4 Móz. 31

Full text search

4 Móz. 31
4 Móz. 31.1
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 31.2
Állj bosszút * Izráel fiaiért a Midiánitákon, azután a te népeidhez takaríttatol.
4 Móz. 31.3
Szóla azért Mózes a népnek, mondván: Készítsétek fel magatok közül a viadalra való embereket, és induljanak Midián ellen, hogy bosszút álljanak az Úrért Midiánon.
4 Móz. 31.4
Ezret-ezret egy-egy törzsből, Izráelnek minden törzséből küldjetek a hadba.
4 Móz. 31.5
Kiválogatának azért Izráel ezereiből, ezeret törzsenként, tizenkét ezeret, viadalra készet.
4 Móz. 31.6
És elküldé őket Mózes, törzsenként ezeret-ezeret a hadba, és velök Fineást, Eleázár papnak fiát is a hadba; és a szent edények és a riadó kürtök valának az ő keze alatt.
4 Móz. 31.7
És harczolának Midián ellen, a miképen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, és minden férfiút * megölének.
4 Móz. 31.8
A Midián királyait is megölék, azoknak levágott népeivel egybe: Evit, Rékemet, Czúrt, Húrt, és Rebát, Midiánnak öt királyát; és Bálámot a * Beór fiát is megölék fegyverrel.
4 Móz. 31.9
És fogságba vivék Izráel fiai a Midiániták feleségeit és azoknak kisdedeit, és azoknak minden barmát és minden nyáját, és minden vagyonát prédára veték.
4 Móz. 31.10
Minden városukat pedig az ő lakhelyeik szerint, és minden falvaikat tűzzel megégeték.
4 Móz. 31.11
És elvivének minden ragadományt és minden prédát mind emberekből, mind barmokból.
4 Móz. 31.12
És vivék Mózeshez és Eleázár paphoz, és Izráel fiainak gyülekezetéhez a foglyokat, a prédát és a ragadományokat a táborba, a mely a Moáb mezőségén vala a Jordán mellett, Jérikhó átellenében.
4 Móz. 31.13
Kimenének azért Mózes és Eleázár pap, és a gyülekezetnek minden fejedelme ő eléjök a táboron kívül.
4 Móz. 31.14
És megharaguvék Mózes a hadnak vezetőire, az ezredesekre és századosokra, a kik megjöttek vala a harczról.
4 Móz. 31.15
És monda nékik Mózes: Megtartottátok-é életben mind az asszonyokat?
4 Móz. 31.16
Ímé ők voltak, a kik Izráel fiait Bálám * tanácsából hűtlenségre bírták az Úr ellen a Peór dolgában; és lőn csapás az Úr gyülekezetén.
4 Móz. 31.17
Most azért öljetek meg a kisdedek közül minden fineműt; és minden asszonyt is, a ki férfit ismert azzal való hálás végett, megöljetek.
4 Móz. 31.18
Minden leánygyermeket pedig, a kik nem háltak * férfiúval, tartsatok életben magatoknak.
4 Móz. 31.19
Ti pedig maradjatok a táboron kivül hét napig; a ki megölt valakit, és a ki hullát érintett, * mind tisztítsátok meg magatokat harmad és hetednapon, magatokat és foglyaitokat.
4 Móz. 31.20
Minden ruhát, minden bőrből való eszközt, minden kecskeszőrből való készítményt és minden faedényt; tisztítsátok meg magatokat.
4 Móz. 31.21
És monda Eleázár pap a vitézeknek, a kik elmentek vala a hadba: Ez a törvény rendelése, a melyet parancsolt vala az Úr Mózesnek:
4 Móz. 31.22
Az aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, az ónt és ólmot bizonyára;
4 Móz. 31.23
Minden egyebet is, a mi állja a tüzet, vigyetek át a tűzön, és megtisztíttatik, de a tisztító vízzel is tisztíttassék meg; mindazt pedig, a mi nem állja a tűzet, vízen vigyétek át.
4 Móz. 31.24
Ruháitokat pedig mossátok meg a hetedik napon, és tiszták lesztek: és azután bemehettek a táborba.
4 Móz. 31.25
Újra szóla az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 31.26
Vedd számba az elfoglalt prédát, mind emberben, mind baromban, te és Eleázár, a pap, és a gyülekezet atyáinak fejei.
4 Móz. 31.27
És oszszad a prédát két részre: a * hadakozók között, a kik hadba mentek, és az egész gyülekezet között.
4 Móz. 31.28
És végy részt az Úrnak a hadakozó férfiaktól, akik hadba mentek: ötszázból egy lelket, az emberek közül, az ökrök közül, a szamarak közül, és a juhok közül.
4 Móz. 31.29
Azoknak fele részéből vegyétek, és adjad Eleázárnak, a papnak, felemelt áldozatul az Úrnak.
4 Móz. 31.30
Az Izráel fiainak járó fele részből pedig egy elfogottat végy ötvenből: emberekből, ökrökből, szamarakból, juhokból, és minden baromból; és adjad azokat a lévitáknak, a kik ügyelnek az Úr hajlékának ügyére.
4 Móz. 31.31
És úgy cselekedék Mózes és Eleázár, a pap, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek.
4 Móz. 31.32
És vala az a préda, azaz annak a zsákmánynak maradéka, a mit a hadakozó nép zsákmányolt: hatszáz hetvenöt ezer juh.
4 Móz. 31.33
És hetvenhét ezer ökör.
4 Móz. 31.34
És hatvanegy ezer szamár.
4 Móz. 31.35
Emberi lélek pedig: a leányok közül, a kik nem ismertek vala férfival való egyesülést, ilyen lélek összesen harminczkét ezer.
4 Móz. 31.36
Vala pedig az egyik fele, azoknak része, a kik hadba mentek vala: számszerint háromszáz harminczhét ezer és ötszáz juh.
4 Móz. 31.37
Vala pedig az Úrnak része a juhokból: hatszáz és hetvenöt.
4 Móz. 31.38
Az ökör pedig: harminczhat ezer; és azokból az Úrnak része: hetvenkettő.
4 Móz. 31.39
És a szamár: harmincz ezer és ötszáz; azokból az Úrnak része: hatvanegy.
4 Móz. 31.40
Emberi lélek pedig tizenhat ezer; és azokból az Úrnak része: harminczhét lélek.
4 Móz. 31.41
És adá Mózes az Úrnak részét felemelt áldozatul Eleázárnak, * a papnak, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek.
4 Móz. 31.42
Az Izráel fiainak eső másik fele részből pedig, a melyet elválasztott Mózes a hadakozó férfiakétól.
4 Móz. 31.43
(Vala pedig a gyülekezetre eső felerész juhokból: háromszáz harminczhét ezer és ötszáz;
4 Móz. 31.44
Ökör: harminczhat ezer;
4 Móz. 31.45
Szamár: harmincz ezer és ötszáz:
4 Móz. 31.46
Emberi lélek: tizenhat ezer.)
4 Móz. 31.47
Az Izráel fiainak eső fele részből pedig egy elfogottat vett Mózes ötvenből, az emberekből és a barmokból; és adá azokat a lévitáknak, a kik ügyelnek az Úr hajlékának ügyére, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek.
4 Móz. 31.48
És járulának Mózeshez a had ezereinek vezetői, az ezredesek és századosok.
4 Móz. 31.49
És mondának Mózesnek: Szolgáid megszámlálták a hadakozó férfiakat, a kik a mi kezünk alatt voltak, és senki közülünk el nem veszett.
4 Móz. 31.50
Hoztunk azért az Úrnak való áldozatul kiki a mit talált: aranyeszközöket, karlánczokat, karpereczeket, gyűrűket, fülönfüggőket, nyaklánczokat, hogy engesztelést végezzünk a mi lelkünkért az Úr előtt.
4 Móz. 31.51
És elvevé Mózes és Eleázár, a pap, az aranyat ő tőlök, és a megkészített eszközöket is mind.
4 Móz. 31.52
És mindaz az arany, a melyet felemelt áldozatul vivének az Úrnak, tizenhat ezer hétszáz és ötven siklus vala az ezeredesektől és századosoktól.
4 Móz. 31.53
A hadakozó férfiak közül kiki magának zsákmányolt.
4 Móz. 31.54
Miután elvette vala Mózes és Eleázár, a pap, az aranyat az ezeredesektől és századosoktól, bevivék azt a gyülekezetnek sátorába, Izráel fiaira való emlékeztetőül az Úr elé.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages