Nebukadneccar

Full text search

Nebukadneccar vagy Nebukadreccar Babilon királya (605-562) nevének a h. B-ban található átírása, g.-ös formája Nabukodonozor. 43 éves uralma egybeesik az Újbabiloni Birodalom fölfelé ívelő szakaszával. Babilon 612-ben méd segítséggel legyőzte Asszíriát és nagyhatalomként annak örökébe lépett. Nebukadneccar még mint trónörökös, fővezére annak a seregnek, mely 606-ban megsemmisíti az asszírok maradék ellenállását. Nékó fáraó fölismeri, hogy Babilonban veszedelmes új vetélytársa támadt, megpróbálja megtörni erejét. 605-ben hadjáratot vezet ellene - odafelé vivő útján öli meg JÓSIÁS királyt Megiddónál -, de Nebukadneccar Karkemisnál vereséget mér rá. Ezt a győzelmet Nebukadneccar nem tudja teljes mértékig kihasználni, mert apja, a dinasztiaalapító Nabopolasszár meghal, Babilonba kell sietnie, hogy biztosítsa magának a trónt.
Ez lehetővé teszi Nékó fáraónak, hogy Júdában egyelőre intézkedjék. Leváltja az időközben királlyá választott Jóáházt, megteszi királynak Jójákimot, akinek az a dolga, hogy beszedje és kiszolgáltassa a fáraónak járó adót.
Közben Nebukadneccar király lett, az asszír uralkodók méltó utóda, kemény, kegyetlen, tervszerű hódító. A lázadásokat rettenetesen megbüntette, a legyőzött országok felső rétegét deportálta és Babilonban telepítette le, így téve fölkelésre képtelenné a legyőzött országokat. Hadseregével évenként kivonult, beszedte a legyőzött országok adóját, újabb hódításokat végzett.
604-ben adót fizet neki Szíria, Damaszkusz, Tírusz és Szidon. Valószínűleg ekkor válik adófizetőjévé Jójákim is, a felvonuló hadsereg nyomása alatt (2Kir 23,29-24,1; Jer 46,2).
601-ben Egyiptomtól vereséget szenvedett, ekkor Jójákim beszünteti az adófizetést, amivel megpecsételi népe sorsát (2Kir 24,1; Jer 25,1-11; 27,9-11), a prófétai figyelmeztetés ellenére. Nebukadneccar 599-ben megveri a kédári és Jordántól K-re élő arabokat (Jer 49,28-33), 598-ban Jeruzsálem ellen vonul. Jójákim meghal, utóda Jójákin, akinek annyi ideje marad, hogy megadja magát, ezzel megmenti a várost. Magát, családját, főembereit, összesen hétezer embert fogságba hurcol Nebukadneccar (2Kir 24,10-17). Cidkijját teszi meg Júda királyának.
A következő évben Elám ellen fordul (Jer 49,34kk). Jerémiás minden figyelmeztetése ellenére Cidkijjá föllázad ellene, 587-ben bekövetkezik a város elpusztítása, kirablása és a második, súlyosabb fogságra vitel (2Kir 25,1-21). Uralkodásának 23. évében még elvitet 745 embert (Jer 52,30). További uralkodásáról keveset tudunk. Egy töredékes babiloni szöveg szerint 568-ban betört Egyiptomba (vö. Jer 43,8kk).
Ő a Dán 1-4-ben szereplő babiloni király, akinek álmait megfejti, sorsát megjövendöli Dániel. Gőgösségéért Isten megbünteti, megtérése után megbocsát neki.
A médek felől mindvégig biztonságban volt - felesége méd királylány -, ez is lehetővé tette más irányú hódításait. A befolyt rengeteg adóból jól felszerelt hadsereget tartott.
Babilonban ő volt a nagy építkező. Ennek nyomán valóságos új város épült a régi helyén. Hatalmas kettős fallal vette körül. Megépítette a híres, díszes Istár-kaput, felvonulási utat, zikkuratot, újjáépíttetett templomokat Babilonban, Szipparban, Maradban, Borszippában. A világ hét csodájának számító függőkertjéről Hérodotosz emlékezik meg.
CP

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

Languages