12. Buda, 1848. május 5. Deák Ferenc igazságügyi miniszter rendelete minisztériumának hatásköréről és eljárási rendjéről

Teljes szövegű keresés

24712.
Buda, 1848. május 5.
Deák Ferenc igazságügyi miniszter rendelete minisztériumának hatásköréről és eljárási rendjéről
Az igazságügyi miniszter felügyel az egész polgári törvénykezésre, ideértve a sz[ent]-széki, bányászati s váltói bíróságokat is. Felügyel a büntető törvénykezésre, börtönökre, közvádlókra s esküdtszékekre, az ügyvédi kar viszonyaira s hiteleshelyekre. Ugyanazért minden ezekre vonatkozó jelentések és folyamodások az igazságügyi miniszterhez intézendők.
A királyi fiscussal615 s a királyi ügyek igazgatóságának egész személyzetével csak annyiban leend érintkezésben az igazságügyi minisztérium, amennyiben törvény szerint némely büntető perekben a királyi fiscust illeti, mint közvádlót, a felperesség, s evégre külön egyének fognak, mint országos közvádlók, kijeleltetni, s azoknak hivatalos eljárására az igazságügyi miniszter ügyelend fel. Minden egyéb tárgyakban a királyi ügyek igazgatósága a pénzügyi miniszter alatt áll, ugyanazért oly folyamodások, melyek a királyi fiscust más egyéb viszonyokra nézve tárgyazzák, nem az igazságügyi miniszterhez utasítandók.
A királyi jogügyek igazgatójával ill. ügyészével.
A kegyelmezés jogának gyakorlását őfelsége magának fenntartván, e tárgyakat az 1848. III-ik törvénycikknek616 21-ik paragrafusa szerint az őfelsége személye mellé rendelt felelős magyar miniszter fogja kezelni, mindazon perek tehát, melyek kegyelem útján őfelségéhez viendők, valamint szintén minden egyéb a királyi kegyelmezés köréhez tartozó magányfolyamodások is egyenesen Bécsbe az őfelsége személye mellett levő magyar felelős miniszterhez617 lesznek küldendők.
A független, felelős magyar kormány alakítására vonatkozó törvénycikk.
Esterházy Pál herceg (1786-1866), konzervatív diplomata volt 1848. ápr. 11. és szept. 5. között a király személye körüli miniszter.
A már folyamatban levő vagy még ezután folyamatba teendő úrbéri perek az 1848-ik évi 10-ik törvénycikk618 szerint a megyei törvényszéktől ezentúl a királyi táblára lévén felviendők, minden efféle perek, midőn fellebbvitetnek, az illető törvényhatóságok által egyenesen a királyi táblához küldessenek fel. Minthogy azonban az igazságügy miniszterének köréhez tartozik e részben is az igazság gyors és rendes kiszolgáltatására felügyelni: minden oly folyamodások, melyek valamely úrbéri pernek helytelen késleltetését illetik, vagy a törvény szabta útnak elmellőzéséből származott panaszokat tárgyaznak, az igazság miniszteréhez adandók.
Az 1848:10. tc. az összesítésekről, legelőelkülönözésekről és faizásokról rendelkezett. A tc. 2. és 5. §-a tartalmazta a fellebbvitel említett útját.
248Csődületi határnapokat, kötelezvényeknek, váltóknak s más okiratoknak megsemmisítését az igazságügyi miniszter hirdetteti ki. Az határoz a korengedmények megadása felett, s az tárgyalja a protestánsoknak a házassági akadályoktóli felmentése iránti kérelmeit, minden oly esetekben, melyek ekkorig a magyar udvari cancellaria elébe tartoztak; – az ügyel fel a honpolgároknak idegenekkeli jogviszonyait tárgyazó ügyekre. Minden ezekre vonatkozó folyamodások tehát akár törvényhatóságok útján, akár egyenesen és közvetlenül ideterjesztendők.
A politikai bíráskodást, melyet eddig törvény szerint a magyar udvari cancellaria gyakorlott, ezentúl a törvény további rendelkezéséig az igazságügyi miniszter gyakorolja. Ugyanazért a sommás visszahelyeztetési perekben a föllebbviteli bíráskodás, minden akár polgári, akár büntető törvénykezésben elkövetett forma hibák iránti folyamodások elintézése, valamint szinte ekkorig az udvari magyar cancellaria által kiadatni szokott bírói parancsok kiadása, továbbá bírói delegatiók, bírói zár iránti kérdések az igazságügyi miniszter köréhez tartoznak, s minden ezekre vonatkozó folyamodások és panaszok ahhoz intézendők.
Az igazságügyi miniszter készítendi a büntető s polgári ítélő székeknek, a törvénykezési eljárásnak, s az ügyvédi karnak rendezését illető törvényjavaslatokat és a büntető, polgári s bánya törvénykönyvek javaslatát. Ezen munkához a minisztérium rendes személyzetén kívül fognak alkalmaztatni más e végre külön felszólítandó s díjazandó szakértő egyének is, de ezenfelül szívesen fogadja az igazságügyi miniszter minden honpolgárnak célszerű közremunkálását, ugyanazért aki a mondott tárgyak valamelyikére nézve, akár az egész tárgyat kimerítő, akár annak valamely részét felvilágosító, jól kidolgozott javaslatot akar benyújtani, azt a miniszter teljes készséggel fogadandja.
Hivatalos levelek, melyek az igazságügyi miniszterhez iratnak, azon egyszerű cím alatt: “az igazságügyi miniszternek” hivatalból postán Budára intézendők.
Magány folyamodók írják a miniszterhez intézett folyamodásaikat ugyanazon egyszerű cím alatt, de a folyamodvány külsején a folyamodónak neve s a folyamodás tárgyának rövid megemlítése kitétessék.
A folyamodó leveleket s egyéb, nem postán küldött hivatalos iratokat Pesten Tóth Lőrinc miniszteri titoknok úrnak hivatali szobájában (jelenleg az István főherceghez címzett vendéglő 27-ik száma alatt) naponkint reggeli 9 órától 12-ig vagy pedig Budán az igazságügyi minisztérium igtató hivatalában, az ország házában szintén reggeli 9 órától 12-ig kell beadni.
Aki valamely hivatalos ügyben az igazságügyi miniszterrel személyesen kíván szólani, azt a miniszter tulajdon szállásán mindennap délelőtti 9 órától 10-ig elfogadja, ha csak rendkívüli hivatalos foglalatosság, mint például miniszteri tanácsnak éppen ezen időre eshető öszvehívása azt lehetetlenné nem teszi. Ghyczy Kálmán álladalmi 249titkárral pedig a vele hivatalos dologban értekezni kívánók hivatali szobájában Budán, az ország házában, a délelőtti órákban, naponkint értekezhetnek.619
A minisztérium hivatali munkájáról lásd kötetünkben Dobszay Tamás tanulmányát.
A tárgyalás alatt levő vagy már bevégzett ügyeknek mibenlétéről az igazságügyi miniszter igtató hivatala (Budán az Országházban) adand felvilágosítást.
Kelt Budán május 5-én 1848.
Igazságügyi miniszter
Deák Ferenc
Nyomtatvány. ZML ÁB ir. 1848:20. A körrendelet Vas ill. Sopron megyéhez intézett példánya: VaML KB ir. 1848:268., GySML Sopron Kgy. ir. 1848:1501. Egykorú közlése: Pesti Hirlap 1848. május 9. (51. sz.) 415. p. Közölte még Ember Győző 1950. 181-182. p.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages