ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2004. október 31.

A DVD-ROM tartalma:

Pallas lexikon Online elérhető

A 110.000 címszót, 10 ezer illusztrációt és 150 nagy, színes táblát tartalmazó lexikon napjainkban is az egyetemes emberi tudás egyedülálló tárháza.

A magyar nyelv értelmező szótára Online elérhető

A hétkötetes értelmező szótár a 20. századi magyar egynyelvű lexikográfia legnagyobb alkotása. A szótár elektronikus változata kivételes lehetőséget teremt a legváltozatosabb felhasználásokhoz, mind a nagyobb igényű filológus közönség, mind a lelkes ifjú diákok számára.

A magyar nyelv szótára Online elérhető

A bámulatos munkával összegyűjtött mű anyaga a szavak értelmezését illetően még ma is egyedülálló értéket képvisel, a magyar nyelv egy korábbi állapotának hű tükre, számos, azóta nyelvünkből már kiveszett szó tára. A „Czuczor—Fogarasi” sokáig nélkülözhetetlen kézikönyve volt az anyanyelvünkkel foglalkozóknak, s manapság is a magyar nyelvészet páratlan kincse.

Néprajzi lexikon Online elérhető

A kurrens magyar néprajzi könyvkiadás meghatározó, gazdagon illusztrált alapműve a szakembereknek szóló tudományos kézikönyvként és a téma iránt érdeklődő laikusoknak szóló ismeretterjesztésre egyaránt kiválóan alkalmas. Az ötkötetes lexikon tízezernyi szócikke a szaktudományon kívül is elősegíti a folklór, az etnográfia jelenségeinek és fogalmainak értelmezését.

Magyar életrajzi lexikon Online elérhető

A közel 20.000 címszót tartalmazó, négykötetes lexikon az első hazai kísérlet egy általános, a magyarság teljes történetét átfogó életrajzi lexikon megteremtésére.

Magyar írók élete és munkái Online elérhető

Szinnyei József 14 kötetes, mintegy 30 ezer életrajzot tartalmazó írói lexikona. A hatalmas anyag ma is nélkülözhetetlen forrás az irodalom iránt érdeklődők, diákok számára.

Ókori lexikon Online elérhető

Pecz Vilmos Ókori Lexikonja mintegy 9000 címszavával az egyetlen átfogó, csak az ókorra koncentráló 2400 oldalas, közel 1000 illusztrációt tartalmazó lexikon.

A latin nyelv szótára

Az először a 19. század végén megjelent, máig alapműnek tekinthető latin szótár, Finály Henrik munkája, 61.000 címszavával.

Bibliai lexikonok Online elérhető

Az elmúlt két évezred európai művészete és irodalma nem értelmezhető a bibliai utalások, vonatkozások megértése nélkül. Ehhez nyújt páratlan segítséget három bibliai lexikonunk: Keresztyén Bibliai Lexikon; Haag Lexikon; Bibliai nevek és fogalmak lexikona.

Vályi: Magyarország geographiai szótára Online elérhető

„Mellyben minden hazánkbéli Vármegyék, Városok, Faluk, Puszták; uradalmak, fábrikák, huták, hámorok, savanyú, és orvosló vizek, fördőházak, nevezetesebb hegyek, barlangok, folyó vizek, tavak, szigetek, erdők, azoknak hollételek, Földes Urok, fekvések, történettyek, külömbféle termésbéli tulajdonságaik, a’ betűknek rendgyek szerént feltaláltatnak. Készítette Vályi András királyi magyar universitásbéli profeszszor.”

Fényes: Magyarország leírása Online elérhető

„Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik. Kiadta Fényes Elek.”

Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában  Online elérhető

Csánki Dezső munkája a történelmi földrajz alapműve mindmáig: a történeti Magyarország minden vára és kastélya, városa és mezővárosa, falva, az adott megye valamennyi birtokosa, főispánjai a vármegyék szerint, betűrendben.

Irodalmi arcképcsarnok Online elérhető

A népszerű szerző, Hegedűs Géza, több mint 400 alkotó életútját tárja elénk mívesen megírt mini-esszékben.

A II. világháború lexikona

A jeles történészek által jegyzett páratlan lexikon mind az érdeklődők, mind pedig a szakemberek számára nélkülözhetetlen információk tárháza e sokakat érdeklő, sorsunkat a mai napig meghatározó korszakról.

Magyar etimológiai szótár Online elérhető

A szótár megadja kb. 13.000 magyar és idegen eredetű szó és származékai fontosabb jelentéseit — szükség esetén köznyelvi vagy olykor irodalmi példákkal illusztrálva —, illetve felfedi a szó származását, az átadó nyelvtől a forrásnyelvig haladva, a közbenső állomások érintésével.

Idegen idézetek szótára

Szállóigék, mottók, aforizmák, közmondások görög, latin, angol, francia, német, olasz, spanyol és néhány más nyelven, magyar megfelelőjükkel.

Idegen nevek és kifejezések kiejtési szótára

Az irodalomban, sajtóban gyakran előforduló idegen nevek és kifejezések helyes magyar kiejtéséhez ad segítséget a szótár, külön részben gyűjtve össze a tipikusan rosszul ejtett szavakat.

Irodalmi alakok lexikona Online elérhető

Az írók, költők által teremtett halhatatlan figurák tára, az egyedülálló gyűjteményben az ókortól napjainkig minden jelentős irodalmi alakot megtalálhatunk.

Ki kicsoda az antik mítoszokban Online elérhető

A görög és római mítoszok és mondák szereplőinek kislexikona.

Ki kicsoda a Bibliában Online elérhető

A lexikon a Bibliában szereplő személyekről közöl betűrendben fontos és alapos ismereteket, ráadásként felidézi azok változatos irodalmi utóéletét, a keresztény művészetben kialakult ábrázolásmódjukat és ikonográfiai jellegzetességeiket, valamint a zeneműveket is, amelyek hozzájuk kapcsolódnak.

Ki kicsoda Shakespeare világában Online elérhető

Shakespeare színpadát évezredek valós és képzelt figurái népesítik be az ókortól a középkoron át a reneszánsz időkig. Ezek sorakoznak fel ábécé-rendben a lexikonban. Általa sok minden megtudható, ami az olvasott vagy a színpadon, filmen, tévében látott mű jobb megértéséhez szükséges, ami középiskolai vagy egyetemi tanulmányok során a tágas Shakespeare-univerzumban való jobb eligazodáshoz segít.

Színes szinonimatár Online elérhető

A rokon értelmű szólások és állandó nyelvi fordulatok lexikona, címszóanyaga a főnevek kizárásával túlnyomórészt igékből, állítmányként értendő melléknevekből és határozószókból, valamint határozóragos főnevekből áll.

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages