Ján. 8

Full text search

Ján. 8
Ján. 8.1
Jézus pedig elméne az Olajfák hegyére.
Ján. 8.2
Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, tanítja vala őket.
Ján. 8.3
Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, a kit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt,
Ján. 8.4
Mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő.
Ján. 8.5
A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy * az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?
Ján. 8.6
Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre.
Ján. 8.7
De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda nékik: A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.
Ján. 8.8
És újra lehajolván, írt vala a földre.
Ján. 8.9
Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva.
Ján. 8.10
Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?
Ján. 8.11
Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé * ne vétkezzél!
Ján. 8.12
Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a * ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.
Ján. 8.13
Mondának azért néki a farizeusok: Te magadról teszel bizonyságot; a te bizonyságtételed nem igaz.
Ján. 8.14
Felele Jézus és monda nékik: Ha magam teszek is * bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz; mert tudom honnan jöttem és hová megyek; ti pedig nem tudjátok honnan jövök + és hová megyek.
Ján. 8.15
Ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit.
Ján. 8.16
De ha ítélek is én, az én ítéletem igaz; mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, a ki küldött engem.
Ján. 8.17
A ti törvényetekben is * meg van pedig írva, hogy két ember bizonyságtétele igaz.
Ján. 8.18
Én vagyok a ki bizonyságot teszek magamról, és bizonyságot tesz rólam az Atya, a ki küldött engem.
Ján. 8.19
Mondának azért néki: Hol van a te Atyád? Felele Jézus: Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat; ha engem ismernétek, az én Atyámat is ismernétek.
Ján. 8.20
Ezeket a beszédeket mondá Jézus a kincstartó helyen, a mikor tanít vala a templomban; és senki sem fogta meg őt, mert még nem jött * el az ő órája.
Ján. 8.21
Ismét monda azért nékik Jézus: Én elmegyek, és kerestek * majd engem, és a ti bűneitekben fogtok meghalni: a hová én megyek, ti nem jöhettek oda.
Ján. 8.22
Mondának azért a zsidók: Avagy megöli-é magát, hogy azt mondja: A hová én megyek, ti nem jöhettek oda?
Ján. 8.23
És monda nékik: Ti innét alól valók vagytok, én onnét felül * való vagyok; ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való.
Ján. 8.24
Azért mondám néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok * a ti bűneitekben.
Ján. 8.25
Mondának azért néki: Ki vagy te? És monda nékik Jézus: A mit eleitől fogva mondok is néktek.
Ján. 8.26
Sok beszélni és ítélni valóm van felőletek: de igaz az, * a ki küldött engem; és én azokat beszélem a világnak, a miket tőle hallottam vala.
Ján. 8.27
Nem vevék észre, hogy az Atyáról szól vala nékik.
Ján. 8.28
Monda azért nékik Jézus: Mikor felemelitek * az embernek Fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok és semmit sem cselekszem magamtól, hanem a mint az Atya tanított engem, úgy szólok.
Ján. 8.29
És a ki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, a melyek néki kedvesek.
Ján. 8.30
A mikor ezeket mondá, sokan hivének * ő benne.
Ján. 8.31
Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok;
Ján. 8.32
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.
Ján. 8.33
Felelének néki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek?
Ján. 8.34
Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, * szolgája a bűnnek.
Ján. 8.35
A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.
Ján. 8.36
Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.
Ján. 8.37
Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok; de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok.
Ján. 8.38
Én azt beszélem, a mit az én Atyámnál * láttam; ti + is azt cselekszitek azért, a mit a ti atyátoknál láttatok.
Ján. 8.39
Felelének és mondának néki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nékik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.
Ján. 8.40
Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, a ki az igazságot beszéltem néktek, a melyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.
Ján. 8.41
Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért néki: Mi nem paráznaságból születtünk; egy atyánk van, az Isten.
Ján. 8.42
Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is * magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.
Ján. 8.43
Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat.
Ján. 8.44
Ti az ördög * atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott + meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.
Ján. 8.45
Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem.
Ján. 8.46
Ki vádol engem közületek bűnnel? Ha pedig igazságot szólok: miért nem hisztek ti nékem?
Ján. 8.47
A ki az Istentől van, hallgatja az Isten * beszédeit; azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók.
Ján. 8.48
Felelének azért a zsidók és mondának néki: Nem jól mondjuk-é mi, hogy te Samaritánus vagy, és ördög van * benned?
Ján. 8.49
Felele Jézus: Nincs én bennem ördög; hanem tisztelem az én Atyámat, és ti gyaláztok engem.
Ján. 8.50
Pedig én nem keresem az én dicsőségemet: van a ki keresi és megítéli.
Ján. 8.51
Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált * soha örökké.
Ján. 8.52
Mondának azért néki a zsidók: Most értettük meg, hogy ördög * van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is; és te azt mondod: Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké.
Ján. 8.53
Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál Ábrahámnál, a ki meghalt? A próféták is meghaltak: kinek állítod te magadat?
Ján. 8.54
Felele Jézus: Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi: az én Atyám az, a ki * dicsőít engem, a kiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek,
Ján. 8.55
És nem ismeritek őt: de én ismerem őt; és ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá, hazuggá leszek: de ismerem őt, és az ő beszédét megtartom.
Ján. 8.56
Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült.
Ján. 8.57
Mondának azért néki a zsidók: Még ötven esztendős nem vagy, és Ábrahámot láttad?
Ján. 8.58
Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.
Ján. 8.59
Köveket * ragadának azért, hogy reá hajigálják; Jézus pedig elrejtőzködék, és kiméne a templomból, átmenvén közöttük; és ilyen módon eltávozék.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT