Újbabiloni Birodalom

Full text search

Újbabiloni Birodalom Babilon utolsó fénykora (Kr. e. 626-539), amely közvetlenül hatott Isten népének sorsára ( BABILÓNIAI FOGSÁG). Ezért Babilonnak ez a korszaka tükröződik leginkább az ÓSZ-i iratokban.
Ezt megelőzőleg Babilónia asszír fennhatóság alatt állt, akik furcsa módon tisztelték ezt a nagy múltú kulturális és vallási központot. Babilon lázadásai, önállósági kísérletei alkalmával nem jártak el a város ellen azzal a kegyetlenséggel, ahogy lázadó vazallusaik ellen általában szoktak. Amikor mégis elpusztították, a város feltűnően gyorsan talpra állt, ami aligha történhetett volna az asszírok elnéző magatartása nélkül.
Egy ilyen, Kr. e. 705 körüli kísérlettel áll összefüggésben Meródak-Baladán követeinek megjelenése Ezékiásnál (2Kir 20,12-19; Ézs 39,1-8). Babilon nyilván általános összefogást igyekezett létrehozni az asszír fenyegetés vagy függés alatt álló országok körében Asszíria ellen. Júda számára még idejében jött Ézsaiás figyelmeztetése, mert Meródak-Baladán kísérlete elbukott.
Kr. e. 626-ban a káldeus származású Nabopolasszár elfoglalta Babilon trónját. Azonnal szövetséget kötött Elámmal. Így erről az oldalról biztosítva magát, a következő évben már csapást mért az asszírokra, akiknek ereje láthatólag kezdett kimerülni a hatalmas birodalom összetartásában. A következő években fokozatosan É-nak szorította őket a Tigris és Eufrátesz mentén. Források hiányában a részleteket nem ismerjük. Kr. e. 612-ben elfoglalta a fővárosukat, Ninivét méd - és talán szkíta - segítséggel. Sokan innentől számítják az Újbabiloni Birodalom kezdetét.
Az asszír ellenállás az eredeti asszír területtől távol, Hárán környékén maradt fenn, töredékeiben. A következő években Babilon ezt is fokozatosan fölszámolta.
Eddig az ideig Izráel asszír tartomány, Júda pedig a birodalom közvetlen szomszédságában élő vazallus királyság. Kr. e. 626-605 között van az az idő, amikor Asszíria ereje megtört, a babiloni hódítás pedig még nem ért ide. Ez teszi lehetővé JÓSIÁS kísérletét, aki megpróbálta Júdát függetleníteni és a két országot újra egyesíteni. Ez nem állt Egyiptom érdekében, ezért Nékó fáraó megöli. Kísérlete amúgy is kudarcra volt ítélve, mert a babiloni haderő már Kr. e. 605-ben megjelenik a térségben és nem engedte volna meg egy erős Izráel kialakulását. Egy bölcsen kormányzott és megerősödött Júda bizonyára más helyzetben fogadta volna a hódítót, de önállóságra nem volt kilátása.
Kr. e. 605-ben Nabopolasszár meghalt, fia Nebukadneccar lett a király, aki fővezérként addig is irányította a hadjáratokat. A következő évtizedek történetét (605-562) ld. NEBUKADNECCAR; BABILÓNIAI FOGSÁG. Júda tragédiájához hozzájárult, hogy JEREMIÁS minden figyelmeztetése ellenére, saját nacionalizmusuk és Egyiptom ösztönzése alapján lázadoztak Babilon ellen. Ezt még tetézték az ország elpusztítása és a kétszeri fogságra vitel után GEDALJÁ helytartó megölésével (Jer 41k). Egyiptomnak már nem volt komoly ereje a Babilonnal szembeni ellenállásra, úgy próbálta gyengíteni, hogy vazallusait lázította ellene. Ez célját nem érte el, Júdát viszont tönkretette.
Nem sokkal Nebukadneccar halála után már meg is kezdődött az Újbabiloni Birodalom hanyatlása. Utóda Evil-Meródak (562-560). Ő volt az, aki megkönnyítette Jójákin király fogságát (2Kir 25,27-30; Jer 52,31-34). Nem börtönben tartotta, hanem afféle kényszerlakhelyen, a királyi udvartartás tagjaként, rangjának elismerésével. Jójákim nevét megőrizték babiloni agyagtáblák, melyek a neki kiutalt élelmiszer-mennyiségről intézkednek. Datálásuk Kr. e. 595-570.
Evil Meródakot Neriglisszar (560-556) meggyilkolta. Ő Nebukadneccar veje, Evil-Meródaknak tehát sógora volt. Ebben az időben Kis-Ázsiában Lüdia hatalma kezd erősödni, ezt próbálja Neriglisszar egy hadjárattal megakadályozni. Fia Labasi-Marduk egy évig sem uralkodott. Ekkor már a médek is erősödtek és önálló tényezőként kezdtek föllépni a nemzetközi politikában.
Nabonid (555-539) Háránban született, asszír főtisztviselők gyermeke. Nem tudjuk, milyen erők segítették a trónra. Hadjáratot viselt Szíria területén, majd benyomult Arábiába, meghódította Tema oázis-várost a sivatag ÉNy-i részén, évekig itt tartózkodott, innen vezetett hadjáratokat. Összesen tíz évig nem volt Babilonban. Fia, Bélsaccar volt a régens.
Ezzel ott elégedetlenséget váltott ki. Újév ünnepén a királynak feladata volt egy szertartásban, mely a következő évre biztosította az ország boldogulását. Távolléte miatt ezen nem vett részt, amit ellenfelei és a perzsa propaganda erősen ki is használt ellene.
Viselkedését magyarázzák vallási fanatizmussal - valóban erősen támogatta Szin holdisten kultuszát -, elmebajjal, bölcs politikai előrelátással. Talán új úton akart kijutni a Földközi-tengerhez, szert tenni újabb kereskedelmi utak (karavánutak) ellenőrzésére. Közben ugyanis a perzsák rohamosan erősödtek. Círus legyőzte a médeket, övé lettek hódításaik is. Krőzus legyőzése után óriási birodalom ura, mely K-ről és É-ról vette körül az Újbabiloni Birodalmat. Nabonid talán abban reménykedett, hogy új erőforrások birtokában még megmentheti a helyzetet.
Ha így volt is, reménye nem vált be. 539-ben Círus harc nélkül elfoglalta a fővárost, ahol ujjongva fogadták. A következő újévkor Babilon királyaként részt vett a körmenetben. Rendeletével hazaengedte a fogoly népeket, köztük a júdaiakat.
CP

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

Languages