A VÁLASZTÓ-KERÜLETEK KÉPVISELŐI NEM EGYES NEMZETISÉGEKET, HANEM AZ ORSZÁGOT KÉPVISELIK.

Teljes szövegű keresés

A VÁLASZTÓ-KERÜLETEK KÉPVISELŐI NEM EGYES NEMZETISÉGEKET, HANEM AZ ORSZÁGOT KÉPVISELIK.
A képviselőház 1868. november 29-dikén tartott űlésének napirendjén volt: a nemzetiségi egyenjogúságról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása.
Mocsonyi Sándor kijelentette, hogy mivel Deák Ferencz átalánosságban elfogadott törvényjavaslatának alapelve egyenes ellentétben áll az ő és társai meggyőződésével, s mivel másfelől a részletes vita alkalmával tehető módosításokkal az alapelvet megváltoztatni nem lehet: ő és elvtársai nem tudják lelkiismeretükkel összeegyeztetni, hogy az e kérdés tárgyalásával járó nagy felelősséget magukra vállalják, s ezért a részletes vitában nem vesznek részt.
Miletics Szvetozár nem akarta bővebben fejtegetni, mily reményekkel és mily bizalommal jöttek ők Pestre három évvel a königgrätzi csata előtt, és mily reménytelenséggel, s mily bizalmatlansággal térnek ismét haza. Örömmel constatálta, hogy többé nem lehet azon taktikát practisálni, hogy a tőle helyeselt programmot csak két-három, úgynevezett túlzó ember programmjának mondják, mivel az öt napi vita megmutatta, hogy az minden román és szerb programmja. (Fölkiáltások: Összesen csak 24.) Egy és más kivételével valamennyi szerb s román nemzetiségű tag programmja az, és meg volt győződve, hogy az az egész román és szerb nép programmja volt és lesz.
Ezután Miletics Szvetozár elvtársaival együtt nagy zaj között távozott a teremből.
Ivácskovics György óvást tett Mocsonyi és Miletics azon állítása ellen, hogy valamennyi szerb s román ajkú képviselő ellene van Deák törvényjavaslatának, s egyszersmind kinyilatkoztatta, hogy itt nem nemzetiségi, hanem országos képviselők vannak. Az ő választókerületében román, bolgár, szerb, magyar s német ajkú polgártársai választották meg, s mint az ország 112képviselőjének kötelessége is a törvényhozásban részt venni, s annyit tenni, a mennyi tehetségében van. A többi választókerületben is nem kizárólag egy nemzetiség van, hanem több, s ha a távozott képviselők kizárólag csak egy-egy nemzetiséget akarnak képviselni, tanácsolná nekik, tegyék le a mandatumot.
Deák Ferencz: T. ház! Minden egyes képviselőnek teljes joga van valamely tárgy fölötti tanácskozásokban s határozatokban részt venni, s ha ezt teszi vagy nem teszi, arról nem nekünk felelős. Most eltávozott egynehány követ, 24 vagy hány, kik nem akarnak részt venni a tárgyalásban. Ez már más esetekben is többször történt; a ki nem akart részt venni, hallgatott, vagy ha unta magát, kiment; ehhez nekünk semmi közünk. Ha azonban azon érdemes urak úgy gerálják magokat, mint, nem tudom micsoda nemzetek vagy nemzetiségek képviselői, e részben azt hiszem, Magyarországban a nemzetiségeknek mint ilyeneknek képviselői nincsenek. (Helyeslés.) Ha a választókat tekintjük, akkor igen sok érdemes úr ül itt, kiket vegyes ajkú, sőt talán túlnyomólag vegyes nemzetiségű választók választottak. Magyarországban igen sok választókerület van, hol majd a román, majd a szerb, majd a szláv, majd a német nyelv van túlnyomó többségben, de azért azon választókerületek képviselői nem egyes nemzetiségek képviselői, hanem képviselői az országnak, és elvégre az egész különbség legfölebb csak az, hogy azon érdemes urak magok, kik részt venni nem akarnak, román, szerb, vagy más ajkú nemzetiségű férfiak; ehhez azonban az országgyűlésnek semmi köze sincs. Mi nem kérdezzük, melyik követ milyen nemzetiségű, hanem csak azt kérdezzük, olyan képviselő-e, kit a kerület törvényesen megválasztott? Az egésznek következése az, hogy a mit azon urak mondtak, a mit én mondok, vagy mások elmondanak az országgyűlésen, belejön a naplóba; de előre kijelentem, hogy a jegyzőkönyvben ennek helye nincs. (Helyeslés.)
Pap Simon tiltakozott a román nemzetiségű képviselők nevében tett nyilatkozat ellen, mert ő a haza érdekét mindenkor a nemzetiségek igényei fölé helyezi.
A képviselőház ezután megkezdette a részletes tárgyalást.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages