Biblia. Károli Gáspár fordítása Biblia. Károli Gáspár fordítása

Biblia. Károli Gáspár fordítása

 

Mózes I. könyve Mózes II. könyve Mózes III. könyve Mózes IV. könyve Mózes V. könyve Józsué könyve Bírák könyve Ruth könyve Sámuel I. könyve Sámuel II. könyve A királyokról írt I. könyv A királyokról írt II. könyv Krónika I. könyve Krónika II. könyve Ezsdrás könyve Nehémiás könyve Eszter könyve Jób könyve Zsoltárok könyve Bölcs Salamonnak Példabeszédei A Prédikátor Salamon könyve Salamon Énekek Éneke Ésaiás próféta könyve Jeremiás próféta könyve Jeremiás siralmai Ezékiel próféta könyve Dániel próféta könyve Hóseás próféta könyve Jóel próféta könyve Ámós próféta könyve Abdiás próféta könyve Jónás próféta könyve Mikeás próféta könyve Náhum próféta könyve Habakuk próféta könyve Sofóniás próféta könyve Aggeus próféta könyve Zakariás próféta könyve Malakiás próféta könyve Máté írása szerint való szent Evangyéliom Márk írása szerint való szent Evangyéliom Lukács írása szerint való szent Evangyéliom János írása szerint való szent Evangyéliom Az Apostolok Cselekedetei Pál Apostolnak a Rómabeliekhez írt levele Pál Apostolnak a Korinthusbeliekhez írt I. levele Pál Apostolnak a Korinthusbeliekhez írt II. levele Pál Apostolnak a Galátziabeliekhez írt levele Pál Apostolnak az Efézusbeliekhez írt levele Pál Apostolnak a Filippibeliekhez írt levele Pál Apostolnak a Kolossébeliekhez írt levele Pál Apostolnak a Thessalonikabeliekhez írott I. levele Pál Apostolnak a Thessalonikabeliekhez írott II. levele Pál Apostolnak Timótheushoz írt I. levele Pál Apostolnak Timótheushoz írt II. levele Pál Apostolnak Titushoz írt levele Pál Apostolnak Filemonhoz írt levele A Zsidókhoz írt levél Jakab Apostolnak közönséges levele Péter Apostolnak közönséges I. levele Péter Apostolnak közönséges II. levele János Apostolnak közönséges I. levele János Apostolnak közönséges II. levele János Apostolnak közönséges III. levele Júdás Apostolnak közönséges levele János Apostolnak Mennyei Jelenésekről való könyve

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit