élet könyve

Full text search

élet könyve, élet tarsolya, Bárány könyve: A Kiv 32,32 feltételezi, hogy azok nevét, akik a földön élnek, Isten följegyzi egy kv.-be; akit innen kihúz, az meghal. De ezt Isten csak a bűnössel teszi meg (32,33; vö. Ez 18,4 stb.), az ~hez tehát hozzá kapcsolódik a megtorlás gondolata: az igaz beírva marad (Zsolt 69,29; Jel 3,5), a bűnös nevét kitörlik (Zsolt 69,29), így a halál vár rá. Amikor világossá vált, hogy a törv. megtartása nem jelenti szükségszerűen az életben maradást, és a bűn sem vonja feltétlenül maga után – fizikai értelemben – a halált, az ~, amelyet összekapcsoltak az ~ben való bennmaradással, messiási, ill. eszkatologikus megvilágítást kapott (Dán 12,1; Fil 4,3; Jel 13,8): az ember élve maradhat anélkül, hogy az ~be be volna írva (17,8), annak az életnek ui., amely az ~ben való bennléttől függ (20,15), az új ég és új föld a színhelye (21,27). Ugyanakkor az is világos, hogy bennlét az ~ben nem jelenti per se az üdvösséget (praedestinatio ad gloriam); megvan a lehetősége a kívül rekedésnek (3,5). – Hasonló értelemben beszél az etiópiai Hénoch kv.-e (47,3) az élők könyveiről, amelyeket felütnek az Öreg előtt (vö. Jel 20,12). – A Jubileumok kv.-e (30,22) szerint azokat, akik megszegik a szövetséget, kitörlik az ~ből és azok kv.-ébe jegyzik fel, akik meghalnak (vö. 39,10). – Az ~ mintájára, amely a kiválasztottak nevét foglalja magában, léteztek különféle listák is (pl. Neh 7,5 kk. 64); voltak, amelyek egy város lakóinak nevét foglalták magukban (vö. Zsolt 87,6; Iz 4,3; Ez 13,9); a törzsi jegyzékben v. Jeruzsálem lakóinak jegyzékében kötelező volt benne lenni. A választottak listája is olyan volt, amelyben benne kellett lenni, így ki is lehetett töröltetni. Ez utóbbi feltételez egy olyan kiválasztottságot (® előre elrendelés), amely közel áll a praedestinatio ad gloriam gondolatához (vö. Lk 10,20: „nevetek föl van írva a mennyben”; Zsid 12,23). Hasonló kép: bekötve lenni az élet tarsolyában (1Sám 25,29); ahogy Isten Mózes nevét nem törölte ki az ~ből (Kiv 32,32), buzgóságáért Dávid is az élet tarsolyába bekötve marad; átvitt értelemben ezt a képet alkalmazzák a zsidók sírfeliratul: T. N. S. B. H. (tehi nismato [nismatah] serurah biseror hahajjim: lelke legyen bekötve az élet tarsolyába).

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me