recitatív, recitatívo

Full text search

recitatív, recitatívo: a „zene és beszéd határán” álló jelenség (Kodály). Amennyiben már zene (rendezett hangmagasságon történik), olyan zene tehát, melyet a szöveg s a nyelvi oldal befolyásol. Ilyen befolyás dalszerű vagy ritmikus motívumsoroló darabokat ( gyermekdal) is érinthet, és meghatározhat különböző terjedelmű szakaszokat. Teljes értelemben azonban recitatívnak csak az a darab nevezhető, melynek egészére jellemző a szövegi és nyelvi oldal hatása. Itt a formát a szöveg értelem és forma szerinti tagolása szabja meg, a ritmikát a szöveg és a beszéd ritmusa alakítja (parlando), a dallam pedig kevéssel megelégszik; csak egy-egy hangból áll vagy pedig egy-egy dallamformula kibontására, ill. sorolására szorítkozik. A nyelv lejtése részleteket illetően még a dallam menetét is befolyásolja. Bár a magyar népzenén belül a recitatívok számban viszonylag szerény helyet foglalnak el, mégis több fajtájuk különböztethető meg. 1. A dallam egyetlen, tágabb értelemben „tubá”-nak (tenor) nevezhető hangból, annak alsó-felső váltóhangjaiból, körülírásából, ill. két egymás mellett lévő, egyenértékű hangból áll. Az ambitus kicsi, a záróhang vagy a tuba, vagy az alatta levő hang. A hangmagasság-változásokat a szöveg igényei irányítják. A zenei tagolás a prózai szöveg interpunkcióit követi, annál szabályosabb tehát a zenei forma, minél stilizáltabb a szöveg. A ritmus tökéletes parlando, a tempó azonban szituációtól függően a természetes beszédnél lassúbb vagy gyorsabb is lehet. A nép terminológiája szerint ez a fajta recitatív nem ének, hanem csak „mondás”, „fennhangon mondás”, adott esetben „imádkozás”. Az ide tartozó darabok vagy a közös, ill. egyéni tanulás és imádkozás területéről származnak, s néha erősen improvizatív jellegűek vagy – már stabilabb alakban – népszokásokhoz illeszkednek. (1. példa.) – 2. A dallam lényege egyetlen mereven tartott, váltóhangokkal rendszerint nem is gazdagított tuba, melyet a szakaszok végén mélybe hajló zárlat követ. A zárlatban fokozati különbségek vannak: lehet ugrás mérhető hangközben vagy ugrás, mely beszédhangon végződik, lehet glisszandót is tartalmazó csúszás vagy dallamos, formulaszerű motívum. A lefelé hajló zárlat a kvint terjedelmet általában nem haladja meg (legtöbbször kvart vagy kis terc), ennek megfelelő a recitatív-fajta hangkészlete. A formát a prózai szöveg struktúrája határozza meg: az eredmény itt rövid, egymondatos alakulatok keletkezése, ill. ezek sorolása. Az ide tartozó darabok nagy része népi terminológia szerint szintén nem számít éneknek: ez „kiáltás”, „kikiáltás”, „elkiáltás”, hosszabb szöveg esetén „hirdetés” (régebbi: „süvöltés”, „üvöltés”). Az árus, koldus, éjjeliőr, kisbíró kikiáltói, valamint egyéb foglalkozásbeli hirdetők tartoznak ide. Stilizáltabb formában a népszokások is tartalmaznak ilyenfajta recitatívot (pl. angyali ébresztő és Gloria-kiáltás a betlehemesben [2. példa]). – 3. Stagnáló dallamvonal, de azon belül zenei logika érvényesülése, egy motívumnak következetes ismétlése jellemző. A központi hang váltóhangokkal való körülírása formulaszerű, s nem a nyelv lejtése alakítja. Az improvizáció lehetősége az eddigieknél kisebb. A darabok egy része lefelé ugró zárlattal, a többi magán a főhangon végződik. A szöveg verses, gyakran régi iskolai hatást mutat (ilyen a dallam esetében is föltételezhető). Az időarányok szövegből fakadó rendezettsége és szimmetriája hajlamossá teszi a ritmust, hogy ütemessé alakuljon. Gyermekelőadásban a tempó a természetes beszédnél gyorsabb, a szövegmondás pedig elnagyolt, hadaró lesz. E recitatív kerete mindig valamely népszokás (betlehemes, pünkösdölő), önállóan az adventi ostyahordáskor szerepel (3. példa). – 4. Az erdélyi betlehemesek recitatívja (prológus, epilógus, szent szereplők beszéde, vőfély recitálása a cigándi lakodalomban) mind a 2., mind a 3. csoport darabjaival mutat rokonságot. A verses szövegből fakadó formai sajátságok, valamint különösen a Csík vm.-i változatok dallamvezetése a 3. csoport felé utalnak, a hangvétel, az előadásmód egyes vonásai azonban, valamint főleg a Bukovinából települtek darabjaiban megmaradt dallamformulák, a 2. csoporthoz is kapcsolódnak, bár az ott szereplő anyagnál stilizáltabbak. Társulati, énekesrendi, ill. iskolai hagyomány hatása érvényesül bennük (4. példa). – 5. Bár a siratóénekek között is előfordul egyszerű tenor-recitatívo, azok nagy többsége mégis különbözik az eddigi típusoktól azáltal, hogy több fontos, tubaként, kadenciaként szereplő vázhangot tartalmaz, s ezek kibontakoztatásában az ereszkedő meneteknek a stagnáló dallamvonalnál nagyobb szerep jut. Ugyancsak nagyobb tér marad az improvizáció számára, magában a szövegben is, s ennek következtében a dallamok nem alakulnak zárt egésszé, formájuk nyitott marad. Az előadás módja a többi recitatívo fajtákénál expresszívebb, s a dallammenet ezzel összefüggően mozgékonyabb. Népi terminológiában a siratóra sincs zenei megjelölés. Az elnevezések: sirat, jajgat, számlálgat, sorol, beszélget, kiabál stb. – 6. Rövid recitatívo szakaszok váltakoznak szabályos ütemű, legtöbbször ütempáros szerkezetű refréndallammal a lucázásban ( kántálás), egy-egy köszöntőben és katekizmusi énekben, szabadabb refrénnel a Szent Iván-napi tűzgyújtás egyik dallamában (Ki lovai). A lucázásban a recitatívo szakasz ráéneklésszerű, gyors hadarás, mely a szavak érthetőségét már nem szolgálja (5. példa). – E felsorolt típusokban népzenei és műzenei származású elemek elválaszthatatlanul összefonódnak. A műzenei hatásra valló formulák asszimilálódnak. Szerepelnek azonban a nép repertoárjában olyan „felülről származó” recitatívok is, melyek egyéni darabok lévén elkülönülnek (liturgikus anyag: passió, lamentáció, Te-Deum-dallam; gregorián paródiák, melyek gyakran szigorúan hozzák a hivatalos dallamot, hogy annak így a szöveggel való ellentéte érvényesüljön). – A recitatívo típusok a dallamfordulatok révén állnak más műfajokkal rokonságban. Így a recitatívóban jellemző kadenciaformulák megtalálhatók akár a gyermekdalok (szó-lá-szó-mi-zárlat), akár a strófás dallamok között („psalmodizáló” típus), szintén kadenciaként, csak más összefüggésbe rendezve. – A mo.-ihoz hasonló recitatívo-típusok Európában és Ázsiában egyaránt általánosan elterjedtek, kutatásuk azonban legtöbb helyen még kezdetleges stádiumban van. Általában hiányoznak a munkát megalapozó gyűjtések. E téren még a hazai kutatásnak is van feladata. Az anyag történeti háttere gazdag: recitálásra vonatkozó leírások és utalások (árus, koldus-kiáltás, énekelve tanulás, szónoki beszéd, epikus ének, sirató) már az antik római íróknál (különösen: Cicero, Quintilianus, Boethius), nem kevésbé a keletieknél nagy számban találhatók; ugyanezekhez az alkalmakhoz recitatívo-fajták kapcsolódtak a középkori Európában is; a gyakorlat folytonossága egyes műfajoknál és vidékeken megvan a későbbi századokban is, s tart napjainkig. Nagy mennyiségű, különböző fejlődési fokokon álló, dallammal is rögzített recitatívo anyagot őriztek meg a különböző liturgiák, sokat tartottak fenn pl. a dráma keretei. A szájhagyományban és a történeti forrásokban fennmaradt anyag sok típusa között mutatható ki lényeges zenei egyezés, egyes esetekben konkrét kapcsolat. A kétféle hagyománynak a zeneéletre vonatkozó történeti adatok segítségével való összemérése azonban még a jövő kutatási feladata. – Irod. Maerker, B.: Gregorianischer Gesang und deutsches Volkslied (Jahrbuch für Volksliedforschung, 1941); Jammers, E.: Zum Rezitativ im Volkslied und Choral (Jahrbuch für Volksliedforschung, 1951); Rajeczky Benjamin: A székely betlehemes recitativók stílusához (Népr. Közl., 1959); Corbin, S.: La cantillation des rituels chrétiens (Revue de musicologie, 1961); Rajeczky Benjamin: Gregorián, népének, népdal (Magy. Zenetörténeti Tanulm., II., 1969).

 

 

 

 

 

 

 

 
Szendrei Janka

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me