Petky család. (Derzsi vagy királyhalmi, gróf †).

Full text search

Erdély nevezetesebb szereplő kihalt családainak egyike. Nevét Felső-Fejér vármegyében pálosi járásban fekvő Petek helységről vehette. Különben székely eredetűnek irják. Családfáját Petki Domokosig viszik fel, ki 1499-ben élt, ettől kezdve következőleg származtatják a családot:*
Kővári L. Erdély nev. családai 204–305. lap, mely azonban mennyire külömböző legyen Mikola adataitól, alább látandjuk.
Domokos 1499.; Gábor 1564. csiki főkapitány székelység vezére; Antal; Bálint 1541. (Harinai Zsófi); Tamás (Tamásfalvi leány); György (Damokos Margit); Kata (Cseffei Benedek); I. István 1584. Jásdot kapja. (Sármasági Anna); Mihály †; Kata (Székely Bold.); István † 1601.; Erzse (Tóth Mihály); Farkas fogarasi kapit. 1605. (Lázár Erzse); János † 1612. kanczellár (Kornis Kata) Derzsi ág.; Ilona (Mikó Ferencz); Zsuzsa («»Pávai Péter); Bora (Apafy György); Frencz † nótáztatott 1633.; István 1660 Csiki főkapit. (Sükösd Erzse); II. Farkas † (Borsovai Erzse); Erzsébet (Nagy Tamás); János Csiki fő kir. biró (Haller Krisztina); Bora (Henter Benedek); Sára (Toroczkay János); Dávid gróf 1690. (Zichy Sára); Teréz (Bálinthith György); Anna (gr. Kornis Antal); Róza (gr. Mikes István); István (gr. Kálnoki Judit); Borbála (b. Henter Dávid); Zsuzsa (gr. Kornis Ferencz); József. † 1817. (1. b. Kemény Antonia 2. Arzs Erzse); Mária (1. b. Bálintith György 2. Máriafi Dávid); Antonia (1. b. Bánffy József 2. Freudenstein Fridr.)
Az e családfán állókról következő adatok szólanak:
Domokosnak fia Gábor 1564-ben* csiki főkapitány és a székelység fővezére (generalista) volt* Ennek fia Antal, ennek Bálint, Tamás, György. – Bálint 1541-ben Majláthtal tart Izabella ellen, leányában Katában Cseffei Benedek nejében kihalt. György gyermekeiben szintén kihalt.
Itt is szembeötlő, hogy midőn atyja Domokos 1499-ben iratik élőnek, fia Gábor 65 évvel később (1564-ben) szerepel. Nagy időköz apa és fiu emberkorára nézve! Még szembetünőbb, hogy Gábornak unokája Bálint 1541-ben él, tehát nagyatyjánál Gábornál előbb!
Kállay, Székely nemzet 275.
Tamásnak fia István 1584-ben január 4-én Udvarhelyszékben jásdfalvi birtokára adománylevelet kap.* Ennek Sármasági Annától fiai: István hajdan Eger várában katona, mint régi hadnagy a goroszlói csatában esik el 1601-ben.* Farkas, Székely Mózses híve, 1603-ban Básta fogságába esik, de kiszabadúl, 1605-ben Bocskai fogarasi várkapitánynyá teszi.*
Ugyan ott 275.
Wolph. Bethlen V. 26.
Ugyan ott VI. 290. Tehát ez nem egy azon Farkassal, ki Báthori Kristóf alatt lugosi és karánsebesi bán, és utóbb főkanczellár volt?
János, ki 1606–1607. udvarhelyszéki fő-királybiró volt, 1612-ben megbélyegeztetett és Brassóban meghalt;* tétetik a Derzsi-ág fejének, és három leánya és Ferencz fiában, a ki 1630–1631. Doboka főispánja volt,* kihalt.
Kállay, Székely nemzet 275.
Hodor Doboka várm. 412.
Említett Farkas fiaiul iratik István és Farkas, ez kihalt; amaz pedig t. i. István a királyhalmi előnév felvevője és 1660-ban csiki főkapitány. Neje Sükösd Erzse. Ettől fia János 1654-ben* csiki fő-királybiró. Ennek nejétől Haller Krisztinától gyermekei közűl Dávid kamarás ur, ki 1690-ben gróffá lett; 1715-ben kir. táblai ülnök, 1722-ben Kolos vármegye főispánja volt. Ennek unokájában Józsefben fiágon 1817-ben kihalt a család.
Kállay id. h. 277.
A följebbi családfától különbözik Mikola* tudósitása, melyet egymással megegyeztetni nem tudván, ime közöljük azt is:
Historia genealogico Transylvanica pag. 27–29.
Mikola szerint Petky Farkas előbb lugosi és karansebesi bán, utóbb Báthori Kristóf kanczellára volt 1576–1580. táján.
János Jánosnak fia Báthori Zsigmond alatt kanczellár.
Ferencz és Pál testvérek 1594-ben Esztergam ostrománál estek el.
Egy másik Petky Farkas Báthori András bibornok-fejedelem mellett harczolt Szebennél 1599-ben.
Mindezeket a följebbi családfán vagy nem találjuk, vagy legalább azonosságukat (mint Farkasnál) nem mutatjuk ki. Továbbá
Mikola szerint Petky János a sajói jószágokat kapta, és egyszersmind bárói méltóságot nyert Báthory Zsigmondtól (tehát 1581 1602. év közben). Ez az ősi királyhalmi predikatum helyett a Derzsi előnevet vette fel; ennek ivadékát igy adja Mikola:
János báró de Derzs 1580–1602.; Ferencz.; Tamás (Sükösd Erzse); István csiki főkapitány 1654. Rákóczy György tanácsosa (Sükösd Bora); János csiki fő-királybiró (b. Haller Krisztina); Dávid gróf 1690. kolosi főisp. (Zichy Sára); Sára.; Teréz.; Zsuzsanna (gr. Kornis Fer.); István.; Róza (zabolai Mikes István).
Ezen táblázat szerint István a csiki főkapitány nem Farkasnak hanem Tamásnak fia volt; és pedig azon Tamásnak, kinek neje Sükösd Erzse volt. Továbbá nevezett Istvánnak neje Sükösd Bora nem Erzse volt.
Tamás pedig Jánosnak fia, és Farkasnak volt unokája.
Végre ez ágból származott a gróffá lett Dávid, habár a királyhalmi előnevet használta is.
Ellenben Kővári szerint a család régiebb ősei közűl említi Miklóst, Antalt és Lászlót, a János fiait, kiket – ugymond – egy vajdai levél már 1501-ben nemeseknek ir. Továbbá Ferenczet, kit Majláth mint Szapolyai pártján levőt elfogat.*
Kővári szerint 1519-ben, de itt az évszám hibás lesz.
Hodor* szerint Petki Simon 1635–6-ban csiki al- és főkapitány volt volna.*
Hodor, Doboka várm. 208.
Kállaynál 276. lapon még nagyobb tévedésből Petki Simon 1617-ben Bethlen kanczellárának iratik, holott tudjuk, hogy ez nem Petki, hanem Péchi Simon volt.
Jánost Báthori számkivetteté, de Bethlen alatt kegyelmet nyert.*
Engel Monumenta 399. l. Kemény János önéletirása kiadta Szalay László 79. l.
Boldizsár, ki szintén nincs a táblázaton, 1767-ben élt, s az udvarhelyi ref. iskolák jótevője volt.* Tán Dávidnak fia?
Hodor, Doboka várm. 209.
A család czímere fiait vérével tápláló pellikán.
Élt Petki Nagy nevű család is, közűlök Pál 1730-ban Mikola korában a följebbi Petkiektőli származását igényelte. Mikola kétségeskedik benne. E Petki Nagyok-ból volt Zsuzsánna Teleki Sándor Torda várm. főispánnak (†1760.) második hitvese.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages