RÖVIDÍTÉSEK

Teljes szövegű keresés

RÖVIDÍTÉSEK
a. n. vagy al. n(om).alio nomine
a.alatt
al.alio /nomine/
Alm.almaria, (=armarium)
ap.apostol
B. (Szűz) vagy B. M. V.Boldogságos Szűz Mária (’Beata Maria Virgo’ és ragozott alakjai.)
br.báró
birtbirtok(a)
C.castrum
c.comitatus
Cap. = cap.capitulum (történeti műnél), capsa (levéltári gyűjteménynél).
cottuscomitatus (és ragozott alakjai).
cs., csal.család(ok)
cz.czikk(e)
d.dél(re)
distr.districtu(s)
Div.divisio
dk. = k. d.délkelet(re)
Dl.Diplomatikai levéltár, Ma: Országos Levéltár. Q szekció.
dny. = nyd.délnyugat(ra)
é.észak(ra), északi részén,
Eccl.ecclesiastica, vagy: Országos Levéltár, E szekció, Magyar Kamara Archívuma, Acta ecclesiastica vagy Acta ecclesiastica ordinum et monialium. (Utóbbi esetben a szerzetesrend neve is megjelölve.).
Eccla.ecclesia
egyhm.egyházmegye(i)
egyk.egykorú
egysz.egyszerű (másolat)
ék. = k. é.északkelet(re)
El. = Elench. =elenchus
é–ny. = ny.–é. északnyugat(ra)
é–ny. = ny.–é.északnyugat(ra)
erd.erdélyi
évf.évfolyam
évk.évkönyv(e)
f.falu (helynév mellett)
fasc. =f.fasciculus
fej.fejezet
fl. fluv.fluvium (és ragozott alakjai).
fol. = f. folió
(fő)isp.(fő)ispán(ok)
frtforint
frust., fr.frustum
füz.füzet
gr.gróf(i)
gy. = gyűjt.gyűjtemény
h., helys.helység, néha: helységek közt (található)
határj.határjárás, határjáró
hg.herceg(i)
hit.hiteles
i. h. idézett hely
id.idősebb
idéz.idézve
ill.illető
ir.iratai
j.járás vagy jobbágy
jegyz.jegyzet, jegyzék
k.körül
k., kel.kelet(re)
kápt.káptalan(i)
ker.kerület
kir.király(i)
kiránd.kirándulás (T. i. a Századok folyóirat függelékei.)
kitét.kitét(ele)
konv.konvent
köv.következő(k)
Közl.Közlöny, Közlemények vagy Közleményei
L., l.lásd, vagy: lap(on)
lad.ladula
Lit.littera
ll.lapok(on)
llt.levéltár(a)
m.mellett vagy: megye (szóösszetételben is).
m.–városmezőváros
más.másolat(a)
met.metales
misc.miscellanea
n.néven, név alatt vagy nomen (és ragozott alakjai)
nev.nevezett (templom vagy kolostor)
nélk.nélkül
nr., n.numerus
ny.nyugat(ra)
o. gy. = orszgy.országgyűlés(i)
okl.oklevél, oklevelek
op., opp.oppidum
orsz.országos
orszb.országbíró
p.puszta
parv.parvus
patronpatronatus, kegyúri jog
péld.például
pleb.plebánia
Poss. = poss.Possessio, (–nes)
pr., prot.protocollum
pred.praedium
priv.privilégium, privilegiális
püsp.püspök(i)
r.rész
reg.regius
rég. és tört. társ. évk.régészeti és történelmi társulat évkönyve (több vármegye kiadványcímében is)
rendezetl.rendezetlen
Scr.scrinium
Sect.sectio
sed. iud.sedis iudiciaria
sz.század
Sz.Szent
Száz.Századok
t.–cz.törvényczikk
tart.tartozék(a vagy –ai)
t. i.tudniillik
tiz. l.tizedlajstrom
tiz.tized
tört.történet(i)
u. m.úgy mint
u. n. úgynevezett
U. o.ugyanott
univ.universi
V. ö.vesd össze
v.város, város[ok]nál
 
„Nótázott” kifejezés felségsértés bűnébe esett.
 
/Kún terület(ek)nem jelent meg./
/Jász terület(ek)nem jelent meg./
/Szász szék(ek)nem jelent meg./
/Székely szék(ek)nem jelent meg./
 
Fekete Nagy – Trencsén megye – rövidítésjegyzék
 
ÁUO.Árpádkori új okmánytár. Lásd Irodalomjegyzék.
extraser.extraseriale (nyitrai káptalan egyik protocolluma)
hitb.hitbizományi (levéltár. Pl. Esterházy cs.)
HO.Hazai Okmánytár. Lásd, Irodalomjegyzék
köpcsényi–lvt.Esterházy család levéltára, egykor Köpcsényben (Kittsee, AU.).
kvt.konvent (hiteleshelyi és magánlevéltára)
kvtárkönyvtár (levéltári gyűjteménye)
kpt.káptalan
Lev. Közl.Levéltári Közlemények
lvt.levéltár
lvtalevéltára
nádasdladányi lvt.Nádasdy család levéltára, egykor Nádasdladányban.
oklvt.oklevéltár
O. L. Országos Levéltár
Rep.Repositorium (Esterházy cs. levéltára része.)
T. a. Törzsanyag. (Egykor a Nemzeti Múzeum levéltárában.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages