2 Kir. 21

Full text search

2 Kir. 21
2 Kir. 21.1
Manasse tizenkét * esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és ötvenöt esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, és az ő anyjának Hefsiba volt a neve.
2 Kir. 21.2
És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, a pogányok útálatossága szerint, a kiket az Úr kiűzött volt az Izráel fiai elől:
2 Kir. 21.3
Mert újra megépítette a magaslatokat, a melyeket Ezékiás, az ő atyja lerontott, * és oltárokat emelt a Baálnak, és állított Aserát, + mint a hogy Akháb, az Izráel királya cselekedett volt, és imádta az összes mennyei seregeket ** és azoknak szolgált.
2 Kir. 21.4
És oltárokat is épített az Úr házában, a mely felől azt mondotta volt az Úr: Jeruzsálemben * helyheztetem az én nevemet!
2 Kir. 21.5
Oltárokat épített az egész mennyei seregnek, az Úr házának * mind a két pitvarában.
2 Kir. 21.6
És átvivé a fiát a tűzön, * és igézést és jegymagyarázást űzött és ördöngösöket és titokfejtőket + tartott; sok gonosz dolgot cselekedék az Úr szemei előtt, hogy őt haragra ingerelje.
2 Kir. 21.7
És az Asera-bálványt, a melyet készített, bevitte abba a házba, a mely felől azt mondotta volt az Úr Dávidnak és az ő fiának, Salamonnak: Ebben a házban * és Jeruzsálemben, a melyet magamnak választottam Izráelnek minden nemzetségei közül, helyheztetem az én nevemet mindörökké;
2 Kir. 21.8
És ki nem mozdítom többé * Izráel lábát erről a földről, a melyet adtam az ő eleiknek, ha szorgalmatosan az én parancsolatim szerint cselekesznek, és az egész törvény szerint, a melyet nékik Mózes, az én szolgám parancsolt.
2 Kir. 21.9
Ők azonban nem engedelmeskedtek, mert tévelygésbe ejté őket Manasse, hogy még gonoszabbul viseljék magokat azoknál a pogányoknál, a kiket az Úr kivesztett az Izráel fiai elől.
2 Kir. 21.10
Akkor szóla az Úr az ő szolgái, a próféták által, mondván:
2 Kir. 21.11
Mivelhogy Manasse, * Júda királya ezeket az útálatosságokat cselekedte, gonoszabb dolgokat cselekedvén mindazoknál, a melyeket az ő előtte való Emoreusok cselekedtek vala, és Júdát is vétekbe ejtette az ő bálványai által:
2 Kir. 21.12
Azért ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Íme, én oly veszedelmet hozok Jeruzsálemre és Júdára, hogy mindenkinek, a ki azt hallja, * megcsendül bele mind a két füle.
2 Kir. 21.13
És kiterjesztem Jeruzsálemre a Samaria * mérő-zsinórját és az Akháb házának mértékét; + és kitörlöm ** Jeruzsálemet, mint kitörlik a tálat, és kitörölve leborítják azt,
2 Kir. 21.14
És elhagyom az én örökségem maradékát, és adom őt ellenségei kezébe, és zsákmánya és ragadománya lesz minden ellenségeinek;
2 Kir. 21.15
Azért, mert gonoszul cselekedtek én előttem, és engem haragra ingerlettek az ő atyáiknak Égyiptomból való kijövetelök napjától fogva, mind e mai napig.
2 Kir. 21.16
És Manasse * nagyon sok ártatlan vért is ontott ki, úgy hogy Jeruzsálem minden felől megtelt vele, azon a vétkén + kivül, a melylyel vétekbe ejtette Júdát, gonoszul cselekedvén az Úr szemei előtt.
2 Kir. 21.17
Manassénak egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei és az ő vétke, a melyet cselekedett, vajjon nincsenek-é megírva * a Júda királyainak krónika-könyvében?
2 Kir. 21.18
És elaluvék Manasse az ő atyáival, és eltemetteték az ő háza mellett lévő kertben, az Uzza kertjében, és az ő fia, Amon uralkodék helyette.
2 Kir. 21.19
Amon huszonkét esztendős * volt, mikor uralkodni kezdett, és két esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az ő anyjának neve Mésullémet volt, a Jótbabeli Hárus leánya.
2 Kir. 21.20
És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, a mint cselekedett Manasse, az ő atyja.
2 Kir. 21.21
És tökéletesen azon az úton járt, a melyen járt volt az ő * atyja, és szolgált a bálványoknak, a kiknek szolgált volt atyja, és azokat imádta.
2 Kir. 21.22
És elhagyta az Urat, atyái Istenét, és nem járt az Úrnak * útában.
2 Kir. 21.23
És pártot ütöttek Amon ellen a maga szolgái, és megölték a királyt az ő házában.
2 Kir. 21.24
De a föld népe levágta mindazokat, a kik pártot ütöttek volt Amon király ellen, és a föld népe királylyá tevé az ő fiát, Jósiást, helyette.
2 Kir. 21.25
Amonnak egyéb dolgai pedig, a melyeket cselekedett, vajjon nincsenek-é megírva * a Júda királyainak krónika-könyvében?
2 Kir. 21.26
És eltemeték őt az ő sírjába, * Uzza kertjében, és fia, Jósiás lett a király ő helyette.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages