Gemárá

Full text search

Gemárá 1. Neve, lényege. A Misna mellett a Talmud második főrésze. A Misna és a Gemárá együtt a Talmud, noha olykor magát a Gemárát is nevezik Talmudnak. A Gemárá jelentése: kiegészítés, tökéletesítés, ami a Misna elemzésére, megvizsgálására, bővebb kifejtésére vonatkozik.
2. A Gemárá keletkezése. A szóbeli hagyomány írásban való rögzítése, a Misna egybeszerkesztése, Kr. u. 200 körül ment végbe. Az írástudók, a bölcsek, a rabbik munkája ezzel nem fejeződött be, már csak azért sem, mert a Misna anyagának kiválasztása, egybeszerkesztése sem ment viták és ellenvélemények nélkül. Így a Misna megszerkesztése után rögtön elkezdődött a benne foglaltak teológiai megvizsgálása, értelmezése, magyarázása, világosabb megfogalmazása, szükség esetén kiegészítése. A Misna anyagának megvizsgálása és magyarázása során nemegyszer olyan korábbi változásokat fogadtak el, amiket Rabbi jehuda há Nászi nem vett be a gyűjteménybe. Ezeket arám nyelven barajtá-nak hívták.
A Misna anyagának megvizsgálása és magyarázása két területen történt: Palesztinában, Izráel földjén és Babilóniában. Ennek megfelelően jött létre a Palesztinai vagy Jeruzsálemi Gemárá, ill. Talmud, és a Babilóniai Gemárá, ill. Talmud. A palesztinai Gemárá a Misna 39, a babiloni pedig a Misna 36 1,2 traktátusához tartalmaz magyarázásokat. Ennek ellenére a babiloni terjedelmesebb, mivel bővebb magyarázatokat ad. Apalesztinai Misna-kutatás központja Tiberiás, Szepphorisz, Cézárea, a babilóniaié pedig Nehardea, Pumbedita Mahuza, s különösen később Szura volt. A palesztinai Gemárá összeállításában igen jelentős szerepe volt Tibériásban R. Jóhánán tanházának. A munka Kr. u. 3. szd.-ban kezdődött, s a Kr. u. 5. szd.-ban fejeződött be. Palesztinában azonban a politikai helyzet egyre nehezebbé vált, így a palesztinai Gemárá megvizsgálása nem volt lehetséges, ami tekintélye rovására ment. A Misna megvizsgálása Babilóniában is folyt, a palesztinaival egy időben és azt meghaladóan is. A rabbik időnként összejöttek, általában évente kétszer, hogy az értelmezés tekintetében lehetőleg egyetértésre (kalla) jussanak. A megbeszélések, viták anyagát eleinte csupán szóban hagyományozták. Amikor a zsidók helyzete Babilóniában is nehezebbre fordult, a perzsa birodalomban a zsidó iskolákat, tanházakat bezáratták, sürgetővé vált az anyag lezárása és írásba foglalása. Ez a munka a Kr. u. 5. szd. végén, vagy a 6. szd. elején R. Ási (Kr. u. 352-427) és Rábiná szurai tanházában fejeződött be. A Gemárá keletkezésének történeti háttere tehát a késő római kor és a perzsa kor (párthus és szasszanida birodalom). Mivel a babiloni Gemárát tüzetesebben megtárgyalták, megvizsgálták, mint a palesztinait, ezért a későbbiek során ezt fogadták el hitelesnek és irányadónak.
3. A Gemárá nyelve és szerkezete. A Misnát h. nyelven, a Gemárát arám nyelven írták, a palesztinait palesztinai dialektusban, a babilonit babilóniai dialektusban. Régi szerzőktől való idézetekként h. nyelvű részletek is találhatók benne. Mivel a Gemárá a Misna magyarázata, ezért beosztása a Misnáét követi (ld. MISNA, 3). A tantételeket a hagyományozókról nevezték el. Ideálisnak azt tekintették, ha a hagyományt Mózesre vezették vissza.
4. A Gemárá szerkesztői. A Gemárá több évszd.-os teológiai fáradozás gyümölcseként született. A szerkesztők, R. Jóhánán (Palesztinai Gemárá) és R. Ási, Rábiná (Babiloni Gemárá) és R. Ási, Rábiná (Babiloni Gemárá) több ezer írástudó, bölcs, rabbi munkáját, gondolatait gyűjtötték és szerkesztették egybe. A munka oroszlánrészét a tudósok második nemzedéke, az ámórák (ld. Ámoraim) végezték el mind Palesztinában, mind Babilóniában, és a tudósok harmadik nemzedéke, a szabóreusok (éles eszű bölcsek Kr. u. 499-550) fejezték be. Ez utóbbiak határozták meg a szöveget és az olvasási módokat. (Ld. még TALMUD)
NA

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me