Szentírás allegorikus értelmezése

Full text search

Szentírás allegorikus értelmezése, allegorézisz: a ® szentírás-magyarázat azon módszere, mely a Szentírás szövegének egyes részleteit jelképesen értelmezve a szó szerinti értelemnél mélyebb értelmet is talál. – I. Általános jellemzői. Az ókorban a ~nek fogalma sokkal átfogóbb volt, mint napjainkban, mert magába foglalt minden nem szó szerinti értelmezést, így a mai előképi (tipikus) értelmezést is. Nem csupán a szentírási szöveg tárgyának, hanem megfogalmazási formájának is „mélyebb” jelentést tulajdonít. E mélyebb jelentés lényegesen eltérhet a szó szerinti értelemtől, sőt olykor a kettő között semmi tartalmi kapcsolat nincs. Ezért a ~t túlzásba is lehet vinni, s ekkor már nem a kinyilatkoztatásról, hanem a magyarázó fantáziájáról van szó. – II. A ~nek mint hermeneutikus módszernek az eredete. A ~ előzményéül Barnabás levele (4,7) szolgált, amely szerint „a zsidókat félrevezette a szó szerint való értelmezés”; mint exegetikai módszer főleg Origenész révén került előtérbe, akit eddig mind katolikus, mind nem katolikus részről a sztoikus allegoristákkal v. Philóval állítottak egy szintre. Mind a sztoikusok, mind Philo azt a nézetet képviselték, hogy a gör. mitológia, ill. az ÓSz tele van rejtett értelemmel, és ez is, az is csak a szellemi valóságot jelképezi. De Origenésznél Philo tagadhatatlan hatásán kívül még egy másik tényezőnek is volt szerepe, amely exegézise megértése szempontjából nagyon is fontos. Azt a nézetet, amely szerint az ÓSz az üdvösség próf.-i kinyilatkoztatása, amely az ÚSz-ben megismétlődik és beteljesedik (vö. Róm 5,14; Gal 4,24; Zsid 8,5; 9,9; 10,1), Origenész és követői az ÓSz-re mint sugalmazott szövegek gyűjteményére is átvitték. Ahol az újabb teol. a ® sugalmazás karizmájának személyes jellegét hangsúlyozza, v. azt, hogy Isten gondolata egy bizonyos korhoz kötött műfajban nagyon egyéni módon fejeződik ki. Origenész „a kinyilatkoztatott igazság”-ot külön választja „a szöveg szavaitól” (Jn 1,10), és a tipológiai „prophetia facti”-t (Szt Ágoston, Civitas Dei 17,52) exegetikai módszere alapjának tekinti. A tipológia azonban mindig a valóság magyarázata és szorosabb értelemben véve nem tekinthető szövegmagyarázatnak. Ha tehát a sugalmazott szövegek voltaképpeni értelmének kikövetkeztetéséről van szó, nem elegendő a két szövetség előképi viszonyát belevetíteni, mert a sugalmazás nem vonatkozik minden további nélkül a tipológiai valóságokra, hanem arra az adott új és pontos formára, amelyben ezek a valóságok kifejeződnek. Ha Istenben minden együtt és egységben van is, ez a különféle szövegekről nem mondható el, amelyekben Isten ® kinyilatkoztatása egyszer ilyen, másszor olyan alakot ölt. Az Isten szava a kinyilatkoztatás tartalmaként nem azonosítható az Atya tényleges (szubsztanciális) szavával (Ige) v. Isten konkrétan sugalmazott szavával. – Ezt az alapvető elégtelenségét nem tekintve is a ~ a gyakorlatban sokszor szövegen kívül eső „magyarázat”-hoz folyamodik. A tulajdonnevek v. a számok értelmezése olykor szellemes ugyan, de teljesen gyerekes; ugyanígy túlságosan előtérbe kerül a képzelőerő a növények v. az ásványok szimbolikájában is, úgyhogy a szöveghez „ex mente auctoris (divini sicut humani)” már alig van köze.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me