jobbágyfelszabadítás

Full text search

jobbágyfelszabadítás: a jobbágyság intézményének felszámolása az egész feudális jog- és tulajdonrendszer átalakulását vonta maga után, és radikális eszközökkel megnyitotta az utat a polgári fejlődés, a kapitalizálódás felé. A tulajdonviszonyok megváltozása, az úrbériség és a földesúri monopóliumok megszűnése a személyi kötöttségek feloldását, a szabad föld- és hitelforgalom megindulását, az adórendszer, a közigazgatás-jogszolgáltatás átalakulását eredményezte. A volt úrbéres népesség hajdani jobbágytelkével ( jobbágytelek) szabad paraszttá, a zsellér „szabad munkaerővé” lett. A majorsági birtokon lakó, gazdálkodó jobbágyok, zsellérek, cselédek kimaradtak a jobbágyfelszabadításból, vagy csak nagyon kedvezőtlen feltételek mellett vonatkozott rájuk, mivel ők a földesúrral magánjogi viszonyban álltak. – A jobbágyfelszabadítás útja kétféle lehetett: forradalommal (pl. Franciao.) vagy felülről hozott reformokkal (a legtöbb K-európai országban) végrehajtott felszabadítás. A mo.-i jobbágyfelszabadítás e két út között helyezhető el. A nemesi országgyűlés ugyan fenyegető forradalmi hírek hatására, de végül is önként hozott döntést róla. Viszont az uralkodó már az 1848. márciusi események nyomására szentesítette. – Nálunk és K-Európában több helyen másutt is a parasztoknak átengedett úrbéres földért részben az állam, részben maguk a felszabadult úrbéresek kármentesítést fizettek a földesuraknak. Az ún. telken kívüli állományért azonban évtizedekig éles harc folyt a volt jobbágyok és földesuraik között. A jobbágyfelszabadítás mind Mo.-on, mind más K-európai országokban sok feudális csökevényt, rendezetlen, nyitott kérdést hagyott hátra maga után. Fő érdeme volt viszont, hogy az úrbéri viszonyok megszüntetésével, a feudális jogviszonyok felszámolásával összhangba hozta a tulajdonviszonyokat a gazdasági fejlődés követelményeivel. ( még: arányosítás, elkülönítés, kuriális jobbágy, örökös jobbágyság) – Irod. Niederhauser Emil: A jobbágyfelszabadítás Kelet-Európában (Bp., 1962); Varga János: A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban (Bp., 1971).
Török Katalin

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit