énekmondó, énekes

Full text search

énekmondó, énekes: régmúlt történelmi korszakok és meghatározott művelődési szakaszok hivatásos énekese, aki többnyire zenekísérettel adott elő különféle epikus alkotásokat. A népköltészeti és az irodalmi alkotók közti átmeneti típus: hivatásos előadóként folytatja költői mesterségét; a fejlődés végpontján rendszerint az írásos rögzítés is megtörténik. Ismertebb nemzetközi típusaik az ókori görög énekmondók: a szóbeliséghez közelebb álló aoidoszok és az írásos gyakorlat felé közelítő rapszodoszok; e kettő repertoárjának műfaji összetétele, sőt énekmondói gyakorlata is különbözött. Hasonló fejlődés történt egyfelől a kelta bárdok, germán skáldok, másfelől a különféle középkori hivatásos énekmondók esetében, az irodalomba átlépő trubadúrokig bezárólag. E fejlődést az énekesrendek is elősegíthették. A szóbeliségben megrekedt énekmondók társadalmi megbecsülése az idők folyamán csökkent, legjobb esetben a nép körében élve működtek. Hasonló a magyar fejlődés is, melyre a középkorból jóformán csak nyelvi adataink vannak. Az énekes és dalos szó pl. a 13–16. sz. közt 10, ill. 6 ízben fordul elő, mindkettő máig használatos családnév. Az eleinte megbecsült és birtokadományokban is részesített igric, jokulátor és regös a középkor végére alacsony rangú mulattatóvá vált, miközben fokozatos specializálódás ment végbe, főként a zenekíséret vált hangsúlyosabbá (a 13. sz.-tól a kobzos, a 14. sz.-tól pedig a hegedős, lantos, sípos stb. fordul elő mind gyakrabban). Anonymus a jokulátoroknak tulajdonítja az epikus énekek fennmaradását, más szerzők már ekkor összekeverik a honfoglaló 7 vezér saját szerzésű énekeinek bizonytalan adatait a 7 gyászmagyar kolduló énekmondásával. Galeotto Mátyás király udvari énekeseit említi, akik vitézi tettekről szóló epikus történeteket adnak elő magyarul. Bonfininak a kenyérmezei csatáról szóló tudósításából kitűnik, hogy valamiféle kisepika ekkor már a nép széles rétegeiben is élhetett. A ránk maradt irodalmi emlékeken (Szabács viadala, Ének Pannónia megvételéről) kívül egyes források más epikus témákat is említenek (Kont: 1488; Hunyadi: 1526; Haláltalan Detre: 1536; Kinizsi: 1568; Zách Klára: 1600. stb.), ill. feldolgoznak. Egyes kutatók a ballada keletkezését is a hivatásos énekmondókkal hozzák összefüggésbe. – A 16. sz.-tól kialakuló históriás ének a középkori epikának kisebb méretű, bővebb tematikájú folytatása. Egy részük nyomtatásban is megjelent. A szerzők maguk adták elő műveiket, mely énekelt irodalomnak tekinthető. E históriás énekmondókról már többet tudunk: volt köztük vándor lantos, katona, diák, pap és polgár is. Zenei és többen irodalmi szempontból is képzett emberek voltak (Ilosvai Selymes Péter, Enyedi György, Tinódi Lantos Sebestyén stb.). A hivatásos énekmondói gyakorlat elnépiesedése a 17–18. sz.-tól figyelhető meg, az újkori ponyva az összekötő a szóbeliség és az írásbeliség között. A 18. sz.-ban már megjelenik a históriás, a 19. sz.-ban a mindvégig idegennek maradt képmutogató. Rokon típus lehet még az énekes koldusok, a különféle előénekesek, továbbá a nótafák között is. ( még: képmutogató ének) – Irod. Sebestyén Gyula: A regösök (Bp., 1902); Réthei Prikkel Marián: A régi magyar énekmondók (Egy. Phil. Közl., 1917); Szabolcsi Bence: A középkori magyar énekmondók kérdéséhez (Irod. tört., 1928); Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve (Bp., 1947); Pais Dezső: Árpád- és Anjou-kori mulattatóink (Zenetudományi Tanulm., 1953); Takács Lajos: Históriások, históriák (Bp., 1958); Falvy Zoltán: Énekmondók a középkori Magyarországon (Filol. Közl., 1961).
Katona Imre

 

 

Ziarele Arcanum
Ziarele Arcanum

Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

LanguagesZiarele Arcanum

Ziarele Arcanum
Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi