2 Kir. 21

Full text search

2 Kir. 21
2 Kir. 21.1
Manasse tizenkét * esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és ötvenöt esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, és az ő anyjának Hefsiba volt a neve.
2 Kir. 21.2
És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, a pogányok útálatossága szerint, a kiket az Úr kiűzött volt az Izráel fiai elől:
2 Kir. 21.3
Mert újra megépítette a magaslatokat, a melyeket Ezékiás, az ő atyja lerontott, * és oltárokat emelt a Baálnak, és állított Aserát, + mint a hogy Akháb, az Izráel királya cselekedett volt, és imádta az összes mennyei seregeket ** és azoknak szolgált.
2 Kir. 21.4
És oltárokat is épített az Úr házában, a mely felől azt mondotta volt az Úr: Jeruzsálemben * helyheztetem az én nevemet!
2 Kir. 21.5
Oltárokat épített az egész mennyei seregnek, az Úr házának * mind a két pitvarában.
2 Kir. 21.6
És átvivé a fiát a tűzön, * és igézést és jegymagyarázást űzött és ördöngösöket és titokfejtőket + tartott; sok gonosz dolgot cselekedék az Úr szemei előtt, hogy őt haragra ingerelje.
2 Kir. 21.7
És az Asera-bálványt, a melyet készített, bevitte abba a házba, a mely felől azt mondotta volt az Úr Dávidnak és az ő fiának, Salamonnak: Ebben a házban * és Jeruzsálemben, a melyet magamnak választottam Izráelnek minden nemzetségei közül, helyheztetem az én nevemet mindörökké;
2 Kir. 21.8
És ki nem mozdítom többé * Izráel lábát erről a földről, a melyet adtam az ő eleiknek, ha szorgalmatosan az én parancsolatim szerint cselekesznek, és az egész törvény szerint, a melyet nékik Mózes, az én szolgám parancsolt.
2 Kir. 21.9
Ők azonban nem engedelmeskedtek, mert tévelygésbe ejté őket Manasse, hogy még gonoszabbul viseljék magokat azoknál a pogányoknál, a kiket az Úr kivesztett az Izráel fiai elől.
2 Kir. 21.10
Akkor szóla az Úr az ő szolgái, a próféták által, mondván:
2 Kir. 21.11
Mivelhogy Manasse, * Júda királya ezeket az útálatosságokat cselekedte, gonoszabb dolgokat cselekedvén mindazoknál, a melyeket az ő előtte való Emoreusok cselekedtek vala, és Júdát is vétekbe ejtette az ő bálványai által:
2 Kir. 21.12
Azért ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Íme, én oly veszedelmet hozok Jeruzsálemre és Júdára, hogy mindenkinek, a ki azt hallja, * megcsendül bele mind a két füle.
2 Kir. 21.13
És kiterjesztem Jeruzsálemre a Samaria * mérő-zsinórját és az Akháb házának mértékét; + és kitörlöm ** Jeruzsálemet, mint kitörlik a tálat, és kitörölve leborítják azt,
2 Kir. 21.14
És elhagyom az én örökségem maradékát, és adom őt ellenségei kezébe, és zsákmánya és ragadománya lesz minden ellenségeinek;
2 Kir. 21.15
Azért, mert gonoszul cselekedtek én előttem, és engem haragra ingerlettek az ő atyáiknak Égyiptomból való kijövetelök napjától fogva, mind e mai napig.
2 Kir. 21.16
És Manasse * nagyon sok ártatlan vért is ontott ki, úgy hogy Jeruzsálem minden felől megtelt vele, azon a vétkén + kivül, a melylyel vétekbe ejtette Júdát, gonoszul cselekedvén az Úr szemei előtt.
2 Kir. 21.17
Manassénak egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei és az ő vétke, a melyet cselekedett, vajjon nincsenek-é megírva * a Júda királyainak krónika-könyvében?
2 Kir. 21.18
És elaluvék Manasse az ő atyáival, és eltemetteték az ő háza mellett lévő kertben, az Uzza kertjében, és az ő fia, Amon uralkodék helyette.
2 Kir. 21.19
Amon huszonkét esztendős * volt, mikor uralkodni kezdett, és két esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az ő anyjának neve Mésullémet volt, a Jótbabeli Hárus leánya.
2 Kir. 21.20
És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, a mint cselekedett Manasse, az ő atyja.
2 Kir. 21.21
És tökéletesen azon az úton járt, a melyen járt volt az ő * atyja, és szolgált a bálványoknak, a kiknek szolgált volt atyja, és azokat imádta.
2 Kir. 21.22
És elhagyta az Urat, atyái Istenét, és nem járt az Úrnak * útában.
2 Kir. 21.23
És pártot ütöttek Amon ellen a maga szolgái, és megölték a királyt az ő házában.
2 Kir. 21.24
De a föld népe levágta mindazokat, a kik pártot ütöttek volt Amon király ellen, és a föld népe királylyá tevé az ő fiát, Jósiást, helyette.
2 Kir. 21.25
Amonnak egyéb dolgai pedig, a melyeket cselekedett, vajjon nincsenek-é megírva * a Júda királyainak krónika-könyvében?
2 Kir. 21.26
És eltemeték őt az ő sírjába, * Uzza kertjében, és fia, Jósiás lett a király ő helyette.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages