Szándék, akarat, elhatározás

Full text search

Szándék, akarat, elhatározás H. 'ábáh, rácón, héfec, g. theléma, bouléma. Az ÓSZ-ben a fogalomkörnek nincs akkora jelentősége, mint a mai szóhasználatban. E tényt már az is mutatja, hogy a h. nyelvnek több kifejezése is van a hangsúlyos szándék visszaadására. Ezeknek a kifejezéseknek természetesen differenciált jelentéstartalmuk van, de igazából egyik sem fejezi ki pontosan a dolog lényegét. Leggyakrabban használatos az 'ábáh, amelynek jelentése »akarni, hajlamosnak lenni valamire« (1Sám 15,9; 22,17; 26,23), nádab (hitpaélben) »készségesnek lenni« (2Móz 25,2; 3Móz 22,18; Bír 5,2) háféc »kedve van hozzá« (1Sám 2,25; Ézs 44,28; Zsolt 40,7) és rácáh »tetszeni« (Neh 9,24; Zsolt 40,9; 103,21). Tagadás esetében a mé'én kifejezés használatos (Jer 25,28; Zsolt 77,3; Péld 21,25). További kifejezések még: bioqés »valamire törekedni« (4Móz 35,23; 5Móz 13,11; 1Sám 25,26), ivváh »vágyni valamire« (Jób 23,13; Zsolt 112,10). A szándék és az akarat szülőhelye a nefes (5Móz 23,25; 2Kir 9,15; Zsolt 27,12), a léb »szív« (2Móz 35,26; 36,2) és a rúah »lélek« (Bír 9,23; Dán 2,3).
A szándéknak és az elhatározásoknak a központja elsőrenden a szív (2Sám 7,27; Péld 6,18). Ezért a szívre különös gondossággal kell figyelni (Péld 4,23). Mivel a szív a szándékok és elhatározások központja, ezért bekövetkezhet a MEGKEMÉNYEDÉS, amikor a szív érzéketlenné és mozdíthatatlanná válik Isten szavával, akaratával szemben (2Móz 4,21; 7,3.15; 9,7; 5Móz 2,30; Ézs 6,10 stb.). A »szívére beszélni« kifejezés ÓSZ-i jelentése: valakit »szándékában segíteni, döntésre juttatni« (vö. Ézs 40,2; 2Krón 30,22; 32,6). A 2Móz 35,21 arról tudósít, hogy a szent sátor készítőit arra indította a szívük, hogy ékszereiket az Úrnak ajánlják fel (vö. 36,2). Különösen Istennel kapcsolatosan fejezi ki a szív Isten akaratát. Az 1Sám 2,35-ben Éli papnak azt az üzenetet küldi Isten, hogy olyan hűséges papot fog magának támasztani, aki Isten akarata szerint cselekszik (vö. 2Kir 10,30 Jéhúval kapcsolatosan; 1Sám 13,14).
A nemakarás fogalmát használja az ÓSZ állatokkal (Jób 39,9), emberekkel kapcsolatban (1Móz 24,5.8; 2Móz 10,27; 5Móz 25,7; Bír 11,17; 1Sám 15,9; 31,4; 2Sám 12,17), különösen amikor az Istennel szembeni engedetlenségről van szó (3Móz 26,21; 5Móz 1,26; 13,9; Ézs 1,19). De használatos Istennel kapcsolatosan is, amikor Izráel ellen vagy Izráel érdekében nem akar megtenni valamit (5Móz 10,10; 23,6; Józs 24,10; 2Kir 24,4). Izráel nem akar megtérni (Ézs 28,12; 30,9.15; 42,24; Ez 20,8).
Az ember szeretne valamit, mert tetszik neki (1Móz 34,19; 5Móz 21,14; 1Sám 18,22; 19,1; Ruth 3,13; 1Kir 5,22k; Zsolt 1,2; 119,35; Péld 18,2; Préd 8,3; Ézs 58,2; Jer 6,10). Vannak dolgok, amelyek tetszenek Istennek, és vannak, amelyek nem (Bír 13,23; 1Sám 2,25; 2Sám 15,26; 22,20; 1Kir 10,9; Zsolt 18,20; 22,9; 51,8; Péld 21,1; Ézs 42,21; Jón 1,14). Isten nem az áldozatban leli kedvét, hanem az engedelmességben, a szófogadásban, szeretetben, istenismeretben (1Sám 15,22; Zsolt 51,18; Ézs 1,11; Hós 6,6).
Az ÚSZ-ben már többször találkozunk a szócsoporttal, amely szilárd elhatározást fejez ki. Különösen emberekkel kapcsolatban gyakori a kifejezés: »ha igazán akarod« (Mt 8,2k; 16,24k; 19,17.21; Mk 1,40k; 8,34k; Lk 5,12; Jn 7,17), de Jézus is használja (Mk 3,13; Jn 5,21; 17,24; 21,23). Leginkább Isten szuverén hatalmát fejezi ki (Mt 20,14k; Róm 9,22; 1Kor 12,18; Kol 1,27; 1Tim 2,4). Az emberi tervet Isten akarata határozza meg (ApCsel 18,21; 1Kor 4,19; Jak 4,15). Isten szuverén akaratának a megvalósításáról van szó a Mt 6,10b kérésében (vö. Mt 18,14; Gal 1,4; Ef 1,9). Jézus Isten akaratának engedelmes megvalósítója (Mt 26,42; Lk 22,42; Jn 4,34; 5,30; 6,38kk; Gal 1,4; Zsid 10,7.9k). Isten az, aki az embereket alkalmassá teszi az ő szándékának megvalósítására (Zsid 13,21). Amikor a tanítványok, ill. a hívők engedelmességéről van szó, akkor ez elsősorban az Isten akaratának való etikai engedelmességet jelenti (Mt 7,21; 12,50; 21,31; Jn 7,17; Róm 2,18; 1Thessz 4,3; 5,18; Kol 1,9k; Ef 6,6; Zsid 10,36; 13,21; 1Pt 2,15; 4,2; 1Jn 2,17).
VG

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me