Zsid. 11

Full text search

Zsid. 11
Zsid. 11.1
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
Zsid. 11.2
Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.
Zsid. 11.3
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által * teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.
Zsid. 11.4
Hit által vitt Ábel * becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél.
Zsid. 11.5
Hit által vitetett fel Énokh, * hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek.
Zsid. 11.6
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.
Zsid. 11.7
Hit által tisztelte Istent Noé, * mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, a mely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett.
Zsid. 11.8
Hit által engedelmeskedett * Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, a melyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.
Zsid. 11.9
Hit által lakott az ígéret földén, mint * idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.
Zsid. 11.10
Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.
Zsid. 11.11
Hit által nyert erőt Sára * is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt, minthogy hűnek tartotta azt, a ki az ígéretet tette.
Zsid. 11.12
Azért is egytől, még pedig mintegy kihalttól annyian származtak, mint az égnek csillagai * sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan.
Zsid. 11.13
Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, * hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, + hogy idegenek és vándorok a földön.
Zsid. 11.14
Mert a kik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek.
Zsid. 11.15
És hogyha eszökbe jutott volna az, a melyből kijöttek, * volt volna idejök a visszatérésre.
Zsid. 11.16
Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy * Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost.
Zsid. 11.17
Hit által áldozta meg * Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéreteket nyerte,
Zsid. 11.18
A kinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik néked mag; *
Zsid. 11.19
Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképen visszanyerte.
Zsid. 11.20
Hit által áldá meg a jövendőkre nézve * Izsák Jákóbot és Ézsaut.
Zsid. 11.21
Hit által áldá meg a haldokló Jákób * a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott.
Zsid. 11.22
Hit által emlékezett meg élete végén József az Izráel fiainak kimeneteléről, * és az ő tetemeiről rendelkezett.
Zsid. 11.23
Hit által rejtegették Mózest az ő szülei * születése után három hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. +
Zsid. 11.24
Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a * Faraó leánya fiának mondják,
Zsid. 11.25
Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét;
Zsid. 11.26
Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.
Zsid. 11.27
Hit által hagyta * oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.
Zsid. 11.28
Hit által rendelte a páskát * és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket.
Zsid. 11.29
Hit által keltek át a veres * tengeren, mint valami szárazföldön, a mit megpróbálván az égyiptomiak, elnyelettek.
Zsid. 11.30
Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, * midőn hét napig köröskörül járták.
Zsid. 11.31
Hit által nem veszett el Ráháb, a * parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel.
Zsid. 11.32
És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék * Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról;
Zsid. 11.33
A kik hit által országokat * győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. +
Zsid. 11.34
Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek * a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek + táborait.
Zsid. 11.35
Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat; * mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek.
Zsid. 11.36
Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket * és börtönt is;
Zsid. 11.37
Megköveztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve,
Zsid. 11.38
A kikre nem volt méltó e világ, bujdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban.
Zsid. 11.39
És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. *
Zsid. 11.40
Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak. *

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Zaujíma Vás, čo o tejto téme písali noviny za posledných 250 rokov?

Zobraziť

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kiadó, popredný poskytovateľ obsahu v Maďarsku, začal svoju činnosť 1. januára 1989. Spoločnosť sa zaoberá hromadnou digitalizáciou kultúrneho obsahu, jeho triedením do databáz a publikovaním.

O nás Kontakt Tlačové správy

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Zaujíma Vás, čo o tejto téme písali noviny za posledných 250 rokov?

Zobraziť