A bisztricskai ág.

Full text search

A bisztricskai ág.
Ez Andrástól (Gáspárnak Tribelly Erzsébettől született fiától) származik, nőül vette Pisztercz, (vagy Pistecz) Annát, ettől születtek fiai: István és Gábor, ez kihalt: Istvánnak Thomka Annától fiai: András, György és Ferencz, kik a mult század elején éltek, s kiknél adatok hiányában családfánk megszakad.
Mielőtt tovább mennénk, meg kell emlitenünk, hogy azon esetre, ha hires nyelvtani irónk Révay Miklós csakugyan ezen családból szárzamott vala, úgy ezen ágból kellett volna származnia. Azonban a nagynevű tudós eredetén homály fekszik; a kegyesrendi szerzet hivatalos könyve szerint 1750. febr. 24-én Torontál megyében Nagy-Szent-Miklóson született,* atyja Miklóa, anyja Palásthy Anna volt. A szentmiklósi matrica szerint atyja tót, tehát a felső vidékről származott le, noha ő már Békésen született. Azonban a kegyesrendi jegyzőkönyv szerint atyja „nem nemes” volt, s így nem merhetjük e családbelinek állitani, noha állitólag a Révayak nemesi czímerét használta. Minden esetre arra csak a Révay család nyujthatna adatot, hogy vajjon szakadt-e a nemes Révay családnak valamely tagja Békés megyébe s onnan Torontálba?
Lásd az e fölött 1861-ben folyt irodalmi szóváltást a Knauz N. és Nagy Iván, „Magyar Tudom. Értekező” I. köt. 278. és 373. lapjain.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me