrontatá haragjába.
 
105 Kazul földéből császár kiindula
Mikor juta az Konstantinápolba,
Kazul szép feleségével elhála,
Csak egy éjjel császár véle vigada.
 
Adá feleségül Kertez szancsáknak,
110 Szancsák megköszöné aszt az császárnak.
Mikor az ágyban ők együtt volnának,
Szancsák nyúla kezéhöz az asszonnak.
 
Szancsák aszt eszébe nem vötte vala,
Az asszonnál titkon egy hancsár vala,
115 Ágyékjában hancsárt ütötte vala,
Az Kertez szancsák ott hamar meghala.
 
Vala asszony igen nagy siralmába
Az szót mongya ágyasházban sírtába:
"Eszt azért szörzém én nagy haragomba,
120 Nem akarok többet élnöm ez világba.
 
Légyen az én vitéz uram éltéjért,
Én férjemért, ím az Kazul basájért,
És énrajtam lött az nagy kisebbségért."
Császár hallá, őt megfogatá azért,
 
125 Bévetteté az tengörnek vizébe.
Vagyon császár meg oly elmélködésbe,
Kazult elveszesse az ő földébe,
Mert bánkódik, hogy kárt vallott földébe.
 
Az Ibráin basát császár szólítá,
130 Az Kazul basára őtet bocsátá,
Aszt erősen néki megparancsolá,
Hogy Kazult kergetné és nyomorgatná.
 
Sok néppel Ibráim hamar indula,
Kazul földében egy várasban szálla,
135 Közel Kazul egy szép várasban vala,
Esztendeig öszveharcoltak vala.
 
Semmiképen mezőre Kazul nem méne,
Az Ibráin őnéki eszt izené:
Szömély szerént ővéle szömbe jönne,
140 Az szerencse válnék el, kié lenne?
 
Aszt íratá Kazul az Ibráinnak:
"Te vagy csak egy rabja az Szulimánnak,
Nem illik il nagy fejedelöm úrnak,
Viadallal társa lenne egy rabnak.
 
145 Vagyon néköm ilyen rabom, mint te vagy,
Annak megmutathatod, hogy te ki vagy,
De hívjad ki uradat, ha jámbor vagy,
Azzal szömben vívok, meglátom, mint vagy."
 
Az Ibráin eszt császárnak iktatá,
150 Szóval császárt igen szorgalmasztatá,
Ne alunnék, nagy hadát indítaná,
Kazul basán bosszuját megállaná.
 
Legottan készüle császár nagy hadval,
Négyszázezör lóval, négyszáz taraszkval,
155 Tizenkétezör puskás jó jancsárval,
Kazulnak eszt izené nagy haragval:
 
" Tuttodra adom néköd indulásomat,
Titkon nem viselhetöm nagy hadamat,
Hogyha jámbor vagy, vár meg enmagamat,
160 Országodért vív meg, mutasd magadat.
 
Valahol meglellek, én megkereslek,
Hogyha viadalba tégöd nem lellek,
Várasidról várasidra kergetlek,
Úgyes tégöd én rabságomba ejtlek."
 
165 Sietséggel készül Kazul, hogy hallá,
Az császárral szömbe vívni akar vala,
Deli Mentes egy főtanácsa vala,
Egy nagy hegyre Kazult felvitte vala.
 
Az császárnak mutatá nagy erejét,
170 Tengörnek mondá az császár sok népét,
Tengör módra elnyelné Kazul népét,
És mutata sok taraszkot, puskás népet.
 
"Kegyelmes úr, néped ha arra viszöd,
Kegyötlenül őket megégettetöd,
175 Jobb körülök kabdosván keröngenöd,
Császár népét gyakor helyön öldöznöd."
 
Ottan megfogadá Mentes beszédét,
Kezdé kerengeni császár erejét,
Sok helyön öli, vagdalja ő népét,
180 Kazul azzal mutattya jelönlöttét.
 
De hogy eszt császárnak megmonták volna,
Kazul szömben viadalnak nem állana,
Csak kerülök oly igen kapdosna,
Az császárnak abból nagy kára volna.
 
185 Az császár hogy hallá, hamar indula,
Babilóniát búába megszállá,
Hogy mely váras Kazul basáé vala,
Császár vítatá, és megvötte vala.
 
Sok drága kincsöket benne meghagya,
190 Sok tevéket, kik viselték, ott hagya,
Háromezör vitézét benne hagyá,
Megsebesült sok szolgáit ott hagyá.
 
Az Kazulnak országában indula,
Szép várasokat az császár megszálla,
195 Várasokat míg ott vívtatta vala,
Kazul addég Babilóniát megszállá.
 
Rettenének várasban, félemlének,
Gyakor viadalban sokan veszének,
Éhség miatt igen megepedének,
200 Kazul basátúl kegyelmet kérének.
 
Ottan Kazulnak ezen öröme lőn,
Mert Babilónia meg kezében lőn,
Császár kincse tevékkel kezében lőn,
Ki császárnak igen nagy búára lőn.
 
205 Lám, az bennevalókat elbocsátá,
Minden marhájokat megadattatá,
Mert az várast hitre megadták vala,
Otmán hitinek ez ellene vala.
 
Ezök igen sietnek császár után,
210 Császár bánkódik ő nagy kárvallásán,
Nagy szép kincsén és Babilló várasán,
Hogy nagy kisebbség lött nagy méltóságán.
 
Sőt azokat mind előhozatá,
Haragjában ott őnékik eszt mondá:
215 Soha nem hallotta és nem olvasta,
Otmán nemzet várast megadott volna.
 
"Várasomat árulók megattátok,
Nagy kincsemet ellenségnek attátok,
Mire benne, hogy ti meg nem holtatok,
220 Szégyentökre azért ti mind meghaltok."
 
Igen hamar őket mind levágatá,
Ibráin basát hamar elbocsátá,
Harmada népét véle elbocsátá,
Fővárasát Kazulnak megszállatá.
 
225 Az Kazul eszt hallá, hamar indula,
Az császárra oly igen siet vala,
Szömben véle megvívni akar vala,
Császár hallá, ezen megrettent vala.
 
Diadalmat Kazul kezd rajta venni,
230 Szégyent nagyot kezd miatta vallani,
Vlakoknak kezdé azt parancsolni,
Ibráint meghívnák hozzá sietni.
 
Az Ibráin siet nagy gyorsaságval,
Mely nap Ibráin megjuta hadával,
235 Aznap Kazul akar vívni császárval,
De hogy érté Ibráint szép hadával,
 
Legottan eltére az Kazul basa,
Az császár hadában Ibráin basa,
Nagy felszóval eszt kiáltja basa:
240 Ne félnének, mert megjött Ibráin basa.
 
Ibráim megjutott ki az haddal bír,
Ebben terek császárnak hamar lőn hír,
Ibráinra haragvék, ű ugyan sír,
Akarja megölni, hogy sok néppel bír.
 
245 Ajasz basa eszt hogy kezdé érteni,
Az császárnak ott eszt kezdé mondani:
"Ne akarja felségöd most megölni,
Mert gonoszban kezd az te dolgod lenni.
 
Rabja néki tizenkétezör vagyon,
250 Ha megértik, urok hogy halva vagyon,
Azok gazdagok, nagy szép szerrel vadnak,
Kazul vélök tevéled szömbe álljon.
 
Ottan megbánod, hogy Ibráin megholt."
Eszt az császár ottan jóváhatta volt,
255 Ibráin halálának ez oka volt,
Hogy az császár végre őt megölte volt.
 
Lőn az császár el hazaindulatba
Egynéhán várast megvőn ő utába,
Kazul vagyon körüle forgódásba,
260 Kapdosásban, gyakor ragadozásba.
 
Szállá meg az császár Babilóniát,
Lőtteté, rontatá az ő kőfalát,
Nagy viadallal megvevé várasát,
Levágatá mind az bennevalókat.
 
265 Erőssen rakatá Babilóniát
Háromezör jancsárt, ötezör lovagját
Benne hagya, nagy sok élést, álgyúját.
Konstantinápolt meglátá lakóházát.
 
Régi időben eszt megprófétálták,
270 Utóssó időben csudákat látnak,
Nagy hatalmok lészön az pogánoknak,
Nagy bolygások az igaz hitben valóknak.
 
Szultán Szulimán császár nagy hatalma
Nem sok héján mint bölcs Sándor hatalma,
275 Az jó Isten már hatalmát megroncsa,
Az keresztyén népet már feltámaszja.
 
Egy úrfiú császártúl megjöttében,
Nagy bizonnyal beszélé egy kedvében.
Tinódi Sebestyén deják könyvében
280 Ő béírá negyvenhat esztendőben.
 
FINIS

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem