Rácz család. (Galgói.)

Full text search

Rácz család. (Galgói.)
Erdélyi nemes család, hazája Dézs környéke. Első tudható törzse Rácz Péter, ki Magyarországból szakadt Erdélybe; neje oláh származású volt: Logofét Zafira; maga Péter Báthori István fejedelem részéről követképen járt a török portára; 1585. jul. 16-án Vadvermet kapta. Testvére volt Bálint, kinek ága csak harmad ízig ismeretes.
I. Péternek fia I. Ádám 1609. febr. 1-én kapta Galgót, honnan a család előnevét irja.
A család származási fája «»* következő:
Kőváry Erdély nev. cs. 209. és Hodor Károly közlése, egy 1768-ban kelt családi táblázat, mely Bálint ágát is mutatja, mely Kővárynál nincs.
I. tábla.
Rácz N.; I. Péter 1581. 85. (Logofét Zafira); I. Ádám 1069. kapja Galgót; Bálint; Zsuzsa (Szombathelyi Márton); Éva (Hosszútelky Miklós); I. Zsigmond.; I. János; I. György; 3 gyermek.; II. Péter (1. Szilvásy Judit 2. Macskási Klára); Bora (Pogány Gáspár); Éva (Mihálcz János); II. György; III. György; Anna (Sármasági Ádám); Dániel; II. Ádám; Zsuzsa (Nápolyi István); Kata (Erdélyi György); Krisztina (1. Jósika Imre 2. Kún Miklós) † 1717.; Mária (1. Pávai Dávid 2. Patai István); IV. György 1770. (Dobai Zsuzsa); N. N.; III. Ádám; IV. Ádám † 1857. (Ketheli Julia); Folyt. II. táblán.; I. János (Incsel Erzse); III. János; I. Miklós (Keczeli Judit); I. István 1695. (1. Tamás Kriszt. 2. Boér Zsófia); Bora (1. Felvinczy József 2. Orbán Elek); Ágnes (Felvinczy Zsigmond)
II. tábla.
II. Ádám, ki az I. táblán.; II. János (oroszfái Mikó Erzse); II. Péter 1707. 1756. (Torma Ilona); Judit (Kocsárdi Gyulai Mihály); Éva (Katona Zsigmond); Mária 1770. özv. (Kászonyi Sándor); Bora (Vajda György); I. Antal 1771. alisp. (borbereki Kornis Éva); II. István b.-szolnoki ülnök (1. Szaniszlay Éva 2. Pogány Ágnes); Kata (cs. mihályfalvi Nemes György); Julia (cz. Balog János); Imre b.-szolnoki főbiró † 1827. előtt (1. Balog Éva 2. Maurer Mária); Róza † 1825. oct. 24. (1. Ketheli Józs. 2. Frendel Józs.); II. Antal Kudúban lakott (1. erzs. Dániel Jozéfa 2. Torma Klára); Folyt. III. táblán.; 1-től I. József b.-szoln. alisp. (Macskásy Teréz); János (Tatrosi Teréz); IV. György (Jékey Ágnes); 1-tól Róza (Torma Ferencz); Teréz (Mózsa Sándor); Luiza (Ketheli József); Pál † a vadászaton; Karolina (Schopf Adolf); II. Miklós husz. hadn.; Ferencz.; Tamás.; Lajos.; Ida.; Mária.
III. tábla.
II. Antal, ki a II. táblán. Kuduban (1. Dániel Jozéfa 2. Torma Klára); II. Imre (N. Charlotta); Károly (Rácz Róza); III. István adórovó 1827. lak. V. Sz. Ivány. (Rácz Róza); I. Albert; Krisztina (Rácz Zsigm.); III. Antal Kuduban.; III. Péter Sz.-Ujvár (1. János Anna 2. bécsi nő.); Jozefa (Frendel); Czeczil (Horváth); 1-től Kálmán; Gyula.
I. Ádámnak tíz gyermeke volt,* ezek közűl kilencz a táblán áll.
Kővári id. h. csak négyet nevez; Dánielt, Pétert, Ádámot és Györgyöt. A Hodor által közlött 1765. évi családfán is négy fiú áll, hanem Dániel és Ádám helyett István és János emlitetnek; Kővári szerint ezen István Dánielnek, János pedig Ádámnak fia volt, igy áll a mi táblánkon is.
II. Péternek első neje kecset-szilvási Szilvásy Judit volt Dobokáról, a második sz.-márton-macskási Macskásy Klára: az elsőtől két leánya maradt: Mária 1-ször Pávai Dávidné, 2-szor Patai Istvánné, és Krisztina* előbb Jósika Imréné, utóbb osdolai Kún Miklósné, a ki lakott s neje jogán birt Dobokán.
Kővárinál Kata áll Krisztina helyett; de hibásan.
Dánielnek két fia I. János és István maradt, ez utóbbi (István) 1698-ban országgyűlési tag, és Rákóczy alatt 1710. körül főtiszt. Neje Tamás Krisztina és a második Bóer Zsófia.* Ezektől csak a táblázaton álló két leányát ismerjük. Testvére I. János Incsel Erzsébet nevű nejétől több gyermeknek lőn atyjává, ezek közűl a táblán csak III. János és I. Miklós, a Keczeli Judit férje, áll.
Kővárinál csak Tamás Krisztina áll.
I. György a blenke-polyáni ág terjesztője lett, fia volt II. György, ennek fia III. György és III. Ádám, ez utóbbinak fiai IV. Ádám, a ki 1827-ben adórovó biztos, utóbb 1848-ig szolgabiró Belső-Szolnok megyében volt, meghalt 1857-ben, neje Ketheli Julia.
III. György 1770-ben B.-Szolnokban mint kétségtelen nemes ismertetik, birt és lakott Polyánon. Neje Dobay Zsuzsa volt. Gyermekeit Kővári sem nevezi meg, Hodor szerint gyermekei s utódai lehettek azok között, kik 1770-ben a B.-Szolnok megyei kétségtelen nemesek sorában emlitetnek úgymint, Rácz György, idősb József, István, Antal, ifjabb József, Farkas, Elek, Mária, Kászonyi Sándorné, galgói birtokosné.
II. Ádám egy máig lehozott ág terjesztője lett, fia II. János nejével oroszfái Mikó Erzsével nemzé III. Pétert és Juditot kocsárdi Gyulai Mihálynét.
III. Péternek (ki 1707-ben élt), nejétől Torma Ilonától hat gyermeke áll táblánkon, kik között áll Mária tolcsvai Kászonyi Sándorné, ki az 1771. évi nemesi összeírásban is megjelöltetik. Ennek testvérei II. István, 1771-ben B.-Szolnok vármegye számfeletti ülnöke; magnélkül halt ki.
I. Antal 1771-ben B.-Szolnok vármegye alispánja volt. Nejétől borbereki Kornis Évától két leánya, két fia I. Imre és II. Antal maradtak.
I. Imre 1790-ben B.-Szolnok vármegye táblabirája, ugyan ez időben Doboka megye levéltárából a Józsefi rendszer alatti irományok kiválasztására B.-Szolnok vármegye kiküldöttje, 1796-ban, B.-Szolnok vármegye főjegyzője, 1809-től haláláig főbirája, Dézsen a családi (majoratusi) emeletes ház épitője, melyet máig legidősb fia József bir. Neje kettő volt, az első Balog Éva, a második Maurer Mária, az elsőtől 3 fia, a másodiktól leánya Róza Torma Ferenczné. Fiai közűl József B.-Szolnok várm. alispánja volt; ennek feleségétől Macskásy Teréztől leánya Karolina Schopf Adolfné. Második fiának Jánosnak is csak leánya Teréz Mózsa Sándorné él; harmadik fiának Györgynek Jékei Ágnestől hat gyermeke a táblán látható.
II. Antal Kudúban lakott; első neje erzsébetvári Dániel Jozéfa, a 2-dik Torma Klára volt. Ezektől a táblán látható gyermekei közűl István B.-Szolnok vármegye szolgabirája volt 1827-ben, meghalt 1857-ben. Lak. Vasas-Sz.-Iványon. Nejétől Rácz Rózától fia Albert. Péter a forradalom előtt Szamos-Ujvár erélyes parancsnoka, ki e vár körül több szépitést tétetett; és hivatalát hű szigorusággal viselte. Első neje János Anna, a második egy bécsi nő, gyermekei Kálmán és Gyula.
III. Antal Kudúban lak.
A táblázatról elmaradtak a következők: Endre, ki 1711-ben a szatmári békét az erdélyi Rákóczyféle had részéről aláirta.
Zsigmond, lakik Vasas-Sz.-Iványban; volt árvaszéki ülnök 1848. előtt (atyja lakott B.-Polyánon). Neje Rácz Krisztina R. II. Antal leánya, kitől fia Kolczéron Kővár vidékén lakik: és leánya Margit Kászonyi Ferenczné.
Másik Zsigmond örökösei Eleonora özvegy Ujváry Lászlóné, Lujza Gyarmaty Miklósné, Sámuel, Danielné Rácz Jozéfa, ifj. József, István özvegye Keresztúri Julia.
László szintén nincs a táblázaton. Ennek első neje Fakna leány, a második Daday l. amattól négy az utóbbitól öt gyermeke maradt; ezek között Róza Rácz Károlyné.
Sámuel 1809–1810. szolgabiró volt. Továbbá egyik ág Csongván birtokos, ebből Imre 1849-ben szolgabiró volt, fiai Lajos bányász gyakornok, a forradalom alatt honvéd százados. Ádám stb.
A galgói Rácz család érdemeihez tartozik többi közt az is, hogy Dézsen a barátok conventjének felállitásában 1712. tetemes részt vett.
A család czímere a paizs udvarában koronán könyöklő kar, mely kivont kardot villogtat.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages