II. György ága.

Full text search

II. György ága.
II. György szül. 1718-ban. Doboka vármegyének előbb pénztárnoka, utóbb 1768–1771-ig alispánja volt.* Kétszer nősült, első hivese Aczél Salomé, a második Kandó Mária volt. Az elsőtől születtek II. Zsigmond, ki az 1790–91. évi erdélyi országgyülésen Kolos vármegye követe volt. Utóbb Bihar vármegyében lakott,* és ott halt meg magnélkül; Salome Simon Györgyné, második nejétől gyermekei: II. Mihály, II. Miklós, Hedvig Viski Sámuelné, és Kata Décsei Zsigmondné.
Hodor Doboka várm. 440. l.
Bihar megyében a család Rettegi I. György nejének Dobay Klárának anyja jogán birtokos, e Klárának Tarsoly Judit, Dobay Péterné volt az anyja.
II. Miklós 1819-ben az Erdély és Magyarország között Máramaros felől határt járó választmánynak Erdély részéről egyik tagja, Doboka megyében a felkelő nemes sereg pénztárnoka, ugyan ott tizedtárnok 1828–1832-ig, utóbb derékszéki ülnök s a dézsi ref. egyh. kerület egyik gondnoka; ősi patriarchalis jellem. Meghalt M.-Köblösön 1851-ben kora 81. évében. Hitves társától Ladányi Zsuzsannától következő négy gyermeke maradt:
1. II. József, kinek Draveczky Karolinától gyermekei Vilma és Griselda.
2. IV. György Császár huszár ezredbeli kapitány, 1848. előtt nyugalmazva,
3. III. Sámuel Doboka vármegye jegyzője 1841. előtt, utóbb derékszéki ülnök, 1848–49-ben főszolgabiró. Lakik M.-Köblösön, kinek atyjáról maradt kézirati gyüjteményéből meritvék nemzékrendi adataink.
4. III. János 1849–49-ben honvéd zászlós.
III. Mihály Kolos vármegyének előbb szolgabirája; 1809. körül alispánja, utóbb főbirája, 1810-ben országgyülési követe. Kolosmegyében lakott állandóan. Meghalt 1826-ban. Neje Jánosy Erzsébet volt, kitől következő négy fia maradt, ugymint:
1. IV. Mihály Kolos megyének előbb szolgabírája, utóbb 1827 körűl tizedtárnoka, végre alispánja, az 1846 évi kolosvári országgyülésre, valamint az 1848. évi erdélyi, ugy azon évi pesti országgyülésre is királyi hívatalos. Nejétől nagyváradi Veres Judittól fia Imre, kinek neje Lakatos Etelka.
2. III. Miklós Kolos megyének előbb szolgabírája. 1848-ban számvevője, utóbb derékszéki ülnöke. Első neje Pápay Zsuzsanna, a második báró Kemény Mária, ez utóbbitól gyermekei IV. Miklós és Mária.
3. III. György, kinek neje Kabos Róza.
4. II. László előbb Doboka vármegyei szolgabiró, azután Kolos megyében szolgabiró, utóbb kir. pénztárnok, 1848–49-ben alispán. Első neje Czike Róza, a második Sombory* Klára. Az elsőtől leánya Róza Kozmáné, meghalt 1855-ben, a másodiktól fiai: Kálmán, Gyula, és Béla.
Nem a nagysombori Sombory családból.
A család származási fája következő:
I. tábla. I. István 1420.; I. László 1461. (váradi Veres Anna); I. Sámuel 1526; II. István nótáztatott; I. Mihály (Ujlaki Krisztina); Máté 1575. nótázt. (Sulyok Judit); I. János 1612. udvari pap; I. József; I. Ferencz; II. János (Esztergáros Kata); III. István szül. 1620. † 1657. b.-szolnoki főbiró (Almády Kata); II. Samu 1645.; Kata; Bora; II. Mihály 1703–1711. dobokai alisp. (Dragovith Horváth Anna); IV. István 1710–1711. dobokai alisp. (Czegezi Judit); Klára (Bokosnyicza); Éva (Fogarasy); Kata (Kis Lajos); Bora (id. Buda László); Krisztina (Ribiczey); Anna (Nagy Gábor); Judit (Danczkay); V. István 1755.–59. Dob. alisp. (Somay Sára); Folyt II. táblán. I. Zsigmond 1771. (Náprádi Teréz); Krisztina (Patakyné); II. György sz. 1718. † 1786. dobokai alispán (1. Aczél Salome 2. Kandó Mária); Folyt. a III. táblán.
II. tábla. V. István, ki az I. táblán. 1755.–59. dobokai alispán (Somay Sára); VI. István (1. n. s. Sombory Klára 2. Décsey Bora); II. Ferencz †; Griselda (Bydeskuty István); Anna (Kabos Mihály); 1-től Teréz (v. Veress Samu); Klára (Mohay Farkas); Sára (dézsi Majthényi István); 2-tól I. Sándor dobokai főpénzt. 1835–48. (Szentmáriay Julianna); Erzse (Tóth Pál); Róza (Orbók Elek); II. Sándor; VII. István (dobokai szbiró 1847–48. Keczely Ágnes); III. Zsigmond honvéd százados 1848–49. (Sombory Karolin); III. Ferencz †; Albert; III. Sándor; Blanka sz. 1856.; András; Julianna
III. tábla. «»I. György, ki az I. táblán. sz 1717. † 1786. dobokai alispán (1. Aczél Salome 2. Kandó Mária); 1-től II. Zsigmond kolosi főszbiró és követ Biharban lakott (Jakab Franciska); Salome (Simon György); 2-tól II. Miklós dobokai főpénzt. † 1855. (Ladányi Zsuzsi); Hdevig (Viski Sámuel); Kata (Décsei Zsigm.); III. Mihály kolosi alisp. 1809. (Jánosi Erzse); II. József (Draveczki Karolina); IV. György nyugalm. kapit.; III. Samu dobokai főszbiró 1848.; III. János honvéd; Vilma; Gizella; IV. Mihály kolosi alispán 1827. (v. Veress Judit); III. Miklós kolosi törvsz. üln. (1. Pápay Zsuzsa 2. b. Kemény Mária); III. György (Kabos Róza); II. László kolosi alisp. 1848. (1. Csike Róza 2. Sombory Klára); Imre (Lakatos Etelka); 2-tól IV. Miklós; Mária; 1-től Róza †1855. (Kozma); 2-tól Kálmán; Gyula; Béla
A mult század végén a nemesi vizsgálatok alkalmával egy hamis feladás folytán II. György, II. Ferencz és VI. István is a kétséges nemesek jegyzékébe iratván, kénytelenek voltak nemességöket hitelesen bebizonyitani a főkormányszék előtt, mely megtörténvén, eredeti és kiváltságos nemesi állapotukban a királyi kanczellária által is 1786. évi jun. 19-én kelt leirat folytán megerősítettek. A család ekkor a hamis feladó ellen forúlt, hogy azt megperelhesse, ennek folytán 1799. julius 17-én 5569. sz. alatt azon rendelvény kelt, mely a királyi ügyigazgatónak meghagyá, hogy a feladót maga elé hívatván, megdorgálja és erről a család tudósítassék.
A család czímere, melyet hagyományilag I. Sámuel nyert, a paizs kék udvarában zöld téren álló pánczélos és sisakos vitéz, ki megcsonkított jobbjával vörös zászlót szorít magához, baljával pedig kivont kardot tart. A paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar könyököl kivont kardot tartva; az itt látható metszvény a czímerben magyar vitézt mutat, úgy, mint azt a mult században a család több tagja pecsétében használá.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages