élet a halál után

Full text search

élet a halál után: Az ÓSz-ben elég korán találkozunk azzal a meggyőződéssel, hogy az ember a halál után nem hull a semmibe. Az olyan szövegek, mint a Ter 42,13; Jer 31,15; Jób 7,21; Zsolt 39,14, amelyekben a halál utáni „nem lét”-ről esik szó, csak a földi létet kérdőjelezik meg, nem pedig az abszolút létet. Mivel az ember mivoltját illetően még nagyon kezdetleges ismereteik voltak (® halál), arról sem tudtak tiszta képet alkotni, hogyan képzelhető el az ember halál utáni léte. Vsz., hogy eleinte Izr.-ben is azt képzelték, hogy a halottak a sírban élnek tovább; erre utal a megtér atyáihoz kifejezés (Ter 47,30; 1Kir 3,22 stb.), ami később egyszerűen eltemetik v. leszáll a holtak országába lett. Erre enged következtetni a halottakról való gondoskodás is (a halottal élelmiszert is adtak a sírba, és rendszeresen ellátták vízzel); lehet, hogy még Jer 31,15 is ezt tükrözi, bár csak költői kép formájában. Ugyanakkor határozott megfogalmazást kapott az a föltevésük, hogy az ember a halál után a ® holtak országába, a ® seolba száll le, és ott a sötétségben és a porban vigasztalan a léte. Mindazáltal a bölcsességi irodalom némely helyén ettől eltérő fölfogásnak is mutatkoznak nyomai (Péld 12,28: az igazságosság az életre visz; 15,24; 19,23 stb.). Nyilván Izr.-en kívüli hatásra kapcsolódik itt össze az ember sorsa a halhatatlan istenek saját életével (® halhatatlanság). – Az ÓSz-ben sokáig az a fölfogás volt a legáltalánosabb, hogy a halál utáni élet Jahvén kívül van, ezért az Izr.-nek ígért, és teljesen eviláginak elgondolt üdvösségben sem lehet az embernek a halála után része. De a nép pusztulása, amely a jobb jövő reményét azért nem ölte ki, továbbá az egyéni életben a rosszért való kárpótlásnak az igénye idővel elvezetett a halál utáni életet illető fölfogás módosításához. Kiindulópontul az a hit szolgált, hogy Jahve hatalma a holtak országára is kiterjed (MTörv 32,22; Iz 7,11; Ám 9,2; Zsolt 139,8 stb.). Aztán kibontakozott a gondolat, hogy a holtak országában a jóknak és a gonoszoknak a sorsa nem azonos. Már Ez 32,17–32: más-más helyük van a holtak országában Izr. ellenségeinek és a régmúlt hőseinek. – A halál utáni létet illető fölfogást módosította a föltámadásban való hit előtérbe kerülése (® halottak feltámadása). Ez Jób 14,11 kk.-vel ellentétben a holtak országából való visszatérés reményét ébresztette fel (® élet). – Végül szerepe volt a halál utáni létet illető fölfogás alakulásában a hellenista antropológiának. Ez tette ui. lehetővé, hogy a haláli létet életnek tekintsék, és így legalább bizonyos vonatkozásban boldognak tudják elképzelni (vö. Bölcs 3,2 kk.). Mindamellett: a test nélküli életet átmenetinek tekintették, a föltámadás reményében (3,7). Ugyanakkor egyre jobban kikristályosodott a jók és gonoszok sorsára vonatkozó elgondolás: eleinte más-más helyet jelöltek ki a jóknak és a gonoszoknak a holtak országában, de aztán – elég korán – már a ® Paradicsomba került a jók lelke, s itt a föltámadásig is vigaszt kaptak. – Az ÚSz-ben tovább élt a zsidó hagyomány. Mt 12,40; ApCsel 2,27.31; Róm 10,7; 1Kor 15,55; Ef 4,9; Jel 6,8; 20,13 kk. szerint a halál után mindenki leszáll az alvilágba, a ® hádeszba. Lk 16,19–31: az igazak nem kerülnek oda, ahol a bűnösök bűnhődnek, őket külön hely, ® Ábrahám kebele várja. 23,43 ugyanakkor a Paradicsomot említi, amely föltehetően az égben keresendő; a Krisztussal való közösség révén, aki a föltámadása után fölment a mennybe, és elfoglalta helyét az Atya jobbján (Mk 16,19; ApCsel 2,33 kk.; Zsid 8,1; Ef 1,20; 2,6; 1Pét 3,22), a hívő embereknek polgárjoguk van az égi hazában (Fil 3,20), ott van az otthonuk, az örök hazájuk (2Kor 5,1). Az ég bőséges jutalom lesz Krisztus iránti hűségükért (Mt 5,12; Lk 6,23). A Fil 1,23; 2Kor 5,6 kk.-ből kikövetkeztethető, hogy az igazaknak nem kell várniuk a föltámadásig és az utolsó ítéletig, hogy bejussanak az égi hazába; mindjárt haláluk után elérkezhetnek oda (Jel 14,13). A bűnösök végleges eszkatologikus helye a ® pokol v. a ® Gehenna. A jók és gonoszok végleges sorsa (örök élet v. kárhozat) az utolsó ® ítéletkor dől el, az idők végén, a föltámadáskor (Mt 25,46; Jn 5,28 kk.).

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me