Előszó (Karátson Dávid)

Teljes szövegű keresés

Előszó
(Karátson Dávid)
„Hányszor kerestem már a hazát a tájban! Álltam hegyfokon, szemben éles szelekkel északon és volt, hogy hetekig néztem messziről a kékes Badacsonyt. Egyszer félórát hallgattam, hogy mit zúg a lágy déli szél a Mecseken, figyeltem a Bükk aranyhegyű őszi jegenyéit s Nógrád hullámos halmait. Megkérdeztem a haza felől a visszhangot Tihanyban és kérdeztem a Berettyó bús, lapos partjait, melyeket pompás színekkel cifrázott az ősz. Kerestem Bihar tájaiban az Ady-verset s az Ady-versben Bihar tájait, gyanakodva vártam valami titkot Pécs latin szőlőitől s a Bakony nedves erdőitől. Valamit rejtett a táj mindig, nem akarta mindjárt kimondani. (…) Különös képzetek társultak e tájakhoz később, hogy elhagytam őket. A Bakonyból esti kocsizás emléke maradt, nyugalmas út hullámzó hátú lovak mögött, a Retyezáton tíz őz szaladt át előttem egyszer és a balatoni hegyek egy roppant magános délutánon úgy hullámzottak a szemeim előtt, mint fülemben régen egy félhangosan mormolt Himfy-vers. (…) Emlékszem persze más tájakra is, külföldre, Potsdam őszi parkjaira s a Wavel mögött a Visztula-hídra. Emlékszem Balcic homokkősziklájára és glédában álló erdőkre északon. Úgy emlékszem rájuk, mint befejezett kalandokra idegenekkel. Már nem akarok tőlük semmit, ők se tőlem, találkoztunk s búcsúztunk véglegesen! De a hazai tájak nem engednek, nyugtalanítanak és követelnek. Vádolnak, hogy nem vártam meg, míg kimondhatták, amit mondani akartak. Hogy nem éltem velük, csak átéltem őket.”
Ezekkel és hasonló szavakkal intette olvasóit Szabó Zoltán 1939 és 1944 között, Szellemi Honvédelem cím alatt megjelenő publicisztikáiban. Hogy sorait most kötetünk bevezetőjéül felidéztük, arra nemcsak szépségük, hanem a végkicsengésükben burkolt jogos szemrehányás is okot ad. Éppen a földtudományt művelőknek, bizony, súlyos adósságaik vannak a tájak Szabó említette „követelésével” szemben: sajnos, érdemi munkából, amely az ország földjére vonatkozó ismereteket a nagyközönségnek közérthetően bemutatta volna, az elmúlt száz évben nem sok látott napvilágot. Különösen áll ez a forradalmi szemléletváltozást hozó elmúlt évtizedekre. Mit is mondhatnának mentségükre a maiak, ha Szabó Zoltán intő sorai oly korban íródtak, amikor azért – többek között – Lóczy Lajos, Prinz Gyula vagy Cholnoky Jenő fáradozott Magyarország földjének megismertetésén! A nemzedékeket felnevelt A magyar szent korona országainak leírása (Lóczy, 1918), Magyar föld, magyar faj (Prinz és mások, évszám nélkül) vagy A Föld és élete sorozatban Magyarország földrajza (Cholnoky, 1936) című köteteket, hogy csak néhányat említsünk, a második világháború után nem követték hasonló, színes és mégis magas tudományos szintű összegzések. Az egyre súlyosabb hiányt nem tudták pótolni a többségükben korlátozott tematikával megjelenő tankönyvek sem; és még ha az elmúlt évtized fontos munkáit, Juhász Árpád Évmilliók emlékei (1987) és Fülöp József Bevezetés Magyarország geológiájába (1989) c. könyveit, valamint Magyarország Nemzeti Atlaszá-nak (1989) ide vonatkozó részeit hozzávesszük, akkor is kijelenthetjük, hogy a korszerű, egyszersmind a földtudományok valamennyi szeletét felölelő összefoglalás mindmáig várat magára.
Hogy a Pannon Enciklopédia Magyarország földje című új kötete képes lesz-e ezt a hiányt – legalább bizonyos részben – enyhíteni, azt nem mi vagyunk hivatva megítélni. A kötet csaknem nyolcvan szerzője, zömükben egyetemi oktatók és akadémiai intézetek kutatói, csak abban biztosak, hogy erejükhöz mérten mindent megtettek egy olyan összegző munka sikeréért, amely valamennyi föld- és rokon tudomány Magyarországra vonatkozó legkorszerűbb ismereteit adja közre – a Kárpát-medence földjének megismerésétől a lemeztektonika térnyeréséig, a földtörténettől a tájak földrajzáig, az ásványoktól, kőzetektől és bányakincsektől az ősmaradványok bemutatásáig, a talaj, a vizek és a légkör tárgyalásától a biogeográfiáig. Számos esetben eddig még nem publikált adatok, eredmények, összesítések kerültek be kötetünkbe. Még szakmabelieknek is újdonságokat tartalmazhat a földtudományok korszerű módszereit és azok hazai eredményeit bemutató rész, miként nem hiányozhatott a sorból az a fejezet sem, amely ember és környezete viszonyának – egyre aggasztóbb – változását követi végig a régmúlttól napjainkig.
A Kárpát-medence fejlődéstörténetéből, földrajzi képének egységéből, illetve abból következően, hogy a földtudományok nem politikai határokhoz igazodnak, kötetünkben arra törekedtünk, hogy a kárpát-pannon térség egészére kitekintéssel legyünk. Természetesen a föld és a felszín minden részletre kiterjedő ismertetésére már csak terjedelmi okokból sem kerülhetett sor, ugyanakkor örömmel említjük meg, hogy határokon túli területek bemutatásában külföldi szerzők is részt vállaltak.
Nem újszerű megállapítás, hogy tudományos ismeretterjesztést művelni olykor nehezebb, mint tudományt művelni. Ez esetben ráadásul, amikor nem egyszer új területeket, irányzatokat kellett kiforrott nézetekkel – s ezenközben, ha lehet, egységes szemlélettel – ötvözni, a feladat még nehezebb volt. A nehézségeket csak fokozta, hogy a mégoly bő terjedelem ellenére is számos fontos tudományterületet ki kellett hagynunk – ugyanakkor számos esetben tudatosan átfedésekre törekedtünk, azon meggondolásból, hogy egy-egy rész önállóan is megállja a helyét. A gyakori hivatkozások, keresztutalások – épp e célból – a bővebb eligazodást, a kapcsolódási pontok megtalálását segítik.
A szerkesztési feladatok megoldásában értékes segítséget kaptam többek között Hevesi Attilától, Kázmér Miklóstól és Péró Csabától. Nekik, és valamennyi szerzőnek ezúton is köszönöm több éves, színvonalas, áldozatkész munkájukat.
Azt viszont, hogy könyvünk munkatársai elérték-e céljukat, egy valóban hiánypótló, korszerű földtudományi kötet útjára bocsátását, olyat, amelyet oktatók, kutatók, diákok és más érdeklődők egyaránt haszonnal forgathatnak – azt a tisztelt Olvasónak kell eldöntenie.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages