1 Krón. 27

Full text search

1 Krón. 27
1 Krón. 27.1
Ezek az Izráel fiai szám szerint, családfők, ezredesek, századosok és előljáróik azoknak, a kik a király szolgálatában állottak a seregek minden dolgaiban, a kik be- és kimennek hónapról-hónapra az egész esztendőn át; a seregek egyenként huszonnégyezer emberből állának.
1 Krón. 27.2
Az első csapatnak vezére az első hónapban Jasobeám, a Zabdiel fia vala, mely csapat huszonnégyezerből állott;
1 Krón. 27.3
Ő a Péres fiai közül való volt és vezére az első hónapra rendelt sereg minden * előljárójának.
1 Krón. 27.4
A második csapatnak vezére a második hónapban Dódai Ahohites vala és az ő csapatja; és Miklót az előljáró. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott.
1 Krón. 27.5
A harmadik seregnek a harmadik hónapban Benája volt a vezére, a ki Jójada főpapnak volt a fia; az ő csapatja is huszonnégyezerből állott.
1 Krón. 27.6
Ez a Benája hős volt a harmincz között, sőt a harmincz felett való volt. Csapatjának * előljárója az ő fia, Ammizabád vala.
1 Krón. 27.7
A negyediknek vezére a negyedik hónapban * Asáel vala, a Joáb testvére és utána az ő fia, Zebádia. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott.
1 Krón. 27.8
Az ötödiknek vezére az ötödik hónapban Jizráhites Samhut vala. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott.
1 Krón. 27.9
A hatodiknak vezére a hatodik hónapban a Tékoabeli Ira volt, az Ikkés fia. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott.
1 Krón. 27.10
A hetediknek vezére a hetedik hónapban a Pélonbeli * Héles vala, az Efraim fiai közül. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott.
1 Krón. 27.11
A nyolczadiknak vezére a nyolczadik hónapban a Husátbeli Sibbékai vala, a * Zárhiták közül. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott.
1 Krón. 27.12
A kilenczediknek vezére a kilenczedik hónapban az Anatótbeli Abiézer vala, a Benjáminiták közül. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott.
1 Krón. 27.13
A tizediknek vezére a tizedik hónapban a Nétófátbeli Maharai vala, a Zárhiták közül. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott.
1 Krón. 27.14
A tizenegyediknek vezére a tizenegyedik hónapban a Pirathonbeli Benája * vala, az Efraimiták közül. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott.
1 Krón. 27.15
A tizenkettediknek vezére a tizenkettedik hónapban a Nétófátbeli Héldai vala, Othniel nemzetségéből való. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott.
1 Krón. 27.16
Izráel nemzetségei között, a Rubeniták * előljárója Eliézer, a Zikri fia; a Simeonitáké Sefátiás, a Maaka fia.
1 Krón. 27.17
Lévinek Hasábia, a Kémuel fia; Áronnak * Sádók;
1 Krón. 27.18
Júdának Elihu, a Dávid atyjafiai közül; Izsakhárnak Omri, a Mikáel fia;
1 Krón. 27.19
Zebulonnak Ismája, az Obádiás fia; Nafthalinak Jérimót, Azriel fia;
1 Krón. 27.20
Efraim fiainak Hósea, az Azáziás fia; a Manasse félnemzetségének Jóel, a Pedája fia;
1 Krón. 27.21
Manasse Gileád földén való félnemzetségének Iddó, a Zekáriás fia; Benjáminnak Jaasiel, az Abner * fia;
1 Krón. 27.22
Dánnak Azaréel, a Jérohám fia. Ezek valának az Izráel nemzetségeinek fejedelmei.
1 Krón. 27.23
Nem * számláltatá meg pedig Dávid azokat, a kik húsz esztendőn alól valának; mert az Úr megigérte, hogy megsokasítja Izráelt, mint az égnek csillagait.
1 Krón. 27.24
Joáb, a Séruja fia megkezdé * a számlálást, de véghez nem vivé, mivelhogy e miatt Istennek haragja támadt Izráel ellen. Ez okból a szám nem vétetett fel a Dávid király krónikájának száma közé.
1 Krón. 27.25
A király kincsének gondviselője vala Azmávet, az Adiel fia; a mezőkön, a városokban, a falvakban, a várakban való kincseknek pedig Jónatán, az Uzziás fia volt a gondviselője;
1 Krón. 27.26
A föld művelésére rendelt mezei munkások felett volt Ezri, a Kélub fia.
1 Krón. 27.27
A szőlőmívesek felett volt a Rámátbeli Simei, és a szőlőkben levő boros tárházak felett a Sifmitbeli Zabdi;
1 Krón. 27.28
Az olajfák és a mezőn való fügefák mívesei felett a Gideritbeli Baálhanán; az olajos tárházak felett Joás;
1 Krón. 27.29
A Sáron mezején legelő barmok felett a Sáronbeli Sitrai; a völgyekben legelő barmok felett pedig Sáfát, az Adlai fia.
1 Krón. 27.30
A tevék felett az Ismáel nemzetéből való Obil; a szamarak felett a Méronótbeli Jehdéja;
1 Krón. 27.31
A juhok felett a Hágárénus Jaziz. Mindnyájan ezek valának a Dávid király jószágainak gondviselői.
1 Krón. 27.32
Jónatán, a Dávid nagybátyja főtanácsos vala, a ki értelmes és írástudó ember volt. Jéhiel, a Hakhmóni fia pedig a király fiaival vala.
1 Krón. 27.33
Akhitófel is a királynak * tanácsosa volt. Arkites Khúsai pedig + a király barátja.
1 Krón. 27.34
Akhitófel után volt Jójada, a Benája fia, és Abjátár; a király hadának fővezére pedig * Joáb.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages