2 Móz. 20

Full text search

2 Móz. 20
2 Móz. 20.1
És szólá Isten mindezeket az * igéket, mondván:
2 Móz. 20.2
Én, * az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.
2 Móz. 20.3
Ne legyenek néked idegen * isteneid én előttem.
2 Móz. 20.4
Ne * csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
2 Móz. 20.5
Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.
2 Móz. 20.6
De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.
2 Móz. 20.7
Az Úrnak a te Istenednek * nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.
2 Móz. 20.8
Megemlékezzél a * szombatnapról, hogy megszenteljed azt.
2 Móz. 20.9
Hat * napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;
2 Móz. 20.10
De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek * szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van;
2 Móz. 20.11
Mert hat * napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.
2 Móz. 20.12
Tiszteld * atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.
2 Móz. 20.13
Ne * ölj.
2 Móz. 20.14
Ne * paráználkodjál.
2 Móz. 20.15
Ne * lopj.
2 Móz. 20.16
Ne * tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
2 Móz. 20.17
Ne * kívánd a te + felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.
2 Móz. 20.18
Az egész nép pedig látja vala a mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürt zengését és a hegy füstölgését. És látja vala a nép, és megrémüle, és hátrább álla.
2 Móz. 20.19
És mondának Mózesnek: * Te beszélj velünk, és mi hallgatunk; de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne haljunk.
2 Móz. 20.20
Mózes pedig monda a népnek: Ne féljetek; mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértsen, és hogy az ő félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek.
2 Móz. 20.21
Távol * álla azért a nép, Mózes pedig közelebb méne a felhőhöz, melyben az Isten vala.
2 Móz. 20.22
És monda az Úr Mózesnek: Ezt mondd az Izráel fiainak: Magatok láttátok, hogy az égből beszéltem veletek.
2 Móz. 20.23
Ne csináljatok én mellém ezüst isteneket, és arany isteneket se csináljatok magatoknak.
2 Móz. 20.24
Földből csinálj nékem oltárt, és azon áldozd a te égő- és hálaáldozatodat, juhaidat és ökreidet. Valamely helyen akarom, hogy az én nevemről megemlékezzetek, elmegyek tehozzád és megáldalak téged.
2 Móz. 20.25
Ha pedig kövekből csinálsz nékem oltárt, ne építsd azt * faragott ből: mert a mint faragó vasadat rávetetted, megfertőztetted azt.
2 Móz. 20.26
Lépcsőkön se menj fel az én oltáromhoz, hogy a te szemérmed fel ne fedeztessék azon.

 

 

Ziarele Arcanum
Ziarele Arcanum

Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

Languages